Ри­нок фі­нан­со­вих те­хно­ло­гій

Чо­му по­трі­бен роз­ви­ток

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Оле­ксандр РУДЕНКО, стар­ший юрист КПМГ-Укра­ї­на Сер­гій ДАЦІВ, юрист КПМГ-Укра­ї­на

FinTech (від англ. «financial technology»), тоб­то за­сто­су­ва­н­ня су­ча­сних ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій у фі­нан­со­во­му й бан­ків­сько­му се­кто­рах, вже дав­но став ва­жли­вою та са­мо­стій­ною га­луз­зю. До то­го ж FinTech стає осно­вою для впро­ва­дже­н­ня ін­но­ва­цій у сві­то­вій бан­ків­ській си­сте­мі, оскіль­ки про­по­нує більш ефе­ктив­ні рі­ше­н­ня у ба­га­тьох сфе­рах по­слуг, а са­ме: між­на­ро­дні пла­те­жі та гро­шо­ві пе­ре­ка­зи, кре­ди­ту­ва­н­ня, управ­лі­н­ня ка­пі­та­лом, ва­лю­тні опе­ра­ції, стра­ху­ва­н­ня то­що.

Однак в Укра­ї­ні на­ра­зі не так ба­га­то са­мо­стій­них та не­за­ле­жних FinTech-про­е­ктів. Біль­шість но­во­вве­день FinTech роз­ро­бля­ю­ться та впро­ва­джу­ю­ться бан­ка­ми в ме­жах на­да­н­ня бан­ків­ських по­слуг. Та­ка си­ту­а­ція ви­кли­ка­на, з одно­го бо­ку, ста­ном фі­нан­со­во­го рин­ку, а з ін­шо­го – нор­ма­тив­ни­ми ви­мо­га­ми На­ціо­наль­но­го Бан­ку Укра­ї­ни (да­лі – НБУ), які ча­сто ство­рю­ють пе­ре­шко­ди для роз­ви­тку та впро­ва­дже­н­ня FinTech-рі­шень не­бан­ків­ським уста­но­вам.

Не­зва­жа­ю­чи на це, нев­пин­ний по­сту­паль­ний роз­ви­ток та впро­ва­дже­н­ня FinTech-рі­шень не за­ли­ша­є­ться по­за ува­гою НБУ. У зв’яз­ку зі зро­ста­н­ням по­пи­ту на та­кі по­слу­ги з бо­ку спо­жи­ва­чів, а та­кож по­явою ві­тчи­зня­них стар­та­пів, які роз­ро­бля­ють про­е­кти у цій га­лу­зі, НБУ анон­су­вав за­пуск про­е­кту «Спри­я­н­ня роз­ви­тку FinTech в Укра­ї­ні». На сьо­го­дні НБУ ви­окрем­лює та­кі озна­ки рин­ку FinTech в Укра­ї­ні: ри­нок зна­хо­ди­ться на по­ча­тко­вій ста­дії роз­ви­тку (ни­ні скон­цен­тро­ва­ний ви­клю­чно на сфе­рі ци­фро­вих пла­те­жів); пе­ре­ва­жно ли­ше бан­ки го­то­ві вкла­да­ти гро­ші в роз­ви­ток FinTech-рі­шень; збіль­шу­є­ться кіль­кість укра­їн­ських стар­та­пів. Во­дно­час в на­шій кра­ї­ні від­су­тнє си­стем­не ро­зу­мі­н­ня всьо­го об­ся­гу рин­ку FinTech, ці­лей та об’єктів ін­ве­сти­цій, за­лу­че­них до FinTech-ком­па­нії в Укра­ї­ні. Прі­о­ри­те­тни­ми на­прям­ка­ми роз­ви­тку FinTech в Укра­ї­ні НБУ вва­жає ци­фро­вий бан­кінг (без бан­ків­ських від­ді­лень), еле­ктрон­ні пла­те­жі, он­лайн кре­ди­ту­ва­н­ня (Р2Р, B2P і кре­ди­ту­ва­н­ня фі­нан­со­вих ком­па­ній) та стра­ху­ва­н­ня (ав­то­стра­ху­ва­н­ня, ту­ри­сти­чне стра­ху­ва­н­ня).

