Гро­ші – пар­ті­ям!

Чо­му гро­шо­вий вне­сок на під­трим­ку по­лі­ти­чної пар­тії мо­же ста­ти при­чи­ною су­до­вої спра­ви

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА НАЗК - КУпАП),

«Ша­нов­ні дру­зі! Про­си­мо під­три­ма­ти на­шу ор­га­ні­за­цію. В ка­сі бан­ку ре­кві­зи­ти для вне­ску на під­трим­ку по­лі­ти­чної пар­тії на р/р пар­тій­ної ор­га­ні­за­ції, або в тер­мі­на­лі са­мо­об­слу­го­ву­ва­н­ня При­ват­бан­ку. В При­зна­чен­ні ОБОВ’ЯЗ­КО­ВО вка­за­ти: Вне­сок на під­трим­ку мі­сце­вої ор­га­ні­за­ції по­лі­ти­чної пар­тії від (П.І.П., мі­сце про­жи­ва­н­ня, іден­ти­фі­ка­цій­ний код. Без ПДВ) або Бла­го­дій­ний вне­сок на здій­сне­н­ня ста­ту­тної ді­яль­но­сті по­лі­ти­чної пар­тії».

Фі­нан­си не спів­а­ють ро­ман­си

Май­же на всіх офі­цій­них ін­тер­нет-ре­сур­сах укра­їн­ських по­лі­ти­чних пар­тій є роз­діл «Під­три­ма­ти» чи «Вне­сок на під­трим­ку пар­тії» з по­ді­бним ци­то­ва­ним змі­стом. Адже сьо­го­дні, згі­дно із За­ко­ном Укра­ї­ни «Про по­лі­ти­чні пар­тії в Укра­ї­ні» від 05.04.2001 р. №2365-ІІІ (да­лі –

За­кон), дже­ре­ла­ми фі­нан­су­ва­н­ня по­лі­ти­чних пар­тій є на­да­н­ня їм ма­те­рі­аль­ної та фі­нан­со­вої під­трим­ки, яка здій­сню­є­ться у фор­мі вне­сків на під­трим­ку пар­тій та дер­жав­но­го фі­нан­су­ва­н­ня ста­ту­тної ді­яль­но­сті по­лі­ти­чних пар­тій у по­ряд­ку, вста­нов­ле­но­му цим та ін­ши­ми за­ко­на­ми Укра­ї­ни. На­ра­зі дер­жав­не фі­нан­су­ва­н­ня отри­му­ють ли­ше 6 по­лі­ти­чних пар­тій, які пред­став­ле­ні у Вер­хов­ній Ра­ді. Та­ким чи­ном, основ­ним дже­ре­лом фі­нан­су­ва­н­ня по­лі­тпар­тій про­дов­жу­ють бу­ти вне­ски на під­трим­ку пар­тій.

