Оле­ксандр СВІТЛИЧНИЙ: «Стра­ху­ва­н­ня про­фе­сій­ної від­по­від­аль­но­сті адво­ка­тів в Укра­ї­ні»

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Оле­ксандр СВІТЛИЧНИЙ, адво­кат АО «Це­зар»

Одним із між­на­ро­дних стан­дар­тів адво­кат­ської ді­яль­но­сті є обов’яз­ко­ве стра­ху­ва­н­ня про­фе­сій­ної від­по­від­аль­но­сті адво­ка­тів пе­ред клі­єн­та­ми.

Під стра­ху­ва­н­ням про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті ма­ю­ться на ува­зі від­но­си­ни що­до за­хи­сту ін­те­ре­сів суб’єктів про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті, що на­да­ють по­слу­ги на про­фе­сій­ній осно­ві на під­ста­ві ци­віль­но-пра­во­вих до­го­во­рів або згі­дно з ви­мо­га­ми за­ко­ну, пе­ред клі­єн­том за не­ви­ко­на­н­ня або не­на­ле­жне ви­ко­на­н­ня сво­їх про­фе­сій­них зо­бов’язань.

У пп. 3.9.1. п. 3.9. За­галь­но­го ко­де­ксу пра­вил для адво­ка­тів кра­їн Єв­ро­пей­сько­го Спів­то­ва­ри­ства, прийня­то­го де­ле­га­ці­єю 12-ти кра­ї­ну­ча­сниць на пле­нар­но­му за­сі­дан­ні у Страс­бур­зі в жов­тні 1988 р., за­зна­че­но: «Адво­ка­ти зав­жди по­вин­ні бу­ти за­стра­хо­ва­ні від пред’яв­ле­н­ня по­зо­вів, пов’яза­них з не­до­ста­тньою про­фе­сій­ною ком­пе­тен­тні­стю».

Стра­ху­ва­н­ня про­фе­сій­ної від­по­від­аль­но­сті адво­ка­тів є обов’яз­ко­вим для біль­шо­сті єв­ро­пей­ських кра­їн: Ав­стрії, Бель­гії, Ве­ли­ко­бри­та­нії, Да­нії, Есто­нії, Іслан­дії, Ір­лан­дії, Іта­лії, Кі­пру, Ли­тви, Лі­хтен­штей­ну, Лю­ксем­бур­гу, Ні­дер­лан­дів, Ні­меч­чи­ни, Нор­ве­гії, Поль­щі, Пор­ту­га­лії, Ру­му­нії, Сло­вач­чи­ни, Сло­ве­нії, Угор­щи­ни, Фін­лян­дії, Фран­ції, Че­ської Ре­спу­блі­ки, Шве­ції.

На від­мі­ну від іно­зем­них кра­їн, за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни не пе­ред­ба­чає стра­ху­ва­н­ня про­фе­сій­ної від­по­від­аль­но­сті адво­ка­тів, зокре­ма час­тко­во­го або пов­но­го від­шко­ду­ва­н­ня зби­тків клі­єн­ту за адво­кат­ські по­мил­ки, допу­ще­ні че­рез не­ви­ко­на­н­ня або не­на­ле­жне ви­ко­на­н­ня адво­ка­том сво­їх про­фе­сій­них обов’яз­ків; роз­го­ло­ше­н­ня адво­ка­том ві­до­мо­стей, що скла­да­ють пре­дмет адво­кат­ської та­єм­ни­ці; втра­та, зни­ще­н­ня або по­шко­дже­н­ня адво­ка­том до­ку­мен­тів, пов’яза­них з йо­го про­фе­сій­ною ді­яль­ні­стю.

На сьо­го­дні стра­ху­ва­н­ня ци­віль­но­пра­во­вої від­по­від­аль­но­сті адво­ка­тів ре­гу­лю­є­ться за­галь­ни­ми по­ло­же­н­ня­ми про стра­ху­ва­н­ня, за­крі­пле­ни­ми в Ци­віль­но­му ко­де­ксі Укра­ї­ни та За­ко­ні Укра­ї­ни «Про стра­ху­ва­н­ня». При цьо­му За­кон Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність» від 05.07.2012 р. не мі­стить жо­дних по­си­лань на обов’язок стра­ху­ва­н­ня ци­віль­но-пра­во­вої від­по­від­аль­но­сті адво­ка­тів (ана­ло­гі­чно жо­дних по­си­лань не мі­сти­ло­ся в по­пе­ре­дній ре­а­кції За­ко­ну Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру» від 19.12.1992 р.). Однак су­ча­сні ре­а­лії ве­де­н­ня бі­зне­су, в то­му чи­слі у сфе­рі на­да­н­ня юри­ди­чних по­слуг, спо­ну­ка­ють су­спіль­ство до більш чі­тко­го ре­гу­лю­ва­н­ня пи­та­н­ня що­до пла­то­спро­мо­жно­сті адво­ка­тів у ра­зі за­по­ді­я­н­ня ни­ми шко­ди клі­єн­там у про­це­сі здій­сне­н­ня про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті.

