Чи по­трі­бне в Укра­ї­ні обов’яз­ко­ве ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | СТРАХУВАННЯ - Юлія ІВАХНЕНКО, юрист Jurimex

Кон­сти­ту­ція Укра­ї­ни ви­зна­чає лю­ди­ну, її жи­т­тя і здо­ров’я, честь і гі­дність, не­до­тор­кан­ність і без­пе­ку най­ви­щою со­ці­аль­ною цін­ні­стю в Укра­ї­ні. Від­по­від­но до Основ за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни з пи­тань охо­ро­ни здо­ров’я, одним з основ­них прин­ци­пів охо­ро­ни здо­ров’я є ви­зна­н­ня її прі­о­ри­те­тним на­прям­ком ді­яль­но­сті су­спіль­ства і дер­жа­ви, одним з го­лов­них чин­ни­ків ви­жи­ва­н­ня та роз­ви­тку на­ро­ду Укра­ї­ни. Спра­ве­дли­во, що у та­ко­му ви­пад­ку сфе­ра охо­ро­ни здо­ров’я є одні­єю з най­більш зна­чу­щих та чут­тє­вих сфер, що по­тре­бує зна­чної ува­ги й фі­нан­су­ва­н­ня. Однак, ана­лі­зу­ю­чи за­ко­ни про дер­жав­ний бю­джет за остан­ні ро­ки, не важ­ко по­ра­ху­ва­ти, що ви­да­тки на сфе­ру охо­ро­ни здо­ров’я ледь до­тя­гу­ва­ли до 3% від ВВП кра­ї­ни. У той час як за ре­ко­мен­да­ці­я­ми ВООЗ мі­ні­маль­ний рі­вень фі­нан­су­ва­н­ня сфе­ри охо­ро­ни здо­ров’я по­ви­нен вста­нов­лю­ва­ти­ся на рів­ні 5-7% від ВВП. Та­ке фі­нан­су­ва­н­ня до­зво­лить не зни­жу­ва­ти рі­вень та не змен­шу­ва­ти об­сяг ме­ди­чної до­по­мо­ги, хо­ча й не за­без­пе­чить її роз­ви­ток.

Зро­зумі­ло, що си­сте­ма фі­нан­су­ва­н­ня охо­ро­ни здо­ров’я, що існує на­ра­зі, не мо­же за­без­пе­чи­ти аку­му­лю­ва­н­ня до­ста­тньої кіль­ко­сті ко­штів, щоб до­зво­ли­ти ро­зви­ва­ти цю сфе­ру. Та­ким чи­ном, вве­де­н­ня обов’яз­ко­во­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня як до­да­тко­во­го дже­ре­ла фі­нан­су­ва­н­ня охо­ро­ни здо­ров’я до­зво­лить збіль­ши­ти рі­вень та якість ме­ди­чної до­по­мо­ги на­се­лен­ню.

Ідея вве­де­н­ня обов’яз­ко­во­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня для Укра­ї­ни не є но­вою. Кіль­кість за­ре­є­стро­ва­них у Вер­хов­ній Ра­ді Укра­ї­ни за­ко­но­про­е­ктів, ме­тою яких бу­ло ре­гу­лю­ва­н­ня ці­єї сфе­ри, вже до­хо­дить до двох де­ся­тків. На­ра­зі у про­е­кті За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­ні фі­нан­со­ві га­ран­тії ме­ди­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня на­се­ле­н­ня» (да­лі – За­ко­но­про­ект №6327), що був про­го­ло­со­ва­ний ВРУ в дру­го­му чи­тан­ні та в ці­ло­му 19.10.2017 р., у При­кін­це­вих та пе­ре­хі­дних по­ло­же­н­нях пе­ред­ба­че­но, що Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни протягом 3-х мі­ся­ців з дня на­бу­т­тя чин­но­сті цим За­ко­ном по­ви­нен опра­цю­ва­ти пи­та­н­ня за­про­ва­дже­н­ня за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го со­ці­аль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня. Тоб­то за­ко­но­да­вець не про­сто не ви­клю­чає, але й сти­му­лює за­про­ва­дже­н­ня обов’яз­ко­во­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня. За­ли­ша­є­ться ли­ше обра­ти най­прийня­тні­шу для укра­їн­ських ре­а­лій мо­дель та­ко­го стра­ху­ва­н­ня.

