Ме­ди­чна ре­фор­ма:

пе­ре­бу­до­ва га­лу­зі та сві­до­мо­сті

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | МЕДИЧНЕ ПРАВО -

Ре­фор­ма ме­ди­чної га­лу­зі, іні­ці­йо­ва­на Мі­ні­стер­ством охо­ро­ни здо­ров’я Укра­ї­ни, протягом остан­ніх мі­ся­ців є одним з най­акту­аль­ні­ших со­ці­аль­них пи­тань. Про­цес ухва­ле­н­ня 19 жов­тня Пар­ла­мен­том за­ко­но­про­е­ктів від 10.04.2017 р. №6327 «Про дер­жав­ні фі­нан­со­ві га­ран­тії на­да­н­ня ме­ди­чних по­слуг та лі­кар­ських за­со­бів» (прийня­то в ці­ло­му), від 21.06.2017 р. №6604 «Про вне­се­н­ня змін до Бю­дже­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до за­без­пе­че­н­ня дер­жав­них фі­нан­со­вих га­ран­тій на­да­н­ня ме­ди­чних по­слуг та лі­кар­ських за­со­бів» (прийня­то в пер­шо­му чи­тан­ні) та від 18.09.2017 р. №7117 «Про під­ви­ще­н­ня до­сту­пно­сті та яко­сті ме­ди­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня у сіль­ській мі­сце­во­сті» (прийня­то в пер­шо­му чи­тан­ні) був не­про­стим з по­лі­ти­чної по­зи­ції та спри­чи­нив не­аби­який ре­зо­нанс у су­спіль­стві.

Пи­та­н­ня сто­сов­но ре­фор­му­ва­н­ня ме­ди­чної га­лу­зі є ком­пле­ксним та за­чі­пає ба­га­то аспе­ктів у сфе­рі охо­ро­ни здо­ров’я. За­зна­че­ні за­ко­но­про­е­кти тор­ка­ю­ться сфе­ри фі­нан­су­ва­н­ня ме­ди­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня на­се­ле­н­ня, а са­ме: за­про­ва­дже­н­ня дер­жав­но­го га­ран­то­ва­но­го па­ке­ту ме­ди­чних по­слуг та лі­кар­ських за­со­бів, ство­ре­н­ня На­ціо­наль­ної слу­жби здо­ров’я Укра­ї­ни як єди­но­го за­мов­ни­ка ме­ди­чних по­слуг, ре­фор­му­ва­н­ня пер­вин­ної лан­ки си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я, за­про­ва­дже­н­ня еле­ктрон­но­го облі­ку па­ці­єн­тів. Окре­му ува­гу при­ді­ле­но ре­фор­му­ван­ню сіль­ської ме­ди­ци­ни.

Та­кож вар­то зга­да­ти про прийня­тий ВРУ За­кон Укра­ї­ни від 06.04.2017 р. №2002-VIII «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до удо­ско­на­ле­н­ня за­ко­но­дав­ства з пи­тань ді­яль­но­сті за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров’я», який був пер­шим кро­ком у ре­фор­мі си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я.

Ав­то­но­мі­за­ція ме­ди­чних за­кла­дів

Ще у 2015 р. Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я опри­лю­дни­ло ста­ти­сти­ку, від­по­від­но до якої 75-80% з ко­штів, які дер­жа­ва ви­ді­ляє на сфе­ру охо­ро­ни здо­ров’я, ви­тра­ча­ю­ться на утри­ма­н­ня за­ста­рі­лої ін­фра­стру­кту­ри та за­ро­бі­тну пла­ту пер­со­на­лу.

То­му ва­жли­вим ета­пом ме­ди­чної ре­фор­ми є ав­то­но­мі­за­ція лі­ку­валь­них за­кла­дів, що за­без­пе­чить ефе­ктив­не роз­по­ря­дже­н­ня ко­шта­ми шля­хом на­да­н­ня та­ким за­кла­дам до­ста­тньо­го рів­ня са­мо­стій­но­сті. За­ко­ном Укра­ї­ни №2002-VIII пе­ред­ба­ча­є­ться спро­ще­ний по­ря­док ре­ор­га­ні­за­ції за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров’я (дер­жав­них та ко­му­наль­них уста­нов) у ка­зен­ні під­при­єм­ства та ко­му­наль­ні не­ко­мер­цій­ні під­при­єм­ства. При цьо­му ни­ні­шня ме­ре­жа дер­жав­них та ко­му­наль­них за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров’я не бу­де ско­ро­че­на, во­ни не під­ля­га­ти­муть при­ва­ти­за­ції. Про­цес ре­ор­га­ні­за­ції всіх за­кла­дів в Укра­ї­ні роз­ра­хо­ва­ний до кін­ця 2018 р. На сьо­го­дні в де­яких лі­кар­нях цей про­цес вже роз­по­чав­ся.

