Make Ukrainian legaltech great again

У Спо­лу­че­них шта­тах Аме­ри­ки на­ро­джу­ва­ли­ся Apple, Facebook, Amazon, Google, SpaceX та ба­га­то ін­ших сві­то­вих ком­па­ній, по­ява яких змі­ни­ла жи­т­тя люд­ства. Са­ме це мі­сце мо­жна на­зва­ти те­хно­ло­гі­чною мек­кою пла­не­ти. Укра­ї­на має всі шан­си якщо не ста­ти мек­кою leg

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ін­терв’ю під­го­ту­вав Єгор ЖЕЛТУХІН, го­лов­ний ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

– Знаю, що не всі чле­ни Ва­шої ко­ман­ди по­тра­пи­ли на сер­пне­вий між­на­ро­дний са­міт Kyiv Legal Hackers у Нью-Йор­ку. Однак во­се­ни Ви від­ві­да­ли най­біль­шу у сві­ті ви­став­ку те­хно­ло­гі­чних стар­та­пів TechCrunch Disrupt у Сан-Фран­ци­ско. Як все від­бу­ва­ло­ся, як змо­гли увійти до чи­сла уча­сни­ків? – В.П.: Мрії про по­їзд­ку до США бу­ли у ме­не все сві­до­ме жи­т­тя. В сер­пні ча­сти­на на­шої ко­ман­ди Kyiv Legal Hackers, укра­їн­ської ча­сти­ни між­на­ро­дно­го ком’юні­ті спе­ці­а­лі­стів, які пра­цю­ють на ме­жі те­хно­ло­гій та пра­ва, не по­тра­пи­ла на са­міт че­рез за­трим­ку з під­вер­дже­н­ням ві­зи. Однак якщо за­кри­ва­ю­ться одні две­рі, як у ви­пад­ку з Нью-Йор­ком, то ав­то­ма­ти­чно від­кри­ва­ю­ться ін­ші. У черв­ні 2017 р. я ді­знав­ся про те, що у ве­ре­сні в Сан-Фран­ци­ско прой­де TechCrunch Disrupt (най­біль­ша у сві­ті ви­став­ка те­хно­ло­гі­чних стар­та­пів). Зви­чай­но, не дов­го ду­ма­ю­чи, я по­дав за­яв­ку на від­бір уча­сни­ків від Укра­ї­ни. Це бу­ла дру­га спро­ба прой­ти на TechCrunch. Вра­хо­ву­ю­чи, що з пер­шо­го ра­зу не ви­йшло, ві­ра в успіх дру­гої спро­би бу­ла вже на­ба­га­то силь­ні­шою. Від ор­га­ні­за­то­рів укра­їн­сько­го па­віль­йо­ну Єв­ге­на Ро­зин­сько­го та Ні­ка Бі­ло­гор­сько­го ми отри­ма­ли по­зи­тив­ну від­по­відь і за­про­ше­н­ня від­ві­да­ти за­хід.