Се­ред на­яв­них про­блем рин­ку FinTech в Укра­ї­ні НБУ ви­окрем­лює, зокре­ма, орі­єн­то­ва­ність FinTech-рі­шень на окре­мі ком­па­нії або мі­ста та за­галь­ну орі­єн­то­ва­ність укра­їн­ських стар­та­пів на за­хі­дний ри­нок, з огля­ду на кра­щі мо­жли­во­сті по­шу­ку ін­ве­сто­рів.

Во­дно­час оче­ви­дною пе­ре­по­ною у роз­ви­тку FinTech-стар­та­пів в Укра­ї­ні є за­галь­ний стан нор­ма­тив­ної ба­зи НБУ, який на­ра­зі не спри­яє роз­ви­тку та впро­ва­джен­ню FinTech-рі­шень по­за ме­жа­ми бан­ків­ської си­сте­ми. Та­ким чи­ном, для ці­лей роз­ви­тку та впро­ва­дже­н­ня FinTech-рі­шень в Укра­ї­ні не­об­хі­дним є ком­пле­ксне ре­гу­лю­ва­н­ня на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні та на рів­ні нор­ма­тив­них актів НБУ. Однак до­сі та­ких про­по­зи­цій НБУ не бу­ло іні­ці­йо­ва­но.

Укра­ї­на і кри­пто­ва­лю­ти

На сьо­го­дні в Укра­ї­ні від­су­тній чі­ткий під­хід до ви­зна­че­н­ня пра­во­во­го ста­ту­су кри­пто­ва­лют. По­зи­ція НБУ у цьо­му пи­тан­ні до­сить одно­зна­чна. Вва­жа­є­ться, що кри­пто­ва­лю­та не є гро­ши­ма, але да­ти ви­зна­че­н­ня цьо­му яви­щу НБУ по­ки не го­то­вий. У сер­пні 2017 р. пред­став­ни­ки НБУ, Мін­фі­ну та На­ціо­наль­ної ко­мі­сії з цін­них па­пе­рів та фон­до­во­го рин­ку (да­лі – НКЦПФР) обі­ця­ли ви­ро­би­ти спіль­не ро­зу­мін- ня пра­во­во­го ста­ту­су кри­пто­ва­лют, про­те жо­дних зру­шень у цьо­му на­прям­ку на­ра­зі не спо­сте­рі­га­є­ться.

По­ки Укра­ї­на ще не ви­зна­чи­ла­ся з пра­во­вим ста­ту­сом кри­пто­ва­лю­ти, вже на­бу­ло по­ши­ре­н­ня но­ве яви­ще ICO (від англ. «initial coin offering») або пер­вин­на про­по­зи­ція мо­нет – но­вий ме­ха­нізм за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій те­хно­ло­гі­чни­ми ком­па­ні­я­ми. За­га­лом, це яви­ще мо­жна на­зва­ти ана­ло­гом ІРО, однак ін­ве­стор в ІСО не отри­мує акцій (ча­сток) у ком­па­нії, а отри­мує мо­не­ти (то­ке­ни), які мо­же про­да­ти (обмі­ня­ти) на щось в ін­ших за­ці­кав­ле­них осіб або мо­же отри­ма­ти зниж­ку на про­ду­кцію, яку ви­пу­стить ком­па­нія-емі­тент мо­нет (то­ке­нів). За до­по­мо­гою ІСО ком­па­нії мо­жуть за­лу­ча­ти со­тні міль­йо­нів до­ла­рів ін­ве­сти­цій за го­ди­ни або на­віть хви­ли­ни. Во­дно­час ри­зи­ко­вість та­ких ін­ве­сти­цій на­стіль­ки ве­ли­ка, що дер­жа­ви сер­йо­зно стур­бо­ва­ні за­хи­стом прав ін­ве­сто­рів в ІСО, а де­які екс­пер­ти вва­жа­ють, що кіль­ка не­до­бро­со­ві­сних ІСО мо­жуть обва­ли­ти вар­тість усіх кри­пто­ва­лют та зні­ве­лю­ва­ти цей фі­нан­со­вий ін­стру­мент.