З ме­тою ні­ве­лю­ва­н­ня ри­зи­ків без­кон­троль­них дій з бо­ку ке­рів­ни­цтва лі­ка­рень при всіх дер­жав­них та ко­му­наль­них за­кла­дах охо­ро­ни здо­ров’я, що на­да­ють ме­ди­чну до­по­мо­гу вто­рин­но­го і тре­тин­но­го рів­нів, по­вин­ні бу­ти ство­ре­ні спо­сте­ре­жні ра­ди з обов’яз­ко­вим за­лу­че­н­ням пред­став­ни­ків гро­мад­сько­сті. Та­кі ра­ди роз­гля­да­ти­муть пи­та­н­ня, зокре­ма, що­до до­три­ма­н­ня прав та за­без­пе­че­н­ня без­пе­ки па­ці­єн­тів, до­дер­жа­н­ня ви­мог за­ко­но­дав­ства у про­це­сі здій­сне­н­ня ме­ди­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня на­се­ле­н­ня та фі­нан­со­во-го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті за­кла­ду охо­ро­ни здо­ров’я. Роз­роб­ка від­по­від­них підза­кон­них актів вже ве­де­ться за уча­стю Пра­во­во­го Альян­су.

Ав­то­но­мія ме­ди­чних за­кла­дів до­зво­лить остан­нім роз­по­ря­джа­ти­ся сво­ї­ми акти­ва­ми, са­мо­стій­но ви­зна­ча­ю­чи прі­о­ри­те­тні по­тре­би, за­лу­ча­ти ко­шти від на­ціо­наль­них та між­на­ро­дних ін­ве­сто­рів, між­на­ро­дних до­но­рів, змі­ни­ти си­сте­му опла­ти пра­ці ме­ди­чних пра­ців­ни­ків.

Цьо­му про­це­су пе­ре­ду­ва­ло ство­ре­н­ня го­спі­таль­них окру­гів, які фор­му­ва­ли­ся на під­ста­ві по­ста­но­ви КМУ від 30.11.2016 р. №932 «Про за­твер­дже­н­ня По­ряд­ку ство­ре­н­ня го­спі­таль­них окру­гів». Під час їх під­го­тов­ки вра­хо­ву­ва­ли­ся по­пу­ля­цій­ні

та те­ри­то­рі­аль­ні осо­бли­во­сті обла­стей (гео­гра­фі­чні аспе­кти, шля­хи спо­лу­че­н­ня то­що). На­ра­зі не­зро­зумі­ло, на­скіль­ки ефе­ктив­но фун­кціо­ну­ва­ти­ме про­ве­де­ний роз­по­діл. Вра­хо­ву­ю­чи кри­ти­ку, най­імо­вір­ні­ше, до ньо­го ще вно­си­ти­му­ться змі­ни.

Пер­вин­на лан­ка

Ре­фор­ма пер­вин­ної лан­ки пе­ред­ба­чає, що па­ці­єн­ти ре­а­лі­зу­ва­ти­муть своє пра­во на ви­бір сі­мей­но­го лі­ка­ря шля­хом по­да­н­ня на­да­ва­чу ме­ди­чних по­слуг де­кла­ра­ції про ви­бір лі­ка­ря, який на­дає пер­вин­ну ме­ди­чну до­по­мо­гу. На сьо­го­дні МОЗ Укра­ї­ни роз­ро­бле­ні та до­о­пра­цьо­ву­ю­ться про­е­кти нор­ма­тив­них актів що­до ор­га­ні­за­ції на­да­н­ня пер­вин­ної ме­ди­чної до­по­мо­ги, в то­му чи­слі де­кла­ра­ція про ви­бір лі­ка­ря з на­да­н­ня пер­вин­ної ме­ди­чної до­по­мо­ги. По­ря­док на­да­н­ня ме­ди­чної до­по­мо­ги ви­зна­ча­ти­ме обов’яз­ки лі­ка­ря, а та­кож яку са­ме пер­вин­ну ме­ди­чну до­по­мо­гу га­ран­то­ва­но на­да­дуть па­ці­єн­то­ві та опла­тять із бю­дже­ту.

