Ого­ло­ше­ний спи­сок фі­на­лі­стів кон­кур­су AEQUO Legal Tech Challenge 2017

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ | ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

01.11.2017 р. за­вер­шив­ся тре­тій етап кон­кур­су ін­но­ва­цій в юри­ди­чно­му бі­зне­сі AEQUO Legal Tech Challenge.

Зі 120 отри­ма­них за­явок до фі­на­лу уві­йшли 10 про­е­ктів:

• Аnalyst judicial practice – ана­лі­ти­ка су­до­вих рі­шень за клю­чо­ви­ми сло­во­спо­лу­че­н­ня­ми;

• Bright Advise – юри­ди­чні кон­суль­та­ції он­лайн;

• CaseBox – си­сте­ма для ефе­ктив­но­го ви­рі­ше­н­ня зав­дань у сфе­рі су­до­чин­ства;

• Court on the palm – ана­лі­ти­чний ін­стру­мент для по­шу­ку, ви­вче­н­ня та ві­зу­а­лі­за­ції су­до­вих про­це­сів;

• Epistemics – due diligence рі­ше­н­ня для при­ско­ре­н­ня вза­є­мо­дії юри­стів з юри­ди­чни­ми осо­ба­ми;

• File Case – пла­тфор­ма для он­лайн­по­да­н­ня адмі­ні­стра­тив­них по­зо­вів або гро­шо­вих ви­мог на не­ве­ли­кі су­ми без за­лу­че­н­ня юри­ди­чно­го кон­суль­тан­та;

• LabelMe – сер­віс для ав­то­ма­ти­чної пе­ре­вір­ки, ана­лі­зу та мар­ку­ва­н­ня про­ду­кції;

• LegalCab – мо­біль­на бір­жа-опе­ра­тор для юри­стів та їхніх клі­єн­тів;

• Monitor estate – ав­то­ма­ти­чний по­шук юри­ди­чних ри­зи­ків під час ку­пів­лі не­ру­хо­мо­сті;

• PatentBot – чат-бот, який до­по­ма­гає по­да­ва­ти за­яв­ки на то­вар­ні зна­ки до Укр­па­тен­ту че­рез Ін­тер­нет.

11-12.11.2017 р. від­бу­де­ться Bootcamp – пре­зен­та­ція ідей, ви­ступ го­лов­них спі­ке­рів та анонс пе­ре­мож­ця. Ін­но­ва­цій­ним май­дан­чи­ком для про­ве­де­н­ня за­хо­ду ста­не Ін­сти­тут між­на­ро­дних від­но­син Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка (за адре­сою: м. Ки­їв, вул. Мель­ни­ко­ва, 36/1), який ви­сту­пив пар­тне­ром кон­кур­су.

Про­е­кти бу­дуть про­ана­лі­зо­ва­ні та оці­не­ні чле­на­ми жу­рі, се­ред яких про­від­ні між­на­ро­дні та укра­їн­ські екс­пер­ти у сфе­рі ін­но­ва­цій.

Пе­ре­мо­жець отри­має приз у роз­мі­рі 20 тис. до­ла­рів США, до­ступ до про­від­них про­фе­сіо­на­лів у сфе­рі юри­спру­ден­ції та ІТ, мо­жли­вість за­лу­чи­ти ін­ве­сти­ції на роз­ви­ток про­е­кту та ба­га­то ін­шо­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.