Cтра­ху­ва­н­ня су­до­вих ви­трат

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | СТРАХУВАННЯ -

Су­до­вий спір для бі­зне­су на­га­дує по­же­жу: ви­ни­кає не­о­чі­ку­ва­но, ча­сто не­мо­жли­во пе­ред­ба­чи­ти, спри­чи­нює ве­ли­кі май­но­ві втра­ти, які ще біль­ше зро­сли пі­сля під­ви­ще­н­ня ста­вок су­до­во­го збо­ру. Однак на від­мі­ну від ри­зи­ку май­но­вих втрат че­рез по­же­жу, май­но­ві втра­ти че­рез ви­ни­кне­н­ня су­до­во­го спо­ру укра­їн­ські ком­па­нії во­лі­ють не стра­ху­ва­ти. При­чи­ною цьо­го є не­ба­жа­н­ня стра­хо­вих ком­па­ній стра­ху­ва­ти су­до­ві ви­тра­ти че­рез ве­ли­ку ймо­вір­ність на­ста­н­ня стра­хо­во­го ви­пад­ку, а та- кож мо­жли­ві ви­пад­ки стра­хо­во­го ша­храй­ства.

Суть стра­ху­ва­н­ня

За­кон Укра­ї­ни «Про стра­ху­ва­н­ня» був прийня­тий у 1996 р. Від­то­ді у ч. 4 ст. 6 цьо­го За­ко­ну мі­сти­ться п. 19 «Стра­ху­ва­н­ня су­до­вих ви­трат». Цей вид стра­ху­ва­н­ня з’явив­ся в укра­їн­сько­му за­ко­но­дав­стві в ре­зуль­та­ті єв­ро­пей­сько­го впли­ву.

За­галь­ні за­са­ди стра­ху­ва­н­ня су­до­вих ви­трат в Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі ви­зна­ча­ю­ться Ди­ре­кти­вою Ра­ди ЄС 87/344/ЄЕС від 22.06.1987 р. Ст. 2 вка­за­ної Ди­ре­кти­ви пе­ред­ба­чає, що стра­ху­ва­н­ня су­до­вих ви­трат по­ля­гає у зо­бов’язан­ні, за ви­пла­ту пре­мії, по­кри­т­тя ви­трат на су­до­ве про­ва­дже­н­ня та на­да­н­ня ін­ших по­слуг, без­по­се­ре­дньо пов’яза­них зі стра­хо­вим по­кри­т­тям, з ме­тою за­без­пе­че­н­ня ком­пен­са­ції втрат, зби­тків чи по­шко­джень, по­не­се­них стра­ху­валь­ни­ком, шля­хом вре­гу­лю­ва­н­ня в по­за­су­до­во­му по­ряд­ку або в по­ряд­ку ци­віль­но­го чи кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня; за­хи­сту чи пред­став­ни­цтва стра­ху­валь­ни­ка в ци­віль­но­му, кри­мі­наль­но­му, адмі­ні­стра­тив­но­му або ін­шо­му про­ва­джен­ні чи сто­сов­но будь-яких ви­мог до ньо­го.

По­ня­т­тя стра­ху­ва­н­ня су­до­вих ви­трат в Укра­ї­ні ви­зна­ча­є­ться Ха­ра­кте­ри­сти­кою та кла­си­фі­ка­цій­ни- ми озна­ка­ми ви­дів до­бро­віль­но­го стра­ху­ва­н­ня, за­твер­дже­ни­ми Роз­по­ря­дже­н­ням Дер­жав­ної ко­мі­сії з ре­гу­лю­ва­н­ня рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг Укра­ї­ни від 09.07.2010 р. №565. П. 3.19 вка­за­ної Ха­ра­кте­ри­сти­ки пе­ред­ба­чає, що стра­ху­ва­н­ня су­до­вих ви­трат є ви­дом стра­ху­ва­н­ня, за яким пре­дме­том до­го­во­ру стра­ху­ва­н­ня є май­но­ві ін­те­ре­си, пов’яза­ні зі зби­тка­ми вна­слі­док ви­ни­кне­н­ня у стра­ху­валь­ни­ка або ін­шої осо­би, ви­зна­че­ної стра­ху­валь­ни­ком у до­го­во­рі стра­ху­ва­н­ня (ви­го­до­на­бу­ва­ча), су­до­вих ви­трат. Цей вид стра­ху­ва­н­ня пе­ред­ба­чає обов’язок стра­хо­ви­ка за вста­нов­ле­ну до­го­во­ром стра­ху­ва­н­ня пла­ту (стра­хо­вий вне­сок, стра­хо­вий пла­тіж, стра­хо­ву пре­мію) здій­сни­ти ви­пла­ту стра­хо­во­го від­шко­ду­ва­н­ня від­по­від­но до умов до­го­во­ру стра­ху­ва­н­ня шля­хом від­шко­ду­ва­н­ня стра­ху­валь­ни­ку або ін­шій осо­бі, ви­зна­че­ній стра­ху­валь­ни­ком у до­го­во­рі стра­ху­ва­н­ня (ви­го­до­на­бу­ва­чу), зби­тку, по­не­се­но­го ни­ми у зв’яз­ку з не­пе­ре­дба­чу­ва­ни­ми су­до­ви­ми ви­тра­та­ми.

