Го­лов­не в ре­фор­мах – лю­ди, а не за­ко­ни

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА РЕДАКТОРА | АВТОРИ НОМЕРА - Єгор ЖЕЛТУХІН, го­лов­ний ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

Від си­сте­ми стра­ху­ва­н­ня, яка пра­цює які­сно та зла­го­дже­но, за­ле­жить ду­же ба­га­то. Ва­жли­во на­го­ло­си­ти са­ме на сло­ві «си­сте­ми», адже з ви­зна­че­н­ня над­зви­чай­но скла­дно­го за сво­єю су­т­тю ін­сти­ту­ту стра­хо­вих від­но­син ви­пли­ва­ють рі­зно­спря­мо­ва­ні май­но­ві ін­те­ре­си сто­рін. Пра­во­від­но­си­нам стра­ху­ва­н­ня вла­сти­ва зна­чна кіль­кість спо­рів, що є ціл­ком при­ро­дним яви­щем. Ми по­про­си­ли юри­стів про­ана­лі­зу­ва­ти най­по­пу­ляр­ні­ші стра­хо­ві спо­ри 2016-2017 рр.

Цьо­го­річ у сто­ли­ці всьо­ме від­бу­лась між­на­ро­дна кон­фе­рен­ція Kiеv Arbitration Days, яку від­ві­да­ла ре­кор­дна кіль­кість уча­сни­ків з усьо­го сві­ту. Цей за­хід – ве­ли­кий крок упе­ред для на­шої кра­ї­ни. Ре­фор­ма Вер­хов­но­го Су­ду, прийня­т­тя но­во­го Ре­гла­мен­ту МКАС при ТПП є ва­жли­ви­ми її скла­до­ви­ми, але го­лов­ним драй­ве­ром ре­форм, зокре­ма в ар­бі­тра­жі, є не за­ко­ни, а лю­ди.

На впро­ва­дже­н­ня в Укра­ї­ні при­ва­тно­го ви­ко­на­н­ня по­кла­да­ли­ся ве­ли­кі на­дії. Пред­став­ни­ки Мін’юсту вже дав­но зві­ту­ва­ли про низь­кий від­со­ток ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень, на­го­ло­шу­ю­чи, що си­сте­ма ви­ма­гає змін, ре­фор­ма по­тре­бує ка­дрів, що са­ме при­ва­тні ви­ко­нав­ці зда­тні змі­ни­ти си­ту­а­цію. По­сту­по­во ре­фор­ма зру­ши­ла з мі­сця. Зда­ва­ло­ся, що вже не­за­ба­ром Украї- ну за­по­ло­нять ти­ся­чі «при­ва­тни­ків» (усьо­го 94 кан­ди­да­ти успі­шно скла­ли іспит та отри­ма­ли від­по­від­ні сві­до­цтва при­ва­тних ви­ко­нав­ців, з яких 76 про­йшли пе­ре­вір­ку офі­сів). Однак во­се­ни си­ту­а­ція з по­ка­зни­ка­ми успі­шно­го скла­да­н­ня іспи­тів кан­ди­да­та­ми у при­ва­тні ви­ко­нав­ці де­що змі­ни­ла­ся. На пер­шо­му пі­сля зна­чної пе­ре­р­ви іспи­ті, що від­був­ся 25 ве­ре­сня, тест на те­о­рію і пра­кти­ку пра­ва не склав жо­ден із кан­ди­да­тів у при­ва­тні ви­ко­нав­ці. До усьо­го цьо­го до­да­ли­ся чи­слен­ні скар­ги на ро­бо­ту си­сте­ми під час про­ве­де­н­ня те­сту.

Про все до­кла­дні­ше чи­тай­те в цьо­му но­ме­рі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.