Еле­ктрон­не су­до­чин­ство. Чи має Укра­ї­на шан­си?

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА ЕКСПЕРТА -

Пер­ші кро­ки до за­про­ва­дже­н­ня си­сте­ми «Еле­ктрон­ний суд» в Укра­ї­ні бу­ли здій­сне­ні згі­дно з на­ка­зом Дер­жав­ної су­до­вої адмі­ні­стра­ції Укра­ї­ни від 31.05.2013 р. №72 «Про ре­а­лі­за­цію про­е­кту що­до обмі­ну еле­ктрон­ни­ми до­ку­мен­та­ми між су­дом та уча­сни­ка­ми су­до­во­го про­це­су», зі змі­на­ми та до­пов­не­н­ня­ми.

Не­що­дав­но, 03.10.2017 р., Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла в ці­ло­му пре­зи­дент­ський за­ко­но­про­ект №6232 «Про вне­се­н­ня змін до Го­спо­дар­сько­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу, Ци­віль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу, Ко­де­ксу адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства Укра­ї­ни та ін­ших за­ко­но­дав­чих актів», від­по­від­но до яко­го в Укра­ї­ні за­про­ва­дже­но Єди­ну су­до­ву ін­фор­ма­цій­но-те­ле­ко­му­ні­ка­цій­ну си­сте­му.

Єди­на су­до­ва ін­фор­ма­цій­но-те­ле­ко­му­ні­ка­цій­на си­сте­ма до­зво­лить за­без­пе­чи­ти обмін до­ку­мен­та­ми в еле­ктрон­ній фор­мі між всі­ма уча­сни­ка­ми су­до­вих про­це­сів та су­дом, а та­кож фі­ксу­ва­н­ня су­до­во­го про­це­су та участь у су­до­во­му за­сі­дан­ні в ре­жи­мі ві­део­кон­фе­рен­ції.

Від­по­від­но до за­зна­че­но­го за­ко­ну, си­сте­ма ор­га­ні­за­ції су­до­чин­ства в Укра­ї­ні за­знає пев­них змін, а са­ме: обов’яз­ко­вість ре­є­стра­ції про­це­су­аль­них до­ку­мен­тів у си­сте­мі в день їх над­хо­дже­н­ня; вчи­не­н­ня будь-яких дій в еле­ктрон­ній фор­мі з ви­ко­ри­ста­н­ням еле­ктрон­но­го ци­фро­во­го під­пи­су; ав­то­ма­ти­чне ви­зна­че­н­ня си­сте­мою суд­ді або ко­ле­гії суд­дів для роз­гля­ду кон­кре­тної спра­ви у по­ряд­ку, вста­нов­ле­но­му Ко­де­кса­ми; збе­ре­же­н­ня ма­те­рі­а­лів справ в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді; збе­ре­же­н­ня пра­ва уча­сни­ків спра­ви звер­та­ти­ся до су­ду в па­пе­ро­вій фор­мі та отри­му­ва­ти від­по­від­ні до­ку­мен­ти пі­сля за­про­ва­дже­н­ня си­сте­ми; обов’яз­ко­вість транс­ля­ції су­до­во­го за­сі­да­н­ня у ре­жи­мі ві­део­кон­фе­рен­ції че­рез ме­ре­жу Ін­тер­нет; фун­кціо­ну­ва­н­ня Єди­но­го дер­жав­но­го ре­є­стру ви­ко­нав­чих до­ку­мен­тів. Дер­жав­ній су­до­вій адмі­ні­стра­ції Укра­ї­ни ре­ко­мен­до­ва­но до 31.03.2018 р. за­без­пе­чи­ти ство­ре­н­ня та на­ле­жне фун­кціо­ну­ва­н­ня Єди­ної су­до­вої ін­фор­ма­цій­но­те­ле­ко­му­ні­ка­цій­ної си­сте­ми.

За­га­лом, впро­ва­дже­н­ня си­сте­ми «Еле­ктрон­но­го су­ду» спри­йма­є­ться пра­во­вою спіль­но­тою по­зи­тив­но, однак за­зви­чай до но­во­вве­день у за­ко­но­дав­стві став­ля­ться з обе­ре­жні­стю, вра­хо­ву­ю­чи не зав­жди чі­ткий та по­слі­дов­ний ал­го­ритм за­про­ва­дже­н­ня та­ких но­во­вве­день на пра­кти­ці.