Від­по­від­но до ч. 4 ст. 14 розд. ІV За­ко­ну, вне­ском на під­трим­ку по­лі­ти­чної пар­тії є гро­шо­ві ко­шти чи ін­ше май­но, пе­ре­ва­ги, піль­ги, по­слу­ги, по­зи­ки (кре­ди­ти), не­ма­те­рі­аль­ні акти­ви, будь-які ін­ші ви­го­ди не­ма­те­рі­аль­но­го або не­гро­шо­во­го ха­ра­кте­ру, в то­му чи­слі член­ські вне­ски чле­нів по­лі­ти­чної пар­тії, спон­сор­ство тре­ті­ми осо­ба­ми за­хо­дів чи ін­шої ді­яль­но­сті на під­трим­ку по­лі­ти­чної пар­тії, то­ва­ри, ро­бо­ти, по­слу­ги, на­да­ні або отри­ма­ні без­опла­тно чи на піль­го­вих умо­вах (за ці­ною, ниж­чою від рин­ко­вої вар­то­сті іден­ти­чних або по­ді­бних ро­біт, то­ва­рів та по­слуг на від­по­від­но­му рин­ку), отри­ма­ні по­лі­ти­чною пар­ті­єю, за­ре­є­стро­ва­ною в уста­нов­ле­но­му по­ряд­ку її мі­сце­вою ор­га­ні­за­ці­єю, пов’яза­ною осо­бою по­лі­ти­чної пар­тії чи її мі­сце­вої ор­га­ні­за­ції, ви­су­ну­тим по­лі­ти­чною пар­ті­єю чи її мі­сце­вою ор­га­ні­за­ці­єю кан­ди­да­том на ви­бо­рах на­ро­дних де­пу­та­тів Укра­ї­ни, ви­бо­рах Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, мі­сце­вих ви­бо­рах (шля­хом пе­ре­ра­ху­ва­н­ня чи пе­ре- ка­зу­ва­н­ня до ви­бор­чо­го фон­ду на від­по­від­них ви­бо­рах) або на­да­ні по­лі­ти­чній пар­тії, за­ре­є­стро­ва­ній в уста­нов­ле­но­му по­ряд­ку мі­сце­вій ор­га­ні­за­ції по­лі­ти­чної пар­тії, пов’яза­ній осо­бі по­лі­ти­чної пар­тії чи її мі­сце­вої ор­га­ні­за­ції, ви­су­ну­то­му по­лі­ти­чною пар­ті­єю чи її мі­сце­вою ор­га­ні­за­ці­єю кан­ди­да­ту на ви­бо­рах на­ро­дних де­пу­та­тів Укра­ї­ни, ви­бо­рах Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, мі­сце­вих ви­бо­рах (шля­хом пе­ре­ра­ху­ва­н­ня чи пе­ре­ка­зу­ва­н­ня до ви­бор­чо­го фон­ду на від­по­від­них ви­бо­рах).

У за­ко­ні та­кож пе­ред­ба­че­но, що за­галь­ний роз­мір (су­ма) вне­ску на під­трим­ку пар­тії від гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни протягом ро­ку не мо­же пе­ре­ви­щу­ва­ти 400 мі­ні­маль­них зар­плат. Ма­кси­маль­на су­ма вне­ску юр­осо­би – 800 роз­мі­рів мі­ні­маль­ної зар­пла­ти. Та­ким чи­ном, за­галь­ний роз­мір вне­ску протягом 2017 р. від гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни не мо­же пе­ре­ви­щу­ва­ти 1280000 грн, від юри­ди­чної осо­би – 2560000 грн.

Згі­дно зі ст. 15 За­ко­ну, не до­пу­ска­є­ться здій­сне­н­ня вне­сків на під­трим­ку по­лі­ти­чних пар­тій дер­жав­ни­ми та ко­му­наль­ни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, а та­кож юри­ди­чни­ми осо­ба­ми, в яких по­над 10% ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу має дер­жа­ва або ор­ган мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. За­бо­ро­не­но ро­би­ти вне­ски до фон­дів пар­тії іно­зем­ним дер­жа­вам, іно­зем­ним юри­ди­чним або фі­зи­чним осо­бам, не­за­ре­є­стро­ва­ни­ми гро­мад­ськи­ми об’єд­на­н­ня­ми, бла­го­дій­ним та ре­лі­гій­ним об’єд­на­н­ням, гро­ма­дя­нам Укра­ї­ни, які не до­ся­гли 18-рі­чно­го ві­ку, а та­кож тим, яких су­дом ви­зна­но не­ді­є­зда­тни­ми. За­бо­ро­не­но ро­би­ти вне­ски ін­шим по­лі­ти­чним пар­ті­ям, фі­зи­чним та юри­ди­чним осо­бам, які ма­ють не­по­га­ше­ний по­да­тко­вий борг, або з яки­ми укла­де­но до­го­вір про за­ку­пів­лю ро­біт, то­ва­рів чи по­слуг для за­без­пе­че­н­ня по­треб дер­жа­ви або те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди згі­дно із За­ко­ном Укра­ї­ни «Про здій­сне­н­ня дер­жав­них за­ку­пі­вель» від 25.12.2015 р. №922-VIII, ано­нім­ним осо­бам або під псев­до­ні­мом

Бан­ків­ські опе­ра­ції та ні­чо­го ін­шо­го, крім бан­ків

Сьо­го­дні гро­шо­ві вне­ски на ко­ристь по­лі­ти­чної пар­тії, мі­сце­вої ор­га­ні­за­ції по­лі­ти­чної пар­тії, яка в уста­нов­ле­но­му по­ряд­ку на­бу­ла ста­ту­су юри­ди­чної осо­би, здій­сню­ю­ться ви­клю­чно че­рез бан­ків­ські опе­ра­ції.