От­же, пи­та­н­ня пра­во­во­го ста­ту­су кри­пто­ва­лют та пра­вил обі­гу що­най­мен­ше по­вин­ні бу­ти вста­нов­ле­ні на рів­ні за­ко­ну. У жов­тні цьо­го ро­ку у Вер­хов­ній Ра­ді Укра­ї­ни за­ре­є­стру­ва­ли Про­ект За­ко­ну Укра­ї­ни «Про сти­му­лю­ва­н­ня рин­ку кри­пто­ва­лют та їх по­хі­дних в Укра­ї­ні» від 10.10.2017 р. №7183-1 (да­лі – За­ко­но

про­ект №7183-1), спря­мо­ва­ний на ство­ре­н­ня умов для роз­ви­тку рин­ку кри­пто­ва­лют, ді­яль­но­сті з їх ви­до­бу­ва­н­ня та за­хи­сту прав ін­ве­сто­рів.

Так, За­ко­но­про­ект №7183-1 пе­ред­ба­чає, що ді­яль­ність у сфе­рі обі­гу, обмі­ну кри­пто­ва­лют є фі­нан­со­ви­ми по­слу­га­ми, а ви­до­бу­ва­ти кри­пто­ва­лю­ти мо­жуть ли­ше суб’єкти під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті. За­га­лом, цей за­ко­но­про­ект пе­ред­ба­чає фор­му­ва­н­ня ін­фра­стру­кту­ри рин­ку кри­пто­ва­лют в Укра­ї­ні, ство­рює пе­ред­умо­ви для ін­ве­сту­ва­н­ня в кри­пто­ва­лю­ти та обмі­ну її на грив­ню. Во­дно­час мо­дель пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня, яка про­по­ну­є­ться, за­над­то скла­дна та об­тя­жли­ва для суб’єктів рин­ку. Та­кий під­хід не спри­я­ти­ме йо­го роз­ви­тку та не за­охо­чу­ва­ти­ме укра­їн­ський кри­пто­ва­лю­тний бі­знес здій­сню­ва­ти свою ді­яль­ність в Укра­ї­ні.

Від­по­від­но до За­ко­но­про­е­кту №7183-1, дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі ре­гу­лю­ва­н­ня рин­ку кри­пто­ва­лют та ді­яль­но­сті про­фе­сій­них уча­сни­ків на ньо­му ви­ко­ну­ва­ти­ме На­ціо­наль­на ко­мі­сія, що здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі фі­нан­со­вих по­слуг (да­лі – На­цком­фін

по­слуг), а НКЦПФР про­во­ди­ти­ме дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня ви­пу­ску та обі­гу де­ри­ва­ти­вів на кри­пто­ва­лю­ту. При цьо­му в за­ко­но­про­е­кті від­су­тнє чі­тке роз­ме­жу­ва­н­ня фун­кцій та пов­но­ва­жень між ре­гу­ля­то­ра­ми, що мо­же бу­ти на­слід­ком ускла­дне­н­ня здій­сне­н­ня від­по­від­них фун­кцій.

У цьо­му кон­текс­ті до­ціль­но зга­да­ти, що у ли­пні 2016 р. Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни у пер­шо­му чи­тан­ні схва­ли­ла про­ект За­ко­ну Укра­ї­ни №2413а «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до кон­со­лі­да­ції фун­кцій з дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг», який пе­ред­ба­чає лі­кві­да­цію На­цком­фін­по­слуг та роз­по­діл її фун­кцій між НКЦПФР та НБУ. З огля­ду на це, вва­жа­є­мо, що на­ра­зі не­до­ціль­но на­да­ва­ти На­цком­фін­по­слуг пов­но­ва­же­н­ня з ре­гу­лю­ва­н­ня рин­ку кри­пто­ва­лют.

