Су­до­устрій Ка­на­ди та ор­га­ні­за­ція ро­бо­ти про­він­цій­них су­дів: ко­ри­сний до­свід для Укра­ї­ни

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | СУДОВА СИСТЕМА - Во­ло­ди­мир КУЦЕНКО, на­чаль­ник те­ри­то­рі­аль­но­го управ­лі­н­ня Дер­жав­ної су­до­вої адмі­ні­стра­ції в Оде­ській обла­сті

На­се­ле­н­ня Ка­на­ди ста­но­вить близь­ко 36 млн гро­ма­дян. Кра­ї­на те­ри­то­рі­аль­но по­ді­ле­на на 10 про­він­цій. Си­сте­му су­до­устрою скла­да­ють Вер­хов­ний суд, Фе­де­раль­ні су­до­ві ор­га­ни, про­він­цій­ні су­ди, адмі­ні­стра­тив­ні та вій­сько­ві три­бу­на­ли. Вер­хов­ний суд Ка­на­ди ви­сту­пає ви­щою су­до­вою ін­стан­ці­єю та роз­гля­дає спо­ри, які ви­ни­ка­ють у всіх сфе­рах пра­ва. Юрис­ди­кція Фе­де­раль­них су­дів по­ши­рю­є­ться на всю кра­ї­ну. В ко­жній про­він­ції пра­во­су­д­дя здій­сню­ють су­ди двох ла­нок. До пер­шої ін­стан­ції на­ле­жить Про­він­цій­ний суд (роз­гля­дає у пер­шій ін­стан­ції не­зна­чні ци­віль­ні, кри­мі­наль­ні й адмі­ні­стра­тив­ні спра­ви), а та­кож Ви­щий Вер­хов­ний Суд про­він­ції (роз­гля­дає у пер­шій ін­стан­ції зна­чні ци­віль­ні та зна­чні кри­мі­наль­ні спра­ви). До дру­гої ін­стан­ції на­ле­жить Апе­ля­цій­ний суд про­він­ції (пе­ре­гля­дає спра­ви Ви­що­го су­ду і Про­він­цій­но­го су­ду).

Го­ло­ва Апе­ля­цій­но­го су­ду про­він­ції ко­му­ні­кує з уря­дом про­він­ції з пи­тань охо­ро­ни та фі­нан­су­ва­н­ня. Го­ло­ва Ви­що­го (Вер­хов­но­го) су­ду про­він­ції та Про­він­цій­но­го су­ду ко­му­ні­ку­ють з Го­ло­вою Апе­ля­цій­но­го су­ду про­він­ції.

Та­ким чи­ном, су­до­устрій ко­жної про­він­ції скла­да­є­ться з 2-х су­дів, які роз­гля­да­ють спра­ви у пер­шій ін­стан­ції, а та­кож одно­го апе­ля­цій­но­го су­ду, який пе­ре­гля­дає рі­ше­н­ня цих су­дів. Апе­ля­цій­ні та Ви­щі су­ди про­він­цій ство­ре­но на під­ста­ві Кон­сти­ту­цій­но­го акту 1867 р., який на­дає Фе­де­раль­но­му уря­ду пра­во при­зна­ча­ти суд­дів. Однак управ­лі­н­ня та утри­ма­н­ня су­дів здій­сню­є­ться зав­дя­ки фі­нан­су­ван­ню про­він­цій.

Су­до­ву уста­но­ву очо­лює Го­ло­ва су­ду, який при­зна­ча­є­ться на по­са­ду та має пов­но­ва­же­н­ня роз­по­ді­ля­ти спра­ви, ви­зна­ча­ти мі­сце їх слу­ха­н­ня. Однак най­го­лов­ні­ша фун­кція го­ло­ви су­ду – це ко­му­ні­ка­ція з ін­ши­ми су­до­ви­ми ор­га­на­ми, су­спіль­ством та ор­га­на­ми вла­ди. Вра­хо­ву­ю­чи вік при­зна­че­н­ня на по­са­ду суд­ді (не мен­ше ніж 40 ро­ків), прин­цип до­бо­ру (з адво­кат­сько­го се­ре­до­ви­ща та з кра­щою ре­пу­та­ці­єю), до су­до­вої си­сте­ми по­тра­пля­ють до­свід­че­ні фа­хів­ці, які ма­ють жит­тє­вий до­свід, від­по­від­ну ре­пу­та­цію та ре­ко­мен­да­ції, то­му до­ві­ра гро­ма­дян до су­до­вої си­сте­ми й суд­дів зна­хо­ди­ться на ви­со­ко­му рів­ні.

