Жи­т­тя юри­ди­чної ком­па­нії очи­ма спів­ро­бі­тни­ків

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО | ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС - Окса­на КРИЖАНІВСЬКА, пар­тнер, адво­кат ALEXANDROV&PARTNERS

Спе­ці­аль­но для Юри­ди­чної га­зе­ти ми хо­ті­ли на­пи­са­ти ма­те­рі­ал про те, як пра­цю­ва­ти в ALEXANDROV&PARTNERS, які го­стрі за­пи­та­н­ня ви­ни­ка­ють в ро­бо­ті, як во­ни ви­рі­шу­ю­ться. Ко­ли ми оби­ра­ли ав­то­ра для на­пи­са­н­ня стат­ті, зро­зумі­ли, що са­ме спів­ро­бі­тни­ки змо­жуть якнай­кра­ще про­ко­мен­ту- ва­ти не зав­жди зру­чні пи­та­н­ня, адже щоб опи­са­ти жи­т­тя юри­ди­чної ком­па­нії зсе­ре­ди­ни, по­трі­бен по­гляд то­чно не з по­зи­ції ке­рів­ни­ка. То­му на­шо­му ко­ле­кти­ву бу­ло по­став­ле­но близь­ко 20 рі­зних за­пи­тань і за­про­по­но­ва­но ко­жно­му від­по­ві­сти на 3 обра­ні за вла­сним ба­жа­н­ням пи­та­н­ня.

Ре­зуль­тат, який ми отри­ма­ли, ду­же нас вра­зив. Бу­ло май­же 15 сто­рі­нок від­по­від­ей, які ми чи­та­ли всім парт- нер­ським скла­дом. Ми ді­зна­ли­ся ба­га­то но­вих та ці­ка­вих мо­мен­тів.

Для «Юри­ди­чної Га­зе­ти» та її чи­та­чів бу­ли обра­ні від­по­віді на най­більш ва­жли­ві, на на­шу дум­ку, за­пи­та­н­ня. Про­по­ну­є­мо до ва­шої ува­ги ін­терв’ю на­шо­го ко­ле­кти­ву.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.