Но­ве­ли за­ко­но­дав­ства що­до еле­ктрон­них до­ку­мен­тів у го­спо­дар­ській ді­яль­но­сті

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС - Ігор БЕРДАН, адво­кат ЮФ «Мо­ска­лен­ко і Пар­тне­ри» Ко­декс), Ан­же­лі­ка ТАШМАТОВА,

Уя­віть си­ту­а­цію, ко­ли по­ста­чаль­ник від­мов­ля­є­ться на­да­ва­ти ви­да­тко­ві на­кла­дні на по­став­ле­ний то­вар у па­пе­ро­во­му ви­гля­ді з під­пи­сом і пе­ча­ткою, по­си­ла­ю­чись на те, що ці до­ку­мен­ти на­да­ва­ти­му­ться в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді. Чи ма­ють еле­ктрон­ні до­ку­мен­ти юри­ди­чну си­лу? Як по­тім у су­ді під­твер­ди­ти факт отри­ма­н­ня/по­ста­ча­н­ня то­ва­ру? Від­по­від­а­ють на ці пи­та­н­ня адво­кат, ке­ру­ю­чий пар­тнер ЮФ «Мо­ска­лен­ко і Пар­тне­ри» Ігор Бер

дан, та юрист ЮФ «Мо­ска­лен­ко і Пар­тне­ри» Ан­же­лі­ка Ташматова.

Від­по­від­но до п. 44.1 ст. 44 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (да­лі –

для ці­лей опо­да­тку­ва­н­ня пла­тни­ки по­да­тків зо­бов’яза­ні ве­сти облік до­хо­дів, ви­трат та ін­ших по­ка­зни­ків, пов’яза­них з ви­зна­че­н­ням об’єктів опо­да­тку­ва­н­ня та/або по­да­тко­вих зо­бов’язань, на під­ста­ві пер­вин­них до­ку­мен­тів, ре­гі­стрів бух­гал­тер­сько­го облі­ку, фі­нан­со­вої зві­тно­сті, ін­ших до­ку­мен­тів, пов’яза­них з об­чи­сле­н­ням та спла­тою по­да­тків і збо­рів, ве­де­н­ня яких пе­ред­ба­че­но за­ко­но­дав­ством.

Пла­тни­кам по­да­тків за­бо­ро­ня­є­ться фор­му­ва­н­ня по­ка­зни­ків по­да­тко­вої зві­тно­сті, ми­тних де­кла­ра­цій на під­ста­ві да­них, не під­твер­дже­них до­ку­мен­та­ми, що ви­зна­че­ні абз. 1 п. 44.1 ст. 44 Ко­де­ксу.

Від­по­від­но до п. 14.1.144-1. ПК Укра­ї­ни, до­ку­мен­том для ці­лей цьо­го Ко­де­ксу є до­ку­мент, ство­ре­ний у па­пе­ро­вій або еле­ктрон­ній фор­мі з до­три­ма­н­ням ви­мог за­ко­нів що­до еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу та еле­ктрон­но­го ци­фро­во­го під­пи­су, скла­де­н­ня та/або по­да­н­ня, та/або на­ді­сла­н­ня яко­го пе­ред­ба­ча­є­ться цим Ко­де­ксом, ін­ши­ми нор­ма­тив­но-пра­во­ви­ми акта­ми, прийня­ти­ми на під­ста­ві та на ви­ко­на­н­ня цьо­го Ко­де­ксу, та/або пов’яза­не з ре­а­лі­за- ці­єю прав та обов’яз­ків пла­тни­ка по­да­тків, та/або кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів згі­дно з нор­ма­ми цьо­го Ко­де­ксу.

Від­по­від­но до п. 1 ст. 9 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про бух­гал­тер­ський облік та фі­нан­со­ву зві­тність в Укра­ї­ні», під­ста­вою для бух­гал­тер­сько­го облі­ку го­спо­дар­ських опе­ра­цій є пер­вин­ні до­ку­мен­ти, які фі­ксу­ють фа­кти здій­сне­н­ня го­спо­дар­ських опе­ра­цій. Пер­вин­ні до­ку­мен­ти по­вин­ні бу­ти скла­де­ні під час здій­сне­н­ня го­спо­дар­ської опе­ра­ції, а якщо це не­мо­жли­во – без­по­се­ре­дньо пі­сля її за­кін­че­н­ня. Для кон­тро­лю та впо­ряд­ку­ва­н­ня оброб­ки да­них на під­ста­ві пер­вин­них до­ку­мен­тів мо­жуть скла­да­ти­ся зве­де­ні облі­ко­ві до­ку­мен­ти.

