Ви­ко­ри­ста­н­ня паль­но­го для ви­ро­бни­цтва не­пі­д­акци­зної про­ду­кції

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | СТРАХУВАННЯ -

Си­сте­ма еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня ре­а­лі­за­ції паль­но­го (да­лі – СЕАРП) фун­кціо­нує з ме­тою за­без­пе­че­н­ня кон­тро­лю за обі­гом паль­но­го на ми­тній те­ри­то­рії Укра­ї­ни. Для до­ся­гне­н­ня ці­єї ме­ти фі­ксу­ю­ться всі пов’яза­ні з паль­ним опе­ра­ції (ре­а­лі­за­ція, ви­ко­ри­ста­н­ня, втра­та то­що), в то­му чи­слі опе­ра­ції з ви­ко­ри­ста­н­ня паль­но­го в по­ряд­ку, пе­ред­ба­че­но­му ст. 229 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, а са­ме у ви­пад­ках ви­ко­ри­ста­н­ня за спе­ці­аль­ним при­зна­че­н­ням. Хо­ча з та­ких опе­ра­цій не спла­чу­є­ться акци­зний по­да­ток, оскіль­ки для цих опе­ра­цій, від­по­від­но до пп. 229.6.1 п. 229.6 ст. 229 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, вста­нов­ле­но ну­льо­ву став­ку акци­зно­го по­да­тку, про­те їх здій­сне­н­ня впли­ває на об­сяг паль­но­го, що зна­хо­ди­ться у роз­по­ря­джен­ні пла­тни­ка акци­зно­го по­да­тку, а то­му від­по­від­не ви­ко­ри­ста­н­ня по­вин­но від­обра­жа­ти­ся в СЕАРП та Єди­но­му ре­є­стрі акци­зних на­кла­дних (да­лі – ЄРАН) за ана­ло­гі­єю до опе­ра­цій з ре­а­лі­за­ції паль­но­го, вра­хо­ву­ю­чи пев­ні осо­бли­во­сті, для чо­го ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться обов’яз­ко­ві еле­ктрон­ні до­ку­мен­ти – акци­зні на­кла­дні.

Обов’язок оформ­ле­н­ня акци­зних на­кла­дних у ра­зі ви­ко­ри­ста­н­ня паль­но­го за спе­ці­аль­ним при­зна­че­н­ням очі­ку­ва­но бу­ло уто­чне­но з прийня­т­тям За­ко­ну Укра­ї­ни №1797-VIII «Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до по­кра­ще­н­ня ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту в Укра­ї­ні» від 21.12.2016 р. Зокре­ма, від­по­від­но до абз. 2 п. 231.1 ст. 231 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, пла­тник по­да­тку зо­бов’яза­ний скла­сти акци­зну на­кла­дну на об­ся­ги паль­но­го, ви­ко­ри­ста­но­го для ви­ро­бни­цтва не­пі­д­акци­зної про­ду­кції на умо­вах, вста­нов­ле­них ст. 229 ПК Укра­ї­ни. Однак вар­то звер­ну­ти ува­гу на осо­бли­ві ви­мо­ги до скла­де­н­ня акци­зних на­кла­дних на та­кі опе­ра­ції, пе­ред­ба­че­ні за­ко­но­дав­ством, на які та­кож звер­тає ува­гу Дер­жав­на фі­скаль­на слу­жба Укра­ї­ни у сво­є­му роз’яснен­ні №2385/6/99-99-15-0303-15/ІПК від 25.10.2017 р.

Зокре­ма, згі­дно з абз. 3 п. 6 розд. II По­ряд­ку за­пов­не­н­ня акци­зної на­кла­дної, роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня акци­зної на­кла­дної, за­яв­ки на по­пов­не­н­ня (ко­ри­гу­ва­н­ня) за­ли­шку паль­но­го й фор­ми акци­зної на­кла­дної та роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня акци­зної на­кла­дної, за­твер­дже­но­го на­ка­зом Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Укра­ї­ни №218 від 25.02.2016 р., у ра­зі ви­ко­ри­ста­н­ня паль­но­го від­по­від­но до ст. 229 ПК Укра­ї­ни під час за­пов­не­н­ня акци­зної на­кла­дної за­зна­ча­є­ться при­чи­на не­на­да­н­ня на­кла­дної отри­му­ва­чу паль­но­го – тип «2», тоб­то паль­не від­ван­та­жу­є­ться на умо­вах, вста­нов­ле­них ст. 229 Ко­де­ксу. При цьо­му обов’яз­ко­во за­зна­ча­є­ться кон­кре­тний отри­му­вач та­ко­го паль­но­го, згі­дно з пе­ре­лі­ком під­при­ємств, яким на­да­но від­по­від­ні кво­ти, що за­твер­дже­ний По­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни №158 від 04.03.2013 р.