Один з пер­ших ре­аль­них кро­ків у на­прям­ку за­про­ва­дже­н­ня ін­сти­ту­ту стра­ху­ва­н­ня про­фе­сій­ної від­по­від­аль­но­сті адво­ка­тів в Укра­ї­ні був зро­бле­ний Ука­зом Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни від 20.05.2015 р. №276/2015 «Про Стра­те­гію ре­фор­му­ва­н­ня су­до­устрою, су­до­чин­ства та су­мі­жних пра­во­вих ін­сти­ту­тів на 2015-2020 ро­ки», яким за­про­по­но­ва­но вве­де­н­ня стра­ху­ва­н­ня про­фе­сій­ної від­по­від­аль­но­сті адво­ка­тів, однак ли­ше аб­стра­ктно ви­зна­че­но, що під­ля­гає стра­ху­ван­ню, без за­зна­че­н­ня ви­ду стра­ху­ва­н­ня, в яко­му во­но по­вин­но здій­сню­ва­ти­ся.

Так, у Вер­хов­ній Ра­ді Укра­ї­ни за­ре­є­стро­ва­но Про­ект За­ко­ну Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни (що­до обов’яз­ко­во­го стра­ху­ва­н­ня про­фе­сій­ної від­по­від­аль­но­сті адво­ка­та)» №2298а від 06.07.2015 р., яким за­про­по­но­ва­но впро­ва­ди­ти ін­сти­тут обов’яз­ко­во­го стра­ху­ва­н­ня май­но­вої від­по­від­аль­но­сті адво­ка­тів шля­хом вне­се­н­ня від­по­від­них змін та до­пов­нень до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про стра­ху­ва­н­ня», а та­кож За­ко­ну Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність».

От­же, по­ло­же­н­ня­ми ви­ще­за­зна­че­но­го Про­е­кту За­ко­ну Укра­ї­ни за­про­по­но­ва­но до­пов­ни­ти ст. 7 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про стра­ху­ва­н­ня» по­ло­же­н­ням на­сту­пно­го змі­сту: «В Укра­ї­ні здій­сню­ю­ться та­кі ви­ди обов’яз- ко­во­го стра­ху­ва­н­ня: стра­ху­ва­н­ня ри­зи­ку про­фе­сій­ної май­но­вої від­по­від­аль­но­сті адво­ка­та у зв’яз­ку зі здій­сне­н­ням ним адво­кат­ської ді­яль­но­сті».

Важ­ко не по­го­ди­ти­ся із влу­чним твер­дже­н­ням Л.В. Ку­дряв­це­ва, який за­зна­чає, що юри­ди­чно зна­чу­ща ді­яль­ність адво­ка­та не мо­же ґрун­ту­ва­ти­ся ли­ше на йо­го ен­ту­зі­а­змі та ба­жан­ні на­да­ва­ти ква­лі­фі­ко­ва­ну прав­ни­чу до­по­мо­гу до­ві­ри­те­лю, во­на по­вин­на під­крі­плю­ва­ти­ся юри­ди­чною від­по­від­аль­ні­стю за не­ви­ко­на­н­ня або не­на­ле­жне ви­ко­на­н­ня ним сво­їх обов’яз­ків, іна­кше во­на мо­же пе­ре­тво­ри­ти­ся на про­фа­на­цію.

Однак на сьо­го­дні не пра­кти­ку­є­ться від­по­від­аль­ність адво­ка­та за укла­де­ною з клі­єн­том уго­дою (до­го­во­ром), у зв’яз­ку з по­ру­ше­н­ням адво­ка­том умов ці­єї уго­ди. Як пра­ви­ло, су­пе­ре­чка між клі­єн­том та адво­ка­том з при­во­ду не­на­ле­жно­го ви­ко­на­н­ня до­го­во­ру до­ру­че­н­ня обме­жу­є­ться пов­ним або час­тко­вим по­вер­не­н­ням го­но­ра­ру в по­за­су­до­во­му по­ряд­ку.

