Ци­фро­ві те­хно­ло­гії та юри­ди­чний бі­знес

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ / МЕДІА / ТЕХНОЛОГІЇ - Ан­дрій КОСТЕНКО, Legal Engineer в Axon Partners

Ево­лю­ція юри­ста чи юри­ди­чних по­слуг?

Ді­джи­та­лі­за­ція юри­ди­чних по­слуг є шля­хом ево­лю­цій­но-ре­во­лю­цій­ним: щось за­ста­рі­ле не про­сто змі­ню­є­ться чи­мось но­вим, а по­де­ку­ди це від­бу­ва­є­ться не­спо­ді­ва­но і не зав­жди ком­фор­тно для всіх. Існує та­кий тер­мін «disruptive innovations» – під­рив­ні ін­но­ва­ції. Спо­ча­тку во­ни мо­жуть різ­ко ви­ве­сти із зо­ни ком­фор­ту, але за­ра­ди ство­ре­н­ня ще біль­шо­го ком­фор­ту в пер­спе­кти­ві. З ча­сом лю­ди зви­ка­ють до но­вих благ і но­вих про­блем. В еко­но­мі­ці так бу­ло зав­жди. Ко­ли з’яви­ли­ся па­пе­ро­ві гро­ші, ни­ми ста­ло лег­ше ко­ри­сту­ва­ти­ся, але ви­ник ла про­бле­ма під­роб­ки та ін­фля­ції. Ко­ли з’яви­ли­ся еле­ктрон­ні гро­ші та ін­тер­нет­бан­кінг, то ни­ми ста­ло на­ба­га­то зру­чні­ше ко­ри­сту­ва­ти­ся, але до­да­ли­ся кі­бер­за­гро­зи (на­прик лад, фі­шинг). Кри­пто­ва­лю­ти ста­ли ще зру­чні­ши­ми, але до­да­ла­ся не­ви­зна­че­ність в їхньо­му ста­ту­сі та цін­но­сті.

Но­ві­тня га­лузь, в якій юри­спру­ден­ція за­зна­ва­ти­ме без­жаль­них змін, на­зи­ва­є­ться «legal tech». В Укра­ї­ні вже є де­ся­тки стар­та­пів і про­е­ктів у цій га­лу­зі, де­які з них вже до­ста­тньо ві­до­мі, ма­ють гар­ну під­трим­ку та ко­шти для вті­ле­н­ня сво­їх ідей. Однак чи під­да­сться юри­спру­ден­ція зі сво­ї­ми ба­га­то­ві­ко­ви­ми тра­ди­ці­я­ми та фун­да­мен­таль­ни­ми цін­но­стя­ми цьо­му ін­но­ва­цій­но­му впли­ву? Чи озна­чає це, що юри­сти та­кож по­вин­ні змі­ню­ва­ти­ся? Чи по­трі­бні но­ві юри­ди­чні шко­ли, чи це спра­ва осо­би­сто ко­жно­го юри­ста? Про­по­ную по­ди­ви­ти­ся на ді­джи­та­лі­за­цію юри­ди­чних по­слуг, як на ево­лю­цію, що має прой­ти кіль­ка по­слі­дов­них ета­пів.

Пер­ший сту­пінь ево­лю­ції: юрист у ме­сен­дже­рі чи ме­сен­джер в юри­ста

Спер­шу юри­сти все біль­ше пе­ре­во­ди­ти­муть спіл­ку­ва­н­ня з клі­єн­та­ми в ме­сен­дже­ри. Це до­зво­ляє спіл­ку- ва­ти­ся тро­хи швид­ше, ніж че­рез e-mail. Хо­ча e-mail за­раз все ще ви­кли­кає біль­ше по­чу­т­тя до­ві­ри, ніж чат у Facebook чи Telegram. При­мі­ром, якщо взя­ти Facebook, то по­лі­ти­ка що­до ви­вче­н­ня і ви­ко­ри­ста­н­ня осо­би­сто­го ли­сту­ва­н­ня ко­ри­сту­ва­чів та­кож на­сто­ро­жує. Для де­яких юри­ди­чних по­слуг, ко­ли без­пе­ка ін­фор­ма­ції до­рів­нює без­пе­ці клі­єн­та, це не­при­пу­сти­мо. Однак роз­ви­ток юри­ди­чних по­слуг – це все-та­ки шлях від то­го, що зда­ва­ло­ся на­дій­ним, до то­го, що є більш швид­ким і зру­чним. Ко­лись най­більш на­дій­ним схо­ви­щем для до­ку­мен­тів клі­єн­та був за­лі­зний сейф з ко­до­вим зам­ком. За­раз це мо­же бу­ти пра­виль­но на­ла­што­ва­не хмар­не схо­ви­ще, за умо­ви на­яв­но­сті еле­мен­тар­ної комп’ютер­ної (кі­бер­без­пе­ко­вої) куль­ту­ри. То­му вла­сний сер­вер і си­стем­ний адмі­ні­стра­тор в юри­ди­чній фір­мі – це спра­ва хо­ро­ша, але не обов’яз­ко­ва. Для всьо­го ін­шо­го існує https з SSL-сер­ти­фі­ка­та­ми.

