По­да­ток на стаж

Осо­бли­во­сті опо­да­тку­ва­н­ня вне­ску на про­хо­дже­н­ня ста­жу­ва­н­ня адво­ка­том

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | АДВОКАТУРА - ту­ру). За­кон про адво­ка-

Пи­та­н­ня що­до опо­да­тку­ва­н­ня адво­кат­ської ді­яль­но­сті вже протягом три­ва­ло­го ча­су не втра­чає сво­єї акту­аль­но­сті, осо­бли­во вра­хо­ву­ю­чи, що йо­го окре­мі аспе­кти ще й до­сі не отри­му­ють на­ле­жної ува­ги ні від за­ко­но­дав­ця, ні від по­да­тко­вих ор­га­нів.

Мо­ва йде про по­ря­док опо­да­тку­ва­н­ня вне­ску на про­хо­дже­н­ня ста­жу­ва­н­ня, спла­та яко­го пе­ред­ба­че­на За­ко­ном Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність» від 05.07.2012 р. №5076-VI (да­лі –

Від­по­від­но до абз. 3 ч. 4 ст. 10 За­ко­ну про адво­ка­ту­ру, 70% та­ко­го вне­ску спла­чу­є­ться ста­жи­стом адво­ка- та без­по­се­ре­дньо на ко­ристь ке­рів­ни­ка ста­жу­ва­н­ня та ви­ко­ри­сто­ву­є­ться ви­клю­чно для за­без­пе­че­н­ня про­хо­дже­н­ня ста­жу­ва­н­ня та ком­пен­са­ції ви­трат та­ко­го ке­рів­ни­ка.

За­га­лом, по­ря­док опо­да­тку­ва­н­ня ді­яль­но­сті адво­ка­та за­ле­жить від то­го, здій­снює він її ін­ди­ві­ду­аль­но та є са­мо­зайня­тою осо­бою чи в ор­га­ні­за­цій­но-пра­во­вій фор­мі адво­кат­сько­го бю­ро/адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня.

В пер­шо­му ви­пад­ку уста­ле­ною ви­мо­гою по­да­тко­вих ор­га­нів до та­ко­го адво­ка­та є по­ста­нов­ка на облік як осо­би, що про­ва­дить не­за­ле­жну про­фе­сій­ну ді­яль­ність (ді­яль­ність адво­ка­та) та не є пра­ців­ни­ком в ме­жах та­кої не­за­ле­жної про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті.

У та­ко­му ви­пад­ку, як роз’ясни­ла у сво­є­му Ли­сті від 26.04.2017 р. №9031/6/99-99-13-02-03-15, Дер­жав­на фі­скаль­на слу­жба Укра­ї­ни, вне­сок на ста­жу­ва­н­ня, спла­че­ний адво­ка­ту-ке­рів­ни­ку та­ко­го ста­жу­ва­н­ня, є до­хо­дом остан­ньо­го, оскіль­ки пов’я- за­ний зі здій­сне­н­ням цим адво­ка­том не­за­ле­жної про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті. Тоб­то су­ма та­ко­го до­хо­ду вклю­ча­є­ться до опо­да­тко­ву­ва­но­го до­хо­ду адво­ка­та. Якщо адво­кат здій­снив пев­ні ви­тра­ти без­по­се­ре­дньо для за­без­пе­че­н­ня про­хо­дже­н­ня ста­жу­ва­н­ня, во­ни мо­жуть вклю­ча­ти­ся до ви­трат цьо­го адво­ка­та (за умо­ви їх до­ку­мен­таль­но­го під­твер­дже­н­ня), але в ме­жах, що не пе­ре­ви­щу­ють 70% цьо­го вне­ску.

За­кон про адво­ка­ту­ру не обме­жує адво­ка­тів, які здій­сню­ють свою ді­яль­ність в ор­га­ні­за­цій­но-пра­во­вих фор­мах адво­кат­сько­го бю­ро чи об’єд­на­н­ня, у пра­ві бу­ти ке­рів­ни­ка­ми ста­жу­ва­н­ня. При цьо­му по­зи­ція ДФС ви­гля­дає та­ким чи­ном: обов’язок ста­ти на облік у кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нах за мі­сцем сво­го по­стій­но­го про­жи­ва­н­ня як са­мо­зайня­ті осо­би та спла­чу­ва­ти по­да­тки з до­хо­дів, отри­ма­них від про­ва­дже­н­ня не­за­ле­жної про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті сто­су­є­ться ви­клю­чно тих адво­ка­тів, які ма­ють на­мір здій­сню­ва­ти адво­кат­ську ді­яль­ність ін­ди­ві­ду­аль­но. Якщо адво­кат пе­ре­бу­ває у тру­до­вих від­но­си­нах з адво­кат­ським об’єд­на­н­ням чи бю­ро, остан­ні ви­сту­па­ють що­до адво­ка­та по­да­тко­ви­ми аген­та­ми.

Во­дно­час у ч. 3 ст. 10 За­ко­ну про адво­ка­ту­ру ке­рів­ни­ком ста­жу­ва­н­ня ви­зна­че­но са­ме «адво­ка­та Укра­ї­ни». От­же, вра­хо­ву­ю­чи бу­кваль­не тлу­ма­че­н­ня за­ко­ну, вне­сок має спла­чу­ва­ти­ся на ко­ристь фі­зи­чної осо­би-адво­ка­та. Остан­ній, у свою чер­гу, не мо­же отри­ма­ти цей вне­сок у ви­гля­ді до­хо­ду фі­зи­чної осо­би, оскіль­ки спла­та вне­ску на ста­жу­ва­н­ня без­по­се­ре­дньо пов’яза­на зі здій­сне­н­ням адво­кат­ської ді­яль­но­сті.