За­ко­но­про­ект №7183-1 вста­нов­лює, що на рин­ку кри­пто­ва­лют на­да­ва­ти­му­ться та­кі по­слу­ги: ве­де­н­ня ра­хун­ків клі­єн­тів у кри­пто­ва­лю­ті; здій­сне­н­ня тран­за­кцій у кри­пто­ва­лю­тах між ни­ми; про­ве­де­н­ня кри­пто­об­мін­них опе­ра­цій та опе­ра­цій з де­ри­ва­ти­ва­ми на кри­пто­ва­лю­ту. Вва­жа­є­мо, що та­ке обме­же­н­ня по­слуг на рин­ку кри­пто­ва­лют не від­по­від­ає ре­а­лі­ям у цій сфе­рі, адже во­ни не охо­плю­ють со­бою ІСО та по­слу­ги, пов’яза­ні з йо­го про­ве­де­н­ням.

Фі­нан­со­ві по­слу­ги на рин­ку кри­пто­ва­лют на­да­ва­ти­му­ться ли­ше кри­пто­бір­жа­ми та ін­ши­ми про­фе­сій­ни­ми уча­сни­ка­ми цьо­го рин­ку. Вка­за­ні суб’єкти по­вин­ні ма­ти ста­тус фі­нан­со­вих уста­нов, а їхня ді­яль­ність під­ля­гає лі­цен­зу­ван­ню На­цком­фін­по­слуг. При цьо­му по­стає пи­та­н­ня що­до не­об­хі­дно­сті за­лу­че­н­ня сто­рон­ньої ор­га­ні­за­ції для ве­де­н­ня ра­хун­ка у кри­пто­ва­лю­ті, якщо ко­жна кри­пто­ва­лю­та пе­ред­ба­чає мо­жли­вість її облі­ку та збе­рі­га­н­ня без уча­сті по­се­ре­дни­ків. Вся ін­фор­ма­ція про кіль­кість та вид кри­пто­ва­лю­ти, яка на­ле­жить пев­ній осо­бі, збе­рі­га­є­ться у роз­по­ді­ле­ній ме­ре­жі та не по­тре­бує ду­блю­ва­н­ня.

Окрім то­го, вста­нов­лю­є­ться ви­мо­га, від­по­від­но до якої не мен­ше ніж 51% ча­сток у ста­ту­тно­му (скла­де­но­му) ка­пі­та­лі кри­пто­бір­жі має на­ле­жа­ти гро­ма­дя­нам Укра­ї­ни. З якою ме­тою за­про­ва­джу­є­ться та­ке обме­же­н­ня що­до стру­кту­ри вла­сно­сті кри­пто­бірж – на­ра­зі не зро­зумі­ло, адже це ство­рює пе­ре­шко­ди для іно­зем­них ін­ве­сто­рів.

За­ко­но­про­ект №7183-1 пе­ред­ба­чає, що ви­до­бу­ва­н­ня (май­нінг) кри­пто­ва­лют мо­жуть здій­сню­ва­ти ви­клю­чно фі­зи­чні та юри­ди­чні осо­би, які ма­ють ста­тус суб’єктів під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті. За­ли­ша­є­ться

від­кри­тим пи­та­н­ня, на якій си­сте­мі опо­да­тку­ва­н­ня пра­цю­ва­ти­муть та­кі під­при­єм­ці, чи змо­жуть во­ни вклю­чи­ти ви­тра­ти на еле­ктро­енер­гію та амор­ти­за­цію обла­дна­н­ня до скла­ду ви­трат під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті, змен­шив­ши ба­зу опо­да­тку­ва­н­ня. Змі­ни до від­по­від­них за­ко­но­дав­чих актів За­ко­но­про­е­ктом №7183-1 не пе­ред­ба­че­ні.

