Стра­хо­ва ме­ди­ци­на – го­тов­ність №1?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | СТРАХУВАННЯ - Ма­рія ОСТАФІЙЧУК, адво­кат АО CEE Attorneys

На­ра­зі обов’яз­ко­ве ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня вва­жа­є­ться чи не най­акту­аль­ні­шим пи­та­н­ням пі­сля ме­ди­чної ре­фор­ми, адже ці два по­ня­т­тя скла­да­ють ці­лі­сний ор­га­нізм ре­фор­ми си­сте­ми ме­ди­ци­ни в Укра­ї­ні.

В одно­му з остан­ніх ін­терв’ю на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни, Го­ло­ва ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань охо­ро­ни здо­ров’я Оль­га Бо­го­мо­лець та­ким чи­ном про­ко­мен­ту­ва­ла ре­фор­му охо­ро­ни здо­ров’я: «Той, хто го­ту­вав ме­дре­фор­му, за­про­по­но­ва­ну МОЗ, на­стіль­ки ві­дір­ва­ний від ре­а­лій жи­т­тя, що ви­ни­кає пі­до­зра про йо­го іно­пла­не­тне по­хо­дже­н­ня».

Чи на­справ­ді це так? Спро­бую про­ана­лі­зу­ва­ти у цій стат­ті.

Укра­ї­на, ма­буть, оста­н­ня з єв­ро­пей­ських дер­жав, де ін­сти­тут стра­хо­вої ме­ди­ци­ни пе­ре­бу­ває на ста­дії за­ро­дже­н­ня. Ко­жен пе­ре­сі­чний укра­ї­нець у ра­зі на­ста­н­ня хво­ро­би ба­жає та мріє про без­опла­тність ме­ди­чних по­слуг, як це га­ран­то­ва­но Кон­сти­ту­ці­єю.

Са­ме в про­е­кті За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­галь­но­обов’яз­ко­ве дер­жав­не со­ці­аль­не ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня», текст яко­го офі­цій­но опри­лю­дне­но на сай­ті Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я Укра­ї­ни, ре­а­лі­зу­ю­ться га­ран­тії дер­жа­ви що­до за­хи­сту прав гро­ма­дян на отри­ма­н­ня без­опла­тної ме­ди­чної до­по­мо­ги на за­са­дах со­ці­аль­ної рів­но­сті та до­сту­пно­сті, не­за­ле­жно від ві­ку, ста­ті, ста­ну здо­ров’я, ко­штом за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го со­ці­аль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня.

Від­по­від­но до за­ко­но­про­е­кту, за­галь­но­обов’яз­ко­ве дер­жав­не со­ці­аль­не ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня (да­лі –

ЗОМС) спря­мо­ва­не на га­ран­ту­ва­н­ня рів­но­го пра­ва гро­ма­дян на до­сту­пність ме­ди­чної до­по­мо­ги; за­без­пе­че­н­ня за­стра­хо­ва­них осіб без­опла­тною ме­ди­чною до­по­мо­гою в об­ся­гах, ви­зна­че­них ба­зо­вою про­гра­мою; на­да­н­ня ста­ло­го га­ран­то­ва­но­го фі­нан­су­ва­н­ня ме­ди­чної до­по­мо­ги; під­три­ма­н­ня ста­ну здо­ров’я на­се­ле­н­ня на рів­ні об­ся­гів, пе­ред­ба­че­них про­гра­мою за­галь­но­обов’яз- ко­во­го дер­жав­но­го со­ці­аль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня.

Вва­жаю це про­гре­сив­ним та по­зи­тив­ним кро­ком дер­жа­ви, яка слі­дує єв­ро­пей­ським стан­дар­там і ста­вить у прі­о­ри­тет жи­т­тя, здо­ров’я ко­жно­го гро­ма­дя­ни­на й су­спіль­ства за­га­лом. Вже з на­зви За­ко­ну зро­зумі­ло, що ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня сто­су­є­ться усіх верств на­се­ле­н­ня, які змо­жуть роз­ра­хо­ву­ва­ти на які­сну без­опла­тну ме­ди­чну до­по­мо­гу не­за­ле­жно від рів­ня до­хо­ду.