Че­рез ме­сен­джер мо­жна швид­ко пе­ре­да­ти ін­фор­ма­цію юри­сто­ві/ клі­єн­то­ві та ді­зна­ти­ся про факт озна­йом­ле­н­ня з нею. При цьо­му спіл­ку­ва­н­ня в ча­ті, на від­мі­ну від те­ле­фон­но­го дзвін­ка, не вва­жа­є­ться так зва­ною «агре­сив­ною» ко­му­ні­ка­ці­єю. До то­го ж у ча­ті ли­сту­ва­н­ня збе­рі­га­є­ться на­зав­жди, а та­кож у де­яких ме­сен­дже­рах на­дій­но ши­фру­є­ться, то­ді як те­ле­фон­ні роз­мо­ви за­бу­ва­ю­ться спів­ро­змов­ни­ка­ми, але не спец­слу­жба­ми. Зві­сно, ме­сен­джер не ви­ті­снить те­ле­фо­нію на­стіль­ки то­таль­но і зу­хва­ло, як те­ле­фо­нія ви­ті­сни­ла те­ле­граф, але за­бе­ре свою час­тку ко­му­ні­ка­ції при за­мов­лен­ні та на­дан­ні юри­ди­чних по­слуг.

Та­кож слід зга­да­ти про спе­ці­а­лі­зо­ва­ні веб-пла­тфор­ми, де мо­жна зна­йти по­трі­бно­го юри­ста «в один клік» (май­же як во­дія в Uber) та одра­зу пе­ре­йти до спіл­ку­ва­н­ня в ча­ті. Сто­сов­но цьо­го я ду­маю, що все ж та­ки біль­ший успіх ма­ти­муть окре­мі юри­ди­чні фір­ми чи юри­сти з «вла­сною ро­дзин­кою», які ви­ко­ри­сто­ву­ють те­хно­ло­гії, а не по­ді­бні сер­ві­си, де мо­жна отри­ма­ти «юри­ди­чну по­слу­гу в мі­шку». Однак я мо­жу по­ми­ля­ти­ся. Де­хто за­мов­ляє юри­ди­чні по­слу­ги на сер­ві­сі Kabanchik.ua, оскіль­ки там де­шев­ше.

Дру­гий сту­пінь ево­лю­ції: бо­ти-по­мі­чни­ки юри­ста і кон­стру­кто­ри бо­тів

Як тіль­ки клі­єнт зви­кне до ме­сен­дже­рів, ви­ко­на­н­ня аб­со­лю­тної біль­шо­сті ша­блон­них за­дач з пе­ред­ба­чу­ва­ним на­бо­ром дій бу­де по­кла­де­но на бо­тів, які пра­цю­ва­ти­муть у цих ме­сен­дже­рах. Бо­ти мо­жуть пра­цю­ва­ти без­пе­рерв­но і ста­біль­но, без від­пу­сток та по­га­но­го на­строю. Це озна­чає, що клі­єнт отри­мує сер­віс одна­ко­вої яко­сті в будь-який час до­би, ти­жня і ро­ку. Ви­тра­ти на бо­та мо­жуть бу­ти мен­ши­ми, ніж на пра­ців­ни­ка з мі­ні­маль­ною за­ро­бі­тною пла­тою та мі­ні­маль­ним «на­бо­ром» по­да­тків, що ім­по­ну­ва­ти­ме ро­бо­то­дав­цям, які на­ма­га­ти­му­ться мі­ні­мі­зу­ва­ти по­ді­бні ви­тра­ти. Однак зро­зумі­ло, що за­раз бо­ти мо­жуть ви­ко­ну­ва­ти не всі за­да­чі, то­му най­ближ­чим ча­сом во­ни не ста­но­ви­ти­муть ви­пу­скни­кам юри­ди­чних фа­куль­те­тів біль­шу за­гро­зу, ніж за­гро­за ви­ті­сне­н­ня са­мо­ке­ро­ва­ни­ми ав­то­мо­бі­ля­ми про­фе­сій­них во­ді­їв у США.

