Обов’яз­ко­ве ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня: бу­ти чи не бу­ти?

Ре­а­лії за­ко­но­дав­чо­го вре­гу­лю­ва­н­ня

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | СТРАХУВАННЯ - Яна БАБЕНКО, адво­кат АК «Кра­вець і Пар­тне­ри»

Ва­жли­вою під­га­луз­зю осо­би­сто­го стра­ху­ва­н­ня є ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня. Об’єктом ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня є жи­т­тя і здо­ров’я гро­ма­дян. Во­но здій­сню­є­ться на ви­па­док втра­ти здо­ров’я з будь-якої при­чи­ни, в то­му чи­слі у зв’яз­ку з хво­ро­бою та не­ща­сним ви­пад­ком. Ме­та та­ко­го стра­ху­ва­н­ня – за­без­пе­че­н­ня гро­ма­дя­нам у ра­зі на­ста­н­ня стра­хо­во­го ви­пад­ку ме­ди­чної до­по­мо­ги зав­дя­ки на­ко­пи­че­ним ко­штам, а та­кож фі­нан­су­ва­н­ня про­фі­ла­кти­чних за­хо­дів.

Суть ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня по­ля­гає у то­му, що спла­тив­ши одно­ра­зо­вий стра­хо­вий вне­сок (зна­чно мен­ший, ніж вар­тість усіх ме­ди­чних по­слуг), гро­ма­дя­ни ма­ють змо­гу протягом ро­ку без­ко­штов­но ко­ри­сту­ва­ти­ся ком­пле­ксом ме­ди­чних по­слуг ква­лі­фі­ко­ва­них спе­ці­а­лі­стів у клі­ні­ках з пла­тним об­слу­го­ву­ва­н­ням.

Ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня, як і стра­ху­ва­н­ня від не­ща­сних ви­пад­ків, мо­же про­во­ди­ти­ся в обов’яз­ко­вій і до­бро­віль­ній фор­мах. В Укра­ї­ні по­ки що в умо­вах без­опла­тної ме­ди­ци­ни ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня за­ли­ша­є­ться ви­дом дер­жав­но­го со­ці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня. Однак по­тре­би по­кра­ще­н­ня рів­ня охо­ро­ни здо­ров’я об’єктив­но ди­кту­ють по­шук по­за­бю­дже­тних дже­рел фі­нан­су­ва­н­ня лі­ку­ва­н­ня гро­ма­дян, за­без­пе­че­н­ня їх лі­ка­ми, су­ча­сним ді­а­гно­сти­чним обла­дна­н­ням то­що.

У той час як до­бро­віль­не ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня актив­но роз­ви­ва­є­ться, обов’яз­ко­ве ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня зна­хо­ди­ться на рів­ні про­е­ктів.

У ст. 18 За­ко­ну Укра­ї­ни «Осно­ви за­ко­но­дав­ства про охо­ро­ну здо­ров’я в Укра­ї­ні» за­зна­че­но, що дер­жа­ва за­без­пе­чує ство­ре­н­ня та фун­кціо­ну­ва­н­ня си­сте­ми ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня на­се­ле­н­ня. Стра­ху­ва­н­ня гро­ма­дян здій­сню­є­ться зав­дя­ки Дер­жав­но­му бю­дже­ту Укра­ї­ни, ко­штом під­при­ємств, уста­нов та ор­га­ні­за­цій, вла­сни­ми вне­ска­ми гро­ма­дян. Пи­та­н­ня ор­га­ні­за­ції ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня на­се­ле­н­ня і ви­ко­ри­ста­н­ня стра­хо­вих ко­штів ви­зна­ча­ю­ться від­по­від­ним за­ко­но­дав­ством. Ре­да­кція ці­єї стат­ті да­ту­є­ться 2011 р. Ста­ном на сьо­го­дні за­кон, який би ре­гу­лю­вав пи­та­н­ня обов’яз­ко­во­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня, не був прийня­тий.

