Мін’юст vs при­ва­тні ви­ко­нав­ці – 6:10 у пер­шо­му тай­мі

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Окса­на КУПЕР, ма­гістр пра­ва, жур­на­ліст-ана­лі­тик, спе­ці­аль­но для «Юри­ди­чної Га­зе­ти» Ко­мі­сія, Тим­ча­со­ва ко­мі­сія).

На­пев­но, тіль­ки ле­да­чий не чув істо­рію про про­валь­ні осін­ні іспи­ти при­ва­тних ви­ко­нав­ців. Спо­ча­тку зда­ва­ло­ся, що ре­фор­ма по­сту­по­во стар­ту­ва­ла: пер­ші ща­слив­чи­ки про­хо­ди­ли на­вча­н­ня і ста­жу­ва­н­ня, скла­да­ли іспи­ти та від­кри­ва­ли вхі­дні две­рі в но­ву пра­во­ву про­фе­сію. Скла­ло­ся вра­же­н­ня, що впро­ва­дже­н­ня ефе­ктив­ної си­сте­ми ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень в Укра­ї­ні вже не за го­ра­ми!

Однак во­се­ни си­ту­а­ція з по­ка­зни­ка­ми успі­шно­го скла­да­н­ня іспи­тів кан­ди­да­та­ми у при­ва­тні ви­ко­нав­ці зна­чно змі­ни­ла­ся. За ре­зуль­та­та­ми 6-ти ек­за­ме­нів, що від­бу­ли­ся у ве­ре­сні-жов­тні, до ви­ко­на­н­ня про­фе­сій­них обов’яз­ків допу­ще­но ли­ше 10 прав­ни­ків. Усім ін­шим, як за­зна­ча­є­ться в офі­цій­них по­ві­дом­ле­н­нях на сай­ті про­філь­но­го Мі­ні­стер­ства, у ви­да­чі сві­до­цтва при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця бу­ло від­мов­ле­но.

На­га­да­є­мо, що пе­ре­ду­ва­ли цьо­му змі­ни до По­ряд­ку до­пу­ску до про­фе­сії при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця (да­лі – По­ряд­ку), які бу­ли вне­се­ні на­ка­зом Мі­ні­стер­ства юсти­ції від 18.09.2017 р. №2905/5, до­дав­ши до про­це­ду­ри кіль­ка сут­тє­вих но­вел. На дум­ку юри­стів, са­ме це мо­жна пов’яза­ти як при­чи­ну та на­слі­док.

До­ки нав­ко­ло осо­бли­во­стей об­чи­сле­н­ня ба­лів та успі­шно­сті кан­ди­да­тів на ек­за­ме­нах про­дов­жу­ю­ться дис­ку­сії (пред­став­ни­ки Мі­ні­стер­ства юсти­ції озву­чу­ють ар­гу­мент про по­га­ну під­го­тов­ку кан­ди­да­тів – прим. ред.), пре­тен­ден­ти на сві­до­цтва з цим ка­те­го­ри­чно не по­го­джу­ю­ться і по­да­ють по­зо­ви до Мі­ні­стер­ства.

Ре­да­кція «Юри­ди­чної Га­зе­ти» звер­ну­ла­ся із за­пи­том до Мі­ні­стер­ства юсти­ції для уто­чне­н­ня, у зв’яз­ку чим бу­ли прийня­ті та­кі змі­ни, а та­кож які чин­ни­ки при цьо­му вра­хо­ву­ва­ли­ся. У сво­їй від­по­віді, за під­пи­сом за­сту­пни­ка мі­ні­стра з пи­тань ви­ко­нав­чої слу­жби Сер­гія Шкля­ра, Мін’юст за­зна­чив, що ко­ри­гу­ва­н­ня до По­ряд­ку від­бу­ли­ся «з ура­ху­ва­н­ням ре­зуль­та­тів ро­бо­ти тим­ча­со­вої ква­лі­фі­ка­цій­ної ко­мі­сії при­ва­тних ви­ко­нав­ців і за­ува­жень екс­пер­тів та спря­мо­ва­ні на вдо­ско­на­ле­н­ня про­це­ду­ри ви­зна­че­н­ня рів­ня про­фе­сій­ної під­го­тов­ле­но­сті осіб, які ма­ють на­мір здій­сню­ва­ти ді­яль­ність при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця».