За­раз бот ціл­ком ефе­ктив­но мо­же ро­би­ти екс­курс у суть юри­ди­чної по­слу­ги, від­по­від­а­ти на роз­по­всю­дже­ні за­пи­та­н­ня що­до її ці­но­утво­ре­н­ня, орі­єн­тов­но­го ча­су на­да­н­ня, на­яв­них ри­зи­ків то­що. Бот вже мо­же на­да­ва­ти не­скла­дні юри­ди­чні кон­суль­та­ції, да­ва­ти по­си­ла­н­ня на за­ко­но­дав­ство і су­до­ві рі­ше­н­ня, ви­да­ва­ти про­сто за­пов­не­ні ре­кві­зи­та­ми або на­віть скла­де­ні з окре­мих фра­гмен­тів ша­бло­ни до­ку­мен­тів, ада­пто­ва­ні під клі­єн­та.

Са­ме та­ких бо­тів ми за­раз і ство­рю­є­мо. На­при­клад, бот зі скла­да­н­ня до­го­во­рів орен­ди не­жи­тло­во­го при­мі­ще­н­ня, по­ста­вив­ши де­кіль­ка за­пи­тань клі­єн­то­ві та по­про­сив­ши вве­сти де­які ре­кві­зи­ти, одра­зу мо­же ви­да­ти від­по­від­ний до­го­вір, ада­пто­ва­ний під си­ту­а­цію клі­єн­та. Якщо опла­ту по­слуг цьо­го бо­та вве­сти у про­цес та­кої вза­є­мо­дії та аде­ква­тно про­ре­кла­му­ва­ти йо­го, то він по­чне за­ро­бля­ти гро­ші без уча­сті юри­ста. Однак у пер­ші мі­ся­ці за­пу­ску та­ко­го бо­та все ж та­ки ба­жа­но, щоб back office на­гля­дав за йо­го ро­бо­тою і міг втру­ти­ти­ся у ра­зі ви­ни­кне­н­ня яко­їсь не­ти­по­вої си­ту­а­ції. Адже, як ка­жуть legal engineer-и, ав­то­ма­ти­за­ція – це до­бре, а за­до­во­ле­ний клі­єнт – ще кра­ще. Про­те ра­но чи пі­зно про­цес ство­ре­н­ня най­рі­зно­ма­ні­тні­ших до­го­во­рів, скарг, на­віть де­яких по­зов­них за­яв успі­шно бу­де ав­то­ма­ти­зо­ва­ний та по­кла­де­ний на бо­тів.

Та­кож бот з лег­кі­стю зби­рає у клі­єн­та ін­фор­ма­цію, не­об­хі­дну для подаль­шо­го на­да­н­ня по­слу­ги (на­при­клад, пов’яза­ної з дер­жав­ною ре­є­стра­ці­єю юри­ди­чної осо­би чи об’єкта пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті), та пе­ре­дає її юри­стам (які в цей мо­мент ма­ють гор­ду на­зву «back office of the bot», але не зав­жди охо- че в цьо­му зі­зна­ю­ться). Цим са­мим і клі­єн­ти, і юри­сти за­оща­джу­ють свій час, а от­же, і ко­шти на під­го­тов­чій ста­дії на­да­н­ня по­слу­ги.

До чо­го це при­зве­де? Со­бі­вар­тість ко­жно­го ек­зем­пля­ра до­ку­мен­та чи юри­ди­чної кон­суль­та­ції від та­ко­го бо­та бу­де без­жаль­но та ка­та­стро­фі­чно пря­му­ва­ти­ме до ну­ля. Це до­зво­лить дем­пін­гу­ва­ти на рин­ку так са­мо, як за­раз дем­пін­гу­ють де­які за­кор­дон­ні за­кла­ди хар­чу­ва­н­ня, де гам­бур­ге­ри (Momentum Machines у США) чи су­ші (Kura в Япо­нії) від по­ча­тку до кін­ця ро­блять ро­бо­ти. Ці­ни на та­кі по­слу­ги не­ми­ну­че впа­дуть. Ма­лень­кі юри­ди­чні фір­ми та юри­сти-ін­ха­у­си, які са­ме цим за­ро­бля­ли, про­сто зни­кнуть, якщо не пе­ре­орі­єн­ту­ю­ться на щось ін­ше.