Я зро­зу­мів, що у нас є пів­то­ра мі­ся­ця на під­го­тов­ку. Ми го­ту­ва­ли пре­зен­та­ції, пі­тчі, до­мов­ля­ли­ся про зу­стрі­чі на мі­сці. Я ро­зу­мів, що у нас є ти­жне­вий шанс, і за цей час по­трі­бно ма­кси­маль­но ви­кла­сти­ся. За два ти­жні до по­їзд­ки ми мо­бі­лі­зу­ва­ли всі си­ли на­шої ко­ман­ди lexnet.io. Ми пра­цю­ва­ли без від­по­чин­ку і без ви­хі­дних, спо­ді­ва­ю­чись, що у нас є шанс ста­ти чи­мось біль­шим. Ми жи­ли з дум­кою про те, що їде­мо один раз, то­му про­сто не мо­же­мо ви­кла­сти­ся мен­ше ніж на всі 100%. Дух ко­ман­ди, цін­но­сті ко­жно­го та ін­те­рес до ро­бо­ти та­кож про­я­ви­ли­ся у ці стре­со­ві дні. Ми при­ле­ті­ли з Не­сто­ром за два дні до стар­ту TechCrunch, ви­рі­ши­ли ада­пту­ва­ти­ся пі­сля дже­тла­гу, під­го­ту­ва­ти все, що не всти­гли в Укра­ї­ні, ще раз по­вто­ри­ти пі­тчі та по­зна­йо­ми­ти­ся з мі­стом. Всти­гли на­віть по­бу­ва­ти в офі­сі Facebook та уні­вер­си­те­ті Стен­форд. – Роз­ка­жіть де­таль­ні­ше про те, як про­хо­ди­ла ви­став­ка. Як був обла­што­ва­ний укра­їн­ський па­віль­йон? – Н.Д.: TechСrunch на­га­дав ме­ні яр­ма­рок стар­та­пів. Хо­диш, ви­би­ра­єш, що то­бі сма­кує. Спо­до­ба­ло­ся – про­буй, те­стуй, ін­ве­стуй. Тут дій­сно зби­ра­ю­ться ТОПи сві­то­вих ком­па­ній, про які ми зга­ду­ва­ли ви­ще. В пер­ші два дні на­шою ме­тою бу­ло ро­зі­бра­ти­ся, як ін­ші пре­зен­ту­ють свої

стар­та­пи, по­зна­йо­ми­ти­ся з ін­ве­сто­ра­ми, отри­ма­ти зво­ро­тній зв’язок з про­е­кта­ми, щоб всти­гну­ти вне­сти мі­ні­маль­ні прав­ки. На тре­тій день ми пре­зен­ту­ва­ли на ви­став­ці Legal Alarm. Спра­цю­ва­ла ідея з мо­не­та­ми Legal Alarm Coin, які ми взя­ли з со­бою в по­до­рож, оскіль­ки за­раз у трен­ді те­ма кри­пто/ІСО (Initial coin offering – пер­вин­на про­по­зи­ція мо­нет, пер­вин­не роз­мі­ще­н­ня мо­нет), то­му всі під­хо­ди­ли та ці­ка­ви­ли­ся. Вар­то за­зна­чи­ти, що ін­ве­сто­ри Крем­ні­є­вої До­ли­ни ду­же ске­пти­чно на­ла­што­ва­ні до ІСО, роз­ці­ню­ю­чи цей но­вий ме­тод за­лу­че­н­ня ко­штів як «за­над­то мо­ло­дий і не­зрі­лий». Це на­віть з ура­ху­ва­н­ням то­го, що п’ята ча­сти­на ви­сту­пів на кон­фе­рен­ції бу­ла при­свя­че­на са­ме пи­та­н­ням ICO.