Фі­нан­со­вий аспект

Іде­о­ло­гі­єю ме­ди­чної ре­фор­ми є те, що фі­нан­су­ва­н­ня ме­ди­чних за­кла­дів пе­ре­во­дять на до­го­вір­ну осно­ву. Тоб­то за­кла­ди охо­ро­ни здо­ров’я отри­му­ва­ти­муть гро­ші за кон­кре­тні по­слу­ги, на­да­ні кон­кре­тним па­ці­єн­там. За­мість ви­трат на «ліж­ко-мі­сця», від­те­пер має за­сто­со­ву­ва­ти­ся прин­цип «гро­ші йдуть за па­ці­єн­том». При цьо­му, згі­дно з по­прав­кою, яка бу­ла вне­се­на до за­ко­но­про­е­кту №6327 під час обго­во­ре­н­ня у ВРУ, пов­не при­пи­не­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня ліж­ко-місць за­пла­но­ва­не з 2020 р.

Прийня­ти­ми за­ко­но­про­е­кта­ми вста­нов­ле­но, що об­сяг ко­штів Дер­жав­но­го бю­дже­ту Укра­ї­ни, які спря­мо­ву­ю­ться на ре­а­лі­за­цію про­гра­ми ме­ди­чних га­ран­тій, що­рі­чно ви­зна­ча­є­ться За­ко­ном Укра­ї­ни про Дер­жав­ний бю­джет Укра­ї­ни. На ре­а­лі­за­цію про­гра­ми ме­ди­чних га­ран­тій що­рі­чно ви­ді­ля­ти­ме­ться не мен­ше ніж 5% ВВП Укра­ї­ни. Ви­да­тки на про­гра­му ме­ди­чних га­ран­тій є за­хи­ще­ни­ми ста­т­тя­ми ви­да­тків бю­дже­ту. Зву­же­н­ня про­гра­ми ме­ди­чних га­ран­тій не до­пу­ска­є­ться, крім ви­пад­ків, вста­нов­ле­них за­ко­ном.

Вар­то за­зна­чи­ти, що під час до­о­пра­цю­ва­н­ня у ВРУ із за­ко­но­про­е­кту бу­ло ви­лу­че­но мо­жли­вість фі­нан­су­ва­н­ня пер­вин­ної лан­ки ме­ди­чної до­по­мо­ги че­рез ме­ха­нізм су­бвен­ції.

Ре­фор­ма впро­ва­джує но­ві пра­ви­ла дер­жав­но­го фі­нан­су­ва­н­ня охо­ро­ни здо­ров’я. Вво­ди­ться по­ня­т­тя про­гра­ми дер­жав­них га­ран­тій ме­ди­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня на­се­ле­н­ня, за якою дер­жа­ва здій­снює пов­ну опла­ту ко­штом Дер­жав­но­го бю­дже­ту Укра­ї­ни. До та­ко­го пе­ре­лі­ку від­не­се­но пер­вин­ну, екс­тре­ну та па­лі­а­тив­ну ме­ди­чну до­по­мо­гу. За роз­ра­хун­ка­ми МОЗ Укра­ї­ни, це по­кри­ва­ти­ме близь­ко 80% усіх звер­нень за ме­ди­чною до­по­мо­гою. Для ви­со­ко­вар­ті­сно­го лі­ку­ва­н­ня, як і сьо­го­дні, фун­кціо­ну­ва­ти­муть ці­льо­ві про­гра­ми, три­ва­ти­муть про­гра- ми лі­ку­ва­н­ня он­ко­ло­гії, ге­па­ти­тів, СНІДу то­що.

Ко­жна ме­ди­чна по­слу­га ма­ти­ме ви­зна­че­ний та­риф, який спла­чу­ва­ти­ме лі­кар­ні дер­жа­ва за лі­ку­ва­н­ня па­ці­єн­та. Від­по­від­но до прийня­то­го за­ко­но­про­е­кту №6327, та­риф на ме­ди­чні по­слу­ги, пов’яза­ні з на­да­н­ням пер­вин­ної ме­ди­чної до­по­мо­ги, скла­да­є­ться з двох ча­стин: став­ка на опла­ту ме­ди­чної по­слу­ги та став­ка на опла­ту ді­а­гно­сти­чних по­слуг, у то­му чи­слі ла­бо­ра­тор­них до­слі­джень. Де­таль­ний пе­ре­лік опла­чу­ва­них дер­жа­вою по­слуг і та­ри­фів бу­де за­твер­дже­ний Уря­дом.

