Кри­пто­ва­лю­ти в Укра­ї­ні

Про­бле­ми та пер­спе­кти­ви пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ | ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС - Cер­гій НАКОНЕЧНИЙ, стар­ший юрист LEMAN International Law Group

На­сам­пе­ред, про­бле­ма пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня кри­пто­ва­лю­ти по­ля­гає у то­му, що жо­дні нор­ми чин­но­го за­ко­но­дав­ства не мо­жуть бу­ти по­ши­ре­ні на кри­пто­ва­лю­ту як на об’єкт ци­віль­них пра­во­від­но­син. То­му по­ча­ти по­трі­бно з най­про­сті­шо­го юри­ди­чно­го пи­та­н­ня: «Чи мо­же бу­ти кри­пто­ва­лю­та об’єктом ци­віль­но-пра­во­вих від­но­син?».

Кри­пто­ва­лю­та як об’єкт ци­віль­но-пра­во­вих від­но­син

Ст. 177 Ци­віль­но­го ко­де­ксу кла­си­фі­кує ви­ди об’єктів ци­віль­них прав, вка­зу­ю­чи, що до них на­ле­жать:

• ре­чі, в то­му чи­слі гро­ші та цін­ні па­пе­ри (згі­дно зі ст. 179 ЦК, річ­чю є пре­дмет ма­те­рі­аль­но­го сві­ту, що­до яко­го мо­жуть ви­ни­ка­ти ци­віль­ні пра­ва та обов’яз­ки);

• ін­ше май­но (згі­дно зі ст. 190 ЦК, май­ном як осо­бли­вим об’єктом вва­жа­є­ться окре­ма річ, су­ку­пність ре­чей, а та­кож май­но­ві пра­ва та обов’яз­ки; май­но­ві пра­ва є не­спо­жив­ною річ­чю; май­но­ві пра­ва ви­зна­ю­ться ре­чо­ви­ми пра­ва­ми); • ре­зуль­та­ти ро­біт (гл. 61, 63 ЦК); • по­слу­ги (гл. 63 ЦК); • ре­зуль­та­ти ін­те­ле­кту­аль­ної, твор­чої ді­яль­но­сті (від­по­від­но до ст. 199 ЦК, ре­зуль­та­ти ін­те­ле­кту­аль­ної, твор­чої ді­яль­но­сті та ін­ші об’єкти пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті ство­рю­ють ци­віль­ні пра­ва та обов’яз­ки від­по­від­но до кни­ги IV ЦК (пра­во ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті));

• ін­фор­ма­ція (згі­дно з ч. 1 ст. 200 ЦК, ін­фор­ма­ці­єю є будь-які ві­до­мо­сті та/або да­ні, які мо­жуть бу­ти збе­ре­же­ні на ма­те­рі­аль­них но­сі­ях або від­обра­же­ні в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді. Пра­во­вий ста­тус ін­фор­ма­ції ви­зна­ча­є­ться спе­ці­аль­ни­ми за­ко­на­ми, зокре­ма За­ко­ном Укра­ї­ни «Про ін­фор­ма­цію» №2657-XII від 02.10.1992 р.);

• ін­ші ма­те­рі­аль­ні та не­ма­те­рі­аль­ні бла­га (се­ред остан­ніх мо­жна ви­ді­ли­ти осо­би­сті не­ма­те­рі­аль­ні бла­га, які охо­ро­ня­ю­ться ци­віль­ним за­ко­но­дав­ством. Зокре­ма, від­по­від­но до ч. 1 ст. 201 ЦК, та­ки­ми є жи­т­тя та здо­ров’я, честь, гі­дність і ді­ло­ва ре­пу­та­ція, ім’я (най­ме­ну­ва­н­ня), ав­тор­ство, сво­бо­да лі­те­ра­тур­ної, ху­до­жньої, на­у­ко­вої та те­хні­чної твор­чо­сті, а та­кож ін­ші бла­га, які охо­ро­ня­ю­ться ци­віль­ним за­ко­но­дав­ством).