Го­ло­ва су­ду має за­сту­пни­ків та роз­по­ді­ляє між ни­ми обов’яз­ки. Ор­га­ні­за­ці­єю ро­бо­ти су­ду й ма­те­рі­аль­но-те­хні­чним за­без­пе­че­н­ням за­йма­є­ться ке­рів­ник апа­ра­ту су­ду (су­до­вий адмі­ні­стра­тор), який пов­ні­стю вза­є­мо­діє та узго­джує свою ро­бо­ту з го­ло­вою су­ду. Пра­ців­ни­ки апа­ра­ту су­ду ма­ють до­ста­тньо ви­со­кий рі­вень пов­но­ва­жень, а са­ме: пі­дго­тов­ка справ до су­до­во­го роз­гля­ду (су­д­дя впер­ше ба­чить спра­ву в за­лі су­до­во­го за­сі­да­н­ня), пі­дго­тов­ка та роз­гляд справ на­ка­зно­го про­ва­дже­н­ня (без­спір­не стя­гне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті) то­що.

В ме­жах про­він­ції суд­ді не прив’язу­ю­ться ні до бу­ді­вель, ні до те­ри­то­рій. Та­ким прин­ци­пом ке­ру­ю­ться Фе­де­раль­ні суд­ді в ме­жах усі­єї кра­ї­ни.

Одним із прин­ци­пів утво­ре­н­ня та ро­бо­ти су­дів у Ка­на­ді є від­су­тність прив’яз­ки суд­дів до кон­кре­тної бу­дів­лі су­ду. Су­до­вий округ ство­рю­є­ться в ме­жах усі­єї про­він­ції, а для си­сте­ми Фе­де­раль­них су­дів – у ме­жах кра­ї­ни. Су­ди ма­ють бу­дів­лі в рі­зних ра­йо­нах про­він­ції та мо­жуть орен­ду­ва­ти ін­ші при­мі­ще­н­ня на пе­рі­од про­ве­де­н­ня за­сі­дань. Суд­ді мо­жуть пе­ре­бу­ва­ти та пра­цю­ва­ти в одно­му або рі­зних при­мі­ще­н­нях, а та­кож про­во­ди­ти ви­їзні слу­ха­н­ня справ у ме­жах про­він­ції.

Го­ло­ва су­ду роз­по­ді­ляє спра­ви й ви­зна­чає суд­дів на ви­їзні спра­ви. По­діл су­дів пер­шої ін­стан­ції на су­ди, що роз­гля­да­ють не­зна­чні спра­ви, та су­ди, які зайня­ті роз­гля­дом більш зна­чних справ, дає мо­жли­вість роз­ван­та­жи­ти су­до­ву си­сте­му від ве­ли­кої кіль­ко­сті не­зна­чних справ і зо­се­ре­ди­ти­ся су­д­дям Ви­що­го су­ду на які­сно­му роз­гля­ді зна­чних справ. По­діл на зна­чні та не­зна­чні спра­ви за­ле­жить від су­ми в ци­віль­но­му про­це­сі й тяж­ко­сті зло­чи­ну в кри­мі­наль­но­му про­це­сі.

В кра­ї­ні на­ра­хо­ву­є­ться 33 го­ло­ви су­ду, вклю­ча­ю­чи Го­ло­ву Вер­хов­но­го су­ду і двох Го­лів Фе­де­раль­них су­дів. Ор­га­ні­за­цій­ний та ди­сци­плі­нар­ний ор­ган кра­ї­ни – Ра­да суд­дів, яку очо­лює Го­ло­ва Вер­хов­но­го Су­ду, за по­са­да­ми вхо­дять го­ло­ви всіх су­дів.

Ор­га­ні­за­ція су­до­устрою мі­сце­вих су­дів за­галь­ної юрис­ди­кції Укра­ї­ни

На сьо­го­дні чи­сель­ність мі­сце­вих за­галь­них су­дів Укра­ї­ни ста­но­вить 662 осо­би – це су­ди пер­шої ін­стан­ції (Указ Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни №591 від 20.05.2011 р.). Від­по­від­но, на­ра­хо­ву­є­ться 662 го­ло­ви мі­сце­вих за­галь­них су­дів та 662 ке­рів­ни­ки апа­ра­тів. Утри­му­є­ться ве­ли­ка кіль­кість ке­рів­них осіб зі змен­ше­ним на­ван­та­же­н­ням, які фа­кти­чно здій­сню­ють одна­ко­ві адмі­ні­стра­тив­ні фун­кції.