За­ко­но­про­ект та­кож пе­ред­ба­чає, що кри­пто­об­мін­ні опе­ра­ції з при­дба­н­ня кри­пто­ва­лю­ти за на­ціо­наль­ну ва­лю­ту мо­жуть здій­сню­ва­ти ви­клю­чно ін­ве­сто­ри на рин­ку кри­пто­ва­лют. Та­ки­ми ін­ве­сто­ра­ми є юри­ди­чні та фі­зи­чні осо­би, які укла­ли пу­блі­чний до­го­вір з фі­нан­со­вою уста­но­вою, що на­дає фі­нан­со­ві по­слу­ги на рин­ку кри­пто­ва­лют, та взя­ли на се­бе мо­жли­ві ри­зи­ки ін­ве­сту­ва­н­ня.

Во­дно­час та­ка нор­ма мо­же по­ста­ви­ти під пи­та­н­ня мо­жли­вість про­да­жу кри­пто­ва­лю­ти від одно­го вла­сни­ка до ін­шо­го без уча­сті кри­пто­бірж, оскіль­ки прин­цип фун­кціо­ну­ва­н­ня будь-якої кри­пто­ва­лю­ти пе­ред­ба­чає мо­жли­вість здій­сни­ти та­кий обмін че­рез про­ве­де­н­ня від­по­від­но­го за­пи­су в си­сте­мі бло­кчейн. Як Укра­ї­на зби­ра­є­ться про­ти­ді­я­ти та­ким тран­за­кці­ям?

Та­ким чи­ном, За­ко­но­про­ект №7183-1 не вра­хо­вує істо­тних аспе­ктів при­ро­ди кри­пто­ва­лют, су­ча­сних ре­а­лій їх обі­гу та но­вих ме­ха­ні­змів на цьо­му рин­ку (та­ких як ІСО). У до­ку­мен­ті та­кож не ви­зна­че­но жо­дних ме­ха­ні­змів за­хи­сту прав ін­ве­сто­рів у кри­пто­ва­лю­ту, не­зва­жа­ю­чи на те, що та­ка ціль бу­ла за­де­кла­ро­ва­на. От­же, За­ко­но­про­ект №7183-1 фа­кти­чно має на­мір за­про­ва­ди­ти жорс­тке дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня обі­гу кри­пто­ва­лю­ти, оскіль­ки всі опе­ра­ції з ни­ми мо­жуть про­во­ди­ти­ся че­рез ін­сти­ту­ти, які пе­ре­бу­ва­ти­муть під кон­тро­лем ре­гу­ля­то­ра, що на­вряд чи здій­сню­ва­ти­ме по­зи­тив­ний вплив на роз­ви­ток рин­ку кри­пто­ва­лют в Укра­ї­ні.

Но­во­вве­де­н­ня, за­про­по­но­ва­ні в За­ко­но­про­е­кті №7183-1, ці­ка­во по­рів­ня­ти з під­хо­да­ми, які за­сто­со­ву­ють до ре­гу­лю­ва­н­ня кри­пто­ва­лют та ІСО в ін­ших кра­ї­нах сві­ту.