Як ви­дно з ви­ще­вка­за­но­го, кри­пто­ва­лю­ту важ­ко від­не­сти до будь-яко­го ви­ду об’єктів ци­віль­но­пра­во­вих від­но­син, а от­же, та­ка си­ту­а­ція озна­чає про­га­ли­ну за­ко­но­дав­ства: до пра­во­від­но­син з кри­пто­ва­лю­тою не­мо­жли­во пря­мо за­сто­су­ва­ти ту чи ін­шу нор­му чин­но­го за­ко­но­дав­ства. То­му в умо­вах сьо­го­де­н­ня єди­ний ва­рі­ант за­сто­су­ва­н­ня ана­ло­гії за­ко­ну чи ана­ло­гії пра­ва ви­гля­дає та­ким чи­ном: якщо ци­віль­ні від­но­си­ни не вре­гу­льо­ва­ні цим Ко­де­ксом, ін­ши­ми акта­ми ци­віль­но­го за­ко­но­дав­ства або до­го­во­ром, во­ни ре­гу­лю­ю­ться ти­ми пра­во­ви­ми нор­ма­ми цьо­го Ко­де­ксу, ін­ших актів ци­віль­но­го за­ко­но­дав­ства, що ре­гу­лю­ють по­ді­бні за змі­стом ци­віль­ні від­но­си­ни (ана­ло­гія за­ко­ну). У ра­зі не­мо­жли­во­сті ви­ко­ри­ста­ти ана­ло­гію за­ко­ну для ре­гу­лю­ва­н­ня ци­віль­них від­но­син во­ни ре­гу­лю­ю­ться від­по­від­но до за­галь­них за­сад ци­віль­но­го за­ко­но­дав­ства (ана­ло­гія пра­ва) (ст. 8 ЦК). Про­те від­кри­тим за­ли­ша­є­ться пи­та­н­ня, які са­ме пра­во­від­но­си­ни мо­жуть бу­ти за­сто­со­ву­ва­ні за ана­ло­гі­єю до кри­пто­ва­лют.

Кри­пто­ва­лю­та як за­сіб пла­те­жу чи ва­лю­тна цін­ність?

Ста­ном на сьо­го­дні, від­по­від­но до ч. 1 ст. 99 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, гро­шо­вою оди­ни­цею Укра­ї­ни є грив­ня. Згі­дно з п. 3.3 ст. 3 За­ко­ну Укра­ї­ни від 05.04.2001 р. №2346-III «Про пла­ті­жні си­сте­ми та пе­ре­каз ко­штів в Укра­ї­ні», ч. 1 ст. 3 Де­кре­ту Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни «Про си­сте­му ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня і ва­лю­тно­го кон­тро­лю» №15-93 від 19.02.1993 р., грив­ня як гро­шо­ва оди­ни­ця Укра­ї­ни (на­ціо­наль­на ва­лю­та) – це єди­ний за­кон­ний пла­ті­жний за­сіб в Укра­ї­ні, що при­йма­є­ться усі­ма фі­зи­чни­ми та юри­ди­чни­ми осо­ба­ми без будь-яких обме­жень на всій те­ри­то­рії Укра­ї­ни для про­ве­де­н­ня пе­ре­ка­зів. Від­по­від­но до пп. 14.1.93 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, під ко­шта­ми ро­зу­мі­є­ться грив­ня або іно­зем­на ва­лю­та.

Згі­дно з ч. 1 ст. 2 ви­ще­вка­за­но­го Де­кре­ту КМУ «Про си­сте­му ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня і ва­лю­тно­го кон­тро­лю», ре­зи­ден­ти та не­ре­зи­ден­ти ма­ють пра­во бу­ти вла­сни­ка­ми ва­лю­тних цін­но­стей, що зна­хо­дя­ться на те­ри­то­рії Укра­ї­ни. Ре­зи­ден­ти та­кож ма­ють пра­во бу­ти вла­сни­ка­ми ва­лю­тних цін­но­стей, що зна­хо­дя­ться за ме­жа­ми Укра­ї­ни, крім ви­пад­ків, пе­ред­ба­че­них за­ко­но­дав­чи­ми акта­ми Укра­ї­ни. Пе­ре­лік ва­лю­тних цін­но­стей вка­за­ний у ст. 1 за­зна­че­но­го Де­кре­ту, се­ред яких ва­лю­та Укра­ї­ни, пла­ті­жні до­ку­мен­ти та ін­ші цін­ні па­пе­ри, ви­ра­же­ні у ва­лю­ті Укра­ї­ни; іно­зем­на ва­лю­та, пла­ті­жні до­ку­мен­ти та ін­ші цін­ні па­пе­ри, ви­ра­же­ні в іно­зем­ній ва­лю­ті або бан­ків­ських ме­та­лах; бан­ків­ські ме­та­ли.

От­же, кри­пто­ва­лю­та в ро­зу­мін­ні укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства не мо­же бу­ти при­рів­ня­на ні до за­со­бу пла­те­жу, ні до ва­лю­тної цін­но­сті.

З цьо­го при­во­ду На­ціо­наль­ний банк за­зна­чив: «Ви­пуск вір­ту­аль­ної ва­лю­ти Bitcoin не має будь-яко­го за­без­пе­че­н­ня та юри­ди­чно зо­бов’яза­них за нею осіб, не кон­тро­лю­є­ться дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми вла­ди жо­дної із кра­їн. От­же, Bitcoin є гро­шо­вим су­ро­га­том, який не має за­без­пе­че­н­ня ре­аль­ної вар­то­сті» (Лист На­ціо­наль­но­го бан­ку «Що­до від­не­се­н­ня опе­ра­цій з вір­ту­аль­ною ва­лю­тою/ кри­пто­ва­лю­тою «Bitcoin» до опе­ра­цій з тор­гів­лі іно­зем­ною ва­лю­тою, а та­кож на­яв­но­сті під­став для за­ра­ху­ва­н­ня на по­то­чний ра­ху­нок в іно­зем­ній ва­лю­ті фі­зи­чної осо­би іно­зем­ної ва­лю­ти, отри­ма­ної від про­да­жу Bitcoin» №29-208/72889 08.12.2014 р.).