Від­по­від­но до ч. 6 ст. 15 За­ко­ну, ра­зом з пла­ті­жним до­ку­мен­том на здій­сне­н­ня гро­шо­во­го вне­ску на під­трим­ку по­лі­ти­чної пар­тії до уста­но­ви бан­ку Укра­ї­ни чи від­ді­ле­н­ня зв’яз­ку по­да­є­ться пи­сьмо­ва за­ява про від­су­тність об­ста­вин, пе­ред­ба­че­них ч. 1-3 ці­єї стат­ті, на­яв­ність яких є під­ста­вою для від­мо­ви у прийнят­ті пла­ті­жно­го до­ку­мен­та на здій­сне­н­ня гро­шо­во­го вне­ску. Та­ка за­ява по­да­є­ться за фор­мою, за­твер­дже­ною На­ціо­наль­ним агент­ством з пи­тань за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції (да­лі –

НАЗК) рі­ше­н­ням від 02.06.2016 р. за №7 Про за­твер­дже­н­ня форм за­яв до пла­ті­жно­го до­ку­мен­та на здій­сне­н­ня гро­шо­во­го вне­ску на під­трим­ку по­лі­ти­чної пар­тії до уста­но­ви бан­ку Укра­ї­ни чи від­ді­ле­н­ня зв’яз­ку (за­ре­є­стро­ва­но в Мі­ні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни 30.06.2016 р. №902/29032). Без по­да­н­ня та­кої за­яви пла­ті­жний до­ку­мент на здій­сне­н­ня гро­шо­во­го вне­ску не при­йма­є­ться, то­му НАЗК ре­ко­мен­дує по­лі­ти­чним пар­ті­ям роз­мі­щу­ва­ти зраз­ки ви­ще­за­зна­че­них за­яв на сво­їх веб-сай­тах або на­да­ва­ти блан­ки та­ких за­яв ра­зом із бан­ків­ськи­ми ре­кві­зи­та­ми по­лі­ти­чної пар­тії.

Хо­тів як кра­ще, а в ре­зуль­та­ті – суд

За по­ру­ше­н­ня ви­мог за­ко­но­дав­ства у сфе­рі по­лі­ти­чних фі­нан­сів, зокре­ма що­до по­ру­ше­н­ня вста­нов­ле­но­го за­ко­ном по­ряд­ку на­да­н­ня або отри­ма­н­ня вне­ску на під­трим­ку по­лі­ти­чної пар­тії, пе­ред­ба­че­на адмі­ні­стра­тив­на та кри­мі­наль­на від­по­від­аль­ність.

Від­по­від­но до ст. 212-15 Ко­де­ксу Укра­ї­ни про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня (да­лі – по­ру­ше­н­ня по­ряд­ку на­да­н­ня або отри­ма­н­ня вне­ску на під­трим­ку по­лі­ти­чної пар­тії, по­ру­ше­н­ня по­ряд­ку на­да­н­ня або отри­ма­н­ня дер­жав­но­го фі­нан­су­ва­н­ня ста­ту­тної ді­яль­но­сті по­лі­ти­чної пар­тії, по­ру­ше­н­ня по­ряд­ку на­да­н­ня або отри­ма­н­ня фі­нан­со­вої (ма­те­рі­аль­ної) під­трим­ки для здій­сне­н­ня пе­ред­ви­бор­чої агі­та­ції або агі­та­ції з все­укра­їн­сько­го чи мі­сце­во­го ре­фе­рен­ду­му тя­гнуть за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу на гро­ма­дян від 70 до 100 не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян; на по­са­до­вих осіб – від 100 до 130 не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян з кон­фі­ска­ці­єю су­ми вне­ску на під­трим­ку по­лі­ти­чної пар­тії, на­да­ної або отри­ма­ної з по­ру­ше­н­ням за­ко­ну.

