Ді­джи­та­лі­за­ція юри­ди­чних по­слуг: що на нас че­кає?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ / МЕДІА / ТЕХНОЛОГІЇ - Олег ШЕВЦОВ, стар­ший юрист ALEXANDROV&PARTNERS

«Ми всі ду­же не­до­оці­ню­є­мо най­біль­шу те­хно­ло­гі­чну ре­во­лю­цію, яка від­бу­ва­є­ться са­ме за­раз. По­ді­бні пе­ре­хі­дні ета­пи не­ча­сто тра­пля­ли­ся в істо­рії люд­ства. Ду­маю, не біль­ше ніж 3 ра­зи за остан­ні 3 тис. ро­ків. Ви­клик, який за­раз сто­їть пе­ред на­ми, на­стіль­ки ве­ли­че­зний, що жо­ден уряд, жо­ден бі­знес сам по со­бі не зда­тний з ним впо­ра­ти­ся. Нам по­трі­бно пра­цю­ва­ти спіль­но».

Джек Ма

Важ­ко не по­го­ди­ти­ся з одним із най­більш вда­лих бі­зне­сме­нів сві­ту. Сьо­го­дні ко­жен з нас від­чу­ває роз­ви­ток те­хно­ло­гій. Ство­рю­ю­ться «фі­шки», які ста­ють трен­да­ми. Ще 5 ро­ків то­му ми не зна­ли, що мо­жли­во ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ав­то­мо­біль не за­прав­ля­ю­чи йо­го пе­ре­ро­бле­ною на­фтою, а сьо­го­дні є чі­ткі да­ти від­мо­ви від ви­пу­ску ав­то­мо­бі­лів із дви­гу­на­ми вну­трі­шньо­го зго­ра­н­ня най­біль­ших ав­то­ви­ро­бни­ків. За­раз той час, ко­ли хло­пець, який їде на ге­ро­ску­те­рі, ви­гля­дає зви­чні­ше, ніж той, що їде на «ар­ха­ї­чно­му» скей­ті.

Ра­зом з «фі­шка­ми» те­хно­ло­гі­чний про­цес спри­яє роз­ви­тку ін­но­ва­цій, які до­по­ма­га­ють бі­зне­су та лю­ди­ні в пов­сяк­ден­них пи­та­н­нях. Зокре­ма, це рі­зно­ма­ні­тне про­грам­не за­без­пе­че­н­ня, що ви­рі­шує пи­та­н­ня еко­но­мії ча­су. По­годь­те­ся, що все біль­ше зу­стрі­чей про­во­ди­ться он­лайн, все біль­ше пи­тань з кон­тро­лю­ю­чи­ми ор­га­на­ми ви­рі­шу­ю­ться ди­стан­цій­но. Ми вже не мо­же­мо уяви­ти по­до­рож на ав­то­мо­бі­лі без по­пе­ре­дньої по- бу­до­ви мар­шру­ту в на­ві­га­то­рі та не ви­сто­ю­є­мо у дво­го­дин­ній чер­зі для спла­ти пла­те­жів.

Най­кра­щий при­клад роз­ви­тку те­хно­ло­гій – це ав­то­ви­ро­бни­ки. Сьо­го­дні мо­жна на паль­цях пе­ре­ра­ху­ва­ти мар­ки ав­то­мо­бі­лів, що зби­ра­ю­ться вру­чну. Кон­ве­єр­не ви­ро­бни­цтво ви­рі­шує ма­су пи­тань. Во­но при­швид­шує про­цес зби­ра­н­ня, мі­ні­мі­зує ри­зи­ки до­пу­ску по­хи­бок у про­це­сі ви­ро­бни­цтва та при­но­сить до­да­тко­вий при­бу­ток для вла­сни­ків.

Та­кож по­ді­бні тен­ден­ції по­мі­тні в юри­ди­чній га­лу­зі. Бо­ти до­по­ма­га­ють го­ту­ва­ти стан­дар­тні по­зо­ви, ре­є­стру­ва­ти тор­го­ві мар­ки, на­да­ють пер­вин­ні кон­суль­та­ції то­що. За­га­лом, сьо­го­дні вже по­мі­тно, як бо­ти за­мі­ню­ють на­да­н­ня стан­дар­тних по­слуг. Кон­сер­ва­то­ри все ще звер­та­ю­ться до «жи­вих» юри­стів, про­те мо­ло­де по­ко­лі­н­ня актив­но ко­ри­сту­є­ться та­ки­ми бо­та­ми на­віть про­сто з ці­ка­во­сті. Без­пе­ре­чно, IT-рі­ше­н­ня бу­дуть вдо­ско­на­лю­ва­ти­ся та по­сту­по­во ви­рі­шу­ва­ти все більш скла­дні пи­та­н­ня. Однак скіль­ки ча­су на це по­трі­бно? Моя осо­би­ста дум­ка, що про­гра­ми або вза­га­лі не змо­жуть за­про­по­ну­ва­ти уні­каль­ні рі­ше­н­ня, або зро­блять це що­най­мен­ше че­рез 10 ро­ків.