Вар­то за­зна­чи­ти, що у Вер­хов­ні Ра­ді Укра­ї­ни ще влі­тку 2016 р. бу­ло за­ре­є­стро­ва­но про­ект За­ко­ну про за­галь­но­обов’яз­ко­ве со­ці­аль­не ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня в Укра­ї­ні №4981 від 14.07.2016 р. (да­лі – За­ко­но­про­ект

№4981), а та­кож 2 аль­тер­на­тив­ні до ньо­го: про­ект За­ко­ну про за­галь­но­обов’яз­ко­ве дер­жав­не со­ці­аль­не ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня №4981-1 від 18.07.2016 р. (да­лі – За­ко­но­про

ект №4981-1) та про­ект За­ко­ну про за­галь­но­обов’яз­ко­ве дер­жав­не со­ці­аль­не ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня в Укра­ї­ні №4981-2 від 02.08.2016 р. (да­лі –

За­ко­но­про­ект №4981-2). За­зна­че­ні за­ко­но­про­е­кти вклю­че­ні до по­ряд­ку ден­но­го VII се­сії Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни VIII скли­ка­н­ня. За­га­лом, за­ре­є­стро­ва­ні за­ко­но­про­е­кти про­по­ну­ють схо­жі за сво­єю су­т­тю си­сте­ми за­галь­но­обов’яз­ко­во­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня, однак ко­жен з них має свої осо­бли­во­сті.

Так, прин­ци­по­ва рі­зни­ця між за­ко­но­про­е­кта­ми по­ля­гає у ста­ту­сі та суб’єкті, що бу­де стра­хо­ви­ком, в ко­лі стра­ху­валь­ни­ків та за­стра­хо­ва­них осіб, по­ряд­ку фор­му­ва­н­ня та роз­мі­ру стра­хо­во­го пла­те­жу, дже­рел фор­му­ва­н­ня ко­штів за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня.

За­ко­но­про­е­ктом №4981 пе­ред­ба­ча­є­ться, що стра­хо­ви­ка­ми мо­жуть бу­ти за­ре­є­стро­ва­ні у вста­нов­ле­но­му по­ряд­ку фі­нан­со­ві уста­но­ви, ство­ре­ні у фор­мі акціо­нер­них то­ва­риств, які отри­ма­ли лі­цен­зію на здій­сне­н­ня за­галь­но­обов’яз­ко­во­го со­ці­аль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня, є чле­на­ми са­мо­ре­гу­лів­ної ор­га­ні­за­ції стра­хо­ви­ків, які здій­сню­ють за­галь­но­обов’яз­ко­ве со­ці­аль­не ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня, ви­ко­на­ли вста­нов­ле­ні ви­мо­ги та акре­ди­то­ва­ні у ви­зна­че­но­му цим За­ко­ном по­ряд­ку. Са­ме з ци­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми осо­би, ви­зна­че­ні про­е­ктом стра­ху­валь­ни­ка­ми, укла­да­ти­муть до­го­во­ри за­галь­но­обов’яз­ко­во­го со­ці­аль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня. Стан­дар­тний роз­мір стра­хо­во­го пла­те­жу вста­нов­лю­є­ться Вер­хов­ною Ра­дою Укра­ї­ни за по­да­н­ням Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни що­ро­ку в За­ко­ні про Дер­жав­ний бю­джет Укра­ї­ни та гра­ді­ю­ва­ти­ме­ться за­ле­жно від ста­ту­су за­стра­хо­ва­них осіб.

До ко­штів си­сте­ми за­галь­но­обов’яз­ко­во­го со­ці­аль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня вхо­ди­ти­муть ко­шти стра­хо­вих ре­зер­вів, ко­шти Фон­ду га­ран­ту­ва­н­ня за­галь­но­обов’яз­ко­во­го со­ці­аль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня, ко­шти стра­хо­вих ви­плат, пе­ре­ра­хо­ва­ні за­кла­дам охо­ро­ни здо­ров’я. Та­кож пе­ред­ба­ча­є­ться фун­кціо­ну­ва­н­ня ор­га­ну дер­жав­ної вла­ди, що за­без­пе­чує ре­а­лі­за­цію дер­жав­ної по­лі­ти­ки у сфе­рі за­галь­но­обов’яз­ко­во­го со­ці­аль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня. Окрім то­го, під­ля­гає ство­рен­ню Фонд га­ран­ту­ва­н­ня за­галь­но­обов’яз­ко­во­го со­ці­аль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня з ме­тою за­хи­сту прав і за­кон­них ін­те­ре­сів за­стра­хо­ва­них осіб та за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров’ я шля­хом на­ко­пи­че­н­ня ко­штів Фон­ду та здій­сне­н­ня ви­плат за до­го­во­ра­ми за­галь­но­обов’яз­ко­во­го со­ці­аль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня. Для фор­му­ва­н­ня ре­зер­ву та­ко­го фон­ду пе­ред­ба­ча­є­ться, що 1% від стра­хо­во­го пла­те­жу спря­мо­ву­є­ться стра­хо­ви­ком до та­ко­го Фон­ду.

