PatentBot – одна з кра­щих юри­ди­чних ін­но­ва­цій 2017 ро­ку

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

19.10.2016 р. у м. Ки­є­ві від­був­ся пів­фі­нал мі­жна­ро­дно­го кон­кур­су від Га­азь­ко­го ін­сти­ту­ту ін­но­ва­цій у пра­ві HiiL Innovating Justice. З біль­ше ніж 600 про­е­ктів бу­ли обра­ні ті, ко­го HiiL ви­зна­ли кра­щою юри­ди­чною ін­но­ва­ці­єю 2017 р. Гор­дий ста­тус одні­єї з кра­щих ін­но­ва­цій в legaltech, грант на роз­ви­ток про­е­кту та за­про­ше­н­ня прой­ти аксе­ле­ра­цій­ну про­гра­му в Га­а­зі, яка три­ва­ти­ме з 30.11.2017 до 09.12.2017 р., отри­мав PatentBot – пер­ший у сві­ті бот-ре­є­стра­тор тор­го­вель­них ма­рок у ме­сен­дже­рі Facebook. Да­лі мо­ва пі­де про те, як все по­чи­на­ло­ся.

Істо­рія ство­ре­н­ня бо­та, який за пер­ші 3 мі­ся­ці існу­ва­н­ня змі­нив ри­нок ре­є­стра­ції тор­го­вель­них ма­рок, роз­по­ча­ла­ся у кві­тні 2017 р. Пар­тне­ри­за­снов­ни­ки про­ана­лі­зу­ва­ли ри­нок та ді­йшли ви­снов­ку, що 70% тор­го­вель­них ма­рок в Укра­ї­ні не ре­є­стру­ю­ться бі­зне­сом від са­мо­го по­ча­тку че­рез скла­дний про­цес по­да­чі за­яв­ки. Для то­го щоб по­да­ти до­ку­мен­ти на ре­є­стра­цію за «кла­си­чною схе­мою», по­трі­бно по­дзво­ни­ти юри­сту, прой­ти пер­шу те­ле­фон­ну кон­суль­та­цію, отри­ма­ти ко­мер­цій­ну про­по­зи­цію, узго­ди­ти її, про­ве­сти зу­стріч, опла­ти­ти ра­ху­нок, по­да­ти за­яв­ку до Укр­па­тен­ту. Пі­сля здій­сне­н­ня цих кро­ків ви змо­же­те отри­ма­ти роз­пи­ску від Укр­па­тен­ту про те, що за­яв­ка на ре­є­стра­цію тор­го­вель­ної мар­ки бу­ла прийня­та.

Зай­ня­ти та­ка спра­ва мо­же ці­лий ти­ждень. У під­при­єм­ця, стар­та­пе­ра на це не­має ча­су. Че­рез те, що тор­го­вель­ні мар­ки не ре­є­стру­ю­ться бі­зне­сом від са­мо­го по­ча­тку, в май­бу­тньо­му ча­сто у ком­па­ній ви­ни­ка­ють імі­дже­ві про­бле­ми.

Усві­до­мив­ши, що скла­дний про­цес мо­жна ав­то­ма­ти­зу­ва­ти, ко­ман­да PatentBot прийня­ла рі­ше­н­ня по­ча­ти ро­бо­ту над фун­кціо­на­лом та го­ту­ва­ти­ся до ре­лі­зу на укра­їн­сько­му рин­ку. «Основ­на пе­ре­ва­га PatentBot – опе­ра­тив­ність. На по­да­чу до­ку­мен­тів для ре­є­стра­ції тор­го­вель­ної мар­ки ви ви­тра­ти­те 5-10 хви­лин. Спо­ча­тку че­рез бо­та мо­жна пе­ре­ві­ри­ти, чи віль­на тор­го­вель­на мар­ка, а по­тім вве­сти не­об­хі­дні для ре­є­стра­ції да­ні та опла­ти­ти по­слу­гу. На мо­біль­них при­стро­ях, з яких при­хо­дить 60% за­пи­тів, весь про­цес від по­шу­ку до опла­ти ко­ри­сту­вач про­хо­дить не за­ли­ша­ю­чи ме­сен­джер», – по­яснює один із за­снов­ни­ків PatentBot Ва­лен­тин Пі­во­ва­ров.

