Лю­биш он­лайн ку­пу­ва­ти – знай, як се­бе за­хи­ща­ти

Yurydychna Gazeta - - КО­ЛОН­КА ЕКС­ПЕР­ТА -

Що про­по­ну­ють нам укра­їн­ські LegalTech стар­та­пи?

Швид­кий роз­ви­ток ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій та по­тре­ба у ви­рі­шен­ні пи­тань з мі­ні­маль­ни­ми ви­тра­та­ми зу­силь та ча­су ство­ри­ли та­кий на­пря­мок як LegalTech. Ме­тою цьо­го на­пря­му є пе­ре­гляд тра­ди­цій­них по­гля­дів на ви­рі­ше­н­ня юри­ди­чних пи­тань шля­хом впро­ва­дже­н­ня су­ча­сних ав­то­ма­ти­зо­ва­них сер­ві­сів у сфе­рі пра­во­вих по­слуг. На­при­клад, по­ча­ли з’яв­ля­ти­ся стар­та­пи, що до­зво­ля­ють отри­ма­ти кон­суль­та­цію юри­ста за до­по­мо­гою ме­ре­жі Ін­тер­нет або скон­стру­ю­ва­ти «ро­зум­ні» фор­ми до­ку­мен­тів, які зда­тні змі­ню­ва­ти­ся за­ле­жно від кон­кре­тних умов. Пер­спе­ктив­ним та­кож є ство­ре­н­ня он­лайн-сер­ві­сів із вре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів на осно­ві про­це­дур при­ми­ре­н­ня.

Не­що­дав­но у м. Ки­є­ві в рам­ках між­на­ро­дно­го кон­кур­су стар­та­пів у сфе­рі LegalTech, ор­га­ні­зо­ва­но­го Га­азь­ким ін­сти­ту­том ін­но­ва­цій у пра­ві (HIIL), пе­ре­мож­цем укра­їн­сько­го ета­пу ста­ла веб-пла­тфор­ма з он­лайн-вре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів (ОВС) у сфе­рі ін­тер­нет-тор­гів­лі – Pinky Solutions. Та­кож жу­рі кон­кур­су від­зна­чи­ли три ін­ші про­е­кти: ре­сурс для ро­бо­ти з Єди­ним дер­жав­ним ре­є­стром су­до­вих рі­шень – Суд на до­ло­ні / Court on the palm; сер­віс ав­то­ма­ти­за­ції під­го­тов­ки до­ку­мен­тів – AxDraft; бот для ре­є­стра­ції тор­го­вель­них ма­рок – Patentbot.

Спо­жи­вач vs он­лайн-про­да­вець

Чи зна­йо­ма вам на­сту­пна си­ту­а­ція? Ви за­мов­ля­є­те то­вар он­лайн та отри­му­є­те йо­го не­на­ле­жної яко­сті. Ви звер­та­є­те­ся до слу­жби під­трим­ки ін­тер­нет-ма­га­зи­ну з про­ха­н­ням по­вер­ну­ти/за­мі­ни­ти то­вар, про­те зі­штов­ху­є­те­ся з від­мов­ка­ми про­дав­ця або від­су­тні­стю будь-якої ре­а­кції. То­ді пе­ред ва­ми по­стає ви­бір: ці­ною нер­вів, ча­су, ко­штів «ви­би­ти» з про­дав­ця на­ле­жну по­слу­гу або про­сто за­мо­ви­ти ана­ло­гі­чний то­вар з ін­шо­го ін­тер­нет-ма­га­зи­ну, зми­рив­шись із втра­че­ни­ми гро­ши­ма. Пе­ре­мо­жець кон­кур­су стар­та­пів у сфе­рі LegalTech про­по­нує нам тре­тю опцію – пе­ре­да­ти спір на вре­гу­лю­ва­н­ня за до­по­мо­гою спе­ці­аль­ної веб-пла­тфор­ми ОВС.

Пе­ре­ва­ги он­лайнв­ре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів

ОВС – це про­це­ду­ра ма­кси­маль­но швид­ко­го до­су­до­во­го ви­рі­ше­н­ня кон­флі­ктів шля­хом пе­ре­го­во­рів між по­ку­пцем та про­дав­цем із за­сто­су­ва­н­ням ін­тер­нет-те­хно­ло­гій. Та­ка про­це­ду­ра мо­же бу­ти за­сто­со­ва­на для ши­ро­ко­го спе­ктра про­блем: від еле­ктрон­ної ко­мер­ції до тру­до­вих спо­рів і по­бу­то­вих су­пе­ре­чок.