Пп. 1.1 п. 1 По­ло­же­н­ня про до­ку­мен­таль­не за­без­пе­че­н­ня за­пи­сів у бух­гал­тер­сько­му облі­ку, за­твер­дже­но­го на­ка­зом Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Укра­ї­ни від 24.05.1995 р. №88, за­ре­є­стро­ва­но­го в Мі­ні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни 05.06.1995 р. за №168/704 (да­лі – По­ло­же­н­ня), пе­ред­ба­че­но, що По­ло­же­н­ня вста­нов­лює по­ря­док ство­ре­н­ня, прийня­т­тя і від­обра­же­н­ня у бух­гал­тер­сько­му облі­ку, а та­кож збе­рі­га­н­ня пер­вин­них до­ку­мен­тів, облі­ко­вих ре­гі­стрів, бух­гал­тер­ської та ін­шої зві­тно­сті, що ґрун­ту­є­ться на да­них бух­гал­тер­сько­го облі­ку, під­при­єм­ства­ми, їх об’єд­на­н­ня­ми та госп­ро­зра­хун­ко­ви­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми (крім бан­ків), не­за­ле­жно від форм вла­сно­сті (да­лі – під­при­єм­ства), уста­нов та ор­га­ні­за­цій, основ­на ді­яль­ність яких фі­нан­су­є­ться бю­дже­тним ко­штом (да­лі – уста­но­ви).

Від­по­від­но до пп. 2.1 п. 2 По­ло­же­н­ня, пер­вин­ни­ми до­ку­мен­та­ми вва­жа­ю­ться до­ку­мен­ти, ство­ре­ні у пи­сьмо­вій або еле­ктрон­ній фор­мі, що фі­ксу­ють та під­твер­джу­ють го­спо­дар­ські опе­ра­ції, вклю­ча­ю­чи роз­по­ря­дже­н­ня та до­зво­ли адмі­ні­стра­ції (вла­сни­ка) на їх про­ве­де­н­ня.

По­зи­ція ДФС

ДФС Укра­ї­ни у ли­сті від 05.07.2017 р. №967/6/99-99-15-02-02-15/ІПК за­зна­чи­ла, що пер­вин­ні та зве­де­ні облі­ко­ві до­ку­мен­ти мо­жуть бу­ти скла­де­ні та­кож в еле­ктрон­ній фор­мі, але по­вин­ні при цьо­му ма­ти обов’яз­ко­ві ре­кві­зи­ти, ви­зна­че­ні п. 2 ст. 9 «Про бух­гал­тер­ський облік та фі­нан­со­ву зві­тність в Укра­ї­ні»: на­зву до­ку­мен­та (фор­ми); да­ту скла­да­н­ня; на­зву під­при­єм­ства, від іме­ні яко­го скла­де­но до­ку­мент; зміст та об­сяг го­спо­дар­ської опе­ра­ції, оди­ни­цю ви­мі­ру го­спо­дар­ської опе­ра­ції; по­са­ди осіб, від­по­від­аль­них за здій­сне­н­ня го­спо­дар­ської опе­ра­ції та пра­виль­ність її оформ­ле­н­ня; осо­би­стий під­пис або ін­ші да­ні, що да­ють змо­гу іден­ти­фі­ку­ва­ти осо­бу, яка бра­ла участь у здій­снен­ні го­спо­дар­ської опе­ра­ції.

Пер­вин­ні до­ку­мен­ти, скла­де­ні в еле­ктрон­ній фор­мі, за­сто­со­ву­ю­ться у бу­хо­блі­ку за умо­ви до­три­ма­н­ня ви­мог за­ко­но­дав­ства про еле­ктрон­ні до­ку­мен­ти та еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг.