На­ра­зі до Вер­хов­ної ра­ди Укра­ї­ни по­да­но 3 про­е­кти За­ко­ну «Про за­галь­но­обов’яз­ко­ве со­ці­аль­не ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня в Укра­ї­ні»: основ­ний (№4981) та два аль­тер­на­тив­ні (№4981-1, №4981-2). Всі ці про­е­кти пе­ред­ба­ча­ють ство­ре­н­ня пев­ної сис- те­ми на­ко­пи­че­н­ня стра­хо­вих ко­штів, які по­тім ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­му­ться на лі­ку­ва­н­ня лю­дей. Однак ав­то­ри ба­чать по-рі­зно­му цю си­сте­му.

Іні­ці­а­то­ром основ­но­го за­ко­но­про­е­кту є ко­ле­ктив ав­то­рів на чо­лі з ко­ли­шнім мі­ні­стром со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки й ни­ні­шньою го­ло­вою від­по­від­но­го пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту Лю­дми­лою Де­ни­со­вою; №4981-2 – Бо­го­мо­лець Оль­га Ва­ди­мів­на; №4981-1 – Му­сій Олег Сте­па­но­вич.

Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни прийня­ла за осно­ву за­ко­но­про­ект №4981, однак по­при те, що та­ка по­дія є про­гре­сив­ним кро­ком на шля­ху по­кра­ще­н­ня ста­ну сфе­ри охо­ро­ни здо­ров’я, цей про­ект все ж та­ки мі­стить низ­ку не­без­пе­чних еле­мен­тів.

Зокре­ма, пла­ну­є­ться за­лу­чи­ти при­ва­тні стра­хо­ві ком­па­нії до си­сте­ми за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го стра­ху­ва­н­ня, а от­же, при­ва­тні стра­хо­ви­ки роз­по­ді­ля­ти­муть бю­дже­тні ко­шти. Від­по­від­но, кон­ку­рен­ція (а та­кож ймо­вір­ний роз­по­діл рин­ку між кіль­ко­ма най­біль­ши­ми стра­хо­ви­ка­ми) по­ро­джу­ва­ти­ме­ться не на рів­ні по­ста­чаль­ни­ків ме­ди­чних по­слуг (лі­кар­ні, при­ва­тні пра­кти­ки), а на рів­ні стра­хо­вих ком­па­ній.

Крім то­го, від­по­від­но до за­зна­че­но­го за­ко­но­про­е­кту, «пе­ре­лік стра­хо­вих ри­зи­ків – груп за­хво­рю­вань, травм або їх на­слід­ків, за яки­ми ме­ди­чна до­по­мо­га за­стра­хо­ва­ним осо­бам на­да­є­ться за ко­шти стра­хо­вих ви­плат за до­го­во­ра­ми за­галь­но­обов’яз­ко­во­го со­ці­аль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня», бу­де що­рі­чно окре­мо за­твер­джу­ва­ти­ся Ка­бмі­ном, що ви­клю­чає на­яв­ність га­ран­тій, яка по­слу­га увій­де до пе­ре­лі­ку ко­жно­го на­сту­пно­го ро­ку.

Вар­то за­зна­чи­ти, що Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я Укра­ї­ни ви­сту­пи­ло про­ти ухва­ле­н­ня за­ко­но­про­е­кту №4981, яким про­по­ну­є­ться за­про­ва­ди­ти при­ва­тну стра­хо­ву мо­дель фі­нан­су­ва­н­ня ме­ди­чної га­лу­зі. Як ствер­джує МОЗ, у ра­зі йо­го ухва­ле­н­ня бю­джет охо­ро­ни здо­ров’я фор­му­ва­ти­ме­ться не дер­жа­вою, а при­ва­тни­ми стра­хо­ви­ми ком­па­ні­я­ми, що зби­ра­ти­муть та аку­му­лю­ва­ти­муть стра­хо­ві вне­ски. Пе­ред­ба­ча­є­ться, що стра­хо­ві вне­ски за пра­цю­ю­чих укра­їн­ців спла­чу­ва­ти­муть ро­бо­то­дав­ці, а за не­пра­цю­ю­чих – мі­сце­ві адмі­ні­стра­ції.

МОЗ Укра­ї­ни вва­жає, що кон­со­лі­да­ція бю­дже­ту ме­ди­ци­ни в ру­ках при­ва­тних стра­хо­вих ком­па­ній, як це пе­ред­ба­ча­є­ться за­ко­но­про­е­ктом №4981, є вкрай ри­зи­ко­ва­ною. Се­ред не­га­тив­них чин­ни­ків Мі­ні­стер­ство на­зи­ває на­сту­пні.