Те­сто­лог, пре­зи­дент МГО «Уні­вер­саль­на ек­за­ме­на­цій­на ме­ре­жа» Сер­гій Му­друк у ко­мен­та­рі «ЮГ» під­твер­див, що кон­суль­та­ції з ним на­справ­ді про­во­ди­ли­ся. «Дій­сно, пред­став­ни­ки Мі­ні­стер­ства юсти­ції за­про­шу­ва­ли ме­не на зу­стріч, під час якої про­хо­ди­ло обго­во­ре­н­ня з пред­став­ни­ка­ми до­нор­ських про­е­ктів (ЄС, ОБСЄ та ін.) май­бу­тніх змін до По­ряд­ку. Зу­стріч від­бу­лась пі­сля пу­блі­ка­ції мо­го ін­терв’ю в «Юри­ди­чній Га­зе­ті» та пе­ре­ду­ва­ла змі­нам у нор­ма­тив­но­му до­ку­мен­ті», – про­ін­фор­му­вав екс­перт.

Сер­гій Му­друк за­зна­чив, що ще влі­тку ми­ну­ло­го ро­ку він ре­ко­мен­ду­вав Мін’юсту пу­блі­ку­ва­ти один або кіль­ка при­кла­дів пов­но­го те­сту, а не пов­ний на­бір усіх мо­жли­вих те­сто­вих за­пи­тань. «За­галь­но­прийня­тою, най­роз­по­всю­дже­ні­шою пра­кти­кою у сві­ті є пу­блі­ка­ція які­сно та де­таль­но роз­ро­бле­ної про­гра­ми те­сту­ва­н­ня і sample exams (при­кла­дів ек­за­ме­ну). Та­кий на­бір ін­фор­ма­ції є до­ста­тнім для під­го­тов­ки кан­ди­да­тів до ви­мі­рю­ва­н­ня пре­дме­тних ком­пе­тен­цій, не пе­ре­тво­рює та­ке ви­мі­рю­ва­н­ня в оцін­ку об­ся­гу та ефе­ктив­но­сті зу­силь, ви­тра­че­них на ме­ха­ні­чне за­пам’ято­ву­ва­н­ня. У 2016 р. Мі­ні­стер­ство ви­рі­ши­ло опу­блі­ку­ва­ти пов­ну ба­зу те­сто­вих за­пи­тань, але за­раз при­слу­ха­ло­ся до ре­ко­мен­да­ції, по­втор­но на­да­ної в но­вих умо­вах», – кон­ста­ту­вав те­сто­лог.

У від­по­віді на наш за­пит Мі­ні­стер­ство та­кож де­та­лі­зує своє ба­че­н­ня ін­ших змін у про­це­ду­рі іспи­ту. Зокре­ма, чи­нов­ни­ки вва­жа­ють, що «вста­нов­ле­н­ня мі­ні­маль­ної кіль­ко­сті ба­лів, яку не­об­хі­дно отри­ма­ти осо­бі за ви­ко­на­н­ня пра­кти­чно­го зав­да­н­ня, щоб скла­сти ква­лі­фі­ка­цій­ний іспит, спря­мо­ва­не, пе­ред­усім, на усу­не­н­ня си­ту­а­ції, ко­ли не­до­лі­ки ре­зуль­та­ту з одно­го ета­пу те­сту­ва­н­ня мо­жна ком­пен­су­ва­ти успі­шни­ми ре­зуль­та­та­ми з ін­шо­го».

На під­трим­ку ці­єї по­зи­ції на­во­дя­ться ар­гу­мен­ти про те, що ра­ні­ше «не­по­оди­но­ки­ми бу­ли ви­пад­ки, ко­ли за від­по­віді на те­сто­ві пи­та­н­ня те­о­ре­ти­чної ча­сти­ни ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го ано­нім­но­го те­сту­ва­н­ня та за ви­ко­на­н­ня си­ту­а­цій­них зав­дань осо­би отри­му­ва­ли на­стіль­ки ви­со­кі ба­ли, що фа­кти­чно ні­ве­лю­ва­ло­ся зна­че­н­ня тре­тьо­го ета­пу іспи­ту». Мі­ні­стер­ство ствер­джує, що «най­більш пов­но скла­сти уяв­ле­н­ня про пра­кти­чно зна­чу­щі про­фе­сій­ні на­ви­чки осо­би та пе­ре­ві­ри­ти її про­фе­сій­ну ком­пе­тен­тність дає змо­гу са­ме ви­ко­на­н­ня пра­кти­чно­го зав­да­н­ня». А що сто­сов­но ці­єї си­ту­а­ції го­во­рить до­свід осін­ніх іспи­тів, зі слів їхніх уча­сни­ків?