На пра­кти­ці не­зна­чна кіль­кість адво­ка­тів Укра­ї­ни стра­ху­ють свою про­фе­сій­ну від­по­від­аль­ність. При­чи­на­ми цьо­го є від­су­тність еко­но­мі­чних сти­му­лів, у то­му чи­слі по­да­тко­вих, для уча­сті на­се­ле­н­ня у до­бро­віль­но­му стра­ху­ван­ні, низь­кий рі­вень до­ві­ри до стра­ху­ва­н­ня як до ін­стру­мен­ту вре­гу­лю­ва­н­ня еко­но­мі­чних кон­флі­ктів, від­су­тність єди­но­го під­хо­ду до ви­зна­че­н­ня роз­мі­рів зби­тків.

На на­шу дум­ку, ідея за­крі­пле­н­ня на рів­ні За­ко­ну пи­та­н­ня що­до стра­ху­ва­н­ня про­фе­сій­ної від­по­від­аль­но­сті адво­ка­тів за­слу­го­вує на під­трим­ку, однак від­не­се­н­ня цьо­го ви­ду стра­ху­ва­н­ня до обов’яз­ко­вих ви­дів ви­да­є­ться до­во­лі дис­ку­сій­ним.

Не мо­жна не від­зна­чи­ти основ­ні ри­си стра­ху­ва­н­ня про­фе­сій­ної від­по­від­аль­но­сті адво­ка­тів в Укра­ї­ні, що бу­ли за­про­по­но­ва­ні в ме­жах Про­е­кту ЄС «Під­трим­ка ре­форм у сфе­рі юсти­ції в Укра­ї­ні»:

• стра­ху­ва­н­ня про­фе­сій­ної від­по­від­аль­но­сті для адво­ка­тів є до­бро­віль­ним;

• обов’яз­ко­ве стра­ху­ва­н­ня про­фе­сій­ної від­по­від­аль­но­сті мо­жна впро­ва­ди­ти че­рез кіль­ка ро­ків;

• стра­ху­ва­н­ня про­фе­сій­ної від­по­від­аль­но­сті по­кри­ває будь-яку ді­яль­ність у ме­жах прав­ни­чої про­фе­сії, вклю­ча­ю­чи зав­да­ні клі­єн­ту чи тре­тій сто­ро­ні гро­шо­ві зби­тки адво­ка­том че­рез по­мил­ку або не­дба­лість при ви­ко­нан­ні про­фе­сій­них обов’яз­ків (стра­ху­ва­н­ня про­фе­сій­ної від­по­від­аль­но­сті не по­кри­ває кри­мі­наль­ні дії, вклю­ча­ю­чи ша­храй­ство, кра­діж­ку та при­вла­сне­н­ня ко­штів);

• вне­се­но змі­ни до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність»: ви­зна­че­но, що адво­ка­ти мо­жуть до­бро­віль­но за­стра­ху­ва­ти свою про­фе­сій­ну ци­віль­ну від­по­від­аль­ність, а На­ціо­наль­на асо­ці­а­ція адво­ка­тів Укра­ї­ни за­твер­джує ре­ко­мен­да­ції що­до стра­ху­ва­н­ня про­фе­сій­ної від­по­від­аль­но­сті;

• з-по­між ін­шим ви­мог, ре­ко­мен­да­ції по­вин­ні ре­гу­лю­ва­ти мі­ні­маль­не по­кри­т­тя стра­ху­ва­н­ня, яке спо­ча­тку має бу­ти зов­сім не­зна­чним (10 тис. грн за одну скар­гу, 20 тис. грн за­га­лом на рік) та збіль­шу­ва­ти­ся ко­жно­го на­сту­пно­го ро­ку;

• адво­ка­ти зо­бов’яза­ні по­ві­дом­ля­ти клі­єн­тів (у до­го­во­рі про на­да­н­ня юри­ди­чних по­слуг) про те, що во­ни не ма­ють стра­ху­ва­н­ня про­фе­сій­ної від­по­від­аль­но­сті або во­но

не від­по­від­ає ре­ко­мен­да­ці­ям На­ціо­наль­ної асо­ці­а­ції адво­ка­тів Укра­ї­ни (ві­дмо­ва в ін­фор­му­ван­ні клі­єн­та мо­же ста­ти під­ста­вою для ди­сци­плі­нар­но­го про­ва­дже­н­ня);

• На­ціо­наль­на асо­ці­а­ція адво­ка­тів Укра­ї­ни здій­сню­ва­ти­ме від­по­від­ні кро­ки для спри­я­н­ня при­дбан­ню адво­ка­та­ми стра­ху­ва­н­ня про­фе­сій­ної від­по­від­аль­но­сті, на­да­ю­чи ін­фор­ма­цію про стра­ху­ва­н­ня про­фе­сій­ної від­по­від­аль­но­сті в Єди­но­му ре­є­стрі адво­ка­тів;