В аль­тер­на­тив­но­му За­ко­но­про­е­кті №4981-2 стра­хо­ви­ком ви­зна­ча­є­ться Фонд за­галь­но­обов’яз­ко­во­го со­ці­аль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня з від­ді­ле­н­ня­ми в обла­стях та м. Ки­є­ві, який ство­рю­є­ться від­по­від­но до цьо­го За­ко­ну, що бу­де не­при­бу­тко­вою ор­га­ні­за­ці­єю, яка за­сно­ву­є­ться МОЗ Укра­ї­ни. Де­що роз­ши­ре­ним, у по­рів­нян­ні з по­пе­ре­днім про­е­ктом, є пе­ре­лік дже­рел фор­му­ва­н­ня ко­штів си­сте­ми за­галь­но­обов’яз­ко­во­го со­ці­аль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня: аси­гну­ва­н­ня, пе­ред­ба­че­ні у дер­жав­но­му бю­дже­ті Укра­ї­ни для фі­нан­су­ва­н­ня ме­ди­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня на­се­ле­н­ня на від­по­від­ний рік; стра­хо­ві вне­ски стра­ху­валь­ни­ків; ко­шти стра­хо­вих ре­зер­вів; ко­шти Фон­ду за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го со­ці­аль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня; ко­шти стра­хо­вих ви­плат, пе­ре­ра­хо­ва­ні за­кла­дам охо­ро­ни здо­ров’я.

Від­по­від­но до по­ло­жень За­ко­но­про­е­кту №4981-1, стра­ху­валь­ни­ком є Фонд ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня Укра­ї­ни – не­ко­мер­цій­на са­мов­ря­дна ор­га­ні­за­ція, що діє на під­ста­ві ста­ту­ту, який за­твер­джу­є­ться її прав­лі­н­ням (роз­та­шо­ва­на в м. Ки­є­ві). Дже­ре­ла­ми фор­му­ва­н­ня ко­штів за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го со­ці­аль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня є стра­хо­ві вне­ски, ко­шти дер­жав­но­го та мі­сце­вих бю­дже­тів, ко­шти, що на­ді­йшли від спла­ти штра­фів, на­кла­де­них за по­ру­ше­н­ня норм цьо­го За­ко­ну, бла­го­дій­ні та до­бро­віль­ні вне­ски під­при­ємств, уста­нов, ор­га­ні­за­цій та фі­зи­чних осіб, при­бу­ток, одер­жа­ний від роз­мі­ще­н­ня тим­ча­со­во віль­них ко­штів Фон­ду ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня Укра­ї­ни на де­по­зи­тно­му ра­хун­ку, ін­ші над­хо­дже­н­ня, не за­бо­ро­не­ні за­ко­но­дав­ством. Роз­мір стра­хо­вих вне­сків вста­нов­лю­є­ться що­ро­ку Вер­хов­ною Ра­дою Укра­ї­ни.

Най­дис­ку­сій­ні­шим пи­та­н­ням є ви­зна­че­н­ня ста­ту­су ор­га­ну, що фа­кти­чно бу­де роз­по­ря­дни­ком «стра­хо­вих» ко­штів

Як вба­ча­є­ться з ви­ще­ви­кла­де­но­го, прин­ци­по­вим та най­дис­ку­сій­ні­шим пи­та­н­ням при обран­ні си­сте­ми за­галь­но­обов’ яз­ко­во­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня є ви­зна­че­н­ня ста­ту­су ор­га­ну, що фа­кти­чно бу­де роз­по­ря­дни­ком «стра­хо­вих» ко­штів. Вра­хо­ву­ю­чи ре­а­лії сьо­го­де­н­ня та прийня­тий ВРУ За­ко­но­про­ект №6327, си­сте­ма фі­нан­су­ва­н­ня охо­ро­ни здо­ров’я Укра­ї­ни не змо­же бу­ду­ва­ти­ся на за­галь­но­ві­до­мих мо­де­лях фі­нан­су­ва­н­ня (Бі­смар­ка, Бе­ве­ри­джа то­що). Це бу­де ком­бі­на­ція їхніх ча­стин.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.