Про­валь­ний іспит 25 ве­ре­сня: істо­рія з про­дов­же­н­ням

У день пер­шо­го осін­ньо­го ек­за­ме­ну, 25.09.2017 р., ко­ли за ре­зуль­та­та­ми пер­шо­го ета­пу те­сту­ва­н­ня жо­ден із кан­ди­да­тів у при­ва­тні ви­ко­нав­ці не склав іспит, біль­шість прав­ни­ків у сво­їх ар­гу­мен­тах у со­цме­ре­жах та не­о­фі­цій­них ко­мен­та­рях ствер­джу­ва­ли, що від­був­ся збій у си­сте­мі. То­ді на сто­рін­ці ін­тер­нет-про­е­кту «При­ва­тні ви­ко­нав­ці» з’яви­ла­ся та­ка ін­фор­ма­ція: «На­ра­зі Мін’юст зв’язу­є­ться з НАІС (ДП «На­ціо­наль­ні ін­фор­ма­цій­ні си­сте­ми», що здій­снює те­хні­чне і те­хно­ло­гі­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня ре­є­стрів, які ство­рю­ю­ться від­по­від­но до на­ка­зів Мін’юсту – прим. ред.) для отри­ма­н­ня ін­фор­ма­ції, чи від­був­ся збій у си­сте­мі». Вар­то за­зна­чи­ти, що те­сту­ва­н­ня про­во­ди­ло­ся вже зі змі­на­ми, які на­бу­ли чин­но­сті на­пе­ре­до­дні. Про це уча­сни­кам пе­ред по­ча­тком іспи­ту ого­ло­си­ла Тим­ча­со­ва ква­лі­фі­ка­цій­на ко­мі­сія при­ва­тних ви­ко­нав­ців (да­лі –

На дум­ку те­сто­ло­га Сер­гія Му­дру­ка, при­чи­ну не­стан­дар­тної си­ту­а­ції з те­сту­ва­н­ням 25 жов­тня слід шу­ка­ти то­чно не в змі­нах до По­ряд­ку. Що ж ста­ло при­чи­ною про­ва­лу? Уча­сни­ки іспи­ту май­же в один го­лос скар­жа­ться на те­хні­чне за­без­пе­че­н­ня, по­си­ла­ю­чись на по­стій­ні збої.

«У ко­гось ви­да­ва­ло три ва­рі­ан­ти від­по­віді за­мість чо­ти­рьох. Ко­гось ви­би­ва­ло з си­сте­ми, то­му кан­ди­дат за­хо­див зно­ву (хо­ча на по­ча­тку іспи­ту нас за­пев­ня­ли, що те­хні­чно це не­мо­жли­во). В си­ту­а­ції, ко­ли си­сте­ма за­про­по­ну­ва­ла три ва­рі­ан­ти за­мість чо­ти­рьох, «спе­ці­а­ліст» (як нам йо­го від­ре­ко­мен­ду­ва­ли) щось зро­бив на сво­є­му комп’юте­рі, а за 5 хви­лин у кан­ди­да­та бу­ли вже всі 4 ва­рі­ан­ти від­по­віді. У всіх уча­сни­ків, як во­ни зго­дом між со­бою з’ясу­ва­ли, тра­пля­ли­ся іден­ти­чні за­пи­та­н­ня, чо­го не по­вин­но бу­ло ста­ти­ся», – роз­по­від­ає кан­ди­дат у при­ва­тні ви­ко­нав­ці Во­ло­ди­мир Бо­є­ру.