Від­по­від­но до тер­мі­но­ло­гії про­е­кту За­ко­ну, суб’єкта­ми ЗОМС є за­стра­хо­ва­ні осо­би, стра­ху­валь­ни­ки, стра­хо­ви­ки, по­ста­чаль­ни­ки ме­ди­чних по­слуг (за­кла­ди охо­ро­ни здо­ров’я) та ор­га­ни дер­жав­ної ви­ко­нав­чої вла­ди.

Ст. 6 за­ко­но­про­е­кту пе­ред­ба­чає ви­чер­пний пе­ре­лік осіб, які під­ля­га­ють ЗОМС. При цьо­му за­ко­но­да­вець вра­ху­вав ко­жну вер­ству на­се­ле­н­ня (зокре­ма, без­ро­бі­тних, пен­сіо­не­рів, ді­тей ві­ком до 18 ро­ків та ма­те­рів), що на сьо­го­дні є ду­же акту­аль­ним мо­мен­том.

Пе­ред­ба­ча­є­ться 4 лан­ки стра­ху­валь­ни­ків, а са­ме: ро­бо­то­дав­ці; дер­жа­ва (че­рез спе­ці­аль­но упов­но­ва­же­ний Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів Укра­ї­ни цен­траль­ний ор­ган ви­ко­нав­чої вла­ди у сфе­рі охо­ро­ни здо­ров’я); осо­би, за­зна­че­ні у п. 11 ч. 1 ст. 6 та ч. 2, 3 ст. 6 цьо­го За­ко­ну (осо­би, які за­без­пе­чу­ють се­бе ро­бо­тою са­мо­стій­но, ін­ші осо­би, які не уві­йшли до пе­ре­лі­ку осіб та пе­ре­бу­ва­ють в Укра­ї­ні на за­кон­них під­ста­вах, осо­би офі­цер­сько­го скла­ду, пра­пор­щи­ки, мі­чма­ни, вій­сько­во­слу­жбов­ці над­стро­ко­вої слу­жби та вій­сько­вої слу­жби за кон­тра­ктом Зброй­них Сил Укра­ї­ни, Слу­жби Без­пе­ки Укра­ї­ни, ін­ших утво­ре­них від­по­від­но до за­ко­нів Укра­ї­ни вій­сько­вих фор­му­вань); Фонд со­ці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня від не­ща­сних ви­пад­ків на ви­ро­бни­цтві та про­фе­сій­них за­хво­рю­вань Укра­ї­ни (що­до не­пра­цю­ю­чих ін­ва­лі­дів, які ста­ли ін­ва­лі­да­ми вна­слі­док не­ща­сно­го ви­пад­ку на ви­ро­бни­цтві або про­фе­сій­но­го за­хво­рю­ва­н­ня).

Си­сте­ма ЗОМС, згі­дно із за­ко­но­про­е­ктом, зо­бов’язує стра­ху­валь­ни­ків укла­да­ти від­по­від­ні до­го­во­ри зі стра­хо­ви­ка­ми. У ра­зі на­яв­но­сті цих до­го­во­рів за­стра­хо­ва­ним осо­бам ви­да­ю­ться Сві­до­цтва, на під­ста­ві яких во­ни ма­ють пра­во на одер­жа­н­ня ме­ди­чних по­слуг, пе­ре­лік та об­сяг яких вста­нов­лю­є­ться про­гра­ма­ми обов’яз­ко­во­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня, в ме­ди­чних уста­но­вах, вклю­че­них до си­сте­ми обов’яз­ко­во­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня. Звер­та­ю­чись до ме­ди­чної уста­но­ви, за­стра­хо­ва­ні осо­би зо­бов’яза­ні пред’яв­ля­ти сві­до­цтво про за­галь­но­обов’яз­ко­ве дер­жав­не со­ці­аль­не стра­ху­ва­н­ня (до­го­вір за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го со­ці­аль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня).

Ці­ка­вим є пи­та­н­ня що­до суб’єктно­сті стра­хо­ви­ків, які пе­ред­ба­че­ні за­ко­но­про­е­ктом. До них на­ле­жить Фонд ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня в Укра­ї­ні та стра­хо­ві ор­га­ні­за­ції, які здій­сню­ють свою ді­яль­ність у по­ряд­ку, ви­зна­че­но­му цим За­ко­ном, та від­по­від­но до умов і ви­мог, пе­ред­ба­че­них по­ряд­ком отри­ма­н­ня лі­цен­зії на про­ве­де­н­ня за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го со­ці­аль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня.