По­ря­док та ор­га­ні­за­ція еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу, а та­кож пра­во­вий ста­тус і від­но­си­ни з ви­ко­ри­ста­н­ня еле­ктрон­но­го ци­фро­во­го під­пи­су в Укра­ї­ні на­ра­зі ре­гла­мен­ту­ю­ться За­ко­на­ми Укра­ї­ни «Про еле­ктрон­ний ци­фро­вий під­пис», «Про еле­ктрон­ні до­ку­мен­ти та еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг» та низ­кою нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів, прийня­тих на їх ви­ко­на­н­ня.

Згі­дно зі ст. 5 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про еле­ктрон­ні до­ку­мен­ти та еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг», еле­ктрон­ний до­ку­мент – це до­ку­мент, ін­фор­ма­ція в яко­му за­фі­ксо­ва­на у ви­гля­ді еле­ктрон­них да­них, вклю­ча­ю­чи обов’яз­ко­ві ре­кві­зи­ти до­ку­мен­та.

Від­по­від­но до ст. 7 за­зна­че­но­го За­ко­ну, якщо ав­то­ром ство­рю­ю­ться іден­ти­чні за до­ку­мен­тар­ною ін­фор­ма­ці­єю та ре­кві­зи­та­ми еле­ктрон­ний до­ку­мент і до­ку­мент на па­пе­рі, ко­жен з них є ори­гі­на­лом та має одна­ко­ву юри­ди­чну си­лу. Ори­гі­нал еле­ктрон­но­го до­ку­мен­та по­ви­нен да­ва­ти змо­гу до­ве­сти йо­го ці­лі­сність та справ­жність у по­ряд­ку, ви­зна­че­но­му за­ко­но­дав­ством; у вста­нов­ле- них за­ко­но­дав­ством ви­пад­ках мо­же бу­ти пред’яв­ле­ний у ві­зу­аль­ній фор­мі від­обра­же­н­ня, в то­му чи­слі у па­пе­ро­вій ко­пії.

Згі­дно зі ст. 9 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про еле­ктрон­ні до­ку­мен­ти та еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг», еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг – це су­ку­пність про­це­сів ство­ре­н­ня, обро­бле­н­ня, від­прав­ле­н­ня, пе­ре­да­ва­н­ня, одер­жа­н­ня, збе­рі­га­н­ня, ви­ко­ри­ста­н­ня та зни­ще­н­ня еле­ктрон­них до­ку­мен­тів, які ви­ко­ну­ю­ться із за­сто­су­ва­н­ням пе­ре­вір­ки ці­лі­сно­сті, а у ра­зі по­тре­би – з під­твер­дже­н­ням фа­кту одер­жа­н­ня та­ких до­ку­мен­тів.

Від­прав­ле­н­ня та пе­ре­да­ва­н­ня еле­ктрон­них до­ку­мен­тів здій­сню­ю­ться ав­то­ром або по­се­ре­дни­ком в еле­ктрон­ній фор­мі за до­по­мо­гою за­со­бів ін­фор­ма­цій­них, те­ле­ко­му­ні­ка­цій­них, ін­фор­ма­цій­но-те­ле­ко­му­ні­ка­цій­них си­стем або шля­хом від­прав­ле­н­ня еле­ктрон­них но­сі­їв, на яких за­пи­са­но цей до­ку­мент.

Якщо ав­тор та адре­сат у пи­сьмо­вій фор­мі по­пе­ре­дньо не до­мо­ви­ли­ся про ін­ше, да­тою і ча­сом від­прав­ле­н­ня еле­ктрон­но­го до­ку­мен­та вва­жа­ю­ться да­та і час, ко­ли від­прав­ле­н­ня еле­ктрон­но­го до­ку­мен­та не мо­же бу­ти ска­со­ва­но осо­бою, яка йо­го на­ді­сла­ла. У ра­зі від­прав­ле­н­ня еле­ктрон­но­го до­ку­мен­та шля­хом пе­ре­си­ла­н­ня йо­го на еле­ктрон­но­му но­сії, на яко­му за­пи­са­но цей до­ку­мент, да­тою і ча­сом від­прав­ле­н­ня вва­жа­ю­ться да­та і час на­да­н­ня йо­го для пе­ре­си­ла­н­ня (ст. 10 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про еле­ктрон­ні до­ку­мен­ти та еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг»).