Ще один кан­ди­дат у «при­ва­тни­ки», що скла­дав іспит 25 ве­ре­сня, Дми­тро Гнен­ний роз­по­від­ає, що тра­пля­ли­ся ви­пад­ки, ко­ли ва­рі­ан­ти від­по­від­ей не від­по­від­а­ли чин­но­му за­ко­но­дав­ству, за­пи­та­н­ня бу­ли скла­де­ні від­по­від­но до за­ста­рі­лих нор­ма­тив­них актів, а окре­мі фор­му­лю­ва­н­ня за­пи­тань не ма­ли одно­зна­чної від­по­віді. Та­кож він за­зна­чив, що тро­хи див­ним ви­гля­да­ло те, що при оцін­ці ді­ло­вої мо­ви май­бу­тніх при­ва­тних ви­ко­нав­ців де­які за­пи­та­н­ня не бу­ли без­до­ган­ни­ми з по­зи­ції мов­ної пра­кти­ки (на­при­клад, по­чи­на­ли­ся зі слів «на про­тя­зі яко­го ча­су…» то­що).

Ще одна про­бле­ма, про яку го­во­рять уча­сни­ки «чор­но­го» іспи­ту, по­ля­гає у фор­му­лю­ван­ні за­пи­тань. За їхні­ми сло­ва­ми, є зна­чна ві­ро­гі­дність на­яв­но­сті у ба­зі на­бо­ру за­пи­тань, пра­виль­ні від­по­віді на які не є та­ки­ми з по­зи­ції си­сте­ми. В той же день, 25 ве­ре­сня, всі кан­ди­да­ти на­пра­ви­ли до Ко­мі­сії звер­не­н­ня з при­во­ду те­хні­чних не­до­лі­ків ро­бо­ти. Дми­тро Гнен­ний уто­чнює, що в цьо­му ко­ле­ктив­но­му звер­нен­ні до ко­мі­сії мі­сти­ло­ся про­ха­н­ня пе­ре­ві­ри­ти ви­кла­де­ні фа­кти та по­но­ви­ти пра­во гру­пи на скла­да­н­ня іспи­ту (у ра­зі під­твер­дже­н­ня по­ми­лок у ро­бо­ті си­сте­ми), а та­кож на­да­ти об’єктив­ну оцін­ку отри­ма­них ба­лів (за на­яв­но­сті те­хні­чної мо­жли­во­сті) та допу­сти­ти осіб до про­дов­же­н­ня скла­да­н­ня іспи­ту.

Однак на­сту­пно­го дня на сай­ті Мі­ні­стер­ства з’яви­ло­ся по­ві­дом­ле­н­ня: «За ре­зуль­та­та­ми про­ве­де­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но­го іспи­ту прийня­те рі­ше­н­ня від­мо­ви­ти у ви­да­чі по­свід­чень при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця 19 осо­бам, які іспит не скла­ли» (тоб­то всі кан­ди­да­ти, які з’яви­ли­ся на іспит та скла­да­ли йо­го – прим. ред.). Це ви­кли­ка­ло до­во­лі ве­ли­кий ре­зо­нанс у прав­ни­чій спіль­но­ті, який отри­мав свою «ре­а­лі­за­цію» не ли­ше у ви­гля­ді про­фе­сій­них online/offline-

дис­ку­сій та ко­ле­ктив­но­го звер­не­н­ня, а ще й адмі­ні­стра­тив­но­го по­зо­ву В. Бо­є­ру про ви­зна­н­ня не­пра­во­мір­ним рі­ше­н­ня про від­мо­ву у ви­да­чі по­свід­че­н­ня при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця та йо­го ска­су­ва­н­ня.

У сво­є­му об­ґрун­ту­ван­ні по­зи­вач по­си­ла­є­ться на ст. 58 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, ст. 21 За­ко­ну «Про ор­га­ни та осіб, які здій­сню­ють при­му­со­ве ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень і рі­шень ін­ших ор­га­нів» та п. 3 Ука­зу Пре­зи­ден­та «Про дер­жав­ну ре­є­стра­цію нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів мі­ні­стерств та ін­ших ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди», на­го­ло­шу­ю­чи, що «та­ким чи­ном, на мо­мент про­ве­де­н­ня іспи­ту 25.09.2017 р., змі­ни до По­ряд­ку до­пу­ску до про­фе­сії при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця від 18.09.2017 р. вза­га­лі не на­бу­ли чин­но­сті та не мо­гли бу­ти за­сто­со­ва­ні». На­ра­зі за по­зо­вом вже від­кри­те про­ва­дже­н­ня та при­зна­че­не пер­ше су­до­ве за­сі­да­н­ня.