На сьо­го­дні укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство до­ста­тньо ада­пто­ва­не до фун­кціо­ну­ва­н­ня еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства. Всі су­ди, ДСА, уста­но­ви та ор­га­ни су­до­вої вла­ди ма­ють мо­жли­вість ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти вла­сні сто­рін- ки або роз­мі­щу­ва­ти ін­фор­ма­цію на веб-пор­та­лі «Су­до­ва Вла­да Укра­ї­ни» (http://court.gov.ua/), де ви­кла­де­на ма­кси­маль­но пов­на ін­фор­ма­ція про суд. Вже роз­ро­бле­но нор­ма­тив­но­пра­во­ву ба­зу, яка ви­зна­чає по­ря­док фун­кціо­ну­ва­н­ня веб-пор­та­лу « Су­до­ва вла­да Укра­ї­ни » . Укра­їн­ські суд­ді вже ма­ють сер­ти­фі­ко­ва­ні еле­ктрон­ні під­пи­си, до­ступ до ме­ре­жі Ін­тер­нет за те­хно­ло­гі­єю ADSL, у су­дах за­про­ва­дже­но спе­ці­а­лі­зо­ва­не про­грам­не за­без­пе­че­н­ня з ав­то­ма­ти­за­ції су­до­во­го до­ку­мен­то­обі­гу.

Та­кож по­ряд із за­галь­ним до­сту­пом, що мі­сти­ться на веб-пор­та­лі су­до­вої вла­ди, ко­ри­сту­вач має до­да­тко­ву мо­жли­вість за­ре­є­стру­ва­ти­ся на сай­ті су­до­вої вла­ди та отри­ма­ти пов­ний текст про­це­су­аль­них до­ку­мен­тів що­до спра­ви, в якій він є сто­ро­ною про­це­су або адво­ка­том; отри­му­ва­ти ав­то­ма­ти­чні по­ві­дом­ле­н­ня про змі­ну ста­ну сво­їх справ та прийня­т­тя но­вих до­ку­мен­тів у спра­ві; по­да­ва­ти в суд по­зов­ну за­яву та до­ку­мен­ти зі сво­єї спра­ви в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді з ви­ко­ри­ста­н­ням еле­ктрон­но­го ци­фро­во­го під­пи­су.

Від­по­від­но до На­ка­зу Дер­жав­ної су­до­вої адмі­ні­стра­ції від 23.03.2017 р. №367, з 01.04.2017 р. в 7 пі­ло­тних укра­їн­ських су­дах за­про­ва­дже­но Тим­ча­со­вий ре­гла­мент обмі­ну еле­ктрон­ни­ми до­ку­мен­та­ми. На­при­клад, Жов­тне­вий ра­йон­ний суд Оде­си та Він­ни­цький окру­жний адмі­ні­стра­тив­ний су­ди по­ряд із по­зи­тив­ною пра­кти­кою за­про­ва­дже­н­ня еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства вже мо­жуть вка­зу­ва­ти на не­до­лі­ки та не­об­хі­дні до­о­пра­цю­ва­н­ня нор­ма­тив­но-пра­во­вої ба­зи «Еле­ктрон­но­го су­ду».

Ре­а­лії сьо­го­де­н­ня та­кі, що мо­біль­ні те­хно­ло­гії та ін­тер­нет ста­ли не­о­дмін­ною ча­сти­ною про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті ко­жно­го юри­ста. При­мі­ром, у сво­їй про­фе­сій­ній ді­яль­но­сті я вже по­над рік успі­шно ви­ко­ри­сто­вую пе­ре­ва­ги за­про­ва­дже­но­го еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства, отри­му­ю­чи су­до­ві СМС-по­віс­тки, а та­кож на­ле­жним чи­ном по­ві­дом­ляю суд про не­мо­жли­вість яв­ки на су­до­ве за­сі­да­н­ня шля­хом над­си­ла­н­ня на еле­ктрон­ну адре­су су­ду від­ска­но­ва­них ко­пій кло­по­тань про від­кла­де­н­ня роз­гля­ду спра­ви. Все це ста­ло мо­жли­вим зав­дя­ки впро­ва­джен­ню в Укра­ї­ні еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства.

Во­дно­час, для то­го щоб впро­ва­дже­на За­ко­ном №6232 си­сте­ма за­пра­цю­ва­ла нор­маль­но, не­об­хі­дно, щоб два чин­ни­ки (люд­ський фа­ктор та на­ле­жне го­спо­дар­сько-фі­нан­со­ве за­без­пе­че­н­ня еле­ктрон­но­го су­ду) зна­хо­ди­ли­ся у ті­сній вза­є­мо­дії.

