Пер­со­наль­ні да­ні в обмін на мо­біль­ний зв’язок

Чо­му не по­трі­бно при­йма­ти За­кон «Про еле­ктрон­ні ко­му­ні­ка­ції»?

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО | ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ - Оле­на КОЖОКАР, юрист пра­кти­ки ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті/те­хно­ло­гій, ме­діа та те­ле­ко­му­ні­ка­цій ЄПАП Укра­ї­на

Май­же ко­жна лю­ди­на чу­ла або зі­штов­ху­ва­ла­ся з си­ту­а­ці­єю, ко­ли для при­дба­н­ня те­ле­фон­ної SIM-кар­тки за кор­до­ном по­трі­бно бу­ло іден­ти­фі­ку­ва­ти свою осо­би­стість за до­по­мо­гою па­спор­та або во­дій­сько­го по­свід­че­н­ня.

На­ра­зі схо­жий ме­ха­нізм на­ма­га­ю­ться впро­ва­ди­ти в Укра­ї­ні. Зокре­ма, про­ект За­ко­ну «Про еле­ктрон­ні ко­му­ні­ка­ції» пе­ред­ба­чає, що всі пе­ред­пла­тні або­нен­ти мо­біль­но­го зв’яз­ку по­вин­ні бу­дуть прой­ти обов’яз­ко­ву ре­є­стра­цію у мо­біль­но­го опе­ра­то­ра та по­ві­до­ми­ти йо­му свої пер­со­наль­ні да­ні.

Са­ме тут з’яв­ля­є­ться чи­ма­ло за­пи­тань до ме­ти та­ко­го «пе­ре­пи­су на­се­ле­н­ня». Якщо іден­ти­фі­ка­ція мо­біль­них або­нен­тів у США та ЄС здій­сню­є­ться з ме­тою на­ціо­наль­ної без­пе­ки та ви­рі­ше­н­ня пи­тань, пов’яза­них з кри­мі­наль­ною та ан­ти­со­ці­аль­ною по­ве­дін­кою гро­ма­дян, то на­ші за­ко­но­твор­ці ні­чо­го не по­ясню­ють.

Оче­ви­дним є ли­ше те, що пер­со­наль­ні да­ні май­же 30 млн або­нен­тів під­па­да­ють під за­гро­зу. Та­ка ду­же акту­аль­на у сві­ті те­ма як за­хист пер­со­наль­них да­них за­ли­ша­є­ться в ті­ні. Адже за­кон не ви­зна­чає ме­ту оброб­ки пер­со­наль­них да­них та кон­кре­тну за­кон­ну ціль, склад і зміст пер­со­наль­них да­них, по­ря­док та умо­ви до­сту­пу до них, а та­кож пра­ва суб’єктів пер­со­наль­них да­них. На­то­мість дер­жа­ва про­сто на­ка­зує або­нен­там від­да­ти свої да­ні мо­біль­но­му опе­ра­то­ру, а він вже сам роз­бе­ре­ться. Як мо­біль­ний опе­ра­тор охо­ро­няє на­ші да­ні – ві­до­мо зі що­ден­них на­бри­дли­вих по­ві­дом­лень та дзвін­ків від ма­га­зи­нів, са­ло­нів то­що.

Та­кож не менш ва­жли­вим є пи­та­н­ня вар­то­сті ре­а­лі­за­ції за­ко­но­про­е­кту, а та­кож чи­їм ко­штом во­на здій­сню­ва­ти­ме­ться. За оцін­кою одно­го з мо­біль­них опе­ра­то­рів, ви­тра­ти скла­дуть близь­ко 1/4 млн грн та бу­дуть за­кла­де­ні у вар­тість по­слуг.

Роз­гля­да­ю­чи не­об­хі­дність вве­де­н­ня обов’яз­ко­вої ре­є­стра­ції або­нен­тів у мо­біль­но­го опе­ра­то­ра, на на­шу дум­ку, дер­жа­ва по­вин­на ви­три­му­ва­ти ба­ланс між вар­ті­стю ре­а­лі­за­ції, обов’яз­ком за­хи­ща­ти сво­їх гро­ма­дян від сер­йо­зних зло­чи­нів та по­тре­бою за­хи­ща­ти їхні пер­со­наль­ні да­ні. На­то­мість ми ма­є­мо ве­ли­че­зні ви­тра­ти на ре­а­лі­за­цію, не­ви­зна­че­ну ме­ту впро­ва­дже­н­ня іден­ти­фі­ка­ції або­нен­тів, а та­кож від­су­тність за­хи­сту пер­со­наль­них да­них.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.