Еле­ктрон­ний до­ку­мент вва­жа­є­ться одер­жа­ним адре­са­том з ча­су над­хо­дже­н­ня ав­то­ро­ві по­ві­дом­ле­н­ня в еле­ктрон­ній фор­мі від адре­са­та про одер­жа­н­ня цьо­го еле­ктрон­но­го до­ку­мен­та, якщо ін­ше не пе­ред­ба­че­но за­ко­но­дав­ством або по­пе­ре­дньою до­мов­ле­ні­стю між суб’єкта­ми еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу.

Якщо по­пе­ре­дньою до­мов­ле­ні­стю між суб’єкта­ми еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу не ви­зна­че­но по­ря­док під­твер­дже­н­ня фа­кту одер­жа­н­ня еле­ктрон­но­го до­ку­мен­та, та­ке під­твер­дже­н­ня мо­же бу­ти здій­сне­но

По­да­тків­ці не про­ти оформ­ле­н­ня ви­да­тко­вих на­кла­дних в еле­ктрон­ній фор­мі

в будь-яко­му по­ряд­ку ав­то­ма­ти­зо­ва­ним чи ін­шим спосо­бом в еле­ктрон­ній фор­мі або у фор­мі до­ку­мен­та на па­пе­рі. За­зна­че­не під­твер­дже­н­ня по­вин­но мі­сти­ти да­ні про факт і час одер­жа­н­ня еле­ктрон­но­го до­ку­мен­та та про від­прав­ни­ка цьо­го під­твер­дже­н­ня.

У ра­зі не­над­хо­дже­н­ня до ав­то­ра під­твер­дже­н­ня про факт одер­жа­н­ня цьо­го еле­ктрон­но­го до­ку­мен­та вва­жа­є­ться, що еле­ктрон­ний до­ку­мент не одер­жа­но адре­са­том.

Та­кож п. 6.4 По­ло­же­н­ня №88 пе­ред­ба­че­но, що пер­вин­ні до­ку­мен­ти, облі­ко­ві ре­гі­стри, бух­гал­тер­ська та ін­ша зві­тність, ство­ре­ні у фор­мі еле­ктрон­но­го до­ку­мен­та, по­вин­ні збе­рі­га­ти­ся на еле­ктрон­них но­сі­ях ін­фор­ма­ції у фор­мі, що дає змо­гу пе­ре­ві­ри­ти їх ці­лі­сність на цих но­сі­ях, та про­тя­гом стро­ку, що не по­ви­нен бу­ти мен­шим ніж строк, вста­нов­ле­ний для від­по­від­них до­ку­мен­тів на па­пе­рі.

Про мо­жли­вість оформ­ле­н­ня ви­да­тко­вих на­кла­дних в еле­ктрон­ній фор­мі йде­ться у ли­сті ДФСУ від 05.11.2015 р. №23594/6/99-99-1902-02-15, за умо­ви на­яв­но­сті всіх обов’яз­ко­вих ре­кві­зи­тів.

От­же, на дум­ку ДФСУ, еле­ктрон­ний до­ку­мент, який скла­де­но від­по­від­но до ви­мог чин­но­го за­ко­но­дав­ства. який мі­стить всі не­об­хі­дні ре­кві­зи­ти, має та­ку ж юри­ди­чну си­лу, як і до­ку­мент, скла­де­ний у па­пе­ро­во­му ви­гля­ді. По­да­тків­ці не про­ти оформ­ле­н­ня ви­да­тко­вих на­кла­дних в еле­ктрон­ній фор­мі, однак за умо­ви до­три­ма­н­ня ви­ще­за­зна­че­них ви­мог за­ко­но­дав­ства.

Юри­ди­чна си­ла еле­ктрон­но­го до­ку­мен­та не мо­же бу­ти за­пе­ре­че­на ви­клю­чно че­рез те, що він має еле­ктрон­ну фор­му. Допу­сти­мість еле­ктрон­но­го до­ку­мен­та як до­ка­зу не мо- же за­пе­ре­чу­ва­ти­ся ли­ше на під­ста­ві то­го, що він має еле­ктрон­ну фор­му.