Однак пе­ред тим як ро­би­ти ви­снов­ки, вар­то до­че­ка­ти­ся оста­то­чно­го текс­ту за­ко­ну пі­сля йо­го під­пи­са­н­ня Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни.

Укла­де­н­ням до­го­во­рів із на­да­ва­ча­ми ме­ди­чних по­слуг за­йма­ти­ме­ться На­ціо­наль­на слу­жба здо­ров’я Укра­ї­ни, яку бу­де ство­ре­но най­ближ­чим ча­сом. Та­ка мо­дель має мен­ші ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки, оскіль­ки но­во­ство­ре­ний ор­ган як цен­траль­ний ор­ган ви­ко­нав­чої вла­ди зі спе­ці­аль­ним ста­ту­сом пла­ну­є­ться зро­би­ти під­кон­троль­ним Ра­хун­ко­вій па­ла­ті Укра­ї­ни, Дер­жав­ній ау­ди­тор­ській слу­жбі Укра­ї­ни, а та­кож ан­ти­ко­ру­пцій­ним ор­га­нам (На­ціо­наль­но­му ан­ти­ко­ру­пцій­но­му бю­ро Укра­ї­ни та На­ціо­наль­но­му агент­ству з пи­тань за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції Укра­ї­ни).

Вва­жа­є­мо, що на цьо­му ета­пі ре­а­лі­за­ції ре­фор­ми ство­ре­н­ня та­ко­го ор­га­ну є пра­виль­ним кро­ком. Во­дно­час у пер­спе­кти­ві, якщо від­по­від­аль­ність не­суть те­ри­то­рі­аль­ні гро­ма­ди, то і фі­нан­со­ви­ми пи­та­н­ня­ми та­кож по­вин­ні за­йма­ти­ся на мі­сцях.

Згі­дно з іде­о­ло­гі­єю ре­фор­ми, з ро­ка­ми кон­ку­рен­ція та прин­цип «гро­ші йдуть за па­ці­єн­том» при­зве­дуть до впо­ряд­ку­ва­н­ня ме­ре­жі ме­ди­чних за­кла­дів. Ма­ло­по­ту­жні, по­га­но осна­ще­ні та ма­ло за­ван­та­же­ні лі­кар­ні бу­дуть зму­ше­ні пе­ре­про­фі­лю­ва­ти­ся під ре­аль­ні по­тре­би на­се­ле­н­ня – на ре­а­бі­лі­та­цій­ні, ді­а­гно­сти­чні цен­три, хо­спі­си.

Ре­фор­ма vs. Кон­сти­ту­ція

Зві­сно, основ­ним ка­ме­нем спо­ти­ка­н­ня на шля­ху прийня­т­тя ме­ди­чної ре­фор­ми є пи­та­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня, а са­ме від­по­від­ність ме­ди­чної ре­фор­ми ст. 49 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, якою га­ран­ту­є­ться пра­во на без­опла­тну ме­ди­чну до­по­мо­гу. Су­про­тив­ни­ки ре­фор­ми ме­ди­ци­ни за­кри­ва­ють очі на те, що та­ка си­ту­а­ція вже дав­но не від­по­від­ає ре­а­лі­ям, що на­ре­шті на­став час це змі­ню­ва­ти.

Жит­тє­зда­тність ре­фор­ми в май­бу­тньо­му мо­же за­ле­жа­ти від по­зи­ції Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду Укра­ї­ни з цьо­го при­во­ду, який вже кіль­ка ра­зів (зокре­ма, 15 ро­ків то­му) на­да­вав оцін­ку кон­сти­ту­цій­но­сті опла­ти ме­ди­чної до­по­мо­ги з ки­шень па­ці­єн­тів. Рі­ше­н­ням Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду Укра­ї­ни у спра­ві про без­опла­тну ме­ди­чну до­по­мо­гу від 29.05.2002 р. бу­ло роз’ясне­но, що в дер­жав­них і ко­му­наль­них за­кла­дах охо­ро­ни здо­ров’я ме­ди­чна до­по­мо­га по­вин­на на­да­ва­ти­ся всім гро­ма­дя­нам без­оп- ла­тно (не­за­ле­жно від її об­ся­гу); по­ня­т­тя ме­ди­чної до­по­мо­ги, по­ря­док на­да­н­ня ме­ди­чних по­слуг, які ви­хо­дять за ме­жі ме­ди­чної до­по­мо­ги, на пла­тній осно­ві та пе­ре­лік та­ких по­слуг ма­ють бу­ти ви­зна­че­ні за­ко­ном.