Окрім то­го, по­да­тко­ва звер­тає ува­гу на по­ря­док вра­ху­ва­н­ня об­ся­гів паль­но­го, що ви­ко­ри­сто­ву­є­ться для ви­ро­бни­цтва не­пі­д­акци­зної про­ду­кції. Від­по­від­но до п. 232.3 ст. 232 ПК Укра­ї­ни та п. 30 По­ряд­ку еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня паль­но­го, за­твер­дже­но­го По­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни №113 від 24.02.2016 р., пла­тник акци­зно­го по­да­тку має пра­во за­ре­є­стру­ва­ти акци­зні на­кла­дні на об­сяг паль­но­го, ви­зна­че­но­го за спе­ці­аль­ною фор­му­лою, яка вра­хо­вує об­ся­ги паль­но­го за отри­ма­ни­ми акци­зни­ми на­кла­дни­ми, роз­ра­хун­ка­ми ко­ри­гу­ва­н­ня до акци­зних на­кла­дних та за по­да­ни­ми за­яв­ка­ми на по­пов­не­н­ня за­ли­шків паль­но­го.

Що­до по­пов­не­н­ня за­ли­шків паль­но­го у ра­зі не­об­хі­дно­сті йо­го ви­ко­ри­ста­н­ня згі­дно зі ст. 229, слід за­зна­чи­ти, що пла­тник по­да­тку по­дає за­яв­ку на по­пов­не­н­ня, від­по­від­но до п. 232.4 ст. 232 ПК Укра­ї­ни та розд. ІV По­ряд­ку еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня паль­но­го, яка на від­мі­ну від зви­чай­ної за­яв­ки не мі­стить обов’яз­ко­во­го ре­кві­зи­ту у ви­гля­ді су­ми акци­зно­го по­да­тку та не по­тре­бує по­пе­ре­дньо­го пе­ре­ра­ху­ва­н­ня акци­зно­го по­да­тку до бю­дже­ту. Та­кож у за­яв­ці вка­зу­є­ться тип при­чи­ни «1», а в пе­ред­ба­че­них для за­зна­че­н­ня су­ми акци­зно­го по­да­тку гра­фах про­став­ля­є­ться ци­фра «0».

Вар­то звер­ну­ти ува­гу, що обов’язок що­до скла­да­н­ня та ре­є­стра­ції акци­зних на­кла­дних по­кла­да­є­ться на пла­тни­ка акци­зно­го по­да­тку з ре­а­лі­за­ції паль­но­го (осо­бу, яка ви­ро­бляє або ре­а­лі­зує паль­не). При цьо­му обов’язок що­до за­без­пе­чен- ня умов ці­льо­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня паль­но­го по­кла­де­но на суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, які ви­ко­ри­сто­ву­ють як си­ро­ви­ну в хі­мі­чній ре­чо­ви­ні (отри­му­ва­ча паль­но­го). Для кон­тро­лю за ці­льо­вим ви­ко­ри­ста­н­ням на під­при­єм­ствах утво­рю­ю­ться по­да­тко­ві по­сти, що фун­кціо­ну­ють від­по­від­но до По­ряд­ку ро­бо­ти по­да­тко­вих по­стів, уста­нов­ле­них на під­при­єм­ствах суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, які ви­ко­ри­сто­ву­ють ре­чо­ви­ни, що за­сто­со­ву­ю­ться як ком­по­нен­ти мо­тор­них па­лив та отри­му­ю­ться за ну­льо­вою став­кою акци­зно­го по­да­тку або вве­зе­ні на ми­тну те­ри­то­рію Укра­ї­ни без спла­ти акци­зно­го по­да­тку, як си­ро­ви­ну для ви­ро­бни­цтва в хі­мі­чній про­ми­сло­во­сті, за­твер­дже­но­го на­ка­зом Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Укра­ї­ни №430 від 27.03.2013 р.

Вар­то звер­ну­ти ува­гу на осо­бли­ві ви­мо­ги до скла­де­н­ня акци­зних на­кла­дних

Єли­за­ве­та КРАВЦОВА, юрист-ана­лі­тик TaxLink

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.