Kiеv Arbitration Days 2017: що но­во­го?

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­на РОДЮК, ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

Ми­ну­ло­го ти­жня від­бу­лась що­рі­чна між­на­ро­дна кон­фе­рен­ція Kiеv Arbitration Days: ми­сли­ти гло­баль­но! За­хід зі­брав 160 уча­сни­ків – це най­біль­ша кіль­кість за 7 ро­ків про­ве­де­н­ня. Ке­ру­ю­чий пар­тнер ENGARDE, про­грам­ний ко­ор­ди­на­тор за­хо­ду Іри­на На­за­ро­ва у сво­є­му ві­таль­но­му сло­ві за­зна­чи­ла, що за 6 ро­ків кон­фе­рен­ція до­ве­ла стій­кість пе­ред ви­кли­ка­ми, що­ра­зу за­лу­ча­ю­чи уча­сни­ків з усьо­го сві­ту. Та­кож во­на під­кре­сли­ла від­кри­тість для но­вих уча­сни­ків та ви­сло­ви­ла вдя­чність фір­мам-спон­со­рам цьо­го­рі­чно­го за­хо­ду: ЄПАП Укра­ї­на, AEQUO, Marchenko Danevych, Heuking Kühn Lüer Wojtek та CMS.

Оле­ксій Фі­ла­тов, за­сту­пник Гла­ви Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, за­ува­жив, що ре­во­лю­ції в Укра­ї­ні роз­по­чи­на­ли­ся са­ме в ли­сто­па­ді. Сьо­го­дні ми є свід­ка­ми ре­во­лю­ції в мі­жна­ро­дно­му ар­бі­тра­жі. За йо­го сло­ва­ми, кон­фе­рен­ція – це ве­ли­кий крок упе­ред для на­шої кра­ї­ни. Та­кож він на­го­ло­сив на остан­ніх за­ко­но­дав­чих змі­нах, що впли­нуть на роз­ви­ток ар­бі­тра­жу. «Однак го­лов­ним драй­ве­ром ре­форм є не за­ко­ни, а лю­ди», – під­кре­слив пан Фі­ла­тов.

Пре­зи­дент АПУ, ке­ру­ю­чий пар­тнер ЮФ «Ва­силь Кі­сіль і Пар­тне­ри» Ан­дрій Стель­ма­щук ви­сло­вив щи­ру по­дя­ку всім уча­сни­кам за­хо­ду, пар­тне­рам та ор­га­ні­за­то­рам, а та­кож Іри­ні На­за­ро­вій, яка є «на­тхнен­ни­ком кон­фе­рен­ції з 2011 ро­ку».

Си­ту­а­ція 101

Пер­шу се­сію ор­га­ні­за­то­ри при­свя­ти­ли осо­бли­во­стям про­ве­де­н­ня ар­бі­тра­жу в над­зви­чай­них си­ту­а­ці­ях. Мо­де­ра­то­ром за­хо­ду ви­сту­пив стар­ший пар­тнер CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang (Укра­ї­на) Оле­ксандр Мартиненко. Пар­тнер King & Spalding (Фран­ція) Джеймс Ка­стел­ло за­ува­жив, що цей вид ар­бі­тра­жу з’явив­ся та роз­ви­нув­ся на рин­ку за ко­ро­ткі стро­ки. Впер­ше пе­ред­ба­че­ний у по­ло­жен­ні ICDR (Між­на­ро­дний центр ви­рі­ше­н­ня спо­рів) 2006 р., ар­бі­траж у над­зви­чай­них си­ту­а­ці­ях зна­йшов своє від­обра­же­н­ня в по­ло­же­н­нях клю­чо­вих ар­бі­тра­жних асо­ці­а­цій до 2016 р., вклю­ча­ю­чи LCIA (Лон­дон­ський Між­на­ро­дний Ар­бі­тра­жний Суд, SCC (Ар­бі­тра­жний ін­сти­тут тор­го­вої па­ла­ти м. Сток­гольм), ICC (Між­на­ро­дна тор­го­ва па­ла­та), SIAC (Сін­га­пур­ський Між­на­ро­дний Ар­бі­тра­жний Центр).