Що сто­су­є­ться бло­кчей­ну, то в Ка­лі­фор­нії йо­го роз­гля­да­ють біль­ше як те­хно­ло­гію збе­рі­га­н­ня да­них без по­се­ре­дни­ків. Во­дно­час ко­ле­ги з Нью-Йор­ку вба­ча­ють у бло­кчей­ні біль­ше фі­нан­со­во-ін­ве­сти­цій­ний по­тен­ці­ал. То­му до ІСО там став­ля­ться більш від­кри­то. Однак хо­че­ться звер­ну­ти ува­гу на те, що ін­ве­сто­ри з До­ли­ни не ви­клю­ча­ють то­кен сейл як один з ме­то­дів швид­ко­го мас­шта­бу­ва­н­ня про­е­кту. Адже гло­баль­ний роз­про­даж то­ке­нів, під­крі­пле­ний вла­сни­ми то­ва­ра­ми/по­слу­га­ми, крім впі­зна­ва­но­сті про­е­кту, дає мо­жли­вість у мі­ні­маль­ні тер­мі­ни ви­йти на гло­баль­ні рин­ки. – Чи на­справ­ді там зби­ра­ю­ться всі за­яв­ле­ні пар­тне­ри та ін­ве­сто­ри? Як пра­виль­но по­во­ди­ти­ся стар­та­пу, вра­хо­ву­ю­чи кон­ку­рен­цію? – В.П.: TechCrunch Disrupt цін­ний зво­ро­тним зв’яз­ком з про­е­кта­ми. Що сто­су­є­ться ін­ве­сто­рів, за яки­ми їде по­лю­ва­ти ве­ли­ка ча­сти­на уча­сни­ків, по­трі­бно за­зда­ле­гідь до­мов­ля­ти­ся. До то­го ж ба­жа­но, щоб сфе­ра ін­ве­сту­ва­н­ня збі­га­ла­ся з ва­шим стар­та­пом. Ми зі­штов­ху­ва­ли­ся з тим, що де­які ін­ве­сто­ри зов­сім не ро­зу­мі­ють, що та­ке legaltech, то­му тут не­об­хі­дно пі­ді­йти сер­йо­зно, адже ча­су не так вже й ба­га­то. За три дні ми всти­гли по­ди­ви­ти­ся на всі па­віль­йо­ни, озна­йо­ми­ти­ся з тим, хто та що ро­бить у сві­ті. Мо­жу ска­за­ти, що укра­їн­ський па­віль­йон ви­гля­дав гі­дно. Вар­то від­да­ти на­ле­жне ор­га­ні­за­то­рам – Ні­ку Бі­ло­гор­сько­му та Єв­ге­ну Ро­зин­сько­му.

Що­до про­е­ктів ми зро­би­ли все, що пла­ну­ва­ли: до­мо­ви­ли­ся, зу­стрі­ли­ся з лю­дьми, які бу­ли ці­ка­ві нам, а ми ці­ка­ви­ли їх. Вар­то від­зна­чи­ти, що рин­ку США ва­жли­во, по-пер­ше, чо­го ти вже до­сяг там, а не в Укра­ї­ні; по-дру­ге, твоя ре­пу­та­ція, яку мо­жуть під­твер­ди­ти або аксе­ле­ра­то­ри, або силь­не ін­тро. Кон­ку­рен­ція стар­та­пів на TechCrunch ду­же ве­ли­ка, то­му по­трі­бно сту­ка­ти за­зда­ле­гідь і силь­но, щоб вас по­мі­ти­ли. Пі­дня­ти ра­унд ін­ве­сти­цій – це скла­дна ро­бо­та, яка дає ба­га­то мо­жли­во­стей для ва­шо­го про­е­кту. – Які від­мін­но­сті укра­їн­сько­го та аме­ри­кан­сько­го рин­ку Ви всти­гли від­зна­чи­ти для се­бе?

– Н.Д.: Основ­на від­мін­ність рин­ку США, зокре­ма ре­гіо­ну Bay Area, – це те, як там став­ля­ться до но­вих про­ду­ктів. Якщо у нас ти зу­стрі­ча­єш бриз­ки отру­ти та ста­ран­ний по­шук вад у но­вих про­е­ктах, то в США на­ма­га­ю­ться зро­зу­мі­ти цін­ність стар­та­пу, про­ду­кти яко­го по­чи­на­ють про­да­ва­ти­ся. Та­ка від­кри­тість до­зво­ляє ма­кси­маль­но швид­ко зби­ра­ти від­гу­ки сво­єї ці­льо­вої ау­ди­то­рії, що зна­чно збіль­шує швид­кість роз­ви­тку про­е­кту.