Мо­жли­вість впро­ва­дже­н­ня ефе­ктив­ної ро­бо­ти си­сте­ми еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства у м. Ки­є­ві та обла­сних цен­трах не ви­кли­кає за­пе­ре­чень. Однак у ма­лень­ких мі­сте­чках, де в су­дах бра­кує люд­ських ре­сур­сів для за­без­пе­че­н­ня які­сно­го та швид­ко­го су­до­чин­ства у «па­пе­ро­вій фор­мі», уча­сни­ки про­це­су не мо­жуть мі­ся­ця­ми отри­ма­ти рі­ше­н­ня су­ду, пер­спе­кти­ви еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства ви­гля­да­ють до­сить не­д­ося­жни­ми.

Хо­ча ви­мо­ги до оформ­ле­н­ня пер­со­наль­но­го еле­ктрон­но­го ци­фро­во­го під­пи­су є до­сту­пни­ми пе­ре­сі­чно­му гро­ма­дя­ни­но­ві Укра­ї­ни, обов’яз­ко­ве ви­ко­ри­ста­н­ня та­ко­го під­пи­су на еле­ктрон­них до­ку­мен­тах ста­вить під сум­нів по­лег­ше­н­ня до­сту­пу до еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства осо­би, пра­ва якої по­ру­ше­ні. На­при­клад, у су­сі­дній Поль­щі до­ступ до еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства вста­нов­ле­ний що­до окре­мих ка­те­го­рій справ (за­зви­чай ко­мер­цій­них), про­ва­дже­н­ня в яких су­про­во­джу­ють про­фе­сій­ні уча­сни­ки рин­ку юри­ди­чних по­слуг – адво­ка­ти.

По­ряд з по­зи­тив­ни­ми мо­мен­та­ми що­до за­про­ва­дже­н­ня «Еле­ктрон­но­го су­ду» та змен­ше­н­ня у зв’яз­ку з цим ко­ру­пцій­ної скла­до­вої шля­хом ви­лу­че­н­ня без­по­се­ре­дніх кон­та­ктів між всі­ма уча­сни­ка­ми су­до­во­го про­це­су, не мо­жна ви­клю­ча­ти мо­жли­вість сто­рон­ньо­го втру­ча­н­ня тре­тіх осіб у си­сте­му еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства. В епо­ху ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій до­ступ го­лов­них уча­сни­ків про­це­су (суд­дів) до еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства має бу­ти за­хи­ще­ний від впли­ву тре­тіх осіб на най­ви­що­му рів­ні. Та­кож по­трі­бно за­без­пе­чи­ти без­пе­ре­бій­ний до­ступ всіх уча­сни­ків про­це­су до «Еле­ктрон­но­го су­ду», щоб та­кі клю­чо­ві прин­ци­пи пра­во­су­д­дя як гла­сність та від­кри­тість су­до­во­го про­це­су в жо­дно­му ви­пад­ку не бу­ли по­ру­ше­ні че­рез те­хні­чні не­справ­но­сті си­сте­ми.

Для пов­но­цін­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня «Еле­ктрон­но­го су­ду» всім уча­сни­кам не­об­хі­дно за­без­пе­чи­ти:

• до­сту­пність над­хо­дже­н­ня про­це­су­аль­них і не­про­це­су­аль­них до­ку­мен­тів в еле­ктрон­но­му фор­ма­ті, скрі­пле­них еле­ктрон­но-ци­фро­вим під­пи­сом, ко­жно­му ко­ри­сту­ва­че­ві;

• фор­му­ва­н­ня, роз­гляд та рух справ по су­до­вих ін­стан­ці­ях, збе­рі­га­н­ня справ в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді, мо­жли­вість озна­йом­ле­н­ня з ма­те­рі­а­ла­ми спра­ви в еле­ктрон­но­му ка­бі­не­ті;

• ав­то­ма­ти­чне оформ­ле­н­ня ви­ко­нав­чих до­ку­мен­тів та їх на­прав­ле­н­ня до ви­ко­нав­чої слу­жби;

• обмін ін­фор­ма­ці­єю між всі­ма дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми та уста­но­ва­ми, що пов’яза­ні з еле­ктрон­ним су­до­чин­ством.

Та­ким чи­ном, пер­спе­кти­ви «Еле­ктрон­но­го пра­во­су­д­дя» в Укра­ї­ні, швид­кість йо­го впро­ва­дже­н­ня та ефе­ктив­ність ви­ко­ри­ста­н­ня за­ле­жать від ті­сної вза­є­мо­дії всіх уча­сни­ків су­до­чин­ства, а та­кож на­яв­но­сті на­ле­жно­го фі­нан­со­во­го за­без­пе­че­н­ня з бо­ку дер­жа­ви.

Оле­на РОЇК, юрист ЮФ «Астерс»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.