Згі­дно з ін­фор­ма­ці­єю НАЗК, за ре­зуль­та­та­ми ана­лі­зу зві­тів по­лі­ти­чних пар­тій про май­но, до­хо­ди, ви­тра­ти та зо­бов’яза­н­ня фі­нан­со- во­го ха­ра­кте­ру за ІІ квар­тал 2017 р., се­ред най­більш по­ши­ре­них та ви­яв­ле­них фа­ктів адмі­ні­стра­тив­них пра­во­по­ру­шень у ча­сти­ні здій­сне­н­ня чи отри­ма­н­ня вне­ску мі­стя­ться на­сту­пні:

• будь-яка фор­ма пе­ре­ра­хун­ку гро­шо­вих ко­штів, яка не є без­го­тів­ко­вою (на­да­н­ня вне­ску го­тів­кою, че­рез пар­тій­ну ка­су, смс-пе­ре­ра­ху­ва­н­ня, до­нор­ське фі­нан­су­ва­н­ня);

• пе­ре­ви­ще­н­ня вста­нов­ле­но­го за­ко­но­дав­ством лі­мі­ту для фі­зи­чних та юри­ди­чних осіб;

• здій­сне­н­ня вне­ску держ­під­при­єм­ством;

• отри­ма­н­ня спон­сор­сько­го вне­ску від юр­осо­би з не­по­га­ше­ним по­да­тко­вим бор­гом;

• отри­ма­н­ня вне­ску від юр­осо­би, кін­це­вим бе­не­фі­ці­ар­ним вла­сни­ком якої є іно­зе­мець, упов­но­ва­же­на на ви­ко­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви або мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня осо­ба.

Кри­мі­наль­ні по­ка­ра­н­ня за по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства в ча­сти­ні по­ряд­ку на­да­н­ня або отри­ма­н­ня вне­ску на під­трим­ку по­лі­ти­чної пар­тії пе­ред­ба­че­ні ст. 159-1 Кри­мі­наль­но­го Ко­де­ксу Укра­ї­ни. Зокре­ма, у ра­зі по­ру­ше­н­ня вста­нов­ле­но­го за­ко­ном по­ряд­ку по­да­н­ня не­до­сто­вір­них ві­до­мо­стей про на­да­н­ня або отри­ма­н­ня вне­ску на під­трим­ку по­лі­ти­чної пар­тії, ст. 159-1 розд. V Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни пе­ред­ба­че­на кри­мі­наль­на від­по­від­аль­ність. Ч. 2 ст. 159-1 розд. V ККУ пе­ред­ба­че­но уми­сне здій­сне­н­ня вне­ску на під­трим­ку по­лі­ти­чної пар­тії осо­бою, яка не має на це пра­ва, або від іме­ні юри­ди­чної осо­би, яка не має на це пра­ва, уми­сне здій­сне­н­ня вне­ску на ко­ристь по­лі­ти­чної пар­тії фі­зи­чною осо­бою або від іме­ні юри­ди­чної осо­би у ве­ли­ко­му роз­мі­рі, уми­сне на­да­н­ня фі­нан­со­вої (ма­те­рі­аль­ної) під­трим­ки для здій­сне­н­ня пе­ред­ви­бор­чої агі­та­ції.

Та­кі пра­во­по­ру­ше­н­ня ка­ра­ю­ться штра­фом від 100 до 300 не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян або ви­прав­ни­ми ро­бо­та­ми на строк до 2-х ро­ків, або обме­же­н­ням во­лі на той са­мий строк з по­збав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні по­са­ди або за­йма­ти­ся пев­ною ді­яль­ні­стю на строк до 3-х ро­ків. Не­за­кон­ні вне­ски кон­фі­ску­ю­ться у ме­жах про­це­ду­ри спе­ці­аль­ної кон­фі­ска­ції.

Вар­то за­зна­чи­ти, що за весь час по­да­н­ня фі­нан­со­вої зві­тно­сті по­лі­ти­чни­ми пар­ті­я­ми до На­ціо­наль­но­го агент­ства з пи­тань за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції фа­ктів уми­сно­го здій­сне­н­ня вне­ску на під­трим­ку по­лі­ти­чної пар­тії не бу­ло за­фі­ксо­ва­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.