Пер­спе­кти­ви «спів­пра­ці»: лі­гал­тек, фін­тек та юри­сти

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА РЕДАКТОРА | АВТОРИ НОМЕРА - го­лов­ний ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти» Єгор ЖЕЛТУХІН,

Но­ві­тня га­лузь, в якій юри­спру­ден­ція за­зна­ва­ти­ме без­жаль­них змін, має на­зву «Legal Tech». В Укра­ї­ні вже є де­ся­тки стар­та­пів і про­е­ктів у цьо­му на­прям­ку. Де­які з них до­ста­тньо ві­до­мі, ма­ють гар­ну під­трим­ку та ко­шти для вті­ле­н­ня сво­їх ідей. Зви­чай­но, що ство­ре­н­ня бо­тів не ста­не яки­мось са­краль­ним зна­н­ням, до­сту­пним ли­ше силь­ним сві­ту цьо­го.

Ді­джи­та­лі­за­ція юри­ди­чних по­слуг є шля­хом ево­лю­цій­но-ре­во­лю­цій­ним: щось за­ста­рі­ле не про­сто змі­ню­є­ться чи­мось но­вим, а по­де­ку­ди це від­бу­ва­є­ться не­спо­ді­ва­но і не зав­жди ком­фор­тно для всіх. Існує та­кий тер­мін «disruptive innovations» – під­рив­ні ін­но­ва­ції. Спо­ча­тку во­ни мо­жуть різ­ко ви­ве­сти із зо­ни ком­фор­ту, але за­ра­ди ство­ре­н­ня ще біль­шо­го ком­фор­ту в пер­спе­кти­ві. Однак чи під­да­сться юри­спру­ден­ція зі сво­ї­ми ба­га­то­ві­ко­ви­ми тра­ди­ці­я­ми та фун­да­мен­таль­ни­ми цін­но­стя­ми та­ко­му ін­но­ва­цій­но­му впли­ву?

У фі­нан­со­вих те­хно­ло­гій з Укра­ї­ною до­сить скла­дні сто­сун­ки. З одно­го бо­ку, Укра­ї­на, як і в ба­га­тьох ін­ших сфе­рах су­спіль­но­го жи­т­тя, ду­же спі­зни­ла­ся з впро­ва­дже­н­ням від­по­від­но­го пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня. З ін­шо­го бо­ку, Укра­ї­на – це кра­ї­на, що роз­ви­ва­є­ться, то­му во­на зав­жди при­ва­блю­ва­ла ін­но­ва­то­рів від фі­нан­со­вих те­хно­ло­гій як по­тен­цій­но про­гре­сив­ний ри­нок.

От­же, час ста­ти до­ро­сли­ми та чі­тко да­ти ви­зна­че­н­ня та­ким об’єктам пра­ва як «кри­пто­ва­лю­та», кон­кре­тно про­пи­са­ти пра­ва та обов’яз­ки у пра­во­від­но­си­нах «бло­кчейн» та «ICO», а та­кож на­да­ти на­ле­жну пра­во­ву оцін­ку ді­яль­но­сті з «май­нін­гу».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.