• дер­жа­ва по­вин­на під­три­му­ва­ти мо­дель стра­ху­ва­н­ня про­фе­сій­ної від­по­від­аль­но­сті, вва­жа­ти ко­шти за стра­ху­ва­н­ня про­фе­сій­ної від­по­від­аль­но­сті та­ки­ми, що не вхо­дять до су­ми опо­да­тку­ва­н­ня, ви­зна­чи­ти стра­ху­ва­н­ня про­фе­сій­ної від­по­від­аль­но­сті як одну з ви­мог для адво­ка­тів, які на­да­ють прав­ни­чу до­по­мо­гу.

На на­шу дум­ку, адво­ка­ти, які укла­дуть до­го­вір сво­єї стра­хо­вої від­по­від­аль­но­сті зі стра­хо­вою ком­па­ні­єю, ма­ти­муть чи­ма­ло пе­ре­ваг пе­ред сво­ї­ми ко­ле­га­ми.

По-пер­ше, стра­ху­ва­н­ня про­фе­сій­ної від­по­від­аль­но­сті не­об­хі­дне адво­ка­там на­віть біль­ше, ніж їхнім клі­єн­там. Клі­єнт по­ви­нен бу­ти впев­не­ний, що у ви­пад­ку не­на­ле­жної ро­бо­ти йо­го адво­ка­та йо­му бу­де від­шко­до­ва­но при­найм­ні якусь ча­сти­ну по­не­се­них зби­тків. Ця мо­жли­вість є ва­жли­вою для ста­ту­су та імі­джу про­фе­сії, адже не­ви­зна­че­ність пи­та­н­ня ком­пен­са­ції або не­спро­мо­жність ком­пен­су­ва­ти зби­тки клі­єн­ту у ра­зі не­дба­ло­сті ви­кли­ка­ють не­до­ві­ру до про­фе­сії за­га­лом.

По-дру­ге, стра­ху­ва­н­ня про­фе­сій­ної від­по­від­аль­но­сті по­ши­рю­є­ться ли­ше на ви­пад­ки не­на­ле­жної пра­кти­ки адво­ка­та. Якщо адво­кат до­бро­со­ві­сно ви­ко­ну­ва­ти­ме свої про­фе­сій­ні обов’яз­ки, то не існу­ва­ти­ме під­став для від­шко­ду­ва­н­ня зби­тків клі­єн­ту стра­хо­вою ком­па­ні­єю, не­за­ле­жно від ре­зуль­та­ту спра­ви.

По-тре­тє, адво­ка­ти, які укла­да­ють до­го­вір стра­ху­ва­н­ня про­фе­сій­ної від­по­від­аль­но­сті, бу­дуть більш за­хи­ще­ні фі­нан­со­во. Тут спра­цьо­вує та­кий са­мий прин­цип, як і зі стра­ху­ва­н­ням ци­віль­ної від­по­від­аль­но­сті во­дія. Всі во­дії спо­ді­ва­ю­ться уни­кну­ти ДТП, однак якщо во­на все ж тра­пля­є­ться, во­дій від­чу­ває по­лег­ше­н­ня, адже ком­пен­са­цію ін­шій сто­ро­ні спла­чує стра­хо­ва ком­па­нія. Ні­хто не за­стра­хо­ва­ний від по­ми­лок, у то­му чи­слі в про­фе­сій­ній ді­яль­но­сті.

Та­ким чи­ном, на сьо­го­дні в Укра­ї­ні не­має спе­ці­аль­них норм, які б де­таль­но ре­гу­лю­ва­ли по­ря­док та умо­ви ри­зи­ку на­ста­н­ня від­по­від­аль­но­сті адво­ка­та. Вра­хо­ву­ю­чи ви­кла­де­не, по­трі­бно вне­сти змі­ни до За­ко­нів Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність» та «Про стра­ху­ва­н­ня» що­до вре­гу­лю­ва­н­ня стра­ху­ва­н­ня про­фе­сій­ної від­по­від­аль­но­сті адво­ка­тів або прийня­ти спе­ці­аль­ний за­кон «Про стра­ху­ва­н­ня ри­зи­ку про­фе­сій­ної май­но­вої від­по­від­аль­но­сті адво­ка­тів», який би де­таль­но опи­су­вав по­ло­же­н­ня про цей вид стра­ху­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.