Крім то­го, в ін­шо­му Ли­сті НБУ на­го­ло­сив: «Ви­пуск та обіг на те­ри­то­рії Укра­ї­ни ін­ших гро­шо­вих оди­ниць і ви­ко­ри­ста­н­ня гро­шо­вих су­ро­га­тів як за­со­бу пла­те­жу за­бо­ро­ня­ю­ться (ч. 2 ст. 32 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни»). Вра­хо­ву­ю­чи за­зна­че­не ви­ще, На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни роз­гля­дає вір­ту­аль­ну ва­лю­ту/кри­пто­ва­лю­ту «Bitcoin» як гро­шо­вий су­ро­гат, який не має за­без­пе­че­н­ня ре­аль­ною вар­ті­стю і не мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся фі­зи­чни­ми та юри­ди­чни­ми осо­ба­ми на те­ри­то­рії Укра­ї­ни як за­сіб пла­те­жу, оскіль­ки це су­пе­ре­чить нор­мам укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства. Крім то­го, під час ви­ко­ри­ста­н­ня вір­ту­аль­ної ва­лю­ти/ кри­пто­ва­лю­ти «Bitcoin» є фа­ктор під­ви­ще­но­го ри­зи­ку, пов’яза­но­го з ці­єю по­слу­гою, опе­ра­ці­єю або ка­на­лом по­ста­ча­н­ня, зокре­ма ано­нім­ність опе­ра­ції (які мо­жуть вклю­ча­ти го­тів­ку), де­цен­тра­лі­зо­ва­ність опе­ра­ції» (Роз’ясне­н­ня На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни «Роз’ясне­н­ня що­до пра­во­мір­но­сті ви­ко­ри­ста­н­ня в Укра­ї­ні вір­ту­аль­ної ва­лю­ти/кри­пто­ва­лю­ти «Bitcoin» від 10.11.2014 р.).

Та­кож НБУ від­зна­чив: «Вва­жа­є­мо, що ді­яль­ність з ку­пів­лі-про­да­жу Bitcoin за до­ла­ри США або ін­шу іно­зем­ну ва­лю­ту має озна­ки фун­кціо­ну­ва­н­ня так зва­них «фі­нан­со­вих пі­ра­мід» та мо­же свід­чи­ти про по­тен­цій­ну за­лу­че­ність до здій­сне­н­ня сум­нів­них опе­ра­цій від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства про про­ти­дію ле­га­лі­за­ції (від­ми­ван­ню) до­хо­дів, одер­жа­них зло­чин­ним шля­хом, та фі­нан­су­ван- ня те­ро­ри­зму» (Лист На­ціо­наль­но­го бан­ку «Що­до від­не­се­н­ня опе­ра­цій з вір­ту­аль­ною ва­лю­тою/кри­пто­ва­лю­тою «Bitcoin» до опе­ра­цій з тор­гів­лі іно­зем­ною ва­лю­тою, а та­кож на­яв­но­сті під­став для за­ра­ху­ва­н­ня на по­то­чний ра­ху­нок в іно­зем­ній ва­лю­ті фі­зи­чної осо­би іно­зем­ної ва­лю­ти, отри­ма­ної від про­да­жу «Bitcoin» №29-208/72889 08.12.2014 р.).

В остан­ньо­му ли­сті опо­зи­ція НБУ по­ля­гає в то­му, що фі­нан­со­ві опе­ра­ції за уча­стю кри­пто­ва­лю­ти, а та­кож гро­шо­ві ко­шти, одер­жа­ні від опе­ра­цій з кри­пто­ва­лю­тою, не мо­жуть роз­гля­да­ти­ся як «чи­сті», з огля­ду на по­ло­же­н­ня За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­по­бі­га­н­ня та про­ти­дію ле­га­лі­за­ції (від­ми­ван­ню) до­хо­дів, одер­жа­них зло­чин­ним шля­хом, фі­нан­су­ван­ню те­ро­ри­зму та фі­нан­су­ван­ню роз­по­всю­дже­н­ня зброї ма­со­во­го зни­ще­н­ня» №1702-VII від 14.10.2014 р., зокре­ма ст. 10, на під­ста­ві якої суб’єкт пер­вин­но­го фі­нан­со­во­го мо­ні­то­рин­гу зо­бов’яза­ний або має пра­во від­мо­ви­ти­ся від про­ве­де­н­ня та­кої фі­нан­со­вої опе­ра­ції, ко­ли не­мо­жли­во вста­но­ви­ти дже­ре­ла по­хо­дже­н­ня ко­штів, а та­кож до­ста­тньою мі­рою іден­ти­фі­ку­ва­ти сто­ро­ни фі­нан­со­вої тран­за­кції.

