Ко­мен­тар

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС -

Кри­мі­наль­ний про­це­су­аль­ний ко­декс Укра­ї­ни не мі­стить ви­зна­че­н­ня, що та­ке ін­те­ре­си су­спіль­ства. У п. 4 ч. 1 ст. 470 КПК Укра­ї­ни є під­каз­ка: на­яв­ність су­спіль­но­го ін­те­ре­су по­ля­гає у за­по­бі­ган­ні, ви­яв­лен­ні чи при­пи­нен­ні біль­шої кіль­ко­сті кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень або ін­ших більш тяж­ких кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень. Якщо про­сті­ше, у ме­жах ці­єї ви­мо­ги суд має від­по­ві­сти на пи­та­н­ня: «Чо­му укла­де­н­ня уго­ди є ко­ри­сним для су­спіль­ства, а не ви­клю­чно для сто­рін уго­ди?».

На­при­клад, ти­по­вий укра­їн­ський рей­дер (гро­ма­дя­нин М.) пі­до­зрю­є­ться у про­ти­дії за­кон­ній го­спо­дар­ській ді­яль­но­сті, вчи­не­ній ор­га­ні­зо­ва­ною гру­пою (ч. 3 ст. 206 КК Укра­ї­ни). Слід­ство не мо­же вста­но­ви­ти осо­би йо­го спіль­ни­ків, які ді­я­ли в умо­вах кон­спі­ра­ції, змі­ню­ва­ли но­ме­ри те­ле­фо­нів і гео­гра­фію ді­яль­но­сті. Пі­до­зрю­ва­ний про­по­нує на­да­ти всі пер­со­наль­ні да­ні спіль­ни­ків та свід­чи­ти про­ти них в обмін на умов­ний тер­мін. Су­спіль­ний ін­те­рес у цьо­му ви­пад­ку по­ля­гає у при­тя­гнен­ні до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті спіль­ни­ків гро­ма­дя­ни­на М., які вчи­ни­ли тяж­кий зло­чин. Зро­би­ти це швид­ко й опе­ра­тив­но мо­жна ли­ше зав­дя­ки спів­пра­ці пі­до­зрю­ва­но­го зі слід­ством. У та­ко­му ви­пад­ку умо­ви уго­ди від­по­від­а­ють ін­те­ре­сам су­спіль­ства.

Те­пер при­клад із су­до­вої пра­кти­ки. Пі­до­зрю­ва­ний у фі­ктив­но­му під­при­єм­ни­цтві, під­роб­ці до­ку­мен­тів та їх ви­ко­ри­стан­ні (ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК Укра­ї­ни) уклав з про­ку­ро­ром уго­ду про ви­зна­н­ня ви­ну­ва­то­сті на умо­вах отри­ма­н­ня умов­но­го тер­мі­ну по­ка­ра­н­ня. Однак умо­ви уго­ди не пе­ре­ко­на­ли суд­дю Шев­чен­ків­сько­го ра­йон­но­го су­ду м. Ки­є­ва у їх від­по­від­но­сті ін­те­ре­сам су­спіль­ства. В ухва­лі про від­мо­ву у за­твер­джен­ні уго­ди су­д­дя за­зна­чи­ла, що в уго­ді від­су­тнє об­ґрун­ту­ва­н­ня на­яв­но­сті су­спіль­но­го ін­те­ре­су, від­су­тня ін­фор­ма­ція про спри­я­н­ня роз­кри­т­тю зло­чи­ну. До то­го ж обви­ну­ва­че­ний ра­ні­ше був су­ди­мий за тяж­кий зло­чин. От­же, за що він мо­же отри­ма­ти умов­ний тер­мін?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.