Стра­ху­ва­н­ня су­до­вих ви­трат є до­бро­віль­ним стра­ху­ва­н­ням, тоб­то та­ким, що здій­сню­є­ться на осно­ві до­го­во­ру між стра­ху­валь­ни­ком і стра­хо­ви­ком. При цьо­му за­галь­ні умо­ви та по­ря­док здій­сне­н­ня до­бро­віль­но­го стра­ху­ва­н­ня ви­зна- ча­ю­ться пра­ви­ла­ми стра­ху­ва­н­ня, що вста­нов­лю­ю­ться стра­хо­ви­ком са­мо­стій­но, а під час укла­де­н­ня до­го­во­ру стра­ху­ва­н­ня мо­жуть ви­зна­ча­ти­ся більш кон­кре­тні умо­ви стра­ху­ва­н­ня (ст. 6 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про стра­ху­ва­н­ня»).

Та­ким чи­ном, від­шко­ду­ван­ню за до­го­во­ром стра­ху­ва­н­ня су­до­вих ви­трат під­ля­га­ють не­о­чі­ку­ва­ні май­но­ві втра­ти (зби­тки) стра­ху­валь­ни­ка (ви­го­до­на­бу­ва­ча), по­не­се­ні у зв’яз­ку з су­до­ви­ми ви­тра­та­ми.

По­ня­т­тя су­до­вих ви­трат ви­зна­ча­є­ться про­це­су­аль­ни­ми ко­де­кса­ми, які пе­ред­ба­ча­ють, що су­до­ві ви­тра­ти скла­да­ю­ться з су­до­во­го збо­ру; сум, що під­ля­га­ють спла­ті за про­ве­де­н­ня су­до­вої екс­пер­ти­зи, при­зна­че­ної су­дом; ви­трат, пов’яза­них з огля­дом та до­слі­дже­н­ням ре­чо­вих до­ка­зів у мі­сці їх зна­хо­дже­н­ня; опла­ти по­слуг пе­ре­кла­да­ча, спе­ці­а­лі­ста, адво­ка­та (ви­тра­ти на пра­во­ву до­по­мо­гу); ви­трат сто­рін, їхніх пред­став­ни­ків та свід­ків, що пов’яза­ні з яв­кою до су­ду; ін­ших ви­трат, пов’яза­них з роз­гля­дом спра­ви (ст. 44 ГПК Укра­ї­ни, ст. 79 ЦПК Укра­ї­ни, ст. 87 КАС Укра­ї­ни).

Окрім то­го, з огля­ду на су­до­ву ре­фор­му, не мо­жна оми­ну­ти пи­та­н­ня ви­зна­че­н­ня су­до­вих ви­трат, що пе­ред­ба­ча­є­ться но­ви­ми про­це­су­аль­ни­ми ко­де­кса­ми. Про­це­су­аль­ни­ми ко­де­кса­ми ви­зна­че­но,