Вар­то за­зна­чи­ти, що кри­пто­ва­лю­ти на­ле­жать до пе­ре­лі­ку ін­стру­мен­тів, яки­ми ко­ри­сту­ю­ться кі­бер­зло­чин­ці для ле­га­лі­за­ції (від­ми­ва­н­ня) до­хо­дів, одер­жа­них зло­чин­ним шля­хом, згі­дно з На­ка­зом Дер­жав­ної слу­жби фі­нан­со­во­го мо­ні­то­рин­гу Укра­ї­ни «Про за­твер­дже­н­ня Ти­по­ло­гій ле­га­лі­за­ції (від­ми­ва­н­ня) до­хо­дів, одер­жа­них зло­чин­ним шля­хом, фі­нан­су­ва­н­ня те­ро­ри­зму та фі­нан­су­ва­н­ня роз­по­всю­дже­н­ня зброї ма­со­во­го зни­ще­н­ня у 2015 ро­ці» №166 від 25.12.2015 р.

Та­ким чи­ном, з огля­ду на укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство, ціл­ком про­блем­ним ви­яв­ля­ю­ться опе­ра­ції на­віть з гро­шо­ви­ми ко­шта­ми, дже­ре­лом по­хо­дже­н­ня яких є кри­пто­ва­лю­та (її ку­пів­ля чи про­даж).

Якщо го­во­ри­ти про пер­спе­кти­ви вре­гу­лю­ва­н­ня кри­пто­ва­лю­ти як за­со­бу пла­те­жу чи ва­лю­тну цін­ність в Укра­ї­ні в май­бу­тньо­му, то та­кий ва­рі­ант, зва­жа­ю­чи на еко­но­мі­чний ефект, ду­же ма­ло­ймо­вір­ний, оскіль­ки в умо­вах слаб­кої на­ціо­наль­ної ва­лю­ти це лег­ко при­зве­де до збіль­ше­н­ня ін­фля­цій­них про­це­сів у дер­жа­ві, зде­шев­ле­н­ня на­ціо­наль­ної ва­лю­ти та до лег­ко­го об­хо­ду ва­лю­тно­го за­ко­но­дав­ства, зокре­ма ва­лю­тних обме­жень що­до ви­ве­де­н­ня ва­лю­ти та цін­но­стей за­кор­дон.

Крім то­го, оскіль­ки фун­кціо­ну­ва­н­ня си­сте­ми кри­пто­ва­лю­ти від­бу­ва­є­ться де­цен­тра­лі­зо­ва­но в роз­по­ді­ле­ній комп’ютер­ній ме­ре­жі та не кон­тро­лю­є­ться дер­жа­вою, то обіг та­ко­го за­со­бу пла­те­жу не мо­же бу­ти під­кон­троль­ний і на­ле­жним чи­ном вре­гу­льо­ва­ний. Якщо взя­ти до ува­ги про­цес май­нін­гу як про­цес збіль­ше­н­ня об­ся­гів кри­пто­ва­лю­ти, а от­же, об­ся­гу пе­ре­ве­де­них фі­а­тних гро­шо­вих ко­штів у не­кон­тро­льо­ва­ну ні­ким сфе­ру, від­по­від­но, та­кий про­цес при­зве­де до ще біль­шо­го зне­ці­не­н­ня на­ціо­наль­ної ва­лю­ти че­рез все біль­ший роз­мір вкла­день фі­а­тної ва­лю­ти в кри­пто­ва­лю­ту.

Кри­пто­ва­лю­та як еле­ктрон­ні гро­шо­ві ко­шти?

Еле­ктрон­ні гро­ші ви­зна­че­ні ст. 15 За­ко­ну Укра­ї­ни від 05.04.2001 р. №2346-III «Про пла­ті­жні си­сте­ми та пе­ре­каз ко­штів в Укра­ї­ні» – це оди­ни­ці вар­то­сті, які збе­рі­га­ю­ться на еле­ктрон­но­му при­строї, при­йма­ю­ться як за­сіб пла­те­жу ін­ши­ми осо­ба­ми, ніж

Основ­ною про­бле­мою ре­гу­лю­ва­н­ня пра­во­від­но­син із кри­пто­ва­лю­та­ми є від­су­тність за­ко­но­дав­чих норм

осо­ба, яка їх ви­пу­скає, та є гро­шо­вим зо­бов’яза­н­ням ці­єї осо­би, що ви­ко­ну­є­ться в го­тів­ко­вій або без­го­тів­ко­вій фор­мі. Ви­пуск еле­ктрон­них гро­шей мо­же здій­сню­ва­ти ви­клю­чно банк. Банк, що здій­снює ви­пуск еле­ктрон­них гро­шей, бе­ре на се­бе зо­бов’яза­н­ня з їх по­га­ше­н­ня (та­кож ре­гу­лю­є­ться По­ло­же­н­ням про еле­ктрон­ні гро­ші в Укра­ї­ні, що за­твер­дже­на По­ста­но­вою Прав­лі­н­ня На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни 04.11.2010 р. №481 «Про вне­се­н­ня змін до де­яких нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни з пи­тань ре­гу­лю­ва­н­ня ви­пу­ску та обі­гу еле­ктрон­них гро­шей»).