Вра­хо­ву­ю­чи швид­кість роз­ви­тку цьо­го ви­ду ар­бі­тра­жу, мо­же ви­ни­кну­ти за­пи­та­н­ня, чи та­ка тен­ден­ція є «прим­хою», чи но­вою ри­сою ар­бі­тра­жу? Однак, за сло­ва­ми до­по­від­а­ча, ци­фри го­во­рять са­мі за се­бе. Зокре­ма, ICDR про­вів 75 ар­бі­тра­жів у над­зви­чай­них си­ту­а­ці­ях по­чи­на­ю­чи з 2006 р., ICC –

61 (з 2012 р.), SIAC – 57 (з 2010 р.), SCC – 27 (з 2010 р.). Якщо го­во­ри­ти про кон­текст, над­зви­чай­ні ар­бі­три мо­жуть роз­гля­да­ти­ся як ча­сти­на ши­ро­кої тен­ден­ції по­лег­ше­н­ня в мі­жна­ро­дно­му ар­бі­тра­жі протягом остан­ніх 40 ро­ків.

Якщо по­вер­ну­ти­ся на­зад у 70-ті ро­ки, ба­га­то юрис­ди­кцій за­бо­ро­ня­ли ар­бі­трам ви­но­си­ти тим­ча­со­ві за­хо­ди. На­при­клад, у Єв­ро­пі це бу­ли та­кі кра­ї­ни як Ні­меч­чи­на, Ав­стрія, Швей­ца­рія, Іта­лія, Іспа­нія та Гре­ція. Це по­зна­чи­ло­ся на за­галь­ній дум­ці про те, що на­ціо­наль­ні су­ди кра­ще для цьо­го під­хо­дять, оскіль­ки бо­я­ли­ся, що в ар­бі­тра мо­же бу­ти упе­ре­дже­ний по­гляд на си­ту­а­цію. Про­те з ча­сом з’яви­ла­ся ін­ша по­зи­ція, згі­дно з якою ви­зна­ва­ло­ся, що ар­бі­тра­жний три­бу­нал мо­же ма­ти пе­ре­ва­ги.

Сто­сов­но осо­бли­во­стей про­ве­де­н­ня над­зви­чай­но­го ар­бі­тра­жу, до­по­від­ач за­зна­чив, що прин­цип йо­го дії та­кий же, як і у зви­чай­но­го. Що­до ча­со­вих меж, то за­ле­жно від пра­вил, при­зна­че­н­ня над­зви­чай­но­го ар­бі­тра від­бу­ва­є­ться від 24 до 72 го­дин. На прийня­т­тя рі­ше­н­ня мо­же бу­ти на­да­но від 5 до 15 днів (та­кож за­ле­жить від пра­вил).

Але­ксандр Дж. Фес­сас, Ге­не­раль­ний Се­кре­тар ICC International Court of Arbitration (Фран­ція), ви­сту­пив з те­мою «Огляд від­во­дів та при­ско­ре­ні про­це­ду­ри – чи вар­то че­ка­ти під­сту­пів?». За йо­го сло­ва­ми, обго­во­ре­н­ня ці­єї те­ми вже дав­но не є но­вин­кою. Як під­кре­слив спі­кер, ар­бі­траж – це про­дукт. Для то­го щоб за­без­пе­чи­ти йо­го ви­со­ку якість, по­трі­бно вкла­сти гро­ші та ви­ді­ли­ти час. Однак чи мо­жли­во щось зро­би­ти до­бре, де­ше­во та швид­ко? На йо­го пе­ре­ко­на­н­ня, в ар­бі­тра­жі це мо­жли­во. Ва­жли­ву роль в успі­шно­сті про­ве­де­н­ня при­ско­ре­но­го ар­бі­тра­жу грає по­пе­ре­дня пі­дго­тов­ка: сто­ро­ни за 2 ти­жні по­вин­ні зу­стрі­ти­ся та до­мо­ви­ти­ся про те, як про­хо­ди­ти­ме ар­бі­траж. Що сто­су­є­ться фі­нан­со­вої скла­до­вої, то при­ско­ре­ні про­це­ду­ри роз­гля­ду, як пра­ви­ло, ко­шту­ють на 20% мен­ше, ніж зви­чай­ний про­цес.