Су­до­ва пра­кти­ка

Ана­ліз су­до­вої пра­кти­ки до­зво­ляє зро­би­ти ви­сно­вок, що су­ди ма­ють одна­ко­ве став­ле­н­ня до ви­да­тко­вих на­кла­дних, на­да­них на під­твер­дже­н­ня від­прав­ле­н­ня/отри­ма­н­ня то­ва­рів за до­го­во­ра­ми по­став­ки, в еле­ктрон­ній та па­пе­ро­вій фор­мі, за умо­ви на­яв­но­сті всіх не­об­хі­дних ре­кві­зи­тів, за­зна­че­них у ч. 2 ст. 9 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про бух­гал­тер­ський облік та фі­нан­со­ву зві­тність в Укра­ї­ні», в то­му чи­слі еле­ктрон­но­го ци­фро­во­го під­пи­су та еле­ктрон­но­го від­ти­ску пе­ча­тки.

Вар­то за­зна­чи­ти, що по­чи­на­ю­чи з 19.07.2017 р. до Го­спо­дар­сько­го та Ци­віль­но­го ко­де­ксів Укра­ї­ни бу­ли вне­се­ні змі­ни, згі­дно з яки­ми пе­ча­тка не на­ле­жить до обов’яз­ко­вих ре­кві­зи­тів пер­вин­но­го до­ку­мен­та. На­яв­ність або від­су­тність від­би­тка пе­ча­тки суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня на до­ку­мен­ті не ство­рює юри­ди­чних на­слід­ків.

Від­по­від­но до по­ло­жень ст. 3 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про еле­ктрон­ний ци­фро­вий під­пис», за пра­во­вим ста­ту­сом еле­ктрон­ний ци­фро­вий під­пис при­рів­ню­є­ться до вла­сно­ру­чно­го під­пи­су (пе­ча­тки), якщо йо­го під­твер­дже­но з ви­ко­ри­ста­н­ням по­си­ле­но­го сер­ти­фі­ка­та клю­ча за до­по­мо­гою на­дій­них за­со­бів ци­фро­во­го під­пи­су.

Сер­ти­фі­кат від­кри­то­го клю­ча – це до­ку­мент, ви­да­ний цен­тром сер­ти­фі­ка­ції клю­чів, який за­свід­чує чин­ність і на­ле­жність від­кри­то­го клю­ча під­пи­су­ва­чу. За­пе­ре­чи­ти факт під­пи­са­н­ня еле­ктрон­но­го до­ку­мен­та мо­жли­во ли­ше шля­хом до­ку­мен­таль­но­го під­твер­дже­н­ня втра­ти еле­ктрон­но­го ци­фро­во­го під­пи­су. Крім пе­ре­вір­ки на­ле­жно­сті ЕЦП, по- трі­бно пе­ре­ві­ря­ти строк дії по­си­ле­но­го сер­ти­фі­ка­та.

До то­го ж у го­спо­дар­сько­му до­го­во­рі має бу­ти обов’яз­ко­во пе­ред­ба­че­но скла­де­н­ня пер­вин­них до­ку­мен­тів (зокре­ма, ви­да­тко­вих на­кла­дних) в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді. Пункт про еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг не­об­хі­дно вклю­чи­ти до умов до­го­во­ру з кон­тр­аген­том.

У ра­зі по­тре­би ви­ко­ри­ста­н­ня еле­ктрон­но­го до­ку­мен­та на­да­є­ться йо­го ко­пія. Ко­пі­єю до­ку­мен­та на па­пе­рі для еле­ктрон­но­го до­ку­мен­та є ві­зу­аль­не по­да­н­ня еле­ктрон­но­го до­ку­мен­та на па­пе­рі, яке за­свід­че­не в по­ряд­ку, вста­нов­ле­но­му за­ко­но­дав­ством. Тоб­то це роз­дру­ків­ка еле­ктрон­но­го до­ку­мен­та з під­пи­са­ми осіб, які йо­го скла­ли, за­свід­че­не пе­ча­ткою (за на­яв­но­сті). Від­по­від­но до ви­мог Держ­стан­дар­ту, за­свід­че­н­ням до­сто­вір­но­сті ко­пії є на­пис: «З ори­гі­на­лом згі­дно. Да­та. Прі­зви­ще, іні­ці­а­ли, по­са­да осо­би, під­пис». Ори­гі­на­лом еле­ктрон­но­го до­ку­мен­та вва­жа­є­ться еле­ктрон­ний при­мір­ник до­ку­мен­та з обов’яз­ко­ви­ми ре­кві­зи­та­ми, в то­му чи­слі з еле­ктрон­ним під­пи­сом ав­то­ра або під­пи­сом, при­рів­ня­ним до вла­сно­ру­чно­го під­пи­су від­по­від­но до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про еле­ктрон­ний ци­фро­вий під­пис».

