За­ко­ни для ро­бо­тів

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ / МЕДІА / ТЕХНОЛОГІЇ - Ген­на­дій АНДРОЩУК,

Про­тя­гом най­ближ­чих 100 ро­ків комп’юте­ри ін­те­ле­кту­аль­но обі­йдуть лю­дей. Ко­ли це ста­не­ться, ми по­вин­ні пе­ре­ко­на­ти­ся, що ці­лі комп’юте­рів близь­кі до люд­ських. На­ше май­бу­тнє – це го­ни­тва, яка від­бу­ва­є­ться між зро­ста­ю­чою по­ту­жні­стю те­хно­ло­гій та на­ши­ми зна­н­ня­ми про те, як це му­дро ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти.

Сті­вен Хо­кінг, фі­зик

Три за­ко­ни ро­бо­то­те­хні­ки, обов’яз­ко­ві пра­ви­ла по­ве­дін­ки для ро­бо­тів, впер­ше бу­ли сфор­му­льо­ва­ні аме­ри­кан­ським пи­сьмен­ни­ком, про­фе­со­ром біо­хі­мії Бо­стон­сько­го уні­вер­си­те­ту, по­пу­ля­ри­за­то­ром на­у­ки, одним з най­ві­до­мі­ших май­стрів на­у­ко­вої фан­та­сти­ки Ай­зе­ком Азі­мо­вим в опо­відан­ні «Я, ро­бот» (1941 р.):

• ро­бот не мо­же за­по­ді­я­ти шко­ду лю­ди­ні або сво­єю без­ді­яль­ні­стю до­зво­ли­ти, щоб лю­ди­ні бу­ла за­по­ді­я­на шко­да;

• ро­бот по­ви­нен під­ко­ря­ти­ся на­ка­зам лю­ди­ни, за ви­ня­тком тих, які су­пе­ре­чать пер­шо­му пун­кту;

• ро­бот по­ви­нен за­хи­ща­ти са­мо­го се­бе, якщо тіль­ки йо­го дії не су­пе­ре­чать пер­шо­му і дру­го­му пун­ктам.

Ці три основ­ні за­ко­ни – на­скрі­зна те­ма опо­відань про ро­бо­тів Ай­зе­ка Азі­мо­ва. Пи­сьмен­ник ство­рив осо­бли­ву про­фе­сію ро­бо­пси­хо­ло­га – спе­ці­а­лі­ста, який на осно­ві трьох за­ко­нів ро­бо­то­те­хні­ки ін­тер­пре­тує по­ве­дін­ку ро­бо­тів. Ай­зе­ку Азі­мо­ву та­кож на­ле­жить тер­мін «ро­бо­то­те­хні­ка» (англ. robotics), який пе­ре­ріс га­лузь на­у­ко­вої фан­та­сти­ки та уві­йшов у ре­аль­не жи­т­тя. На­при­кін­ці жи­т­тя в ро­ма­нах із ци­клу «За­сну­ва­н­ня» Азі­мов за­про­ва­див че­твер­тий (або ну­льо­вий) за­кон ро­бо­те­хні­ки: ро­бот не мо­же за­по­ді­я­ти сво­ї­ми ді­я­ми чи без­ді­яль­ні­стю шко­ди люд­ству.

Ці за­ко­ни ста­ли основ­ни­ми прин­ци­па­ми без­пе­ки, що за­сто­со­ву­ю­ться в ро­бо­то­те­хні­ці. Пра­кти­чна не­мо­жли­вість зу­пи­ни­ти ди­на­мі­чний роз­ви­ток но­вих те­хно­ло­гій озна­чає, що існу­ють сер­йо­зні пи­та­н­ня що­до ети­ки, со­ціо­ло­гії, а та­кож пра­во­вих аспе­ктів та на­слід­ків про­гре­сив­них змін.