Основ­ні від­мін­но­сті кри­пто­ва­лю­ти від еле­ктрон­них гро­шей:

• кри­пто­ва­лю­та не озна­чає бор­го­вих зо­бов’язань її во­ло­діль­ця, вла­сни­ка чи емі­тен­та (як бу­ло за­зна­че­но ви­ще, емі­тен­та кри­пто­ва­лю­ти вза­га­лі не існує);

• в си­сте­мі кри­пто­ва­лют від­су­тній єди­ний емі­сій­ний центр чи цен­траль­ний адмі­ні­стра­тор;

• пла­те­жі в ме­жах си­сте­ми пев­ної кри­пто­ва­лю­ти мо­жуть здій­сню­ва­ти­ся аб­со­лю­тно ано­нім­но, що для пла­тни­ків та одер­жу­ва­чів кри­пто­ва­лю­ти озна­чає пов­ну від­су­тність кон­тро­лю з бо­ку будь-яких тре­тіх осіб, в то­му чи­слі дер­жав­них ор­га­нів (це пов’яза­но з тим, що еле­ктрон­ні клю­чі, які ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться під час іден­ти­фі­ка­ції сто­рін роз­ра­хун­ків за уча­стю кри­пто­ва­лю­ти, не мі­стять жо­дних пер­со­наль­них да­них та­ких уча­сни­ків роз­ра­хун­ків, а от­же, не­мо­жли­во вста­но­ви­ти та іден­ти­фі­ку­ва­ти та­ких сто­рін роз­ра­хун­ків);

• мо­жли­вий про­цес ство­ре­н­ня но­вих ви­дів кри­пто­ва­лют або збіль­ше­н­ня об­ся­гів кри­пто­ва­лю­ти в ме­жах одні­єї си­сте­ми кри­пто­ва­лю­ти (про­цес май­нін­гу), в ре­зуль­та­ті чо­го кіль­кість оди­ниць кри­пто­ва­лю­ти мо­же не­по­мір­но збіль­шу­ва­ти­ся без до­да­тко­вої прив’яз­ки до будь-яких зо­бов’язань за та­кою кри­пто­ва­лю­тою, а та­кож мо­же здій­сню­ва­ти­ся на осно­ві ма­те­ма­ти­чних ал­го­ри­тмів з ви­ко­ри­ста­н­ням об­чи­слю­валь­них по­ту­жно­стей комп’юте­рів осіб, які до­бу­ва­ють (май­нять) до­да­тко­ві оди­ни­ці кри­пто­ва­лю­ти. Від­по­від­но, швид­кість ге­не­ра­ції но­вих оди­ниць кри­пто­ва­лю­ти змен­шу­є­ться зі збіль­ше­н­ням за­галь­ної ма­си кри­пто­ва­лю­ти, а ге­не­ра­ція до­да­тко­вих оди­ниць кри­пто­ва­лю­ти у ра­зі до­ся­гне­н­ня пев­ної за­галь­ної кіль­ко­сті оди­ниць ста­не те­хні­чно не­мо­жли­вою (на­при­клад, у ви­пад­ку до­ся­гне­н­ня 21 млн оди­ниць бі­тко­ї­нів);

• еле­ктрон­ні гро­ші ма­ють обов’яз­ко­ву прив’яз­ку до пев­ної на­ціо­наль­ної ва­лю­ти та емі­тен­та, то­ді як кри­пто­ва­лю­та не мо­же бу­ти прив’яза­на до жо­дної ва­лю­ти сві­ту, а та­кож є своє­рі­дною са­мо­стій­ною ва­лю­тою.

З огля­ду на за­зна­че­не, кри­пто­ва­лю­та не є еле­ктрон­ни­ми гро­ши­ма і по­ки що не мо­же бу­ти до них при­рів­ня­на.

Кри­пто­ва­лю­та як фі­нан­со­вий актив чи пре­дмет фі­нан­со­вої по­слу­ги?

Згі­дно зі ст. 1 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про фі­нан­со­ві по­слу­ги та дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг» №2664-III від 12.07.2001 р., фі­нан­со­ві по­слу­ги ви­зна­ча­ю­ться як опе­ра­ції з фі­нан­со­ви­ми акти­ва­ми, що здій­сню­ю­ться в ін­те­ре­сах тре­тіх осіб вла­сним ко­штом чи за ко­шти цих осіб, а у ви­пад­ках, пе­ред­ба­че­них за­ко­но­дав­ством, зав­дя­ки за­лу­че­ним від ін­ших осіб фі­нан­со­вим акти­вам, з ме­тою отри­ма­н­ня при­бу­тку або збе­ре­же­н­ня ре­аль­ної вар­то­сті фі­нан­со­вих акти­вів.