Пра­цю­ю­чи над за­ко­но­про­е­кта­ми 19.10.2017 р., на­ро­дні де­пу­та­ти роз­гля­ну­ли близь­ко ти­ся­чі по­пра­вок, однак ухва­ли­ли ли­ше де­кіль­ка. Вар­то за­ува­жи­ти, що са­ме на під­ста­ві не­від­по­від­но­сті го­лов­но­му За­ко­ну кра­ї­ни на ста­дії вне­се­н­ня по­пра­вок із прийня­то­го за­ко­но­про­е­кту №6327 бу­ло ви­лу­че­но ме­ха­нізм спів­опла­ти па­ці­єн­та­ми за ме­ди­чні по­слу­ги.

На пра­кти­ці ві­дмо­ва від ме­ха­ні­зму спів­опла­ти озна­чає, що у га­ран­то­ва­но­му па­ке­ті по­слуг бу­де мен­ша кіль­кість по­слуг, за які пла­ти­ти­ме дер­жа­ва. Та­ким чи­ном, па­ці­єн­там до­ве­де­ться пла­ти­ти за біль­шу кіль­кість по­слуг.

Вра­хо­ву­ю­чи за­зна­че­не, ми вва­жа­є­мо, що або цьо­му скли­кан­ню на­ро­дних де­пу­та­тів, або на­сту­пно­му все ж та­ки до­ве­де­ться при­йма­ти рі­ше­н­ня про вне­се­н­ня змін до Кон­сти­ту­ції в аспе­кті ме­ди­чно­го пи­та­н­ня.

Тер­мі­ни ре­фор­му­ва­н­ня

Ре­а­лі­зу­ва­ти про­гра­му ме­ди­чних га­ран­тій пе­ред­ба­ча­є­ться по­сту­по­во. З 01.01.2018 р. – для пер­вин­ної ме­ди­чної до­по­мо­ги; протягом 20182019 рр. – для ін­ших ви­дів ме­ди­чної до­по­мо­ги (зокре­ма, шля­хом ре­а­лі­за­ції пі­ло­тних про­е­ктів окре­мих за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров’я, на­се­ле­них пун­ктів чи ре­гіо­нів). З 01.01.2020 р. ре­а­лі­за­ція дер­жав­них га­ран­тій ме­ди­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня на­се­ле­н­ня за про­гра­мою ме­ди­чних га­ран­тій за­пла­но­ва­на для всіх ви­дів ме­ди­чної до­по­мо­ги.

Пе­ре­хід на еле­ктрон­ний облік

Обра­ний па­ці­єн­том сі­мей­ний лі­кар по­ви­нен бу­де здій­сню­ва­ти вне­се­н­ня ін­фор­ма­ції про па­ці­єн­та до еле­ктрон­ної си­сте­ми облі­ку. З 2016 р. про­філь­ним Мі­ні­стер­ством ве­де­ться ро­бо­та над мас­шта­бним про­е­ктом eHealth, ме­тою яко­го є пов­на ві­дмо­ва від па­пе­ро­во­го обі­гу в усіх про­це­сах у сфе­рі охо­ро­ни здо­ров’я, що зна­чно спро­стить зві­тність лі­ка­рів. Цей про­цес не­ро­зрив­но пов’яза­ний з комп’юте­ри­за­ці­єю лі­ка­рень та до­сту­пом до ме­ре­жі Ін­тер­нет. Ре­а­лі­за­ція про­е­кту від­бу­ва­є­ться ко­штом про­грам те­хні­чної до­по­мо­ги між­на­ро­дних до­нор­ських ор­га­ні­за­цій, се­ред яких United States Agency for International Development (USAID), Expert Deployment for Governance and Economic Growth (EDGE), Гло­баль­ний Фонд та Сві­то­вий банк.