Про по­пе­ре­дні слу­ха­н­ня спра­ви в ар­бі­тра­жі роз­по­вів пар­тнер Freshfields (Ні­меч­чи­на) Бо­рис Ка­со­лов­ський.

Де ва­ші/мої до­ка­зи?

Дру­гу се­сію мо­де­ру­вав Скотт Ве­сел, пар­тнер Three Crowns (Ве­ли­ко­бри­та­нія). Те­мою до­по­віді Мар­кі­я­на Клю­чков­сько­го, пар­тне­ра ЄПАП Укра­ї­на, бу­ли осо­бли­во­сті про­ве­де­н­ня пе­ре­хре­сно­го до­пи­ту свід­ків. За сло­ва­ми юри­ста, під час під­го­тов­ки до ви­сту­пу він на­ма­гав­ся з’ясу­ва­ти, які змі­ни, що сто­су­ю­ться ці­єї те­ми, від­бу­ли­ся за остан­ні 10-20 ро­ків. Ко­ли ви­яви­ло­ся, що жо­дних змін не від­бу­ло­ся, він ви­рі­шив роз­по­ві­сти про 10 за­по­від­ей пе­ре­хре­сно­го до­пи­ту від ві­до­мо­го аме­ри­кан­сько­го юри­ста Ір­він­га Ян­ге­ра. По­ля­га­ють во­ни в на­сту­пно­му:

• Бу­ти ла­ко­ні­чним. Ви мо­же­те ро­би­ти по­мил­ки. Чим мен­ше ча­су ви­тра­ча­є­те на пе­ре­хре­сний до­пит, тим мен­ша ймо­вір­ність зро­би­ти по­мил­ку. • Ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти про­сті сло­ва. • Ста­ви­ти ли­ше основ­ні пи­та­н­ня. Не ви­тра­ча­ти час на за­пи­та­н­ня «Хто…?», «Що…?», «На­ві­що?...». Во­ни є ан­ти­те­зою ефе­ктив­но­го пе­ре­хре­сно­го до­пи­ту. Іде­аль­ним пе­ре­хре­сний до­пит є то­ді, ко­ли сві­док на всі за­пи­та­н­ня від­по­від­ає «Так».

• Бу­ти під­го­тов­ле­ним (до­по­від­ач на­го­ло­сив, що по­ста­вив би цю те­зу на пер­ше мі­сце).

• Слу­ха­ти. Ува­жно слу­ха­ти від­по­віді свід­ків.

• Не сва­ри­ти­ся. Не всту­па­ти у кон­флікт зі сво­ї­ми свід­ка­ми. Не по­трі­бно ста­ви­ти ри­то­ри­чних за­пи­тань (на­при­клад, «Як Ви мо­же­те та­ке го­во­ри­ти?»). Ви по­вин­ні пе­ре­да­ти це пра­во три­бу­на­лу.

• Уни­ка­ти по­вто­рень. Якщо сві­док по­вто­рю­ва­ти­ме одну й ту ж ін­фор­ма­цію де­кіль­ка ра­зів, це не зро­бить її більш прав­до­по­ді­бною.

• Не до­зво­ля­ти по­ясне­н­ня з бо­ку свід­ків під час пе­ре­хре­сно­го до­пи­ту. • Обме­жу­ва­ти кіль­кість за­пи­тань. • Основ­ні ар­гу­мен­ти вар­то при­бе­рег­ти на за­вер­ше­н­ня до­пи­ту.