При цьо­му фі­нан­со­ві акти­ви – це ко­шти, цін­ні па­пе­ри, бор­го­ві зо­бов’я- за­н­ня та пра­во ви­мо­ги бор­гу, що не від­не­се­ні до цін­них па­пе­рів. Пе­ре­лік фі­нан­со­вих по­слуг ви­зна­че­ний ст. 4 ви­ще­вка­за­но­го За­ко­ну (тоб­то пре­дме­том фі­нан­со­вих по­слуг обов’яз­ко­во має бу­ти фі­нан­со­вий актив).

Ко­жен із ви­дів фі­нан­со­вих акти­вів вре­гу­льо­ва­ний за­галь­ним та спе­ці­аль­ним за­ко­но­дав­ством. Що сто­су­є­ться пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня кри­пто­ва­лю­ти як гро­шей (за­со­бу пла­те­жу) чи ва­лю­тних цін­но­стей, то мо­ва про це вже йшла ви­ще.

Що­до пра­во­во­го ре­жи­му цін­них па­пе­рів, то пра­во­вий обіг цін­них па­пе­рів та їх ви­чер­пний пе­ре­лік вста­нов­ле­ний ст. 194-198 Ци­віль­но­го ко­де­ксу, а та­кож спе­ці­аль­ним За­ко­ном Укра­ї­ни «Про цін­ні па­пе­ри та фон­до­вий ри­нок» №3480-IV від 23.02.2006 р. Обов’яз­ко­вою озна­кою цін­но­го па­пе­ру є на­яв­ність емі­тен­та цін­но­го па­пе­ру (осо­би, що йо­го ви­пу­скає) та по­свід­че­н­ня гро­шо­во­го або ін­шо­го май­но­во­го пра­ва між осо­бою, яка має пра­ва на цін­ний па­пір, та йо­го емі­тен­том.

От­же, ви­хо­дя­чи з осо­бли­во­стей фун­кціо­ну­ва­н­ня та ви­пу­ску кри­пто­ва­лю­ти, зокре­ма від­су­тність емі­тен­та, а та­кож від­су­тність бор­го­вих зо­бов’язань за кри­пто­ва­лю­тою, про що за­зна­ча­ло­ся ви­ще, пра­во­вий ре­жим цін­них па­пе­рів і бор­го­вих зо­бов’язань до кри­пто­ва­лю­ти не мо­же бу­ти за­сто­со­ва­ний.

Кри­пто­ва­лю­та як про­грам­ний код та об’єкт пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті?

Кри­пто­ва­лю­та є на­бо­ром про­грам­но­го ко­ду, облік і фун­кціо­ну­ва­н­ня яко­го за­сно­ва­ні на ши­фру­ван­ні та за­сто­су­ван­ні рі­зних кри­пто­гра­фі­чних ме­то­дів за­хи­сту, то­му пра­ва на та­кий про­грам­ний код до­сить ча­сто при­рів­ню­ють до прав на про­грам­не за­без­пе­че­н­ня з від­по­від­ним пра­во­вим ре­гу­лю­ва­н­ням. Про­те го­лов­на про­бле­ма цьо­го під­хо­ду по­ля­гає у то­му, що у та­ко­го про­грам­но­го ко­ду не­має ав­то­ра, оскіль­ки емі­сія кри­пто­ва­лю­ти де­цен­тра­лі­зо­ва­на та ав­то­ма­ти­зо­ва­на, єди­ний емі­тент кри­пто­ва­лю­ти від­су­тній. Та­ким чи­ном, не ко­ре­ктно ствер­джу­ва­ти, що кри­пто­ва­лю­та є про­грам­ним за­без­пе­че­н­ням чи об’єктом пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті (на­при­клад, у ро­зу­мін­ні ст. 418, 420, 421 ЦК, ст. 1, 8, 11, 18 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ав­тор­ське пра­во і су­мі­жні пра­ва»). Від­по­від­но, че­рез від­су­тність ав­то­ра на та­кий про­грам­ний код бу­де не­мо­жли­во вре­гу­лю­ва­ти кри­пто­ва­лю­ту як об’єкт пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті (зокре­ма, як про­гра­му), а от­же, до опе­ра­цій з пе­ре­да­чі прав на кри­пто­ва­лю­ту не­мо­жли­во за­сто­со­ву­ва­ти за­ко­но­дав­ство про пе­ре­да­чу прав на об’єкти прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті.

Про­блем­ність та пер­спе­кти­ви пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня

Як ба­чи­мо, на сьо­го­дні основ­ною про­бле­мою ре­гу­лю­ва­н­ня пра­во­від­но­син із кри­пто­ва­лю­та­ми, на­сам­пе­ред, є від­су­тність від­по­від­них за­ко­но­дав- чих норм, що мо­жуть бу­ти за­сто­со­ва­ні до кри­пто­ва­лют.