По-пер­ше, стра­хо­вим ком­па­ні­ям на­да­на не­про­пор­цій­но ве­ли­ка вла­да. Во­ни бра­ти­муть участь у роз­роб­ці по­лі­ти­ки в си­сте­мі охо­ро­ни здо­ров’я, змо­жуть ло­бі­ю­ва­ти вла­сні ін­те­ре­си на про­ти­ва­гу ін­те­ре­сам па­ці­єн­тів. Це ство­рить ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки та при­зве­де до мо­но­по­лії рин­ку мед­стра­ху­ва­н­ня. По-дру­ге, стра­хо­ві вне­ски пла­ну­є­ться збе­рі­га­ти на бан­ків­ських ра­хун­ках стра­хо­вих ком­па­ній. Однак за­со­бів кон­тро­лю за їх на­ле­жним ви­ко­ри­ста­н­ням у дер­жа­ви не­до­ста­тньо. По-тре­тє, не пе­ред­ба­че­но ме­ха­ні­змів кон­тро­лю ви­да­тків на охо­ро­ну здо­ров’я. Су­ма від­ра­ху­вань із за­ро­бі­тної пла­ти ко­жно­го пра­цю­ю­чо­го за­ле­жа­ти­ме від роз­ра­хун­ків при­ва­тних стра­хо­вих ком­па­ній. Си­сте­ма не ма­ти­ме за­по­бі­жни­ків з бо­ку дер­жа­ви для обме­же­н­ня ви­трат.

Ав­тор аль­тер­на­тив­но­го за­ко­но­про­е­кту Олег Му­сій вва­жає, що впро­ва­дже­н­ня будь-якої си­сте­ми ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня в Укра­ї­ні ни­ні є пе­ред­ча­сним, то­му що для цьо­го по­трі­бно змі­ни­ти по­да­тко­ву си­сте­му. Він про­по­нує ство­ри­ти фонд, до яко­го ро­бо­то­дав­ці спла­чу­ва­ли б вне­ски за сво­їх пра­ців­ни­ків. Фонд без­ро­бі­т­тя пе­ре­ка­зу­вав би ча­сти­ну зо­се­ре­дже­них у ньо­му ко­штів за лі­ку­ва­н­ня тих, хто не пра­цює; пен­сій­ний фонд – за пен­сіо­не­рів; мі­сце­ві бю­дже­ти опла­чу­ва­ли б лі­ку­ва­н­ня ді­тей.

За сло­ва­ми Оле­ксія Му­сія, тре­тій аль­тер­на­тив­ний за­ко­но­про­ект (го­ло­ви ко­мі­те­ту з охо­ро­ни здо­ров’я Оль­ги Бо­го­мо­лець) та­кож пе­ред­ба­чає ство­ре­н­ня єди­но­го дер­жав­но­го фон­ду, однак він на­пов­ню­ва­ти­ме­ться за та­ким же прин­ци­пом, як пе­ред­ба­че­но в основ­но­му за­ко­но­про­е­кті.

Во­дно­час МОЗ Укра­ї­ни про­по­нує ухва­ли­ти за­ко­но­дав­ство у сфе­рі ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня, яке б до­зво­ли­ло:

• про­дов­жи­ти фі­нан­су­ва­ти ме­ди­ци­ну із за­галь­них по­да­тків, тоб­то з дер­жав­но­го бю­дже­ту;

• за­стра­ху­ва­ти ко­жно­го – будь-який гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни змо­же отри­му­ва­ти по­слу­ги з охо­ро­ни здо­ров’я, а не ли­ше осо­би, які пра­цю­ють офі­цій­но або які спла­чу­ють стра­хо­ві вне­ски;

• кон­со­лі­ду­ва­ти бю­джет на охо­ро­ну здо­ров’я в дер­жав­ній стру­кту­рі, а не в при­ва­тних ру­ках (тран­за­кції по­трі­бно здій­сню­ва­ти че­рез си­сте­му дер­жав­но­го ка­зна­чей­ства, а не че­рез при­ва­тні бан­ків­ські ра­хун­ки);

• ство­ри­ти Єди­но­го на­ціо­наль­но­го за­мов­ни­ка ме­ди­чних по­слуг – дер­жав­ну аген­цію, що стра­те­гі­чно роз­по­ря­джа­ти­ме­ться бю­дже­том охо­ро­ни здо­ров’я, за­мість йо­го «роз­по­ро­ше­н­ня» між по­над 700 ре­гіо­наль­ни­ми бю­дже­та­ми;

• пла­ти­ти за якість та ре­зуль­тат – за­про­ва­ди­ти ме­то­ди фі­нан­су­ва­н­ня по­слуг, що спри­я­ти­муть під­ви­щен­ню ефе­ктив­но­сті, яко­сті по­слуг та за­до­во­ле­но­сті па­ці­єн­та.