За­мість утри­ма­н­ня юри­ста-ін­ха­у­са, від­по­від­на ком­па­нія змо­же за­мо­ви­ти по­слу­ги з ав­то­ма­ти­за­ції сво­їх юри­ди­чних про­це­сів у спе­ці­аль­них legal engineers, які са­ме цим за­йма­ти­му­ться. Це зву­чить жорс­тко, але в за­хі­дних кра­ї­нах та­ке ви­ті­сне­н­ня вже від­бу­ва­є­ться в ін­ших га­лу­зях (у про­ми­сло­во­сті, аграр­но­му се­кто­рі та на­віть у сфе­рі по­слуг). Юри­спру­ден­ція про­три­ма­є­ться тро­шки дов­ше.

На­пев­но, ви ду­ма­є­те, що ство­ри­ти бо­та змо­же не ко­жен, то­му їх не бу­де ба­га­то. Однак по­ки пи­ше­ться ця ста­т­тя, в Укра­ї­ні зби­ра­ю­ться за­яв­ки на чер­го­вий тре­нінг, де лю­дей на­вча­ють ство­рю­ва­ти бо­тів без зна­н­ня мов про­гра­му­ва­н­ня і без те­хні­чної осві­ти. Окрім цьо­го, у сві­ті існує що­най­мен­ше 80 рі­зно­ма­ні­тних кон­стру­кто­рів бо­тів. То­му ство­ре­н­ня бо­тів не ста­не яки­мось са­краль­ним зна­н­ням, до­сту­пним ли­ше ве­ли­ким сві­ту цьо­го. Го­лов­ним бар’єром за­ли­ша­ти­ме­ться ли­ше не­ба­жа­н­ня цим за­йма­ти­ся.

Тре­тій сту­пінь ево­лю­ції: (ро)бо­ти­зо­ва­на фір­ма

Про­від­на юри­ди­чна фір­ма май­бу­тньо­го бу­де на­пов­не­на спе­ці­а­лі­зо­ва­ни­ми бо­та­ми, які зла­го­дже­но ви­ко­ну­ва­ти­муть рі­зні фун­кції, су­про­во­джу­ю­чи клі­єн­та від зна­йом­ства до на­да­н­ня кін­це­вої по­слу­ги та опла­ти. Це не бу­де офіс з ме­та­ле­ви­ми ан­тро­по­мор­фни­ми ті­ла­ми (як у кі­бер­пан­ку), це бу­дуть ті ж ци­фро­ві су­тно­сті у ви­гля­ді про­грам­но­го ко­ду.

Cтво­ре­н­ня бо­тів не ста­не яки­мось са­краль­ним зна­н­ням, до­сту­пним ли­ше ве­ли­ким сві­ту цьо­го

То­му кри­ти­чно зро­сте роль веб-сай­ту юри­ди­чної фір­ми як агре­га­то­ра ін­фор­ма­ції про її по­слу­ги та до­сту­пних бо­тів. Як це мо­же ви­гля­да­ти? 1. Го­лов­ний бот-роз­по­ря­дник зу­стрі­ча­ти­ме клі­єн­та на веб-сай­ті чи в ме­сен­дже­рі, кла­си­фі­ку­ва­ти­ме йо­го по­тре­бу за на­яв­ни­ми у фір­мі пра­кти­ка­ми та на­прав­ля­ти­ме до бо­та­ю­ри­ста, який вже зна­ти­ме про на­яв­ні за­пи­ти клі­єн­та (не го­во­ря­чи про мов­ні на­ла­шту­ва­н­ня та ім’я). Вже за­раз че­рез API бо­ти мо­жуть обмі­ню­ва­ти­ся «дум­ка­ми», то­му все це зов­сім не фан­та­сти­ка. Окрім то­го, бот має отри­му­ва­ти від клі­єн­та зго­ду на оброб­ку йо­го пер­со­наль­них да­них та зго­ду з пра­ви­ла­ми сер­ві­су (це не про­сто пра­ви­ло гар­но­го то­ну в IT-сфе­рі).