що су­до­ві ви­тра­ти скла­да­ти­му­ться з су­до­во­го збо­ру та ви­трат, пов’яза­них з роз­гля­дом спра­ви. Пе­ре­лік су­до­вих ви­трат, від­мін­них від су­до­во­го збо­ру, є чи­слен­ним. До них на­ле­жать, зокре­ма: ви­тра­ти на про­фе­сій­ну прав­ни­чу до­по­мо­гу; ви­тра­ти, пов’яза­ні із за­лу­че­н­ням свід­ків, спе­ці­а­лі­стів, пе­ре­кла­да­чів, екс­пер­тів та про­ве­де­н­ням екс­пер­ти­зи; ви­тра­ти, пов’яза­ні з ви­тре­бу­ва­н­ням до­ка­зів, про­ве­де­н­ням огля­ду до­ка­зів за мі­сцем їх зна­хо­дже­н­ня, за­без­пе­че­н­ням до­ка­зів; ви­тра­ти, пов’яза­ні зі вчи­не­н­ням ін­ших про­це­су­аль­них дій, не­об­хі­дних для роз­гля­ду спра­ви або під­го­тов­ки до її роз­гля­ду (ст. 124 про­е­кту ГПК Укра­ї­ни, ст. 134 про­е­кту ЦПК Укра­ї­ни, ст. 132 про­е­кту КАС Укра­ї­ни).

От­же, стра­ху­ва­н­ня су­до­вих ви­трат є одним із ви­дів до­бро­віль­но­го стра­ху­ва­н­ня, яке по­кли­ка­не за­стра­ху­ва­ти май­но­ві ін­те­ре­си стра­ху­валь­ни­ка, пов’яза­ні з май­но­ви­ми втра­та­ми (зби­тка­ми) від су­до­во­го про­це­су.

Стра­хо­ві ри­зи­ки

Чи­ма­ло укра­їн­ських стра­хо­ви­ків ма­ють лі­цен­зію на стра­ху­ва­н­ня су­до­вих ви­трат та від­по­від­но роз­ро­бле­ні пра­ви­ла до­бро­віль­но­го стра­ху­ва­н­ня су­до­вих ви­трат. У пра­ви­лах до­бро­віль­но­го стра­ху­ва­н­ня су­до­вих ви­трат укра­їн­ських стра­хо­ви­ків стра­хо­ві ри­зи­ки ви­зна­ча­ю­ться, по-пер­ше, як по­не­се­н­ня стра­ху­валь­ни­ком не­пе­ре­дба­че­них су­до­вих ви­трат, пов’яза­них із за­хи­стом йо­го по­ру­ше­них або оспо­рю­ва­них прав та охо­ро­ню­ва­них за­ко­ном ін­те­ре­сів у су­дах (го­спо­дар­ські, адмі­ні­стра­тив­ні су­ди, су­ди за­галь­ної юрис­ди­кції, тре­тей­ські су­ди, Між­на­ро­дний ко­мер­цій­ний ар­бі­траж при Тор­го­во-про­ми­сло­вій па­ла­ті Укра­ї­ни), а та­кож для вжи­т­тя за­хо­дів, спря­мо­ва­них на за­по­бі­га­н­ня пра­во­по­ру­ше­н­ням; по-дру­ге, як ймо­вір­ні та ви­пад­ко­ві по­дії, що мо­жуть при­зве­сти до су­до­вих ви­трат стра­ху­валь­ни­ка (ви­го­до­на­бу­ва­ча) у зв’яз­ку з роз­гля­дом ци­віль­них, го­спо­дар­ських, кри­мі­наль­них, адмі­ні­стра­тив­них справ та справ про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня, спо­ри за яки­ми ви­ни­кли з ме­тою за­хи­сту по­ру­ше­них, не­ви­зна­них або оспо­рю­ва­них прав, сво­бод чи ін­те­ре­сів фі­зи­чних осіб, прав та ін­те­ре­сів юри­ди­чних осіб (у то­му чи­слі фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців), ін­те­ре­сів дер­жа­ви.

Від­по­від­но, стра­ху­ва­н­ня су­до­вих ви­трат мо­же пе­ред­ба­ча­ти стра­ху­ва­н­ня не тіль­ки ви­трат, по­не­се­них стра­ху­валь­ни­ком у зв’яз­ку з роз­гля­дом спо­ру за йо­го уча­стю у за­галь­них, го­спо­дар­ських та адмі­ні­стра­тив­них су­дах Укра­ї­ни, але й у тре­тей­ських су­дах або у Мі­жна­ро­дно­му ко­мер­цій­но­му ар­бі­тра­жі при Тор­го­во-про­ми­сло­вій па­ла­ті Укра­ї­ни.