Цей під­хід рин­ку до ін­но­ва­цій, крім під­ви­ще­но­го ін­те­ре­су до ньо­го стар­та­пів, став при­чи­ною для кон­цен­тра­ції най­біль­ших вен­чур­них фон­дів та бі­знес-ан­ге­лів. Та­ким чи­ном, роз­ви­ва­ю­чи про­ект у Крем­ні­є­вій До­ли­ні, з одно­го бо­ку, за­снов­ни­ки отри­му­ють кра­щих кон­суль­тан­тів зі ство­ре­н­ня та роз­ви­тку те­хно­ло­гі­чно­го бі­зне­су, а з ін­шо­го – ри­нок early adopters, який має па­ра­но­ї­даль­ну схиль­ність те­сту­ва­ти ко­жен но­вий про­дукт, що ви­хо­дить на ри­нок. – Що Вам вже вда­ло­ся до­сяг­ти у про­ду­ктах, які бу­ли пре­зен­то­ва­ні? – В. П.: При­чи­ною по­їзд­ки на TechCrunch був наш фла­гман­ський про­ект Legal Alarm. Про­те в на­шій ла­бо­ра­то­рії юри­ди­чних ін­но­ва­цій lexnet.io є чи­ма­ло про­е­ктів, то­му ми при­ле­ті­ли одра­зу з трьо­ма, щоб не втра­ча­ти мо­жли­во­сті: Legal Alarm – кно­пка SOS для ви­кли­ку адво­ка­та, най­кра­ща юри­ди­чна ін­но­ва­ція 2016 р. за вер­сі­єю Га­азь­ко­го ін­сти­ту­ту ін­но­ва­цій у пра­ві; PatentBot – бот у ме­сен­дже­рі Facebook, який ре­є­струє тор­го­вель­ні мар­ки; LITT – про­ект для про­гра­му­ва­н­ня кон­тра­ктів у Microsoft Word.

З при­во­ду цих про­е­ктів нам вда­ло­ся зу­стрі­ти­ся зі стра­те­гі­чни­ми пар­тне­ра­ми та ін­ве­сто­ра­ми. Сьо­го­дні за­ра­но ро­би­ти ви­снов­ки, але всі про­е­кти зна­йшли від­гук та ін­те­рес у США. Без­пе­ре­чно, ми про- дов­жу­є­мо пра­цю­ва­ти над тим, щоб до­ве­сти до ло­гі­чно­го за­вер­ше­н­ня те, за чим їха­ли. – Якщо го­во­ри­ти про трен­ди у про­су­ван­ні про­ду­ктів, чи по­мі­тна рі­зни­ця між рин­ком Укра­ї­ни та США в цьо­му на­прям­ку? – Н.Д.: Тро­хи по­спіл­ку­вав­шись з мі­сце­ви­ми жи­те­ля­ми, мо­жна з упев­не­ні­стю ствер­джу­ва­ти, що ри­нок США су­пер-спо­жив­чий. Ку­пі­вель­на спро­мо­жність ре­зи­ден­тів Аме­ри­ки до­сить ви­со­ка, що є хо­ро­шим ка­та­лі­за­то­ром по­яви но­вих про­ду­ктів на рин­ку. Однак існує по­бі­чний ефект, який вда­ло­ся від­чу­ти на со­бі. Біль­шість по­ку­пок на рин­ку США – емо­цій­ні. Це озна­чає, що чим яскра­ві­ша твоя об­кла­дин­ка, чим «сма­чні­ший» сло­ган, чим се­ксу­аль­ні­ша дів­чи­на на зо­бра­жен­ні, яка за­кли­кає при­дба­ти то­вар або по­слу­гу – тим успі­шні­ший про­ект. Legal tech, як не див­но, це сто­су­є­ться так са­мо, як і оку­ля­рів до­да­тко­вої ре­аль­но­сті та ро­бо-пи­ло­со­сів.

То­му не див­но, що на ви­став­ці ми чу­ли біль­ше по­рад з мар­ке­тин­гу та ре­кла­ми, ніж з до­о­пра­цю­ва­н­ня ме­ха­ні­ки про­ду­кту, а та­кож що ці­на ви­хо­ду стар­та­пу на аме­ри­кан­ський ри­нок в ча­сти­ні ре­кла­ми ко­ли­ва­є­ться в ме­жах 1 млн до­ла­рів.