1.1. Якщо за­пит клі­єн­та не від­по­від­а­ти­ме пра­кти­ці фір­ми, бот-роз­по­ря­дник бу­де пе­ре­на­прав­ля­ти йо­го до від­по­від­но­го бо­та ін­шої фір­ми з на­яв­ною пра­кти­кою. У ра­зі успі­ху, за смарт-кон­тра­ктом, укла­де­ним у ме­жах пар­тнер­ської про­гра­ми, бот отри­має ви­на­го­ро­ду за при­від клі­єн­та. Це не фан­та­сти­ка, та­кий ме­ха­нізм вже існує (на­при­клад, в ін­тер­нет-мар­ке­тин­гу).

2. Бот-юрист, який спе­ці­а­лі­зу­є­ться у по­трі­бній клі­єн­ту пра­кти­ці, то­чні­ше ви­яв­ляє суть про­бле­ми клі­єн­та, са­мо­стій­но об­слу­го­вує йо­го або на­прав­ляє до бо­та-джу­ні­о­ра, який вже ма­кси­маль­но ре­тель­но про­ве­де клі­єн­та за основ­ним сце­на­рі­єм на­да­н­ня по­слу­ги. Ре­зуль­тат по­слу­ги, якщо діа­лог з бо­том не мі­сти­ти­ме не­ти­по­вих си­гна­лів від клі­єн­та, бу­де ви­да­ний клі­єн­ту до­сить швид­ко.

2.1. В ін­шо­му ви­пад­ку має бу­ти по­да­ний си­гнал чер­го­во­му «жи­во­му» юри­сту, який по­ви­нен ско­ри­гу­ва­ти ре­зуль­тат і сфор­му­ва­ти те­хні­чне зав­да­н­ня на вдо­ско­на­ле­н­ня цьо­го бо­та, щоб у май­бу­тньо­му та­ка си­ту­а­ція ма­ла від­по­від­не від­га­лу­же­н­ня у сце­на­рії бо­та.

3. Да­лі на­стає чер­га бо­та-опи­ту­ва­ча, який че­рез де­який час мо­же отри­ма­ти зво­ро­тній зв’язок від клі­єн­та. Та­кож бот-роз­по­ря­дник мо­же за­про­по­ну­ва­ти клі­єн­ту по­слу­ги з ін­ших пи­тань, але по­ді­бни­ми мар­ке­тин­го­ви­ми «шту­чка­ми» кра­ще не за­хо­плю­ва­ти­ся.

Що ж ро­би­ти­муть лю­ди в та­кій юри­ди­чній фір­мі? На­справ­ді, ба­га­то чо­го: пра­цю­ва­ти­муть над зав­да­н­ня­ми, які ще не ав­то­ма­ти­зо­ва­ні; слід­ку­ва­ти­муть за які­стю на­да­ва­них бо­та­ми по­слуг та її під­ви­ще­н­ням; або про­сто отри­му­ва­ти­муть за­до­во­ле­н­ня від жи­т­тя, бу­ду­чи вдя­чни­ми со­бі за те, що ко­лись ви­рі­ши­ли до­лу­чи­ти­ся до юри­ди­чно­го бо­то­вод­ства. До ре­чі, в Укра­ї­ні вже є юри­ди­чна фір­ма, яка успі­шно на­дає свої по­слу­ги че­рез бо­тів.

Че­твер­тий сту­пінь ево­лю­ції: си­ла екс­по­нен­ти

Май­бу­тнє юри­спру­ден­ції бу­де пе­ре­пов­не­не те­хно­ло­гі­я­ми. Пра­цю­ва­ти ста­не ком­фор­тні­ше, під ру­кою бу­дуть від­кри­ті дер­жав­ні ре­є­стри та зру­чні ін­стру­мен­ти ро­бо­ти з ни­ми. За кіль­ка се­кунд мо­жна бу­де зна­йти су­до­ве рі­ше­н­ня, що мі­стить якусь кон­кре­тну си­ту­а­цію; ви­яви­ти пра­во­ві нор­ми, на які слід по­си­ла­ти­ся, щоб ви­гра­ти по­ді­бну спра­ву; отри­ма­ти ша­блон по­зов­ної за­яви для пев­ної си­ту­а­ції.