Стра­хо­ві ви­пад­ки

Стра­хо­ві ком­па­нії в пра­ви­лах стра­ху­ва­н­ня ви­зна­ча­ють, які са­ме су­до­ві спо­ри мо­жуть вва­жа­ти­ся стра­хо­вим ви­пад­ком. Зокре­ма, до них від­но­сять спо­ри, що ви­ни­кли у зв’яз­ку з не­ви­ко­на­н­ням (не­на­ле­жним ви­ко­на­н­ням) кон­тр­аген­том стра­ху­валь­ни­ка до­го­вір­них зо­бов’язань за укла­де­ним між ни­ми до­го­во­ром (кон­тра­ктом, уго­дою); не­ви­ко­на­н­ням (не­на­ле­жним ви­ко­на­н­ням) стра­ху­валь­ни­ком сво­їх до­го­вір­них зо­бов’язань пе­ред кон­тр­аген­том за укла­де­ним між ни­ми до­го­во­ром (кон­тра­ктом, уго­дою); за­по­ді­я­н­ням зби­тків май­ну стра­ху­валь­ни­ка шля­хом зни­ще­н­ня або по­шко­дже­н­ня йо­го май­на вна­слі­док впли­ву дже­рел під­ви­ще­ної не­без­пе­ки; за­по­ді­я­н­ням шко­ди жи­т­тю, здо­ров’ю стра­ху­валь­ни­ка­гро­ма­дя­ни­на тре­ті­ми осо­ба­ми; зав­да­н­ням шко­ди че­сті, гі­дно­сті та ді­ло­вій ре­пу­та­ції стра­ху­валь­ни­ка (мо­раль­ної шко­ди). Цей пе­ре­лік не є ви­чер­пним.

Стра­ху­ва­н­ня по­за­су­до­вих ви­трат

Де­які стра­хо­ві ком­па­нії вклю­ча­ють до пе­ре­лі­ку ви­трат, що мо­жуть під­ля­га­ти від­шко­ду­ван­ню, по­за­су­до­ві ви­тра­ти або ви­тра­ти, пря­мо не пов’яза­ні з роз­гля­дом спра­ви в су­ді, а са­ме ви­тра­ти на пра­во­ві кон­суль­та­ції (юри­ди­чні по­слу­ги); на вре­гу­лю­ва­н­ня пре­тен­зій в по­за­су­до­во­му по­ряд­ку; на отри­ма­н­ня че­рез юри­ди­чну кон­суль­та­цію рі­зно­ма­ні­тних до­від­ок, ха­ра­кте­ри­стик; на за­лу­че­н­ня не­за­ле­жних екс­пер­тів (осіб, які ма­ють пра­во на про­ве­де­н­ня від­по­від­но­го до­слі­дже­н­ня).

До­го­вір стра­ху­ва­н­ня мо­же пе­ред­ба­ча­ти стра­ху­ва­н­ня су­до­вих ви­трат, що ви­ни­кли у зв’яз­ку із су­до­ви­ми спо­ра­ми на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, а та­кож за її ме­жа­ми.

Не­зва­жа­ю­чи на те, що за біль­ше ніж 20 ро­ків нор­ма­тив­но­го існу­ва­н­ня та­ко­го ви­ду до­бро­віль­но­го стра­ху­ва­н­ня як стра­ху­ва­н­ня су­до­вих ви­трат в Укра­ї­ні цей вид убез­пе­че­н­ня се­бе від май­но­вих втрат не на­був за­сто­су­ва­н­ня се­ред бі­зне­су, спо­ді­ва­є­мо­ся, що су­до­ва ре­фор­ма та збіль­ше­н­ня ста­вок су­до­во­го збо­ру при­вер­нуть ува­гу до цьо­го ви­ду стра­ху­ва­н­ня, а за умо­ви одно­зна­чно­го та ви­чер­пно­го вре­гу­лю­ва­н­ня у до­го­во­рі стра­ху­ва­н­ня від­но­син сто­рін укра­їн­ський бі­знес ма­ти­ме ефе­ктив­ний ме­ха­нізм стра­ху­ва­н­ня сво­го бі­зне­су від май­но­вих втрат, пов’яза­них із су­до­ви­ми спо­ра­ми.

Оле­ксан­дра БОРТМАН, юрист АО «ЮФ «Ва­силь Кі­сіль і Пар­тне­ри»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.