Ті­Сі­Ем Груп Укра­ї­на

Yurydychna Gazeta - - SUCCESS STORY -

є пов­но­прав­ним чле­ном Ті­Сі­Ем Груп Ін­тер­нешнл – між­на­ро­дної ме­ре­жі юри­ди­чних ком­па­ній, за­сно­ва­ної в 1987 р., яка пред­став­ляє ін­те­ре­си сво­їх клі­єн­тів у 145 кра­ї­нах сві­ту. Клю­чо­ва ком­пе­тен­ція ко­жно­го з 35 офі­сів і 110 агентств ме­ре­жі - ви­рі­ше­н­ня між­на­ро­дних ко­мер­цій­них спо­рів і стя­гне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті. Звер­та­ю­чись до Ті­Сі­Ем Груп Укра­ї­на, клі­єнт отри­мує уні­каль­ний до­ступ до ре­сур­сів усі­єї між­на­ро­дної ме­ре­жі. Не має зна­че­н­ня, у якій кра­ї­ні пе­ре­бу­ває бор­жник. Об’єд­нав­ши зу­си­л­ля з юри­ста­ми за­кор­дон­них пред­став­ництв, укра­їн­ський офіс ви­ко­ри­сто­вує всі до­сту­пні юри­ди­чні ін­стру­мен­ти, щоб до­ве­сти пра­во­ту клі­єн­та й по­вер­ну­ти йо­му ко­шти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.