На­ра­зі в Укра­ї­ні є що­най­мен­ше два стар­та­пи, які це впро­ва­джу­ють. Шту­чний ін­те­лект на­да­ва­ти­ме юри­ди­чну під­трим­ку бі­зне­су під час по­да­тко­вих пе­ре­ві­рок, об­шу­ків та в ін­ших не­при­єм­них си­ту­а­ці­ях. Су­до­чин­ство і пра­кти­ки аль­тер­на­тив­но­го ви­рі­ше­н­ня спо­рів уко­рі­ню­ва­ти­му­ться в он­лайн-ре­жи­мі. На­ста­нуть ча­си від­кри­тих да­них і ве­ли­ких да­них, що при­гні­тить рей­дер­ство, ша­храй­ство та ан­ти­кон­ку­рен­тні дії. Про­цес отри­ма­н­ня юри­ди­чної осві­ти ста­не більш за­хо­плю­ю­чим та бу­де ті­сно пов’яза­ним з ци­фро­ви­ми те­хно­ло­гі­я­ми.

Однак якщо бу­ти юри­стом у те­хно­ло­гі­чно­му сві­ті ста­не про­сті­ше, чи не змен­ши­ться цін­ність ці­єї про­фе­сії? Адже вар­то пам’ята­ти про не­га­тив­ні на­слід­ки ав­то­ма­ти­за­ції, зокре­ма па­ді­н­ня про­фе­сіо­на­лі­зму. Існує та­кий яскра­вий при­клад: ав­то­ма­ти­за­ція пі­лот­ських ка­бін у лі­та­ках при­зво­дить до то­го, що пі­ло­ти все мен­ше ча­су при­ді­ля­ють фа­кти­чно­му ке­ру­ван­ню лі­та­ком і прийня­т­тю мит­тє­вих рі­шень, про­я­ву мит­тє­вої ре­а­кції та кон­цен­тра­ції. Та­ким чи­ном, ін­стин­ктив­ні ре­а­кції пі­ло­тів бу­дуть де­гра­ду­ва­ти, якщо їх не під­три­му­ва­ти на спе­ці­аль­них тре­на­же­рах. Це са­ме мо­же від­бу­ти­ся з юри­стом, який пе­ре­бу­ва­ти­ме у дбай­ли­во­му ото­чен­ні на­вче­них ро­бо­тів. Во­дно­час юри­сти, які про­дов­жу­ва­ти­муть ро­бо­ту над на­вча­н­ням цих ро­бо­тів, бу­дуть у хо­ро­шо­му то­ну­сі.

Ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії роз­ви­ва­ю­ться екс­по­нен­цій­но, тоб­то по­пе­ре­дньо прой­де­ні ета­пи та ство­ре­ні ін­стру­мен­ти да­ють змо­гу більш швид­ко і ша­ле­но ру­ха­ти­ся впе­ред. Що бу­де да­лі – скла­дно ска­за­ти. Мо­жли­во, по­єд­на­н­ня еле­ктрон­но­го уря­ду­ва­н­ня та еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства зі шту­чним ін­те­ле­ктом ко­лись ство­рить си­сте­му ціл­ко­ви­то­го до­бра і спра­ве­дли­во­сті, а юри­сти ста­нуть не­по­трі­бни­ми. Про­те на­вряд чи це від­бу­де­ться у най­ближ­чі 10 ро­ків на­віть у роз­ви­не­них кра­ї­нах. Той, хто на­ду­мав всту­па­ти на юри­ди­чний фа­куль­тет, мо­же спо­кій­но це ро­би­ти. Однак спо­кій­но пра­цю­ва­ти юри­стом без ме­сен­дже­ру і без від­кри­то­сті до всьо­го но­во­го то­чно не вда­сться.

Та­кож не вар­то за­бу­ва­ти, що юрист – це не ли­ше ма­ши­на мит­тє­во­го прийня­т­тя без­по­мил­ко­вих рі­шень, а ще й лю­ди­на з де­яки­ми твор­чи­ми та пси­хо­ло­гі­чни­ми ри­са­ми. Це те, в чо­му вчо­ра­шній ви­пу­скник юри­ди­чно­го фа­куль­те­ту, який шу­ка­ти­ме ро­бо­ту в на­ших фір­мах, зав­жди ма­ти­ме шанс пе­ре­ви­щи­ти най­кра­щих бо­тів. Ро­бо­ти пе­ре­ма­га­ють лю­дей в та­ких іграх як ша­хи чи ґо (вейц­зі), але про­фе­сія юри­ста – це де­що скла­дні­ша гра, ніж пар­тія в ша­хи. То­му не будь юри­стом, а будь со­бою!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.