За­ре­є­стру­ва­ти ТМ че­рез бо­та на­ба­га­то де­шев­ше, ніж се­ре­дня ці­на на рин­ку – 499 грн (при се­ре­дній вар­то­сті 1500 грн, не вра­хо­ву­ю­чи ми­то). За­ле­жно від ва­рі­ан­та ре­є­стра­ції, обра­но­го під час по­да­чі до­ку­мен­тів, пі­сля за­кін­че­н­ня за­зна­че­но­го тер­мі­ну пов­ної ре­є­стра­ції (згі­дно з укра­їн­ським за­ко­но­дав­ством це за­ймає від 7 до 18 мі­ся­ців) клі­єнт отри­мує лист від PatentBot з під­твер­дже­н­ням успі­шної ре­є­стра­ції тор­го­вель­ної мар­ки.

«Май­же одра­зу пі­сля пу­блі­чно­го ре­лі­зу на укра­їн­сько­му рин­ку ми зі­штов­хну­ли­ся з тим, що отри­ма­ли хви­лю кри­ти­ки від укра­їн­ських ко­лег, які го­во­ри­ли про те, що ав­то­ма­ти­за­ція по­да­чі на ре­є­стра­цію тор­го­вель­них ма­рок – це не­ре­аль­но. Спо­ча­тку ми ре­а­гу­ва­ли на не­га­тив­ні ко­мен­та­рі до­сить го­стро, але по­тім про­сто по­ча­ли спіл­ку­ва­ти­ся та по­ясню­ва­ти свою по­зи­цію і пе­ре­ва­ги бо­та. Кра­ща ро­бо­та з не­га­ти­вом – про­сто по­ясню­ва­ти свою по­зи­цію та при­слу­ха­ти­ся ли­ше до кон­стру­ктив­ної кри­ти­ки», – за­зна­чи­ла спів­за­снов­ни­ця бо­та На­та­лія Вла­ди­ми­ро­ва.

Над роз­роб­кою бо­та пра­цю­ють троє про­гра­мі­стів, які що­ти­жня роз­ши­рю­ють йо­го фун­кціо­нал. За 3 мі­ся­ці з мо­мен­ту за­пу­ску в PatentBot ви­йшло вже 5 ве­ли­ких онов­лень.

Пі­сля за­пу­ску на укра­їн­сько­му рин­ку ко­ман­да по­ча­ла ана­лі­зу­ва­ти по­пит на цю про­це­ду­ру у сві­ті та прийня­ла рі­ше­н­ня пра­цю­ва­ти над мас­шта­бу­ва­н­ням. У ве­ре­сні 2017 р. Ва­лен­тин Пі­во­ва­ров та Не­стор Ду­бне­вич пред­ста­ви­ли про­ект у США. Во­ни отри­ма­ли по­зи­тив­ний фі­дбек від по­тен­цій­них пар­тне­рів з Крем­ні­є­вої До­ли­ни та кіль­кох ве­ли­ких аксе­ле­ра­то­рів. Пе­ред цим ко­ман­да пред­ста­ви­ла фун­кціо­нал, який за­раз пра­цює над по­шу­ком віль­ної тор­го­вель­ної мар­ки у ба­зах США, а та­кож по­ча­ла ро­бо­ту над більш пов­ною ін­те­гра­ці­єю про­ду­кту на аме­ри­кан­ський ри­нок.

Ви­зна­н­ня HiiL бо­та одні­єю з кра­щих юри­ди­чних ін­но­ва­цій 2017 р. від­кри­ває пе­ред PatentBot до­да­тко­ві мо­жли­во­сті для мас­шта­бу­ва­н­ня про­ду­кту.

HiiL – це не­ко­мер­цій­на ор­га­ні­за­ція, за­сно­ва­на в Га­а­зі, одні­єю з го­лов­них мі­сій якої є роз­ви­ток пра­во­су­д­дя за до­по­мо­гою те­хно­ло­гій у кра­ї­нах, що роз­ви­ва­ю­ться. HiiL спів­пра­цює з не­уря­до­ви­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, ін­но­ва­то­ра­ми. Та­кож HiiL є ор­га­ні­за­то­ром аксе­ле­ра­то­ра HiiL Justice Accelerator, який спри­яє роз­ви­тку legaltech стар­та­пів, на­дає мен­тор­ську під­трим­ку та гро­шо­ві гран­ти.