З огля­ду на дис­ку­сії, що на­ра­зі то­ча­ться нав­ко­ло пи­та­н­ня що­до за­про­ва­дже­н­ня в Укра­ї­ні обов’яз­ко­во­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня, не­об­хі­дним є ви­ді­ле­н­ня основ­них мо­мен­тів, на які не­об­хі­дно звер­та­ти ува­гу.

У кра­ї­нах з роз­ви­не­ною си­сте­мою су­спіль­ної охо­ро­ни здо­ров’я пе­ре­ва- жає обов’яз­ко­ва фор­ма стра­ху­ва­н­ня (Фран­ція, Ка­на­да, Ні­меч­чи­на, Гол­лан­дія, Шве­ція, Бель­гія). Ко­жна кра­ї­на сві­ту йде сво­їм шля­хом роз­ви­тку ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня: бю­дже­тний, со­ці­аль­ний чи при­ва­тний. Жо­ден з ви­ще­за­зна­че­них ва­рі­ан­тів у чи­сто­му ви­гля­ді на­шій кра­ї­ні не під­хо­дить. Укра­ї­на має обра­ти свій ве­ктор, а не слі­по ко­пі­ю­ва­ти мо­дель Росії, єв­ро­пей­ських кра­їн або США, зва­жа­ю­чи як на еко­но­мі­чні мо­жли­во­сті дер­жа­ви, так і на по­тре­би су­спіль­ства.

Не­зва­жа­ю­чи на за­крі­пле­не на кон­сти­ту­цій­но­му рів­ні по­ло­же­н­ня: «Дер­жа­ва ство­рює умо­ви для ефе­ктив­но­го і до­сту­пно­го для всіх гро­ма­дян ме­ди­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня. У дер­жав­них і ко­му­наль­них за­кла­дах охо­ро­ни здо­ров’я ме­ди­чна до­по­мо­га на­да­є­ться без­опла­тно. Ме­ре­жа та­ких за­кла­дів не мо­же бу­ти ско­ро­че­на» (ст. 49 Кон­сти­ту­ція Укра­ї­ни), в Укра­ї­ні фа­кти­чно не­має без­ко­штов­ної ме­ди­ци­ни. При­бли­зно 70-80%, а в ба­га­тьох ви­пад­ках на­віть 100% ме­ди­ка­мен­то­зно­го за­без­пе­че­н­ня, про­ве­де­н­ня об­сте­жень па­ці­єн­тів у ста­ціо­на­рах і по­лі­клі­ні­ках Укра­ї­ни – це про­бле­ма па­ці­єн­тів та їхніх ро­дин. Зна­чно по­кра­щи­ти стан ме­ди­чної га­лу­зі мо­же впро­ва­дже­н­ня за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го ме­ди­чно­го со­ці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня. Про­те цей про­цес ду­же скла­дний, по­тре­бує сер­йо­зних зу­силь та зва­же­них рі­шень.

За­про­ва­дже­н­ня за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го со­ці­аль­но­го ме­дич- но­го стра­ху­ва­н­ня шля­хом прийня­т­тя від­по­від­но­го за­ко­ну, яке бу­де кро­ком до фор­му­ва­н­ня но­ві­тньої со­ці­аль­ної ін­фра­стру­кту­ри, по­тре­бує чі­тко­го роз­ме­жу­ва­н­ня стра­хо­вих і бю­дже­тних дже­рел фі­нан­су­ва­н­ня охо­ро­ни здо­ров’я та ви­зна­че­н­ня зо­бов’язань дер­жа­ви що­до за­без­пе­че­н­ня гро­ма­дян без­ко­штов­ною ме­ди­чною до­по­мо­гою, що має бу­ти від­обра­же­но в Бю­дже­тно­му ко­де­ксі Укра­ї­ни.