Якщо за­сто­су­ва­ти Ка­над­ський прин­цип та ство­ри­ти в Укра­ї­ні 27 мі­сце­вих окру­жних су­дів за­галь­ної юрис­ди­кції (тоб­то в ко­жній обла­сті, мі­сті Ки­є­ві та Се­ва­сто­по­лі), це до­зво­лить ско­ро­ти­ти зна­чну кіль­кість юри­ди­чних осіб (су­до­вих уста­нов) та управ­лін­ців, опти­мі­зу­ва­ти про­це­си управ­лі­н­ня, по­кра­щи­ти ор­га­ні­за­цію ро­бо­ти, швид­ко ви­рі­шу­ва­ти про­бле­ми не­уком­пле­кто­ва­но­сті су­дів, що має по­кра­щи­ти на­да­н­ня су­до­вих по­слуг.

Та­ким чи­ном суд­ді мі­сце­вих за­галь­них су­дів за­ли­ша­ться в тих же при­мі­ще­н­нях і роз­гля­да­ти­муть спра­ви в ме­жах сво­го ра­йо­ну (пі­сля вве­де­н­ня від­по­від­ної спе­ці­а­лі­за­ції за адмі­ні­стра­тив­но-те­ри­то­рі­аль­ним по­ді­лом). Участь у роз­по­ді­лі за адмі­ні­стра­тив­но-те­ри­то­рі­аль­ним прин­ци­пом на­дасть мо­жли­вість роз­по­ді­ля­ти спра­ви ли­ше між ти­ми су­д­дя­ми, що зна­хо­дя­ться на те­ри­то­рії від­по­від­но­го ра­йон­но­го цен­тру. Однак у ра­зі по­тре­би або від­су­тно­сті суд­дів у ра­йо­ні з’яв­ля­є­ться мо­жли­вість до­лу­чи­ти до роз­по­ді­лу суд­дів з най­ближ­чо­го ра­йо­ну. Від­по­від­на спе­ці­а­лі­за­ція за­зна­ча­є­ться і мо­же змі­ню­ва­ти­ся За­са­да­ми,

які за­твер­джу­ю­ться збо­ра­ми суд­дів мі­сце­вих окру­жних су­дів.

От­же, в ко­жній обла­сті ми мо­же­мо отри­ма­ти:

• один суд, за­ре­є­стро­ва­ний в обла­сно­му цен­трі, з одним по­ту­жним сер­ве­ром для ре­є­стра­ції, роз­по­ді­лу та збе­рі­га­н­ня всіх справ;

• одно­го го­ло­ву су­ду пер­шої ін­стан­ції та одно­го ке­рів­ни­ка апа­ра­ту;

• один сер­вер для ре­є­стра­ції, роз­по­ді­лу та збе­рі­га­н­ня всіх справ;

• суд­ді, при­мі­ще­н­ня та кан­це­ля­рії за­ли­ша­ю­ться (ви­го­тов­ля­ю­ться пе­ча­тки з від­по­від­ни­ми но­ме­ра­ми, згі­дно з те­ри­то­рі­аль­ним по­ді­лом ра­йо­нів);

• слу­ха­н­ня справ, при­йом і ви­да­ча до­ку­мен­тів від­бу­ва­є­ться на мі­сцях;

• у про­це­сі при­йо­му до­ку­мен­тів ство­рю­ю­ться еле­ктрон­ні спра­ви та від­прав­ля­ю­ться на сер­вер су­ду в обла­сний центр для роз­по­ді­лу й збе­рі­га­н­ня;

• ав­то­ма­ти­чний роз­по­діл справ від­бу­ва­є­ться на сер­ве­рі в обла­сно­му цен­трі в бу­дів­лі за юри­ди­чною адре­сою окру­жно­го су­ду.

Від­по­від­но до чин­но­го на сьо­го­дні По­ло­же­н­ня та За­сад утво­ре­но­го су­ду, мо­жна за­зна­чи­ти участь суд­дів у роз­по­ді­лі згі­дно з те­ри­то­рі­аль­ним устро­єм ра­йо­нів в обла­сті. Та­кий прин­цип на­дає мо­жли­вість За­са­да­ми тим­ча­со­во змі­ню­ва­ти те­ри­то­рі­аль­ну під­су­дність у ци­віль­них, кри­мі­наль­них та адмі­ні­стра­тив­них спра­вах, вра­хо­ву­ю­чи на­ван­та­же­н­ня і на­яв­ність суд­дів.