Ще одним ве­кто­ром роз­ви­тку юри­ди­чно­го рин­ку є так зва­ні «юри­ди­чні бір­жі». Та­кі бір­жі – це пев­ний сайт, на яко­му ко­жен охо­чий мо­же обра­ти юри­ди­чну ком­па­нію чи юри­ста та звер­ну­ти­ся до ньо­го за до­по­мо­гою. Зно­ву ж та­ки, сьо­го­дні на та­ких пла­тфор­мах фор­му­ю­ться про­сті за­пи­ти, які не по­тре­бу­ють уні­каль­них рі­шень, однак, мо­жли­во, що са­ме та­ким бу­де май­бу­тній юри­ди­чний ри­нок.

На­ра­зі є де­кіль­ка мо­мен­тів, які уне­мо­жлив­лю­ють пов­но­цін­ну за­мі­ну зви­чної ро­бо­ти юри­ди­чних ком­па- ній по­ді­бни­ми сер­ві­са­ми. По-пер­ше, чи­ма­ло за­мов­ни­ків юри­ди­чних по­слуг за­ли­ша­ю­ться кон­сер­ва­то­ра­ми, їм не­об­хі­дне осо­би­сте «жи­ве» спіл­ку­ва­н­ня з юри­стом, в яко­го він за­мов­ляє по­слу­гу. По-дру­ге, по­стає пи­та­н­ня що­до кон­фі­ден­цій­но­сті під час ро­бо­ти з он­лайн-юри­стом. По-тре­тє, зда­є­ться сум­нів­ним, що на та­кі пла­тфор­ми пі­дуть за­пи­ти, які ви­ма­га­ють уні­каль­них рі­шень.

Те­пер роз­гля­не­мо тен­ден­ції та бу­де­мо на­ма­га­ти­ся зро­зу­мі­ти, чи є пер­спе­кти­ви та­ких пла­тформ.

Що­до « жи­во­го » спіл­ку­ва­н­ня. Без­за­пе­ре­чно, це ва­жли­вий чин­ник для ба­га­тьох. Під час «жи­вої» зу­стрі­чі мо­жна отри­ма­ти пер­вин­не вра­же­н­ня що­до на­дій­но­сті юри­ста, вмі­н­ня під­три­ма­ти роз­мо­ву та по­ба­чи­ти рі­вень йо­го про­фе­сіо­на­лі­зму. Однак тут по­трі­бно ро­зу­мі­ти, що сьо­го­дні­шня мо­лодь май­же не спіл­ку­є­ться віч-на-віч. Для ко­му­ні­ка­ції їм ком­фор­тні­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти рі­зно­ма­ні­тні ме­сен­дже­ри, ві­део ко­му­ні­ка­то­ри, чи­та­ти від­гу­ки то­що… Зва­жа­ю­чи на за­зна­че­не, ло­гі­чно, що ко­ли їм не­об­хі­дно бу­де за­мо­ви­ти юри­ди­чну по­слу­гу, во­ни не на­по­ля­га­ти­муть на осо­би­стій зу­стрі­чі, а обе­руть ком­па­нію/юри­ста за йо­го рей­тин­гом на сай­ті.

Що­до кон­фі­ден­цій­но­сті. Ко­жна спра­ва, яка ви­ма­гає ви­рі­ше­н­ня юри­ди­чних пи­тань, по­тре­бу­ва­ти­ме ана­лі­зу до­ку­мен­тів. Ду­же ча­сто та­кі до­ку­мен­ти є кон­фі­ден­цій­ни­ми. Са­ме тут по­стає пи­та­н­ня сто­сов­но за­хи­сту на­да­них да­них. Впев­не­ний, що під час за­мов­ле­н­ня по­слу­ги он­лайн між за­мов­ни­ком і ви­ко­нав­цем мо­же бу­ти під­пи­са­ний до­го­вір про не­ро­зго­ло­ше­н­ня кон­фі­ден­цій­ної ін­фор­ма­ції, який мо­же бу­ти скрі­пле­ний еле­ктрон­ним ци­фро­вим під­пи­сом для уни­кне­н­ня ро­бо­ти з па­пе­ром. Про­те чи впев­нен­ні ви, що про­грам­не за­без­пе­че­н­ня юри­ста, до яко­го ви звер­та­ти­ме­те­ся, має на­ле­жний рі­вень за­хи­сту? Чи впев­не­ні, що до­ку­мен­ти, які на­прав­ля­ти­му­ться для ана­лі­зу, по­тра­плять ви­клю­чно до адре­са­та? Це ли­ше кіль­ка пи­тань, які за­ли­ша­ю­ться не­ви­рі­ше­ни­ми у про­це­сі ро­бо­ти з он­лайн-юри­ста­ми. Во­дно­час чи­ма­ло за­пи­тів не по­тре­бу­ють та­ко­го рів­ня кон­фі­ден­цій­но­сті, а от­же, мо­жуть бу­ти ви­рі­шен­ні он­лайн.