У те­сто­во­му ре­жи­мі си­сте­ма eHealth пра­цює з ве­ре­сня 2017 р. На сьо­го­дні до неї при­єд­на­ли­ся вже близь­ко 400 за­кла­дів пер­вин­ної ме­ди­чної до­по­мо­ги по всій Укра­ї­ні. До сер­пня 2018 р. eHealth має охо­пи­ти всі за­кла­ди пер­вин­ної лан­ки, щоб за­без­пе­чи­ти мо­жли­вість ви­плат за фор­ма­том «гро­ші йдуть за па­ці­єн­том».

Сіль­ська ме­ди­ци­на

Цьо­му пи­тан­ню окре­мо при­свя­че­ний за­ко­но­про­ект від 18.09.2017 р. №7117. За сво­єю ва­жли­ві­стю цей до­ку­мент є рів­но­цін­ним ін­шим двом про­го­ло­со­ва­ним за­ко­но­про­е­ктам, оскіль­ки він на­дає мо­жли­вість тим жи­те­лям, які не ма­ють мо­жли­во­сті до­їха­ти до ме­ди­чно­го спе­ці­а­лі­ста, зна­чно під­ви­щи­ти якість сво­го жи­т­тя.

Не­що­дав­нє опи­ту­ва­н­ня МОЗ за­свід­чи­ло, що ква­лі­фі­ко­ва­ні сі­мей­ні лі­ка­рі го­то­ві пра­цю­ва­ти в сіль­ських гро­ма­дах, якщо на до­да­ток до хо­ро­шої зар­пла­ти во­ни ма­ти­муть жи­тло з во­до­по­ста­ча­н­ням та опа­ле­н­ням, обла­дна­не мі­сце ро­бо­ти й від­шко­ду­ва­н­ня ви­трат на паль­не для слу­жбо­во­го транс­пор­ту.

За­ко­но­про­ект, іні­ці­йо­ва­ний Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни, пе­ред­ба­чає за­про­ва­дже­н­ня в Укра­ї­ні те­ле­ме­ди­ци­ни, яка по­кли­ка­на спро­сти­ти ді­а­гно­сти­ку в тих ви­пад­ках, ко­ли по­трі­бен не пер­со­наль­ний огляд, а оцін­ка да­них до­слі­джень. Це на­дасть біль­ше мо­жли­во­стей па­ці­єн­там із від­да­ле­них ра­йо­нів про­кон­суль­ту­ва­ти­ся у вузь­ко­про­філь­но­го фа­хів­ця.

Ко­мен­ту­ю­чи остан­ній за­ко­но­про­ект, Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко за­явив: «Він від­кри­ває мо­жли­во­сті для за­без­пе­че­н­ня до­сту­пної та які­сної пер­вин­ної ме­ди­чної до­по­мо­ги для сіль­ських ме­шкан­ців. За­кла­ди охо­ро­ни здо­ров’я та їхні від­ді­ле­н­ня бу­дуть уком­пле­кто­ва­ні не­об­хі­дним обла­дна­н­ням і на­бо­ром лі­ків. Сіль­ські лі­ка­рі отри­ма­ють за­охо­чу­валь­ну опла­ту пра­ці та гі­дні умо­ви для жи­т­тя. На до­по­мо­гу ме­шкан­цям се­ла прий­де те­ле­ме­ди­ци­на, кон­суль­ту­ва­н­ня най­кра­щих фа­хів­ців. Цей за­кон вже має фі­нан­со­вий ре­сурс».

Як за­зна­ча­є­ться, в бю­дже­ті за­кла­де­но що­най­мен­ше 5 млрд грн до­да­тко­во­го фі­нан­су­ва­н­ня ме­ди­ци­ни на се­лі за 2 ро­ки (зокре­ма, бу­дів­ни­цтво су­ча­сних ам­бу­ла­то­рій та за­без­пе­че­н­ня до­сту­пу до ме­ре­жі Ін­тер­нет).

Іде­о­ло­гі­єю ме­ди­чної ре­фор­ми є те, що фі­нан­су­ва­н­ня ме­ди­чних за­кла­дів пе­ре­во­дять на до­го­вір­ну осно­ву

На­та­лія СПІВ­АК, юрист ЮК «Пра­во­вий Альянс»

Дми­тро АЛЕШКО, пар­тнер ЮК «Пра­во­вий Альянс»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.