Спі­кер та­кож до­дав бо­ну­сну 11-ту за­по­відь, яка по­ля­гає у по­ба­жан­ні отри­му­ва­ти за­до­во­ле­н­ня від то­го, що ти ро­биш.

Ка­рі­та Валл­грен-Лінд­хольм, пар­тнер Lindholm Wallgren Attorneys (Фін­лян­дія), ви­сту­пи­ла з те­мою «Роз­кри­т­тя ін­фор­ма­ції та як не від­кри­ти одра­зу всі кар­ти». Во­на ствер­джує, що за­ле­жно від то­го, ви по­зи­вач чи від­по­від­ач, від­рі­зня­ти­ме­ться ва­ша «стра­те­гія» роз­кри­т­тя ін­фор­ма­ції в су­ді. Бу­ду­чи на мі­сці ар­бі­тра, для ро­зу­мі­н­ня су­ті спра­ви ви по­вин­ні отри­ма­ти до­ста­тню кіль­кість до­ку­мен­тів. Зви­ну­ва­чу­ю­чи ін­шу сто­ро­ну (при­мі­ром, у ша­храй­стві), ви по­вин­ні на­да­ти хо­ча б якусь ін­фор­ма­цію на під­твер­дже­н­ня сво­їх слів. До­по­від­ач під­кре­сли­ла, що в рі­зних юрис­ди­кці­ях існу­ють рі­зні «зви­чки» по­да­н­ня ін­фор­ма­ції. «Якщо, на ва­шу дум­ку, ви не мо­же­те уни­кну­ти на­да­н­ня пев­них до­ку­мен­тів, кра­ще на­да­ти їх одра­зу», – по­ра­ди­ла екс­перт.

Про кон­фі­ден­цій­ність як одну з пе­ре­ваг мі­жна­ро­дно­го ар­бі­тра­жу роз­по­вів ра­дник AEQUO (Укра­ї­на) Пав­ло Бє­ло­усов. За йо­го сло­ва­ми, кон­фі­ден­цій­ність озна­чає за­без­пе­че­н­ня то­го, що на­да­на ва­ми ін­фор­ма­ція не на­бу­де пу­блі­чно­го по­ши­ре­н­ня. В рі­зних юрис­ди­кці­ях існу­ють від­мін­ні пра­ви­ла кон­фі­ден­цій­но­сті. Ар­бі­тра­жні пра­ви­ла рі­зних ар­бі­тра­жних ін­сти­ту­цій не роз­кри­ва­ють всі аспе­кти кон­фі­ден­цій­но­сті. З огля­ду на за­зна­че­не, екс­перт по­ра­див про­пи­су­ва­ти в ар­бі­тра­жній уго­ді всі аспе­кти що­до кон­фі­ден­цій­но­сті.

Та­кож на кон­фе­рен­ції бу­ли пред­став­ле­ні окре­мі до­по­віді. Зокре­ма, Ні­кос Лав­ра­нос, Ге­не­раль­ний се­кре­тар Єв­ро­пей­ської фе­де­ра­ції ін­ве­сти­цій та ар­бі­тра­жу (EFILA) (Бель­гія), ви­сту­пив з те­мою «Но­ві ви­кли­ки: спо­ри що­до ін­ве­сти­цій­них до­го­во­рів під час вій­ни та ане­ксії». Про най­по­ши­ре­ні­ші по­мил­ки під час пе­ре­го­во­рів що­до BITs та спосо­би їх уни­кне­н­ня у сво­їй до­по­віді роз­по­вів Ма­ксим Ко­ду­нов, на­чаль­ник управ­лі­н­ня пред­став­ни­цтва ін­те­ре­сів дер­жа­ви в за­кор­дон­них юрис­ди­кцій­них ор­га­нах Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни.

Тре­тя та че­твер­та се­сії КАD бу­ли при­свя­че­ні пи­та­н­ням аль­тер­на­тив­но­го фі­нан­су­ва­н­ня та впли­ву по­стій­но­го ін­ве­сти­цій­но­го су­ду на май­бу­тнє ISDS.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.