За­ко­но­дав­ство про еле­ктрон­ні до­ку­мен­ти ли­ше роз­ви­ва­є­ться, то­му на­ра­зі від­су­тня на­пра­цьо­ва­на пра­кти­ка йо­го за­сто­су­ва­н­ня. Змі­ни до про­це­су­аль­них су­до­вих ко­де­ксів що­до прийня­тно­сті еле­ктрон­них до­ку­мен­тів як до­ка­зів зна­хо­дя­ться на ета­пі роз­роб­ки. Про­те вже сьо­го­дні пе­ре­хід на еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг є прийня­тним.

Оби­ра­ти еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг чи за­ли­ша­ти­ся на тра­ди­цій­ній пе­ре­ві­ре­ній па­пе­ро­ві фор­мі – ви­рі­шу­ва­ти Вам. Однак без на­ла- го­дже­н­ня ефе­ктив­но­го еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу та на­дій­но­го збе­рі­га­н­ня еле­ктрон­ної до­ку­мен­та­ції це мо­же бу­ти ри­зи­ко­ва­ним кро­ком. Щоб уни­кну­ти втра­ти сер­ве­рів ком­па­нії-по­се­ре­дни­ка чи ін­шої втра­ти еле­ктрон­них до­ку­мен­тів, вар­то до­да­тко­во до еле­ктрон­ної ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти тра­ди­цій­ну па­пе­ро­ву фор­му.

Та­ким чи­ном, для на­ла­го­дже­н­ня еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу та обмі­ну до­ку­мен­та­ми з кон­тр­аген­том не­об­хі­дно:

• пе­ред­ба­чи­ти у до­го­во­рі мо­жли­вість скла­да­н­ня пер­вин­них бух­гал­тер­ських до­ку­мен­тів в еле­ктрон­ній фор­мі, ре­гла­мен­ту­ва­ти час і по­ря­док їх над­си­ла­н­ня, під­пи­са­н­ня;

• пе­ре­ві­ря­ти на­яв­ність ВСІХ РЕ­КВІ­ЗИ­ТІВ в еле­ктрон­них до­ку­мен­тах, в то­му чи­слі еле­ктрон­но­го ци­фро­во­го під­пи­су (про­пи­са­ти в до­го­во­рі кон­кре­тну умо­ву про те, що пер­вин­ні бух­гал­тер­ські до­ку­мен­ти за­свід­чу­ю­ться еле­ктрон­ною пе­ча­ткою, або від­су­тність та­кої ви­мо­ги);

• до під­пи­са­н­ня до­го­во­ру/на­кла­дних по­трі­бно отри­ма­ти від кон­тр­аген­та всі не­об­хі­дні до­ку­мен­ти для пе­ре­вір­ки пов­но­ва­жень під­пи­сан­та, справ­жно­сті ЕЦП, тер­мі­ну дії по­си­ле­но­го сер­ти­фі­ка­та клю­ча.

Та­кож слід за­зна­чи­ти, що у ра­зі скла­да­н­ня та збе­рі­га­н­ня пер­вин­них до­ку­мен­тів і ре­гі­стрів бух­гал­тер­сько­го облі­ку з ви­ко­ри­ста­н­ням еле­ктрон­них за­со­бів оброб­ки ін­фор­ма­ції, під­при­єм­ство зо­бов’яза­не вла­сним ко­штом ви­го­то­ви­ти їх ко­пії на па­пе­ро­вих но­сі­ях на ви­мо­гу ін­ших уча­сни­ків го­спо­дар­ських опе­ра­цій, а та­кож пра­во­охо­рон­них ор­га­нів та від­по­від­них ор­га­нів у ме­жах їхніх пов­но­ва­жень, пе­ред­ба­че­них за­ко­на­ми (п. 6 ст. 9 За­ко­ну «Про бух­гал­тер­ський облік та фі­нан­со­ву зві­тність в Укра­ї­ні»).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.