Що­до уні­каль­них за­пи­тів. За­зна­че­на про­бле­ма в аспе­кті роз­ви­тку пла­тформ все ж та­ки біль­ше ле­жить у пси­хо­ло­гі­чній пло­щи­ні. Як по­ка­зує пра­кти­ка, най­ча­сті­ше за ви­рі­ше­н­ням уні­каль­них пи­тань звер­та­ю­ться або за ре­ко­мен­да­ці­я­ми, або до за­галь­но­ві­до­мих екс­пер­тів. По­годь­те­ся, що ви не бу­де­те ре­мон­ту­ва­ти свій Tesla на не­ві­до­мій СТО. Сьо­го­дні «юри­ди­чні бір­жі» ма­ють ви­гляд ви­ще­зга­да­них СТО, однак зго­дом, я впев­не­ний, во­ни отри­му­ва­ти­муть уні­каль­ні за­пи­ти.

Пи­та­н­ня бо­тів та «юри­ди­чних бірж» на­ра­зі є до­сить акту­аль­ним. Во­ни пра­цю­ють, при­но­сять при­бу­ток і по­лег­шу­ють жи­т­тя як юри­стам, так і за­мов­ни­кам юри­ди­чних по­слуг. Про­те важ­ко ствер­джу­ва­ти, що роз­ви­ток юри­ди­чно­го рин­ку сто­їть са­ме за ци­ми на­прям­ка­ми. Мо­жли­во, зав­тра бу­де за­про­по­но­ва­ний кра­щий ва­рі­ант, який пов­ні­стю змі­нить на­ше став­ле­н­ня до юри­ди­чних по­слуг.

Тран­сфор­ма­ція юри­ди­чно­го рин­ку від­бу­ва­є­ться ду­же швид­ко. Ще кіль­ка ро­ків то­му юри­сти не ви­рі­шу­ва­ли пи­тань, пов’яза­них із кі­бе­ра­та­ка­ми, май­нін­гом, ви­хо­дом на ICO, роз­роб­кою си­стем за­хи­сту IP/IT акти­вів то­що. Сьо­го­дні ми ба­чи­мо, що пи­та­н­ня за­хи­сту IP та IT-акти­вів ста­ють клю­чо­ви­ми для роз­ви­тку бі­зне­су. Зви­чай­но, юри­сти по­вин­ні зна­ти, як пра­цю­ва­ти з та­ки­ми акти­ва­ми.

Ек­спер­тний ви­сно­вок

Де­кіль­ка ро­ків то­му ігно­ру­ва­н­ня те­хно­ло­гі­чно­го про­гре­су мо­гло впли­ну­ти на роз­ви­ток бі­зне­су і на отри­ма­н­ня про­фі­ту. На­ра­зі пи­та­н­ня сто­їть вже на­ба­га­то жорс­ткі­ше. Той, хто не при­ді­ля­ти­ме до­ста­тньо ува­ги роз­ви­тку те­хно­ло­гій, бу­де зму­ше­ний пі­ти з рин­ку. Юри­ди­чний ри­нок не є ви­ня­тком. Всі пи­та­н­ня, що мо­жуть бу­ти стан­дар­ти­зо­ва­ні – бу­дуть стан­дар­ти­зо­ва­ні. Бо­ти пов­ні­стю за­мі­нять юри­стів, які ви­ко­ну­ють «те­хні­чну» ро­бо­ту. Як швид­ко це ста­не­ться? Вва­жаю, що та­ка тран­сфор­ма­ція від­бу­де­ться не біль­ше ніж че­рез 5 ро­ків. Ін­ше пи­та­н­ня, скіль­ки ча­су не­об­хі­дно, щоб про­грам­не за­без­пе­че­н­ня змо­гло ви­рі­шу­ва­ти уні­каль­ні пи­та­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.