Єв­ро­пей­ський Пар­ла­мент (ЄП) – пер­ша юри­ди­чна уста­но­ва у сві­ті, яка іні­ці­ю­ва­ла роз­роб­ку пра­вил що­до ро­бо­тів та шту­чно­го ін­те­ле­кту, тоб­то що­до ви­вче­н­ня ро­бо­тів і прийня­т­тя не­за­ле­жних рі­шень. Ви­зна­ю­чи еко­но­мі­чний по­тен­ці­ал ре­во­лю­ції, пе­ред­ба­че­ний на на­сту­пні 10-15 ро­ків, ЄП пра­гне за­без­пе­чи­ти без­пе­ку сво­їх ко­ри­сту­ва­чів.

За сло­ва­ми де­пу­та­тів Єв­ро­пар­ла­мен­ту, Єв­ро­пей­ська ко­мі­сія має за­пу­сти­ти Єв­ро­пей­ське агент­ство з ро­бо­то­те­хні­ки та шту­чно­го ін­те­ле­кту. Та­кож про­по­ну­є­ться роз­ро­би­ти ко­декс ефе­ктив­ної пра­кти­ки, який охо­плю­ва­ти­ме со­ці­аль­ні, еко­ло­гі­чні та ін­ші про­бле­ми, пов’яза­ні з ро­бо­та­ми. Цей ко­декс ви­ма­га­ти­ме, на­при­клад, роз­мі­ще­н­ня ро­бо­то­те­хні­чних ко­му­та­то­рів, так зва­них пе­ре­ми­ка­чів вбивств (kill switches), які до­зво­лять не­гай­но за­вер­ши­ти ро­бо­ту у ра­зі ви­ни­кне­н­ня про­блем.

Про­по­зи­ції не охо­плю­ють всіх ти­пів ро­бо­тів. Мо­ва не йде про зброю. Ви­зна­че­н­ня ро­бо­тів вклю­чає ро­бо­тів, які ма­ють фі­зи­чну фор­му, осна­ще­ні да­тчи­ка­ми та під­клю­че­ні до се­ре­до­ви­ща та­ким чи­ном, що во­ни мо­жуть обмі­ню­ва­ти­ся да­ни­ми. На­сту­пне по­ко­лі­н­ня вклю­ча­ти­ме ро­бо­тів, які все біль­ше зда­тні до са­мо­осві­ти. До них на­ле­жать са­мо­руй­нів­ні ма­ши­ни, без­пі­ло­тні лі­та­ки, ме­ди­чні ро­бо­ти, ро­бо­то­те­хні­ки, про­ми­сло­ві ро­бо­ти, ігра­шки, сіль­сько­го­спо­дар­ські ро­бо­ти, по­же­жни­ки. Не­об­хі­дність ство­ре­н­ня по­ня­т­тя «еле­ктрон­на осо­ба» з’яви­ться то­ді, ко­ли з’яв­ля­ться «са­мо­осві­че­ні ро­бо­ти». Еле­ктрон­на осо­ба мо­же пра­цю­ва­ти так са­мо, як осо­ба-під­при­є­мець.

Єв­ро­пей­ський Пар­ла­мент у сво­їй ре­зо­лю­ції ре­ко­мен­ду­вав Єв­ро­пей­ській Ко­мі­сії (ЄС):

• Від­по­від­аль­ність: ство­ре­н­ня пра­вил єв­ро­пей­ської ци­віль­ної від­по­від­аль­но­сті за зби­тки, пов’яза­ні з по­гра­бу­ва­н­ням (зокре­ма, без­пі­ло­тні транс­порт­ні за­со­би). Окрім обов’яз­ко­вої си­сте­ми стра­ху­ва­н­ня, бу­де ство­ре­ний ком­пен­са­цій­ний фонд. По­став­ля­ю­чи йо­го, ви­ро­бник, роз­ро­бник або вла­сник мо­жуть обме­жу­ва­ти свою від­по­від­аль­ність. Та­кож пра­ви­ла ви­зна­ча­ють, хто в ре­зуль­та­ті не­се від­по­від­аль­ність за шко­ду.

• Ав­то­транс­порт­ні за­со­би: за­без­пе­че­н­ня транскор­дон­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня ав­то­ном­них транс­порт­них за­со­бів; ада­пта­ція за­ко­ну про до­ро­жньо-транс­порт­ні при­го­ди; кри­те­рії єди­но­го те­сту­ва­н­ня в ре­аль­них умо­вах (на до­ро­гах); під­трим­ка по­бу­до­ви на­дій­ної ІТ-ін­фра­стру­кту­ри та ко­му­ні­ка­цій; за­вер­ше­н­ня ро­бо­ти єв­ро­пей­ських су­пу­тни­ко­вих на­ві­га­цій­них про­грам Galileo та EGNOS.