Ін­шою про­бле­мою пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня кри­пто­ва­лют в Укра­ї­ні є не­о­дно­зна­чне ре­гу­лю­ва­н­ня кри­пто­ва­лют у сві­ті. Кра­ї­ни з силь­ною еко­но­мі­кою та гро­шо­вою оди­ни­цею за­про­ва­джу­ють кри­пто­ва­лю­ту як за­сіб пла­те­жу або як фі­нан­со­вий актив. Кра­ї­ни зі слаб­кою еко­но­мі­кою та не­ста­біль­ною гро­шо­вою оди­ни­цею на­ма­га­ю­ться під­три­ма­ти на­ціо­наль­ну ва­лю­ту, обме­жив­ши кри­пто­ва­лю­ти як за­сіб пла­те­жу, про­те до­зво­ля­ю­чи кри­пто­ва­лю­ту як за­сіб обмі­ну.

На­при­клад, у де­яких шта­тах США кри­пто­ва­лю­та є пре­дме­том гро­шо­вих пе­ре­ка­зів у пла­ті­жній си­сте­мі. В Ні­меч­чи­ні бі­тко­ї­ни ви­зна­ні роз­ра­хун­ко­вою оди­ни­цею. В Япо­нії кри­пто­ва­лю­та ви­зна­є­ться за­кон­ним пла­ті­жним за­со­бом. В Єв­ро­пі кри­пто­ва­лю­та зде­біль­шо­го при­рів­ню­є­ться до еле­ктрон­них гро­шей, про­те не вва­жа­є­ться за­кон­ним пла­ті­жним за­со­бом і роз­гля­да­є­ться як за­сіб обмі­ну. В Ки­таї опе­ра­ції з бі­тко­ї­на­ми за­бо­ро­не­ні для бан­ків, але до­зво­ле­ні для фі­зи­чних осіб. У Ка­на­ді бі­тко­їн є за­со­бом роз­ра­хун­ку. В Іспа­нії си­сте­ма бі­тко­їн ви­зна­на офі­цій­ною пла­ті­жною си­сте­мою. Пря­мі за­бо­ро­ни на ви­ко­ри­ста­н­ня кри­пто­ва­лю­ти існу­ють у Бо­лі­вії, Еква­до­рі, Тай­лан­ді та В’єтна­мі.

Та­ким чи­ном, не­о­дно­зна­чний під­хід до кри­пто­ва­лют у рі­зних кра­ї­нах сві­ту ство­рює до­да­тко­ві про­бле­ми для ви­зна­че­н­ня пра­во­во­го ста­ту­су кри­пто­ва­лю­ти. Це озна­чає, що в Укра­ї­ні не­об­хі­дно ви­ро­би­ти вла­сний під­хід до пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня кри­пто­ва­лют, на­дав­ши їм осо­бли­во­го пра­во­во­го ста­ту­су, ви­хо­дя­чи з су­ча­сно­го ста­ну за­ко­но­дав­ства та еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку кра­ї­ни.

Згі­дно зі ста­ти­сти­чни­ми да­ни­ми, у 2016 р. ви­ве­де­н­ня кри­пто­ва­лю­ти в на­ціо­наль­ну ва­лю­ту до­рів­ню­ва­ло су­мі 775,2 млн грн, а вве­де­н­ня на­ціо­наль­ної ва­лю­ти на бір­жі кри­пто­ва­лют – 856,8 млн грн. За один ли­ше 2016 р. по­пит на кри­пто­ва­лю­ти в Укра­ї­ні ви­ріс у 5 ра­зів, а за кіль­кі­стю, на­при­клад, Bitcoin-га­ман­ців, Укра­ї­на вхо­дить до Топ-5 сві­то­вих лі­де­рів.

За при­бли­зни­ми оцін­ка­ми, ста­ном на сьо­го­дні існує по­над 2 тис. ви­дів кри­пто­ва­лют, най­більш по­пу­ляр­ним є бі­тко­їн (BitCoin). За­галь­на ка­пі­та­лі­за­ція рин­ку Bitcoin оці­ню­є­ться у 130 млрд до­ла­рів США, а су­ку­пний об­сяг тор­гів та­ки­ми ци­фро­ви­ми акти­ва­ми ся­гає 2,6 млрд до­ла­рів США. Та­ким чи­ном, до­сить див­ною ви­да­є­ться си­ту­а­ція, за якої кри­пто­ва­лю­та ста­ла не­о­дмін­ною ча­сти­ною со­ці­аль­них від­но­син, фі­нан­со­вих ін­стру­мен­тів, бі­зне­су, при цьо­му не ма­ю­чи пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня. Як по­ка­зує сві­то­ва пра­кти­ка, кри­пто­ва­лю­та на­би­рає все біль­шої по­пу­ляр­но­сті в усьо­му сві­ті, її роз­ви­ток за­бо­ро­ни­ти те­хні­чно не­мо­жли­во та еко­но­мі­чно не­до­ціль­но, а от­же, пра­во­ве ре­гу­лю­ва­н­ня кри­пто­ва­лют на­ра­зі є ли­ше пи­та­н­ням ча­су.

