Ко­мен­тар

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС -

Якщо умо­ви уго­ди мі­стять зо­бов’яза­н­ня, які обви­ну­ва­че­ний не змо­же ви­ко­на­ти, сенс її укла­де­н­ня втра­ча­є­ться. Суд по­кла­дає на обви­ну­ва­че­но­го зо­бов’яза­н­ня, які ма­ють за­до­воль­ня­ти ін­те­ре­си су­спіль­ства чи по­тер­пі­ло­го. Якщо обви­ну­ва­че­ний не мо­же ви­ко­на­ти та­кі зо­бов’яза­н­ня, від­по­від­но, він не мо­же ско­ри­ста­ти­ся пре­фе­рен­ці­я­ми у ви­гля­ді умов­но­го стро­ку, швид­ко­го су­до­во­го роз­гля­ду, по­вер­не­н­ня ви­лу­че­но­го май­на. То­му суд має пра­во від­мо­ви­ти у за­твер­джен­ні уго­ди, якщо обви­ну­ва­че­ний оче­ви­дно не ви­ко­нає взя­тих за уго­дою зо­бов’язань.

На­при­клад, Со­лом’ян­ський ра­йон­ний суд м. Ки­є­ва ухва­лою від 08.02.2017 р. у спра­ві №760/12753/ 16-к від­мо­вив у за­твер­джен­ні уго­ди про ви­зна­н­ня ви­ну­ва­то­сті, оскіль­ки обви­ну­ва­че­ний за спів­у­часть у під­роб­ці до­ку­мен­тів (ч. 5 ст. 27, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК Укра­ї­ни) пе­ре­тнув дер­жав­ний кор­дон Укра­ї­ни. За та­ких об­ста­вин він не змо­же ви­ко­на­ти зо­бов’яза­н­ня у ви­гля­ді спла­ти штра­фу.

Ана­ло­гі­чний ви­па­док – Со­лом’ян­ський ра­йон­ний суд м. Ки­є­ва ухва­лою від 09.11.2016 р. у спра­ві №760/ 18516/16-к від­мо­вив у за­твер­джен­ні уго­ди про ви­зна­н­ня ви­ну­ва­то­сті, оскіль­ки обви­ну­ва­че­ний за спів­у­часть у фі­ктив­но­му під­при­єм­ни­цтві (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК Укра­ї­ни) про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су ні­де не пра­цю­вав, що ви­кли­кає сум­нів у йо­го ма­те­рі­аль­ній спро­мо­жно­сті спла­ти­ти штраф у роз­мі­рі 8 500 грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.