Окрім то­го, у від­по­віді на за­пит на­шо­го ви­да­н­ня що­до іспи­ту 25 ве­ре­сня Мі­ні­стер­ство юсти­ції по­ві­до­ми­ло, що ре­зуль­та­ти ква­лі­фі­ка­цій­но­го іспи­ту за­твер­дже­ні у вста­нов­ле­но­му за­ко­ном по­ряд­ку, а от­же, від­по­від­но до ч. 7 ст. 21 За­ко­ну «Про ор­га­ни та осіб, які здій­сню­ють при­му­со­ве ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень і рі­шень ін­ших ор­га­нів», осо­ба, яка не скла­ла ква­лі­фі­ка­цій­ний іспит, має пра­во скла­сти йо­го по­втор­но не ра­ні­ше ніж че­рез 6 мі­ся­ців. Про­те, як ба­чи­мо, істо­рія про­дов­жу­є­ться.

До­свід ін­ших груп: ва­жли­ві акцен­ти

Що сто­су­є­ться дру­го­го та тре­тьо­го іспи­тів, які від­бу­ли­ся 2 і 9 жов­тня за но­вою про­це­ду­рою (однак, із роз­по­від­ей уча­сни­ків, пе­ре­ва­жно з тим же на­бо­ром за­пи­тань, що тра­пля­ли­ся кан­ди­да­там ра­ні­ше), то во­ни та­кож не про­де­мон­стру­ва­ли ве­ли­кої ре­зуль­та­тив­но­сті. 2 жов­тня про­йшов ви­про­бу­ва­н­ня ли­ше один кан­ди­дат, а 9 жов­тня не бу­ло жо­дно­го по­зи­тив­но­го ре­зуль­та­ту. При цьо­му на ко­жно­му іспи­ті бу­ли при­су­тні 14 осіб з 23 допу­ще­них. Як ре­зуль­тат – зна­чно ниж­ча подаль­ша яв­ка уча­сни­ків на іспи­ти (у по­рів­нян­ні з по­пе­ре­дні­ми) та зни­же­на за­ці­кав­ле­ність у стар­ті на­вча­н­ня.

Про це 17 жов­тня, у пер­ший день но­во­го на­вчаль­но­го на­бо­ру слу­ха­чів, що пе­ре­дує ста­жу­ван­ню/іспи­ту, за­зна­чив на сво­їй сто­рін­ці у Facebook

Оле­ксандр Кузь – зна­ний фа­хі­вець у га­лу­зі ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня, який ви­кла­дає май­бу­тнім кан­ди­да­там. «З ко­жним на­сту­пним по­то­ком на­вчаль­них кур­сів охо­чих ста­ти при­ва­тним ви­ко­нав­цем все мен­ше і мен­ше. Сьо­го­дні на від­крит­ті на­вчаль­них кур­сів 5-го на­бо­ру за­ре­є­стро­ва­но ли­ше 99 осіб (мо­жли­вість по­то­ку – 210 слу­ха­чів). На 6-ий по­тік на­вчаль­них кур­сів, який роз­по­чне­ться, мо­жли­во, в ли­сто­па­ді цьо­го ро­ку, по­да­ли за­яву при­бли­зно 160-170 осіб. За та­ких умов ре­фор­ма за­про­ва­дже­н­ня ін­сти­ту­ту при­ва­тних ви­ко­нав­ців, як і ре­фор­ма ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень, ду­же про­бу­ксо­вує», – ствер­джує екс­перт.

Що­прав­да, подаль­ші іспи­ти пев­ною мі­рою про­де­мон­стру­ва­ли вже де­що кра­щу успі­шність: 20 жов­тня вда­ло скла­ли тест 2 кан­ди­да­ти, 23 жов­тня – 4 кан­ди­да­ти, 30 жов­тня – 3 кан­ди­да­ти. «ЮГ» по­ці­ка­ви­ла­ся дум­ка­ми уча­сни­ків що­до те­сту­ва­н­ня з огля­ду на скла­дність за­пи­тань та те­хні­чну ча­сти­ну, а та­кож по­про­си­ла на­да­ти ре­ко­мен­да­ції май­бу­тнім ко­ле­гам.