До­свід США

США є най­більш зру­чною для кри­пто­ва­лю­тно­го бі­зне­су юрис­ди­кці­єю. В цій кра­ї­ні фун­кціо­нує ве­ли­ка кіль­кість хедж- фон­дів і кри­пто­ва­лю­тних бірж. Ін­сти­ту­цій­ні ін­ве­сто­ри про­яв­ля­ють все біль­шу за­ці­кав­ле­ність в ін­ве­сту­ва­н­ня у кри­пто­ва­лю­ту. В США кри­пто­ва­лю­ти є за­со­бом обмі­ну, їх мо­жна обмі­ня­ти на зви­чай­ні (фі­а­тні) гро­ші у спе­ці­аль­них бан­ко­ма­тах. Ци­фро­ва ва­лю­та у США роз­гля­да­є­ться як гро­ші, об’єкт вла­сно­сті або де­ри­ва­ти­ви. Та­кож у США існу­ють ви­мо­ги що­до ре­є­стра­ції кри­пто­ва­лю­тних бірж на фе­де­раль­но­му рів­ні, а на рів­ні шта­тів та­кі суб’єкти по­вин­ні отри­му­ва­ти лі­цен­зію. Опе­ра­ції з кри­пто­ва­лю­та­ми під­ля­га­ють опо­да­тку­ван­ню за за­галь­ни­ми пра­ви­ла- ми (на­при­клад, якщо фі­зи­чна осо­ба отри­має до­хід у бі­ткой­нах, то во­на по­вин­на спла­ти­ти з ньо­го по­да­ток на до­хо­ди фі­зи­чних осіб).

Що­до ІСО, то про­по­зи­ція мо­нет, від­по­від­но до по­зи­ції Ко­мі­сії з цін­них па­пе­рів США, під­па­дає під дію за­ко­но­дав­ства про цін­ні па­пе­ри, а осо­ба, яка її здій­снює, по­вин­на до­три­му­ва­ти­ся всіх ви­мог за­ко­но­дав­ства у сфе­рі ви­пу­ску цін­них па­пе­рів. Та­кий під­хід від­обра­же­но у зві­ті Ко­мі­сії за ре­зуль­та­та­ми роз­слі­ду­ва­н­ня що­до ІСО, про­ве­де­но­го вір­ту­аль­ною ор­га­ні­за­ці­єю «The DAO». Зі змі­сту зві­ту Ко­мі­сії зро­зумі­ло, що го­лов­ною ме­тою за­сто­су­ва­н­ня та­ко­го під­хо­ду до ІСО є за­хист прав ін­ве­сто­рів та ці­лі­сно­сті рин­ків.

До­свід Япо­нії

В Япо­нії пов­но­ва­же­н­ня що­до ре­гу­лю­ва­н­ня обі­гу кри­пто­ва­лют по­кла­де­ні на са­мов­ря­дну ор­га­ні­за­цію – Япон­ську ор­га­ні­за­цію ци­фро­вих акти­вів (JADA). Уста­но­ва здій­снює ре­гу­лю­ва­н­ня ді­яль­но­сті кри­пто­ва­лю­тних бірж, які по­вин­ні та­кож ре­є­стру­ва­ти­ся в Агент­стві фі­нан­со­вих по­слуг. З 01.04.2017 р. бі­ткойн в Япо­нії ви­зна­но офі­цій­ним пла­ті­жним за­со­бом та за­со­бом за- оща­дже­н­ня. В ре­зуль­та­ті, бі­ткойн і кри­пто­ва­лю­ти є об’єктом актив­ної за­ці­кав­ле­но­сті япон­ських ін­сти­ту­цій­них ін­ве­сто­рів. Опе­ра­ції з кри­пто­ва­лю­та­ми опо­да­тко­ву­ю­ться за за­галь­ни­ми пра­ви­ла­ми. Япон­ський під­хід до ста­ту­су кри­пто­ва­лют ро­бить цю кра­ї­ну при­ва­бли­вою юрис­ди­кці­єю для ІСО. Однак екс­пер­ти вва­жа­ють, що за­гро­за за­бо­ро­ни ІСО в Япо­нії (як це від­бу­ло­ся в Ки­таї) най­ближ­чим ча­сом є до­сить ви­со­кою.

До­свід Сін­га­пу­ру

Цен­траль­ний банк Сін­га­пу­ру (MAS) зайняв по­зи­цію, від­по­від­но до якої кри­пто­ва­лю­ти са­мі по со­бі не по­тре­бу­ють дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня. Ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор MAS в ін­терв’ю ви­дан­ню Bloomberg за­явив, що цен­траль­но­му бан­ку слід звер­ну­ти ува­гу на ді­яль­ність, пов’яза­ну з кри­пто­ва­лю­та­ми, та зо­се­ре­ди­ти­ся на ана­лі­зі ри­зи­ків та­кої ді­яль­но­сті, ви­зна­чив­ши, які з цих ри­зи­ків ви­ма­га­ють ре­гу­ля­тор­но­го впли­ву.