За­га­лом, Фонд ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня в Укра­ї­ні є но­ве­лою ме­ди­чної ре­фор­ми. На­сам­пе­ред, це дер­жав­ний ор­ган, який здій­сню­ва­ти­ме збір, аку­му­ля­цію та облік стра­хо­вих вне­сків, за­без­пе­чу­ва­ти­ме своє­ча­сну та в пов­но­му об­ся­зі опла­ту ме­ди­чної до­по­мо­ги, на­да­ної за­стра­хо­ва­ним гро­ма­дя­нам, а та­кож кон­тро­лю­ва­ти­ме ці­льо­ве ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів ЗОМС.

Від­по­від­но до за­ко­но­про­е­кту, основ­ни­ми зав­да­н­ня­ми Фон­ду ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня Укра­ї­ни є участь у фор­му­ван­ні та ре­а­лі­за­ції дер­жав­ної по­лі­ти­ки у сфе­рі за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го со­ці­аль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня; за­без­пе­че­н­ня зби­ра­н­ня та аку­му­лю­ва­н­ня ко­штів, при­зна­че­них для за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го со­ці­аль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня, пов­ної та своє­ча­сної опла­ти ме­ди­чної до­по­мо­ги, на­да­ної за­стра­хо­ва­ним; ефе­ктив­не ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів Фон­ду ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня Укра­ї­ни; здій­сне­н­ня в ме­жах сво­єї ком­пе­тен­ції

кон­тро­лю­ю­чих фун­кцій; вдо­ско­на­ле­н­ня ме­то­дів фі­нан­со­во­го пла­ну­ва­н­ня, зві­тно­сті та си­сте­ми кон­тро­лю за ви­тра­ча­н­ням ко­штів Фон­ду ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня Укра­ї­ни.

Окре­му ува­гу слід при­ді­ли­ти при­ва­тним стра­хо­ви­кам. У про­е­кті за­ко­ну це стра­хо­ві ор­га­ні­за­ції, які здій­сню­ють свою ді­яль­ність у по­ряд­ку, пе­ред­ба­че­но­му цим За­ко­ном та від­по­від­но до умов і ви­мог, пе­ред­ба­че­них по­ряд­ком отри­ма­н­ня лі­цен­зії на про­ве­де­н­ня за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го со­ці­аль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня. Во­ни охо­плю­ють ор­га­ні­за­ції, що ма­ють лі­цен­зію на стра­ху­ва­н­ня жи­т­тя (на­ко­пи­чу­валь­не стра­ху­ва­н­ня), а та­кож спе­ці­аль­ні ме­ди­чні стра­хо­ві ком­па­нії, які мо­жуть за­йма­ти­ся ли­ше ме­ди­чним стра­ху­ва­н­ням (на­ко­пи­чу­ють дов­го­стро­ко­ві ре­зер­ви).

Пер­ший ва­рі­ант укра­їн­цям до­во­лі зна­йо­мий, адже окрім ав­то­стра­ху­ва­н­ня, гро­ма­дя­ни звер­та­ли­ся і звер­та­ю­ться до стра­хо­вих ком­па­ній за ме­ди­чним стра­ху­ва­н­ням, по­до­ро­жу­ю­чи за кор­дон.

Ко­жен, ко­му до­во­ди­ло­ся звер­та­ти­ся за ме­жа­ми Укра­ї­ни до ме­ди­чних уста­нов, по­зи­тив­но го­во­рить про пе­ре­ва­ги ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня за кор­до­ном. При цьо­му вже зро­бле­ні пер­ші кро­ки та змі­ню­є­ться сві­до­мість гро­ма­дян, які стра­ху­ють своє жи­т­тя і здо­ров’я че­рез стра­хо­ві ком­па­нії, що ма­ють лі­цен­зію. Ти­по­ви­ми є про­по­зи­ції при­ва­тних стра­хо­вих ком­па­ній. Зокре­ма, у па­ке­ті до­зво­ле­них по­слуг про­по­ну­є­ться: не­від­кла­дна швид­ка до­по­мо­га, сто­ма­то­ло­гі­чна до­по­мо­га, про­фе­сій­ний огляд, за­без­пе­че­н­ня ме­ди­ка­мен­там, су­про­від ва­гі­тно­сті та по­ло­гів, оздо­ров­ле­н­ня та ба­га­то ін­шо­го.