Кан­ди­дат у «при­ва­тни­ки», який єди­ним склав іспит 2 жов­тня, Дми­тро Не­до­ступ ствер­джує, що в той день про­гра­ма пра­цю­ва­ла без за­ува­жень, однак всі кан­ди­да­ти бу­ли вра­же­ні низь­ки­ми ба­ла­ми на пер­шо­му ета­пі. За йо­го сло­ва­ми, на ек­за­ме­ні бу­ли за­пи­та­н­ня «ви­ще се­ре­дньої тяж­ко­сті», а зав­да­н­ня дру­го­го ета­пу зда­ли­ся йо­му менш скла­дни­ми, у по­рів­нян­ні з пер­шою ча­сти­ною, оскіль­ки сто­су­ва­ли­ся ви­клю­чно ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня.

«Я не був впев­не­ний у кіль­кох від­по­від­ях та отри­мав від­по­від­ний бал. На­рі­кань на якусь не­від­по­від­ність у ме­не не­має. Пі­сля іспи­ту, про­чи­тав­ши нор­ми за­ко­ну, я ви­явив вла­сні по­мил­ки», – ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми пан Не­до­ступ. Тре­тє зав­да­н­ня успі­шно­му кан­ди­да­ту ви­да­ло­ся най­скла­дні­шим (че­рез мо­жли­ву «за­кру­че­ність» умо­ви зав­да­н­ня та «пас­тки» у до­да­тках до ньо­го), осо­бли­во для тих, хто ра­ні­ше не пра­цю­вав в ор­га­нах ДВС.

Ва­силь Ле­ле­ко, який скла­дав тест 20 жов­тня та вда­ло про­йшов пер­шу ча­сти­ну іспи­ту, про­те не склав дру­гу – си­ту­а­цій­ну, го­во­рить пе­ре­ва­жно про по­зи­тив­ні вра­же­н­ня. Однак, за йо­го сло­ва­ми, за­пи­та­н­ня мі­стять ду­же за­плу­та­ні фор­му­лю­ва­н­ня, а іно­ді тра­пля­ю­ться ва­рі­ан­ти від­по­від­ей, які вза­га­лі мо­жуть не сто­су­ва­ти­ся за­пи­та­н­ня. «Зви­чай­но, не­об­хі­дно ма­ти зна­чні те­о­ре­ти­чні зна­н­ня для про­хо­дже­н­ня пер­шо­го ета­пу та по­трі­бно бу­ти ду­же ува­жним. На дру­го­му і тре­тьо­му ета­пах на­яв­ність пра­кти­чно­го до­сві­ду, без­умов­но, є обов’яз­ко­вою», – на­го­ло­шує кан­ди­дат. При­чи­ною сво­го про­ва­лу пан Ле­ле­ко на­зи­ває пи­та­н­ня що­до про­це­ду­ри стя­гне­н­ня алі­мен­тів з бор­жни­ка, що пе­ре­бу­ває за­кор­до­ном, з яким він у сво­їй пра­во­вій пра­кти­ці, на жаль, ра­ні­ше ні­ко­ли не зі­штов­ху­вав­ся.

Оле­ксандр Му­ко­рез, який успі­шно склав іспит 20 жов­тня та не­за­ба­ром отри­має сві­до­цтво, та­кож не має на­рі­кань на те­хні­чну ча­сти­ну іспи­ту. «Ду­же зру­чно, що є мо­жли­вість по­зна­чи­ти за­пи­та­н­ня, у яких кан­ди­дат не впев­не­ний. Хо­ча на дру­го­му ета­пі си­ту­а­цій­них зав­дань та­ка від­мі­тка ста­ви­ться на все пи­та­н­ня, що не зов­сім зру­чно. На тре­тьо­му ета­пі ко­мі­сія за­мі­ни­ла моє пра­кти­чне зав­да­н­ня, оскіль­ки pdf-до­да­тки не за­ван­та­жи­ли­ся (це ви­клю­чно те­хні­чний збій). За­мі­на зав­да­н­ня від­бу­лась ав­то­ма­ти­чно і на­да­лі я про­дов­жив ви­ко­на­н­ня. За­га­лом, про­гра­ма пра­цю­ва­ла ста­біль­но, без ви­ки­дань

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.