Адмі­на­решт че­рез не­до­пуск по­да­тків­ців до пе­ре­вір­ки

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО | ПОДАТКОВЕ ПРАВО - Єли­за­ве­та МАЛІМОН, мо­лод­ший юрист ЮФ Trusted Advisors

Одним зі спосо­бів за­без­пе­че­н­ня ви­ко­на­н­ня пла­тни­ком по­да­тків йо­го обов’яз­ків, ви­зна­че­них за­ко­ном, є адмі­ні­стра­тив­ний арешт май­на.

Арешт мо­же бу­ти на­кла­де­но кон­тро­лю­ю­чим ор­га­ном на будь-яке май­но пла­тни­ка по­да­тків, окрім май­на, на яке не мо­же бу­ти звер­не­но стя­гне­н­ня від­по­від­но до за­ко­ну.

Згі­дно з пп. 94.2 ст. 94 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, адмі­ні­стра­тив­ний арешт май­на мо­же бу­ти за­сто­со­ва­ний, зокре­ма, якщо пла­тник по­да­тків від­мов­ля­є­ться від про­ве­де­н­ня до­ку­мен­таль­ної або фа­кти­чної пе­ре­вір­ки за на­яв­но­сті за­кон­них під­став для її про­ве­де­н­ня або від до­пу­ску по­са­до­вих осіб кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну.

При цьо­му вар­то за­зна­чи­ти, що по­са­до­ві осо­би кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну ма­ють пра­во роз­по­ча­ти про­ве­де­н­ня пе­ре­вір­ки ли­ше за на­яв­но­сті під­став для її про­ве­де­н­ня та за умо­ви пред’яв­ле­н­ня обов’яз­ко­вих до­ку­мен­тів (на­прав­ле­н­ня на про­ве­де­н­ня пе­ре­вір­ки, ко­пії на­ка­зу про про­ве­де­н­ня пе­ре­вір­ки та слу­жбо­во­го по­свід­че­н­ня).

У ра­зі не­по­да­н­ня за­зна­че­них до­ку­мен­тів або пред’яв­ле­н­ня до­ку­мен­тів, оформ­ле­них з по­ру­ше­н­ням ви­мог, вста­нов­ле­них нор­ма­ми По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, пла­тник по­да­тків має пра­во не до­пу­ска­ти по­са­до­вих осіб кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну до про­ве­де­н­ня пе­ре­вір­ки.

У ра­зі від­мо­ви пла­тни­ка по­да­тків у до­пу­ску до про­ве­де­н­ня пе­ре­вір­ки по­са­до­ві осо­би не­від­кла­дно скла­да­ють акт, який під­твер­джує факт від­мо­ви, з обов’яз­ко­вим за­зна­че­н­ням за­яв­ле­них при­чин від­мо­ви у до­пу­ску до про­ве­де­н­ня пе­ре­вір­ки.

По­ря­док і про­це­ду­ра за­сто­су­ва­н­ня адмі­ні­стра­тив­но­го аре­шту акти­вів пла­тни­ка по­да­тків ре­гу­лю­є­ться ст. 94 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни та По­ряд­ком за­сто­су­ва­н­ня адмі­ні­стра­тив­но­го аре­шту май­на пла­тни­ка по­да­тків, який за­твер­дже­но на­ка­зом Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Укра­ї­ни #632 від 14.07.2017 р.

а на­яв­но­сті одні­єї з об­ста­вин, ви­зна­че­них у п.94.2 ст. 94 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, ке­рів­ник кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну при­ймає рі­ше­н­ня про за­сто­су­ва­н­ня аре­шту май­на пла­тни­ка по­да­тків.

Рі­ше­н­ня про за­сто­су­ва­н­ня адмі­ні­стра­тив­но­го аре­шту май­на при­йма­є­ться ке­рів­ни­ком (йо­го за­сту­пни­ком) дер­жав­ної по­да­тко­вої ін­спе­кції на під­ста­ві від­по­від­но­го звер­не­н­ня пра­ців­ни­ка кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну. Як пра­ви­ло, та­ким пра­ців­ни­ком є по­да­тко­вий ре­ві­зор-ін­спе­ктор, який був на­прав­ле­ний на про­ве­де­н­ня пе­ре­вір­ки, або по­да­тко­вий ке­ру­ю­чий, який за­крі­пле­ний за під­при­єм­ством.

За­ле­жно від ви­ду за­сто­со­ва­но­го адмі­ні­стра­тив­но­го аре­шту (пов­но­го або умов­но­го), пла­тник по­да­тків пов­ні­стю по­збав­ля­є­ться пра­ва роз­по­ря­джа­ти­ся чи ко­ри­сту­ва­ти­ся йо­го май­ном, або та­ке пра­во ко­ри­сту­ва­н­ня чи роз­по­ря­дже­н­ня обме­жу­є­ться шля­хом не­об­хі­дно­сті отри­ма­н­ня по­пе­ре­дньо­го до­зво­лу ке­рів­ни­ка кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну.

Рі­ше­н­ня про за­сто­су­ва­н­ня адмі­ні­стра­тив­но­го аре­шту май­на пла­тни­ка по­да­тків протягом 96 го­дин під­ля­гає пе­ре­вір­ці су­дом. Окрім то­го, рі­ше­н­ня про арешт май­на мо­же бу­ти оскар­же­не пла­тни­ком по­да­тків в адмі­ні­стра­тив­но­му або су­до­во­му по­ряд­ку.

Та­ким чи­ном, ли­ше у ви­ня­тко­вих ви­пад­ках та за умо­ви до­три­ма­н­ня всіх обов’яз­ко­вих ви­мог, пе­ред­ба­че­них чин­ним за­ко­но­дав­ством, кон­тро­лю­ю­чі ор­га­ни ма­ють пра­во за­сто­со­ву­ва­ти до пла­тни­ка по­да­тків адмі­ні­стра­тив­ний арешт май­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.