Стар­ту­вав уні­каль­ний для Укра­ї­ни про­ект – Уні­вер­си­тет юних пра­во­знав­ців

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

Ке­ру­ю­чий пар­тнер LEMAN International Law Group Ар­тем Ате­па­ли­хін від­ві­дав уро­чи­сте від­кри­т­тя осві­тньо­го се­зо­ну в Уні­вер­си­те­ті юних пра­во­знав­ців та при­ві­тав шко­ля­рів з по­ча­тком на­вча­н­ня. Та­кож го­стя­ми та пар­тне­ра­ми за­хо­ду ста­ли Мі­ні­стер­ство осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни, Мі­ні­стер­ство юсти­ції Укра­ї­ни в осо­бі за­сту­пни­ка Мі­ні­стра юсти­ції Укра­ї­ни Гії Ге­ца­дзе, де­кан юри­ди­чно­го фа­куль­те­ту КНУ іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка Іван Гри­цен­ко, до­ктор юри­ди­чних на­ук, про­фе­сор ка­фе­дри адмі­ні­стра­тив­но­го пра­ва Ро­ман Мель­ник.

Уні­вер­си­тет юних пра­во­знав­ців – це ін­но­ва­цій­на осві­тня пла­тфор­ма, по­кли­ка­на да­ти шко­ля­рам основ­ні зна­н­ня у сфе­рі пра­ва та по­зна­йо­ми­ти їх з про­фе­сі­єю юри­ста, во­на орі­єн­то­ва­на на шко­ля­рів 6-8 кла­сів. Про­ект діє на ба­зі юри­ди­чно­го фа­куль­те­ту КНУ іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка вже про­тя­гом 3-х ро­ків.

«Для нас ве­ли­ка честь під­три­му­ва­ти по­ді­бні осві­тні про­е­кти, адже ді­ти – це май­бу­тнє на­шої кра­ї­ни. Ві­ри­мо, що подаль­ша спів­пра­ця LEMAN International Law Group та Уні­вер­си­те­ту юних пра­во­знав­ців при­не­се ще біль­ші ре­зуль­та­ти!», – за­зна­чи­ли у прес-слу­жбі юри­ди­чної ком­па­нії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.