Основ­ні пе­ре­ва­ги ви­ко­ри­ста­н­ня веб-пла­тфор­ми ОВС у сфе­рі ін­тер­нет-тор­гів­лі:

• за­сто­су­ва­н­ня спе­ці­аль­них ал­го­ри­тмів комп’ютер­них про­грам для біль­шо­сті спо­рів (спір вре­гу­льо­ву­є­ться на най­більш об’єктив­них та спра­ве­дли­вих умо­вах без за­лу­че­н­ня люд­сько­го фа­кто­ра);

• мо­жли­вість уни­кне­н­ня су­до­вої тя­га­ни­ни, до­да­тко­вих ви­трат ча­су і ко­штів (вар­то за­зна­чи­ти, що спо­жи­ва­чі, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи веб-пла­тфор­му ОВС, не по­збав­ля­ю­ться мо­жли- во­сті звер­ну­ти­ся за за­хи­стом сво­їх прав до су­ду або ор­га­нів із за­хи­сту прав спо­жи­ва­чів);

• стро­ки вре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів за­ле­жать від пла­тфор­ми та за­йма­ють від кіль­кох го­дин до 30-ти днів;

• ОВС до­зво­ляє не ви­но­си­ти пи­та­н­ня яко­сті то­ва­рів і по­слуг на пу­блі­чне обго­во­ре­н­ня, що на­дає змо­гу про­дав­цю збе­рег­ти вла­сну ре­пу­та­цію (рі­ше­н­ня, прийня­ті он­лайн, не пу­блі­ку­ю­ться, як рі­ше­н­ня су­дів, у від­кри­то­му до­сту­пі; во­дно­час ОВС не по­збав­ляє пра­ва по­ку­пця за­ли­ша­ти не­га­тив­ні від­гу­ки в со­ці­аль­них ме­ре­жах або за­но­си­ти про­дав­ця у чор­ні спи­ски);

• по­зи­тив­ний до­свід вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру фор­мує до­ві­ру між про­дав­цем та по­ку­пцем ін­тер­нет-ма­га­зи­ну;

• про­да­вець отри­мує ло­яль­ність по­ку­пців, оскіль­ки при­су­тність про­дав­ця на веб-пла­тфор­мі де­мон­струє ба­жа­н­ня остан­ньо­го на­да­ти які­сні то­ва­ри та сер­віс, до­го­ди­ти по­ку­пце­ві, а у ра­зі ви­ни­кне­н­ня пре­тен­зій ви­рі­ши­ти про­бле­му та­ким чи­ном, щоб по­ку­пець за­ли­шив­ся за­до­во­ле­ним;

• про­да­вець отри­мує мо­жли­вість зеко­но­ми­ти на пер­со­на­лі зі слу­жби під­трим­ки, що опра­цьо­вує скар­ги.

Як пра­цює ОВС?

• Кон­флі­ктна си­ту­а­ція; • по­да­ча скар­ги спо­жи­ва­чем (ви­бір про­дав­ця / ви­бір скар­ги / ви­бір ком­пен­са­ції);

• від­по­відь про­дав­ця (зго­ден / не зго­ден / про­по­зи­ція)

• за­сто­су­ва­н­ня ал­го­ри­тмів – по­шук ва­рі­ан­тів вре­гу­лю­ва­н­ня;

• фі­кса­ція до­мов­ле­но­сті.

Обов’яз­ко­вість та вар­тість ОВС

На­ра­зі веб-пла­тфор­ма ОВС вже роз­ро­бле­на та про­хо­дить те­сту­ва­н­ня. Пі­сля вті­ле­н­ня у жи­т­тя цей вид вре­гу­лю­ва­н­ня ді­я­ти­ме на до­бро­віль­них за­са­дах, за умо­ви зго­ди обох сто­рін, що до­зво­ля­є­ться чин­ним за­ко­но­дав­ством. Однак у май­бу­тньо­му та­ка про­це­ду­ра мо­же ста­ти обов’яз­ко­вою, оскіль­ки во­на пе­ред­ба­че­на нор­ма­тив­ни­ми акта­ми ЄС (Ди­ре­кти­ва 2013/ 11/EU від 21.05.2013 р. та Ре­гла­мент №524/2013 від 21.05.2013 р.), які не­за­ба­ром, вра­хо­ву­ю­чи єв­ро­ін­те­гра­цію, бу­дуть ада­пто­ва­ні в укра­їн­сько­му за­ко­но­дав­стві. Про­дав­ці бу­дуть зо­бов’ яза­ні ма­ти ре­є­стра­цію на веб-пла­тфор­мі з обов’яз­ко­вим роз­мі­ще­н­ням на сто­рін­ці вла­сно­го ін­тер­нет-ма­га­зи­ну по­си­ла­н­ня на та­ку веб-пла­тфор­му ОВС. За від­су­тно­сті по­си­ла­н­ня ін­тер­нет- ма­га­зин спла­чу­ва­ти­ме штраф. Очі­ку­є­ться, що для спо­жи­ва­чів ко­ри­сту­ва­н­ня ОВС бу­де без­ко­штов­ним, а про­дав­ці спла­чу­ва­ти­муть що­рі­чні вне­ски.

На шля­ху до еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства

Вра­хо­ву­ю­чи низь­кий рі­вень до­ві­ри на­се­ле­н­ня до ни­ні­шньої су­до­вої си­сте­ми, за­тра­тність звер­не­н­ня до су­ду у ра­зі за­лу­че­н­ня юри­стів, а та­кож три­ва­лість роз­гля­ду спо­рів у су­дах, за­про­ва­дже­н­ня ОВС ста­не ефе­ктив­ним і до­сту­пним спосо­бом ви­рі­ше­н­ня кон­флі­ктів та від­криє но­ві мо­жли­во­сті еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства.

Оле­на КО­ЖО­КАР, юрист пра­кти­ки ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті/те­хно­ло­гій, ме­діа та те­ле­ко­му­ні­ка­цій ЄПАП Укра­ї­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.