Зда­є­ться, що вза­є­мо­від­но­си­ни стра­хо­ви­ків, стра­ху­валь­ни­ків та за­стра­хо­ва­них осіб ма­ють бу­ти зро­зумі­лим. Однак най­більш на­бо­лі­ле пи­та­н­ня – це по­ста­чаль­ни­ки ме­ди­чних по­слуг, тоб­то за­кла­ди охо­ро­ни здо­ров’я.

Бю­дже­тна ме­ди­ци­на у нас де-юре існує ли­ше в Основ­но­му За­ко­ні, але де-фа­кто якість та ре­зуль­тат з’яв­ля­ю­ться ли­ше у ра­зі до­ста­тно­сті ко­штів. Сьо­го­дні, ко­ли ми звер­та­є­мо­ся до лі­ка­рів дер­жав­ної лі­кар­ні, то про­сто пла­ти­мо гро­ші за все (огляд, лі­ки, УЗД), не отри­му­ю­чи ба­жа­но­го ре­зуль­та­ту. В кра­щих ви­пад­ках, зно­ву ж та­ки за на­яв­но­сті гро­шей, звер­та­є­мо­ся до при­ва­тних за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров’я, адже сер­віс і за­ці­кав­ле­ність лі­ка­рів дер­жав­них лі­ка­рень усім ві­до­мі.

Яки­ми ста­нуть ме­д­уста­но­ви з прийня­т­тям Вер­хов­ною Ра­дою Укра­ї­ни 19.10.2017 р. уря­до­во­го за­ко­но­про­е­кту «Про дер­жав­ні фі­нан­со­ві га­ран­тії на­да­н­ня ме­ди­чних по­слуг та лі­кар­ських за­со­бів»? Чи по­збу­де­ться Укра­ї­на ма­ло­ефе­ктив­ної си­сте­ми ме­ди­ци­ни, успад­ко­ва­ної від со­ці­а­лі­сти­чно­го пе­рі­о­ду сво­єї істо­рії? Час по­ка­же…

Спо­ді­ва­ю­ся, що до пов­но­го ре­фор­му­ва­н­ня си­сте­ми ме­ди­ци­ни, від­по­від­но до На­ціо­наль­ної стра­те­гії ре­фор­му­ва­н­ня си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я в Укра­ї­ні на пе­рі­од 20152020 рр. та Єв­ро­пей­ської стра­те­гії здо­ров’я – 2010, дер­жав­ні ме­ди­чні за­кла­ди си­сте­ма­ти­зу­ють, мо­бі­лі­зу­ють та на­ла­го­дять свою ро­бо­ту.

Ви­ко­ну­вач обов’яз­ків Мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Уля­на Су­прун за­зна­чи­ла: «Ця ре­фор­ма є пер­шим кро­ком, щоб на­вчи­ти ме­ди­чну спіль­но­ту та па­ці­єн­тів ро­зу­мін­ню, що та­ке ме­ди­чна стра­хов­ка і по­слу­га. То­ді ми змо­же­мо на­да­лі змі­ню­ва­ти си­сте­му, ви­хо­дя­чи з по­треб Укра­ї­ни».

Не мо­жу не по­го­ди­ти­ся та кон­ста­ту­ва­ти, що ме­ди­чно­му стра­ху­ван­ню в Укра­ї­ні бу­ти. Ме­дре­фор­ма не­об­хі­дна ко­жно­му гро­ма­дя­ни­ну Укра­ї­ни, іно­зем­цю чи со­бі без гро­ма­дян­ства. Зви­чай­но, для цьо­го по­трі­бен час, за­тра­ти та си­ли. То­му укра­їн­цям слід на­би­ра­ти­ся тер­пі­н­ня, а та­кож усі­ма спосо­ба­ми спри­я­ти змі­цнен­ню та вдо­ско­на­лен­ню ме­ди­чної си­сте­ми на­шої кра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.