• Ро­бо­то­те­хні­чне агент­ство: ство­ре­н­ня Єв­ро­пей­ської аген­ції з ро­бо­то­те­хні­ки й шту­чно­го ін­те­ле­кту та ре­є­стра­ції пев­них ро­бо­тів; пе­ре­вір­ка впро­ва­дже­н­ня обов’яз­ко­вої си­сте­ми іден­ти­фі­ка­ції та від­сте­же­н­ня без­пі­ло­тних лі­та­ків.

• Кон­фі­ден­цій­ність: га­ран­тія за­хи­сту да­них і кон­фі­ден­цій­но­сті; за­хист від зло­му; ви­мо­га про зго­ду на оброб­ку пер­со­наль­них да­них.

• Ін­те­ле­кту­аль­на вла­сність: за­без­пе­че­н­ня вза­є­мо­дії ро­бо­тів, що бе­руть участь у вза­є­мо­дії; гар­мо­ні­за­ція те­хні­чних стан­дар­тів; прийня­т­тя зво­ро­тно­го ін­жи­ні­рин­гу; у ра­зі по­тре­би не­об­хі­дно звер­ну­ти­ся до ви­хі­дно­го ко­ду та де­та­лей ди­зай­ну, щоб до­слі­ди­ти при­чи­ну ава­рії; з ці­єю ж ме­тою ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти «чор­ні ящи­ки».

• Е-ін­ди­ві­ду­аль­ність: роз­гля­ну­ти дов­го­стро­ко­ве на­да­н­ня ро­бо­там ав­то­но­мії «еле­ктрон­ної» осо­би­сто­сті та ви­зна­че­н­ня їхньої від­по­від­аль­но­сті за шко­ду.

• Ри­нок пра­ці: ви­вче­н­ня впли­ву ре­во­лю­ції на ри­нок пра­ці – по­ява та ска­су­ва­н­ня ро­бо­чих місць (на­при­клад, во­ді­їв ван­та­жних ав­то­мо­бі­лів).

• Ети­чний ко­декс: прийня­т­тя Ко­де­ксу ети­ки для до­слі­дни­ків та ди­зай­не­рів, вклю­ча­ю­чи на­да­н­ня кін­це­во­го кон­тро­лю ін­те­ле­кту­аль­них ро­бо­тів (на­при­клад, ви­ми­ка­чів).

Гро­ма­дя­ни та ор­га­ні­за­ції мо­жуть про­ко­мен­ту­ва­ти май­бу­тнє ро­бо­то­те­хні­ки й шту­чно­го ін­те­ле­кту під час гро­мад­ської кон­суль­та­ції до кін­ця кві­тня за по­си­ла­н­ням. ЄС мо­же роз­ро­би­ти ди­ре­кти­ву, однак якщо він не при­ймає по­зи­цію ЄП, то по­ви­нен на­да­ти об­ґрун­ту­ва­н­ня.

Ре­зо­лю­ція Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту від 16.02.2017 р., що мі­стить ре­ко­мен­да­ції Єв­ро­пей­ській ко­мі­сії з ци­віль­но­го за­ко­но­дав­ства з ро­бо­то­те­хні­ки (2015/2103 (INL)), до­сту­пна на сай­ті.

Де­хто мо­же за­пи­та­ти: «До чо­го тут Укра­ї­на?» З ана­лі­зу до­по­віді ВОІВ World Intellectual Property Report Breakthrough Innovation and Economic Growth вба­ча­є­ться, що Укра­ї­на вхо­дить до 20 кра­їн-лі­де­рів за кіль­кі­стю па­тен­тів у сфе­рі ре­во­лю­цій­них те­хно­ло­гі­чних ін­но­ва­цій: 3-D дру­ку (11 мі­сце) і ро­бо­то­те­хні­ки (17 мі­сце).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.