Астерс – юри­ди­чний ра­дник ЄБРР що­до на­да­н­ня ком­па­нії «Но­вус» кре­ди­ту у роз­мі­рі до 25 млн до­ла­рів США

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ | ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

Юри­ди­чна фір­ма «Астерс» ви­сту­пи­ла ра­дни­ком Єв­ро­пей­сько­го бан­ку ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку (ЄБРР) у зв’яз­ку з на­да­н­ням кре­ди­ту на су­му до 25 млн до­ла­рів США ком­па­нії «Но­вус» – про­від­ній ме­ре­жі роз­дрі­бної тор­гів­лі в Укра­ї­ні, вла­сни­ка­ми якої є ли­тов­ські акціо­не­ри.

Кре­дит стро­ком на 7 ро­ків бу­де спря­мо­ва­ний на фі­нан­су­ва­н­ня роз­ши­ре­н­ня ме­ре­жі «Но­вус», яка має на­мір до кін­ця 2018 р. від­кри­ти но­вий ло­гі­сти­чний центр і 10 ма­га­зи­нів у м. Ки­є­ві та Ки­їв­ській обла­сті. Крім то­го, про­ект пе­ред­ба­чає під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ви­ко­ри­ста­н­ня енер­гії та ре­сур­сів, а та­кож про­ве­де­н­ня за­хо­дів що­до ада­пта­ції до клі­ма­ти­чних змін і пом’якше­н­ня їхніх на­слід­ків, від­по­від­но до під­хо­ду ЄБРР «Пе­ре­хід до «зе­ле­ної» еко­но­мі­ки».

Фі­нан­су­ва­н­ня на­да­є­ться у ме­жах дов­го­стро­ко­во­го пар­тнер­ства ЄБРР та ком­па­нії «Но­вус». Астерс ви­сту­пає юри­ди­чним ра­дни­ком ЄБРР що­до про­е­ктів у ме­жах цьо­го пар­тнер­ства з 2013 р.

Над про­е­ктом пра­цю­ва­ла ко­ман­да пра­кти­ки бан­ків­сько­го та фі­нан­со­во­го пра­ва Астерс у скла­ді пар­тне­ра Іри­ни По­ка­най, ра­дни­ка Га­брі­е­ла Асла­ня­на, юри­стів Ін­ни Бон­да­рен­ко та Оле­ксан­дра Хо­мен­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.