На­ра­зі у Вер­хов­ній Ра­ді за­ре­є­стро­ва­но одра­зу два за­ко­но­про­е­кти, які сто­су­ю­ться пра­во­во­го ста­ту­су та обі­гу кри­пто­ва­лют:

• Про­ект За­ко­ну Укра­ї­ни від 10.10.2017 р. №7183-1 «Про сти­му­лю­ва­н­ня рин­ку кри­пто­ва­лют та їх по­хі­дних в Укра­ї­ні» (ав­тор за­ко­но­дав­чої іні­ці­а­ти­ви С. Ри­бал­ка);

• Про­ект За­ко­ну Укра­ї­ни від 06.10.2017 р. №7183 «Про обіг кри­пто­ва­лю­ти в Укра­ї­ні» (ав­то­ри за­ко­но­дав­чої іні­ці­а­ти­ви: І. Єфре­мо­ва, Л. Де­ні­со­ва, І. Ко­тві­цький, І. Ри­бак, С. Вой­це­хов­ська).

Про­ект За­ко­ну Укра­ї­ни від 10.10.2017 р. №7183-1 «Про сти­му­лю­ва­н­ня рин­ку кри­пто­ва­лют та їх по­хі­дних в Укра­ї­ні» ви­зна­чає кри­пто­ва­лю­ту як де­цен­тра­лі­зо­ва­ний ци­фро­вий ви­мір вар­то­сті, що мо­же бу­ти ви­ра­же­ний в чи­сло­во­му ви­гля­ді та фун­кціо­нує як за­сіб обмі­ну, збе­ре­же­н­ня вар­то­сті або оди­ни­ця облі­ку, що за­сно­ва­ний на ма­те­ма­ти­чних об­чи­сле­н­нях, є їх ре­зуль­та­том та має кри­пто­гра­фі­чний за­хист облі­ку. Кри­пто­ва­лю­та для ці­лей пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня вва­жа­є­ться фі­нан­со­вим акти­вом. При цьо­му Про­е­ктом пе­ред­ба­ча­є­ться вве­де­н­ня 2% збо­ру на обов’яз­ко­ве дер­жав­не пен­сій­не стра­ху­ва­н­ня з ко­жної кри­пто­об­мін­ної опе­ра­ції, що при­зве­де до до­да­тко­вих над­хо­джень до Дер­жав­но­го бю­дже­ту Укра­ї­ни.

За­ко­но­про­е­ктом №7183 «Про обіг кри­пто­ва­лю­ти в Укра­ї­ні» ви­зна­ча­є­ться, що кри­пто­ва­лю­та – це про­грам­ний код (на­бір сим­во­лів, цифр та букв), що є об’єктом пра­ва вла­сно­сті, який мо­же ви­сту­па­ти за­со­бом мі­ни, ві­до­мо­сті про який вно­ся­ться та збе­рі­га­ю­ться у си­сте­мі бло­кчейн як облі­ко­ві оди­ни­ці по­то­чної си­сте­ми бло­кчейн у ви­гля­ді да­них (про­грам­но­го ко­ду). При цьо­му в про­е­кті за­зна­ча­є­ться, що до кри­пто­ва­лю­ти за­сто­со­ву­ю­ться за­галь­ні нор­ми, які роз­по­всю­джу­ю­ться на пра­во при­ва­тної вла­сно­сті, а до кри­пто­ва­лю­тних тран­за­кцій за­сто­со­ву­ю­ться за­галь­ні по­ло­же­н­ня про до­го­вір мі­ни, від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни. Та­кож про­е­ктом пе­ред­ба­ча­є­ться роз­по­всю­дже­н­ня по­да­тко­вих пра­во­від­но­син до опе­ра­цій з май­нін­гу та мі­ни (обмі­ну) кри­пто­ва­лю­ти, від­по­від­но до чин­но­го за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни (тоб­то кри­пто­ва­лю­та бу­де об’єктом опо­да­тку­ва­н­ня).

На на­шу дум­ку, оби­два за­ко­но­про­е­кти по­тре­бу­ють до­да­тко­во­го до­о­пра­цю­ва­н­ня, пе­ред­усім, з огля­ду на те, що по­трі­бно па­ра­лель­но вно­си­ти змі­ни в ін­ші за­ко­но­дав­чі акти, які ре­гу­лю­ють су­мі­жні пра­во­від­но­си­ни (зокре­ма, до Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни), на­дав­ши ви­зна­че­н­ня і пра­во­вий ста­тус кри­пто­ва­лю­ти як осо­бли­во­го об’єкта ци­віль­но­пра­во­вих від­но­син. При цьо­му на рів­ні дер­жа­ви не­об­хі­дно роз­ро­бля­ти про­гра­ми з впро­ва­дже­н­ня спе­ці­аль­но­го про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня, в яко­му бу­де мо­жли­вий обіг кри­пто­ва­лю­ти, на­при­клад, як пре­дме­та мі­ни. Та­кож, без­пе­ре­чно, кри­пто­ва­лю­ти ма­ють бу­ти об’єкта­ми опо­да­тку­ва­н­ня, що ство­рить до­да­тко­ві над­хо­дже­н­ня до Дер­жав­но­го бю­дже­ту Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.