Interlegal су­про­во­див ку­пів­лю су­дна в ЄС

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ | ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

Екс­пер­ти Interlegal вда­ло укла­ли уго­ду з при­дба­н­ня бу­ксир­но­го су­дна в ЄС. Юри­ди­чний су­про­від уго­ди охо­плю­вав ау­дит ком­па­нії- про­дав­ця та су­дна, роз­роб­ку схе­ми уго­ди, кон­суль­та­ції кор­по­ра­тив­но­го й по­да­тко­во­го ха­ра­кте­ру, а та­кож кон­суль­ту­ва­н­ня з пи­тань ви­бо­ру при­да­тної юрис­ди­кції ком­па­нії-по­ку­пця та май­бу­тньо­го мі­сця ре­є­стра­ції су­дна.

За­галь­не ке­рів­ни­цтво про­е­ктом здій­сню­вав стар­ший юрист Interlegal Ан­дрій Пе­ре­пе­ли­ця.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.