Що­до ІСО, то на сьо­го­дні Сін­га­пур вва­жа­є­ться спри­я­тли­вою юрис­ди­кці­єю для та­кої ді­яль­но­сті, оскіль­ки до­не­дав­на дер­жа­ва не на­ма­га­ла­ся вре­гу­лю­ва­ти цю сфе­ру, а ре­пу­та­ція Сін­га­пу­ру як пре­сти­жної юрис­ди­кції не ви­кли­ка­ла сум­ні­вів ін­ве­сто­рів що­до успі­шно­сті ІСО. Однак остан­ні­ми мі­ся­ця­ми над­хо­дить ін­фор­ма­ція, що кра­ї­на має чі­ткий на­мір за­сто­со­ву­ва­ти до ІСО (які від­по­від­а­ти­муть вста­нов­ле­ним кри­те­рі­ям) по­ло­же­н­ня за­ко­но­дав­ство що­до ви­пу­ску та обі­гу цін­них па­пе­рів. Від­по­від­но, суб’єкти, які ви­пу­ска­ти­муть мо­не­ти впер­ше, по­вин­ні бу­дуть ді­я­ти згі­дно із за­ко­но­дав­ством Сін­га­пу­ру про цін­ні па­пе­ри.

Як ба­чи­мо, США вда­ло­ся по­єд­на­ти дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня (лі­цен­зу­ва­н­ня кри­пто­ва­лю­тних бірж і за­сто­су­ва­н­ня до ІСО за­ко­но­дав­ства, яке ре­гу­лює емі­сію цін­них па­пе­рів) та під­хід на­да­н­ня сво­бо­ди у ви­ко­ри­стан­ні кри­пто­ва­лют як за­со­бу пла­те­жу, бір­жо­во­го акти­ву. До­свід Сін­га­пу­ру ці­ка­вий тим, що дер­жа­ва ві­ді­йшла від ре­гу­лю­ва­н­ня без­по­се­ре­дньо обі­гу кри­пто­ва­лют і зо­се­ре­ди­ла­ся на управ­лін­ні ри­зи­ка­ми, пов’яза­ни­ми з ви­ко­ри­ста­н­ням кри­пто­ва­лют для не­за­кон­ної ді­яль­но­сті. Ці під­хо­ди є при­кла­дом ефе­ктив­но­го пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня, за до­по­мо­гою яко­го вда­ло­ся до­сяг­ти сти­му­лю­ю­чо­го ефе­кту. Та­ким чи­ном, пра­во­ве ре­гу­лю­ва­н­ня кри­пто­ва­лют та ІСО у най­більш роз­ви­не­них дер­жа­вах має на ме­ті за­хист прав ін­ве­сто­рів і за­по­бі­га­н­ня не­до­бро­со­ві­сній ді­яль­но­сті на рин­ку кри­пто­ва­лют.

Та­ким чи­ном, існує оче­ви­дна по­тре­ба у роз­роб­ці й ре­а­лі­за­ції ком­пле­ксу за­хо­дів що­до впро­ва­дже­н­ня спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го за­ко­но­дав­ства та вне­се­н­ня змін до нор­ма­тив­них актів НБУ з ме­тою вре­гу­лю­ва­н­ня пи­та­н­ня обі­гу кри­пто­ва­лют в Укра­ї­ні, а та­кож роз­ви­тку і впро­ва­дже­н­ня FinTech-рі­шень.

Вва­жа­є­мо, що на­ра­зі не­до­ціль­но на­да­ва­ти На­цком­фін­по­слуг пов­но­ва­же­н­ня з ре­гу­лю­ва­н­ня рин­ку кри­пто­ва­лют

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.