Без­пе­ре­чно, та­ка не­від­по­від­ність За­ко­ну про адво­ка­ту­ру ре­а­лі­ям здій­сне­н­ня адво­ка­та­ми сво­єї ді­яль­но­сті та ви­мо­гам По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни при­зво­дить до не­об­хі­дно­сті за­пов- не­н­ня про­га­лин за­ко­но­дав­ства шля­хом прийня­т­тя роз’яснень упов­но­ва­же­ни­ми ор­га­на­ми. На на­шу дум­ку, в цій ча­сти­ні об­ґрун­то­ва­ним є під­хід, за­про­по­но­ва­ний Го­лов­ни­ми управ­лі­н­ням ДФС у м. Ки­є­ві у по­да­тко­вій кон­суль­та­ції від 17.07.2017 р. №1141/ІПК/10/26-15-1302-16. По­да­тко­вий ор­ган не ви­клю­чає мо­жли­во­сті спла­ти ста­жи­стом вне­ску на про­хо­дже­н­ня ста­жу­ва­н­ня на ра­ху­нок адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня, в тру­до­вих від­но­си­нах з яким пе­ре­бу­ває адво­кат. У та­ко­му ви­пад­ку вне­сок на про­хо­дже­н­ня ста­жу­ва­н­ня, спла­че­ний на ра­ху­нок адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня, вклю­ча­є­ться до скла­ду до­хо­ду об’єд­на­н­ня як пла­тни­ка по­да­тку та облі­ко­ву­є­ться за від­со­тко­вою став­кою, що від­по­від­ає си­сте­мі опо­да­тку­ва­н­ня, на якій пе­ре­бу­ває об’єд­на­н­ня.

Вра­хо­ву­ю­чи за­зна­че­не, для усу­не­н­ня пра­во­вої не­ви­зна­че­но­сті в ча­сти­ні по­ряд­ку опо­да­тку­ва­н­ня вне­ску на про­хо­дже­н­ня ста­жу­ва­н­ня про­по­ну­є­мо роз­ши­ри­ти ко­ло мо­жли­во­стей як адво­ка­та, так і ста­жи­ста са­мо­стій­но ви­зна­ча­ти по­ря­док вре­гу­лю­ва­н­ня май­но­вих пра­во­від­но­син між со­бою. Зокре­ма, якщо адво­кат-ке­рів­ник ста­жу­ва­н­ня пе­ре­бу­ває в тру­до­вих від­но­си­нах з адво­кат­ським бю­ро чи об’єд­на­н­ням, вва­жа­є­мо за до­ціль­не спла­чу­ва­ти та­кий вне­сок без­по­се­ре­дньо на ко­ристь бю­ро чи об’єд­на­н­ня. Во­че­видь, са­ме ці ор­га­ні­за­ції не­сти­муть ви­тра­ти, пов’яза­ні з про­хо­дже­н­ням ста­жу­ва­н­ня, а не адво­кат осо­би­сто.

Та­кож, на на­шу дум­ку, За­кон про адво­ка­ту­ру, ім­пе­ра­тив­но ви­зна­ча­ю­чи по­ря­док і роз­мір спла­ти вне­ску на про­хо­дже­н­ня ста­жу­ва­н­ня на ко­ристь ке­рів­ни­ка, не вра­хо­вує прин­цип дис­по­зи­тив­но­сті, яким по­вин­ні ке­ру­ва­ти­ся адво­кат та ста­жист під час укла­де­н­ня до­го­во­ру про ста­жу­ва­н­ня.

Вва­жа­є­мо, що пи­та­н­ня про ви­на­го­ро­ду адво­ка­та має ви­рі­шу­ва­ти­ся сто­ро­на­ми та­ко­го до­го­во­ру, а не вста­нов­лю­ва­ти­ся нор­мою за­ко­ну. Ро­зу­мі­ю­чи всю спе­ци­фі­ку про­це­ду­ри до­сту­пу до адво­кат­ської про­фе­сії, що скла­ла­ся в дер­жа­ві пі­сля вне­се­н­ня змін до Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни в ча­сти­ні адво­кат­ської мо­но­по­лії, для уни­кне­н­ня мо­жли­вих зло­вжи­вань адво­ка­тів про­по­ну­є­мо ви­зна­чи­ти в За­ко­ні про адво­ка­ту­ру ма­кси­маль­ний роз­мір вне­ску на про­хо­дже­н­ня ста­жу­ва­н­ня, спла­ту яко­го ма­ти­ме пра­во ви­ма­га­ти адво­кат. Та­кож не­об­хі­дно пе­ред­ба­чи­ти мо­жли­вість без­опла­тно­го про­хо­дже­н­ня ста­жу­ва­н­ня за вза­єм­ною зго­дою адво­ка­та і ста­жи­ста. При цьо­му ча­сти­на вне­ску на ста­жу­ва­н­ня, що по­вин­на бу­ти спла­че­на на за­без­пе­че­н­ня ді­яль­но­сті ра­ди адво­ка­тів ре­гіо­ну, Ра­ди адво­ка­тів Укра­ї­ни, мо­же за­ли­ши­ти­ся не­змін­ною.

В’яче­слав КРАГЛЕВИЧ, пар­тнер ЮК EQUITY

Оле­на БАРСУК, юрист ЮК EQUITY

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.