За­галь­но­обов’яз­ко­ве дер­жав­не со­ці­аль­не ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня за­без­пе­чує всім гро­ма­дя­нам рів­ні мо­жли­во­сті для отри­ма­н­ня ме­ди­чної до­по­мо­ги на за­са­дах со­ці­аль­ної рів­но­сті й до­сту­пно­сті не­за­ле­жно від ві­ку, ста­ті, ста­ну здо­ров’я. За­ко­ном про за­галь­но­обов’яз­ко­ве дер­жав­не со­ці­аль­не ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня не­об­хі­дно пе­ред­ба­чи­ти со­ці­аль­ну за­хи­ще­ність у ме­ди­чній до­по­мо­зі ко­жно­го па­ці­єн­та. За­про­ва­дже­н­ня за­галь­но­обов’яз­ко­во­го ме­ди­чно­го со­ці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня не ви­рі­шить усіх про­блем ме­ди­чної га­лу­зі Укра­ї­ни, але дасть від­чу­тний по­штовх до її по­кра­ща­н­ня.

Ме­ди­чна ре­фор­ма

Вар­то за­зна­чи­ти, що 19.10.2017 р. Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни ухва­ли­ла За­кон «Про дер­жав­ні фі­нан­со­ві га­ран­тії на­да­н­ня ме­ди­чних по­слуг та лі­кар­ських за­со­бів», а та­кож бу­ло прийня­то за осно­ву за­ко­но­про­ект що­до не­об­хі­дних змін до держ­бю­дже­ту (№6604) і за­ко­но­про­ект «Про під­ви­ще­н­ня до- сту­пно­сті та яко­сті ме­ди­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня у сіль­ській мі­сце­во­сті» (№7117), що ста­ло по­ча­тком впро­ва­дже­н­ня ме­ди­чної ре­фор­ми.

Ци­ми за­ко­но­про­е­кта­ми за­про­ва­джу­є­ться низ­ка мас­шта­бних змін у сфе­рі охо­ро­ни здо­ров’я, однак прийня­ті за­ко­ни не пе­ред­ба­ча­ють одно­ча­сно­го за­пу­ску ре­фор­му­ва­н­ня стра­хо­вої ме­ди­ци­ни. За сло­ва­ми на­ро­дно­го де­пу­та­та Ва­ди­ма Де­ни­сен­ка, пі­сля на­бу­т­тя чин­но­сті ме­ди­чною ре­фор­мою мед­стра­хов­ка не ста­не обов’яз­ко­вою. До обго­во­ре­н­ня цьо­го пи­та­н­ня на­ро­дні де­пу­та­ти ма­ють по­вер­ну­ти­ся пі­зні­ше.

«Стра­хо­ва ме­ди­ци­на – та­ка ж істо­рія, як із на­ко­пи­чу­валь­ною Пен­сій­ною си­сте­мою. Спо­ча­тку нам по­трі­бно за­пу­сти­ти си­сте­му дер­жав­ної ме­ди­ци­ни. Ли­ше на на­сту­пно­му ета­пі – стра­хо­ву. Це пи­та­н­ня не стіль­ки ме­ди­чної, скіль­ки фі­нан­со­вої та по­да­тко­вої ре­фор­ми. По­трі­бно по­си­лю­ва­ти роль ре­гу­ля­то­ра, то­му в се­ре­дньо­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві, че­рез 2 ро­ки, ми за­пу­сти­мо і стра­хо­ву ме­ди­ци­ну», – ствер­джує Ва­дим Де­ни­сен­ко. На­ро­дний де­пу­тат вва­жає, що за­пуск стра­хо­вої ме­ди­ци­ни – це вже пе­ре­хід на но­вий рі­вень. На­сам­пе­ред, з по­ча­тку 2018 р. змі­ни­ться ро­бо­та си­сте­ми пер­вин­ної ме­ди­чної до­по­мо­ги.

От­же, на­віть в умо­вах за­про­ва­дже­н­ня ме­ди­чної ре­фор­ми пи­та­н­ня що­до за­про­ва­дже­н­ня обов’яз­ко­во­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня за­ли­ша­є­ться від­кри­тим та від­тер­мі­но­ва­ни­ми на не­ви­зна­че­ний строк.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.