З 30.11.2017 р. до 09.12.2017 р. в Га­а­зі прой­де між­на­ро­дний фо­рум пра­во­су­д­дя, в яко­му ві­зьмуть участь про­е­кти-пе­ре­мож­ці HiiL Justice Innovation Challenges з усьо­го сві­ту. PatentBot – один з про­е­ктів, який пред­ста­вить мі­жна­ро­дним уча­сни­кам Укра­ї­на. Що ж че­кає «дів­чин­ку» в Га­а­зі? «Пер­ший день від­ве­де­ний під зна­йом­ство: justice-під­при­єм­ці при­бу­ва­ють в Ам­стер­дам, де зу­стрі­ча­ю­ться з пред­став­ни­ка­ми HiiL та їдуть у Шко­лу під­при­єм­ни­цтва до Га­а­ги. Це ці­ка­вий до­свід, оскіль­ки з’їжджа­ю­ться під­при­єм­ці з Пів­ден­ної Афри­ки, Ні­ге­рії, Ке­нії, Ні­дер­лан­дів, США та Укра­ї­ни. У ко­жної кра­ї­ни свої осо­бли­во­сті, свій під­хід до бі­зне­су, ри­нок, то­му зна­йом­ства, які за­ро­джу­ю­ться у цій Шко­лі – одна з най­цін­ні­ших її пе­ре­ваг.

На дру­гий день по­чи­на­є­ться про­гра­ма Шко­ли під­при­єм­ців, під час якої протягом ти­жня пред­став­ни­ки HiiL, по­лі­ти­ки та під­при­єм­ці у фор­ма­ті ле­кцій та вор­кшо­пів ді­ля­ться сво­їм до­сві­дом бі­знес-пла­ну­ва­н­ня, управ­лі­н­ня фі­нан­са­ми, мар­ке­тин­гу, IT та growth hacking. Та­кож протягом ти­жня від­бу­ва­ю­ться осо­би­сті ін­терв’ю уча­сни­ків з мен­то­ра­ми, не­фор­маль­ні бі­знес-сні­дан­ки та ве­че­рі, на яких ко­жен мо­же отри­ма­ти цін­ний фі­дбек з при­во­ду сво­го про­е­кту.

По­їзд­ка в Га­а­гу – це мо­жли­вість по­зна­йо­ми­ти­ся та на­ла­го­ди­ти кон­такт з пред­став­ни­ка­ми та­ких ком­па­ній як Microsoft, Blue Whale Ventures, Justice Leadership Group та ін. Не менш цін­ним є до­свід, яким уча­сни­ки ді­ля­ться один з одним», – го­во­рить Ва­лен­тин Пі­во­ва­ров, спів­за­снов­ник PatentBot та уча­сник Шко­ли під­при­єм­ців у Га­а­зі у 2016 р.

Та­кож у рам­ках по­їзд­ки, 07.12.2017 р., від­бу­де­ться Innovating Justice Forum. У ме­жах фо­ру­му фі­на­лі­сти з рі­зних кра­їн змо­жуть за­пі­тчи­ти свій про­ект пе­ред між­на­ро­дни­ми екс­пер­та­ми у сфе­рі по­лі­ти­ки, юри­спру­ден­ції, те­хно­ло­гій та отри­ма­ти від­гук і мен­тор­ство над про­ду­ктом. Се­ред пар­тне­рів фо­ру­му 2017 р. – Ministry of Foreign Affairs, Ford Foundation, World Economic Forum.

Подаль­ші пла­ни PatentBot пі­сля по­вер­не­н­ня з Га­а­ги: роз­ши­ре­н­ня фун­кціо­на­лу до мо­жли­во­сті ре­є­стра­ції па­тен­тів та до­мен­них імен, роз­роб­ка фун­кціо­на­лу для рин­ку США, по­лі­пше­н­ня сер­ві­су та мас­шта­бу­ва­н­ня по сві­ту.

За­ре­є­стру­ва­ти ТМ че­рез бо­та на­ба­га­то де­шев­ше, ніж се­ре­дня ці­на на рин­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.