– Які подаль­ші пла­ни?

– В.П.: Пра­цю­ва­ти, пра­цю­ва­ти, ба­га­то пра­цю­ва­ти, щоб ви­йти на ри­нок США. Для цьо­го у нас є всі мо­жли­во­сті. Якщо під­су­му­ва­ти на­шу ді­яль­ність, мо­жна від­зна­чи­ти та­кі ре­зуль­та­ти:

• Legal Alarm ви­йшов на актив­ну ста­дію пі­сля за­пу­ску вер­сії 2.0. Ми отри­ма­ли де­ся­тки від­гу­ків, онов­лю­є­мо мо­біль­ний до­да­ток, який за остан­ній мі­сяць за­ван­та­жи­ли со­тні но­вих ко­ри­сту­ва­чів. Ми до­по­ма­га­є­мо укра­їн­сько­му бі­зне­су бу­ти та від­чу­ва­ти се­бе у без­пе­ці. За­раз обго­во­рю­є­мо ви­ко­ри­ста­н­ня то­кен сейл для швид- ко­го мас­шта­бу­ва­н­ня, про де­та­лі яко­го зов­сім ско­ро роз­по­вість Не­стор Ду­бне­вич;

• PatentBot за­кін­чує ін­ку­ба­цію в 1991. Ми ма­є­мо по­над 3 тис. уні­каль­них ко­ри­сту­ва­чів, про­да­жі йдуть, а го­лов­не – нам дя­ку­ють клі­єн­ти. Вже за­раз у нас час­тко­во ре­а­лі­зо­ва­ний фун­кціо­нал для ви­хо­ду на ри­нок США. Ми отри­ма­ли зво­ро­тний зв’язок від одно­го з то­по­вих аксе­ле­ра­то­рів – 500 Startups, то­му не­за­ба­ром світ по­ба­чить на­шу »дів­чин­ку», яка зро­бить всім аме­ри­кан­цям TMing People або Just TМ IT;

• LITT – на­ша оста­н­ня роз­роб­ка, в яку ми ду­же ві­ри­мо. Цей про­ект по­кли­ка­ний змі­ни­ти уяв­ле­н­ня про скла­да­н­ня кон­тра­ктів у Microsoft Word (на це є при­чи­ни). Це справ­жня пла­тфор­ма для про­гра­му­ва­н­ня кон­тра­ктів, де бло­ки «по­ло­же­н­ня кон­тра­ктів» вза­є­мо­ді­ють між со­бою. Вже за­раз ми вхо­ди­мо в Microsoft Partner Network, на­ше рі­ше­н­ня про­те­сту­ва­ли Legal Hackers із США та Єв­ро­пи. Зов­сім ско­ро від­бу­де­ться пу­блі­чний ре­ліз.

• Ко­ман­да – за всім пе­ре­ра­хо­ва­ним ви­ще сто­їть ко­ман­да. В на­шій ла­бо­ра­то­рії вже біль­ше ніж 20 лю­дей, які що­дня впро­ва­джу­ють те­хно­ло­гії в юри­спру­ден­цію. Це лю­ди, які ві­рять в те, що во­ни ро­блять. Крім то­го, вар­то за­зна­чи­ти, що пре­кра­сна по­ло­ви­на на­шої ко­ман­ди – На­та­лія Ко­мар­ни­цька, На­та­лія Вла­ди­ми­ро­ва та На­та­лія Рад­чен­ко – уві­йшли до ТОП-100 ІТ-жі­нок Укра­ї­ни. Ми ду­же ни­ми пи­ша­є­мо­ся!

Ми ру­ха­є­мо­ся да­лі та нев­пин­но ві­ри­мо, що наш укра­їн­ський Legal Tech ко­лись по­ся­де гі­дне мі­сце, по­руч з та­ки­ми гі­ган­та­ми як Apple, Facebook, Tesla. Прав­да!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.