• спро­ще­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня, бю­дже­ту­ва­н­ня, змен­ше­н­ня зві­тно­сті;

• єди­ний під­хід до опла­ти пра­ці та ви­клю­че­н­ня мо­жли­во­сті за­сто­су­ва­н­ня не­о­дно­зна­чних норм За­ко­нів со­ці­аль­ної та ін­шої спря­мо­ва­но­сті;

• адмі­ні­стру­ва­н­ня су­ду здій­снює ке­рів­ник апа­ра­ту та йо­го за­сту­пни­ки;

• по­си­ле­н­ня прин­ци­пу рів­но­сті суд­дів (всі суд­ді в ра­йо­нах ма­ють одна­ко­вий ста­тус – від­су­тні адмі­ні­стра­тив­ні по­са­ди), а та­кож прин­ци­пу не­за­ле­жно­сті від мі­сце­вих ор­га­нів (суд­ді та апа­рат вва­жа­ю­ться пра­ців­ни­ка­ми уста­но­ви, за­ре­є­стро­ва­ної в обла­сно­му цен­трі);

• сут­тє­ве змен­ше­н­ня ко­ру­пцій­них ри­зи­ків і зло­вжи­вань (від­су­тність на мі­сцях ке­рів­ни­ків уста­нов із вла­дни­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми змен­шує ко­ру­пцій­ну вза­є­мо­дію з мі­сце­вою вла­дою; від­су­тність впли­ву на ав­то­роз­по­діл справ; на­яв­ність ке­рів­ни­цтва су­ду в обла­сно­му цен­трі по­си­лює ста­тус уста­но­ви в ра­йо­ні та уне­мо­жлив­лює тиск мі­сце­вих пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, по­лі­ти­ків, де­пу­та­тів);

• вра­хо­ву­ю­чи на­яв­ну кіль­кість суд­дів та апа­рат, чин­не за­ко­но­дав­ство до­зво­ляє вве­де­н­ня по­сад за­сту­пни­ків Го­ло­ви су­ду й за­сту­пни­ків ке­рів­ни­ка апа­ра­ту (мо­жли­вим є до­да­тко­ве вве­де­н­ня по­сад се­кре­та­рів па­лат, що на­дасть змо­гу Го­ло­ві су­ду та йо­го за­сту­пни­кам зо­се­ре­ди­ти свою ро­бо­ту на кон­тро­лі за ор­га­ні­за­ці­єю ро­бо­ти су­ду, ді­ло­вод­стві та ко­му­ні­ка­тив­ній вза­є­мо­дії);

• по­кра­ще­н­ня вза­є­мо­дії з Апе­ля­цій­ною та ка­са­цій­ною ін­стан­ці­єю, під­ви­ще­н­ня ста­ту­су пер­шої ін­стан­ції на мі­сцях.

Як на­слі­док, мо­жли­ві та­кі по­зи­тив­ні змі­ни: уні­фі­ка­ція про­це­сів та за­сто­су­ва­н­ня за­ко­нів і підза­кон­них актів; по­кра­ще­н­ня вну­трі­шньої ко­му­ні­ка­ції в су­до­вій си­сте­мі як на за­галь­но­дер­жав­но­му рів­ні, так і в ре­гіо­ні; спро­ще­н­ня бю­дже­ту­ва­н­ня, роз­по­ді­лу ко­штів, фі­нан­су­ва­н­ня і за­ку­пі­вель; по­си­ле­н­ня кон­тро­лю за ор­га­ні­за­ці­єю ро­бо­ти су­ду та ді­ло­вод­ством; не­за­ле­жність від впли­ву кон­тро­лю­ю­чих стру­ктур ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди; не­за­ле­жність та рів­ність суд­дів у ра­йо­нах; при­ско­ре­н­ня впро­ва­дже­н­ня еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства; спро­ще­н­ня та ефе­ктив­ність адмі­ні­стру­ва­н­ня; по­си­ле­н­ня кон­тро­лю та змен­ше­н­ня ви­трат.

Одно­ча­сно має від­бу­ти­ся пе­ре­хід до еле­ктрон­но­го пра­во­су­д­дя, від­по­від­не осна­ще­н­ня су­дів та актив­не, все­бі­чне за­сто­су­ва­н­ня си­сте­ми ві­део­кон­фе­ренц­звяз­ку, оскіль­ки ди­стан­цій­не роз­та­шу­ва­н­ня одних при­мі­щень су­дів до го­лов­но­го не є мо­жли­вим без су­ча­сних за­со­бів еле­ктрон­но­го зв’яз­ку. Це на­дасть змо­гу по­да­ва­ти, отри­му­ва­ти та здій­сню­ва­ти обмін до­ку­мен­та­ми за до­по­мо­гою еле­ктрон­них за­со­бів, бра­ти участь у роз­гля­ді справ, про­во­ди­ти збо­ри, на­вча­н­ня та на­ра­ди, вра­хо­ву­ю­чи від­стань.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.