Суд ви­знав в Укра­ї­ні рі­ше­н­ня між­на­ро­дно­го ар­бі­тра­жу GAFTA

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ | ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

Мі­жна­ро­дна юри­ди­чна слу­жба Interlegal до­мо­гла­ся ви­зна­н­ня та на­да­н­ня до­зво­лу на при­му­со­ве ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня між­на­ро­дно­го ар­бі­тра­жу GAFTA в Укра­ї­ні.

В ме­жах су­до­во­го про­це­су екс­пер­ти Interlegal об­ґрун­ту­ва­ли за­кон­ність ви­не­се­но­го рі­ше­н­ня між­на­ро­дно­го ар­бі­тра­жу GAFTA, за­без­пе­чив­ши та­ким чи­ном умо­ви, не­об­хі­дні для йо­го при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня в Укра­ї­ні.

В ре­а­лі­ях укра­їн­ської су­до­вої си­сте­ми про­хо­дже­н­ня цьо­го, по су­ті, те­хні­чно­го ета­пу в умо­вах па­сив­ної по­зи­ції бор­жни­ка, який обрав сво­єю та­кти­кою хо­ва­ти­ся від пра­во­су­д­дя, пов’яза­не з не­об- хі­дні­стю про­я­ву за­яв­ни­ком актив­ної по­зи­ції у спра­ві з ме­тою «сти­му­лю­ва­н­ня» су­ду до своє­ча­сно­го ви­рі­ше­н­ня від­по­від­них про­це­су­аль­них пи­тань.

З огля­ду на за­зна­че­не, одним з основ­них пи­тань, які ви­рі­шу­ю­ться на цьо­му ета­пі, бу­ла мі­ні­мі­за­ція тер­мі­нів роз­гля­ду спра­ви укра­їн­ським су­дом, з яким спів­пра­цю­ва­ла ко­ман­да Interlegal у скла­ді стар­шо­го юри­ста Ка­ри­ни Го­ро­вої та юри­ста Ми­хай­ла Се­лі­ва­но­ва.

Су­до­ве рі­ше­н­ня, яке ви­ніс укра­їн­ський суд за ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду від­по­від­ної за­яви про ви­зна­н­ня та на­да­н­ня до­зво­лу на при­му­со­ве ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня між­на­ро­дно­го ар­бі­тра­жу GAFTA, є під­ста­вою для іні­ці­ю­ва­н­ня остан­ньо­го ета­пу, спря­мо­ва­но­го на ре­аль­не ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня між­на­ро­дно­го ар­бі­тра­жу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.