Йде­мо «в ци­фру»

Пре­зи­дент під­пи­сав За­кон «Про еле­ктрон­ні до­вір­чі по­слу­ги»

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. | ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ - Оле­ксандр ГОЛОД, Jurimex

До­ку­мент спря­мо­ва­ний на ре­фор­му­ва­н­ня на­ціо­наль­ної нор­ма­тив­ної ба­зи у сфе­рі еле­ктрон­но­го ци­фро­во­го під­пи­су шля­хом ім­пле- мен­та­ції за­ко­но­дав­ства Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, роз­бу­до­ву єди­но­го про­сто­ру до­ві­ри на осно­ві си­сте­ми еле­ктрон­них до­вір­чих по­слуг.

«Не­що­дав­но прийня­тий За­кон «Про еле­ктрон­ні до­вір­чі по­слу­ги» стає по­зи­тив­ним дов­го­о­чі­ку­ва­ним на­дба­н­ням для укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства. Го­лов­ним чи­ном він спря­мо­ва­ний на до­лу­че­н­ня Укра­ї­ни до єди­но­го про­сто­ру для здій­сне­н­ня еле­ктрон­них пра­во­чи­нів із ви­ко­ри­ста­н­ням стан­дар­тів eIDAS, тоб­то уні­фі­ка­цію під­хо­дів до за­со­бів еле­ктрон­ної іден­ти­фі­ка­ції в Укра­ї­ні та на те­ри­то­рії всьо­го Єв­ро­со­ю­зу, а та­кож на роз­ши­ре­н­ня ко­ла мо­жли­во­стей у про­це­сі укла­де­н­ня еле­ктрон­них пра­во­чи­нів.

Це озна­чає, що тро­хи біль­ше ніж че­рез рік під­при­єм­ства змо­жуть ве­сти пов­но­цін­ний еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг з іно­зем­ни­ми кон­тр­аген­та­ми, бу­дуть ство­ре­ні спри­я­тли­ві умо­ви для про­ве­де­н­ня еле­ктрон­них транс­а­кцій у рі­зних сфе­рах су­спіль­но­го жи­т­тя (ме­ди­ци­ні, осві­ті, без­го­тів­ко­вих роз­ра­хун­ках, адмі­ні­стра­тив­них по­слу­гах то­що). На­при­клад, те­пер від­кри­ва­є­ться ще одна ні­ша для впро­ва­дже­н­ня ІТ-рі­шень – но­та­рі­аль­ні по­слу­ги, адже окре­мі но­та­рі­аль­ні дії змо- жуть вчи­ня­ти­ся із за­сто­су­ва­н­ням ква­лі­фі­ко­ва­них еле­ктрон­них під­пи­сів/пе­ча­ток.

Во­дно­час не­до­ціль­но роз­гля­да­ти еле­ктрон­ні до­вір­чі по­слу­ги окре­мо одна від одної. В пер­спе­кти­ві всі во­ни ста­нов­лять пев­ний етап (фа­куль­та­тив­ний чи основ­ний) у про­це­ду­рі про­ве­де­н­ня еле­ктрон­ної транс­а­кції, де ба­зис – іден­ти­фі­ка­ція осо­би, а еле­ктрон­ні до­вір­чі по­слу­ги – мо­ду­лі, змі­ню­ю­чи та транс­фор­му­ю­чи які вда­сться, з ура­ху­ва­н­ням ін­ди­ві­ду­аль­них умов пев­но­го про­е­кту, отри­ма­ти ба­жа­ну лег­ку про­це­ду­ру вчи­не­н­ня пра­во­чи­нів он­лайн.

Однак на­ра­зі до­сте­мен­но не ві­до­мі всі про­це­дур­ні й те­хні­чні мо­мен­ти на­да­н­ня еле­ктрон­них до­вір­чих по­слуг, оскіль­ки нор­ма­тив­на ба­за в цьо­му на­прям­ку на­пра­цьо­ву­ва­ти­ме­ться дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми про­тя­гом пе­ре­хі­дно­го пе­рі­о­ду від си­сте­ми, пе­ред­ба­че­ної За­ко­ном «Про еле­ктрон­ний ци­фро­вий під­пис», до но­вої.

От­же, в Укра­ї­ні очі­ку­ю­ться сут­тє­ві змі­ни у сфе­рі еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу, що да­рує під­при­єм­цям і дер­жор­га­нам ін­стру­мен­ти для роз­бу­до­ви ци­фро­вої еко­но­мі­ки кра­ї­ни з мо­жли­ві­стю до­лу­чи­ти­ся до зов­ні­шніх ци­фро­вих рин­ків.»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.