Е-суд: що но­во­го?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ / МЕДІА / ТЕХНОЛОГІЇ - Ана­ста­сія КАЗАНКІНА, адво­кат Па­тен­тно-юри­ди­чної Аген­ції « Ду­бин­ський і Оша­ро­ва» ЄСІТС),

03.10.2017 р. Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни прийня­ла у дру­го­му чи­тан­ні та в ці­ло­му про­ект За­ко­ну Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до Го­спо­дар­сько­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, Ци­віль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, Ко­де­ксу адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства Укра­ї­ни та ін­ших за­ко­но­дав­чих актів» (№6232 від 23.03.2017 р.). По­дія – дов­го­о­чі­ку­ва­на, але во­дно­час пев­ною мі­рою не­спо­ді­ва­на, з огля­ду на кіль­кість за­про­по­но­ва­них до за­ко­но­про­е­кту по­пра­вок.

Прийня­тий за­кон сут­тє­во змі­нює су­до­вий про­цес та ста­вить пе­ред со­бою ви­рі­ше­н­ня зна­чної кіль­ко­сті зав­дань, се­ред яких ско­ро­че­н­ня стро­ків роз­гля­ду су­до­вих спо­рів, під­ви­ще­н­ня до­ві­ри гро­мад­сько­сті до су­ду, усу­не­н­ня мо­жли­во­сті злов­жи­ва­ти про­це­су­аль­ни­ми пра­ва­ми та не­хту­ва­ти обов’яз­ка­ми уча­сни­ка­ми про­це­су.

Одним із ме­то­дів до­ся­гне­н­ня по­став­ле­них ці­лей є так зва­ний еле­ктрон­ний суд, за­про­ва­дже­н­ня яко­го вже від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні остан­ні­ми ро­ка­ми.

Зокре­ма, про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су пра­цює Єди­ний дер­жав­ний ре­єстр су­до­вих рі­шень, від­кри­тий для до­сту­пу всім охо­чим, спра­ви роз­пи­су­ю­ться на суд­дів за до­по­мо­гою ав­то­ма­ти­зо­ва­ної си­сте­ми, мо­жли­ва он-лайн опла­та су­до­во­го збо­ру, а ін­фор­му­ва­н­ня про су­до­ві за­сі­да­н­ня мо­же від­бу­ва­ти­ся за до­по­мо­гою еле­ктрон­ної по­шти або СМС (за на­яв­но­сті від­по­від­ної за­яви уча­сни­ка су­до­во­го про­це­су). Крім то­го, від­по­від­но до на­ка­зу Дер­жав­ної су­до­вої адмі­ні­стра­ції Укра­ї­ни від 31.05.2013 р. №72 «Про ре­а­лі­за­цію про­е­кту що­до обмі­ну еле­ктрон­ни­ми до­ку­мен­та­ми між су­дом та уча­сни­ка­ми су­до­во­го про­це­су», в де­яких су­дах за­галь­ної юрис­ди­кції вже був за­про­ва­дже­ний по­ря­док що­до обмі­ну еле­ктрон­ни­ми до­ку­мен­та­ми між су­дом та уча­сни­ка­ми су­до­во­го про­це­су в ча­сти­ні над­си­ла­н­ня су­дом та­ким уча­сни­кам про­це­су­аль­них до­ку­мен­тів в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді, па­ра­лель­но з до­ку­мен­та­ми у па­пе­ро­во­му ви­гля­ді.

Еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг

Від­по­від­но до прийня­то­го за­ко­но­про­е­кту, в су­до­ву си­сте­му бу­де впро­ва­дже­но Єди­ну су­до­ву ін­фор­ма­цій­но-те­ле­ко­му­ні­ка­цій­ну си­сте­му (да­лі – яка за­без­пе­чу­ва­ти­ме обмін до­ку­мен­та­ми (над­си­ла­н­ня та отри­ма­н­ня до­ку­мен­тів) в еле­ктрон­ній фор­мі між су­да­ми, між су­дом та уча­сни­ка­ми су­до­во­го про­це­су, між уча­сни­ка­ми су­до­во­го про­це­су, а та­кож фі­ксу­ва­н­ня су­до­во­го про­це­су та участь уча­сни­ків су­до­во­го про­це­су в су­до­во­му за­сі­дан­ні в ре­жи­мі ві­део­кон­фе­рен­ції.

Су­до­ві рі­ше­н­ня, су­до­ві по­віс­тки та ін­ші про­це­су­аль­ні до­ку­мен­ти на­прав­ля­ти­му­ться уча­сни­кам су­до­во­го про­це­су на їхні офі­цій­ні еле­ктрон­ні адре­си, які адво­ка­ти, но­та­рі­у­си, при­ва­тні ви­ко­нав­ці, ар­бі­тра­жні ке­ру­ю­чі, су­до­ві екс­пер­ти, дер­жав­ні ор­га­ни, ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, суб’єкти го­спо­да­рю­ва­н­ня дер­жав­но­го та ко­му­наль­но­го се­кто­рів еко­но­мі­ки зо­бов’яза­ні за­ре­є­стру­ва­ти в ЄСІТС. Ін­ші осо­би до­бро­віль­но мо­жуть за­ре­є­стру­ва­ти свої еле­ктрон­ні адре­си в цій си­сте­мі.

По­да­н­ня будь-яких про­це­су­аль­них до­ку­мен­тів до ЄСІТС бу­де мо­жли­вим ли­ше за умо­ви ви­ко­ри­ста­н­ня еле­ктрон­но­го ци­фро­во­го під­пи­су, при­рів­ня­но­го до вла­сно­ру­чно­го під­пи­су від­по­від­но до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про еле­ктрон­ний ци­фро­вий під­пис».

При цьо­му в ци­віль­но­му про­це­сі сто­ро­ни не по­збав­ля­ю­ться пра­ва як по­да­ва­ти до­ку­мен­ти в па­пе­ро­во­му ви­гля­ді, так і отри­му­ва­ти па­пе­ро­ві ко­пії су­до­вих рі­шень за окре­мою за­явою.

Во­дно­час ст. 43 Го­спо­дар­сько­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни вста­нов­лює обме­же­н­ня, від­по­від­но до яко­го, якщо по­зов, апе­ля­цій­на, ка­са­цій­на скар­га по­да­ні до су­ду в еле­ктрон­ній фор­мі, по­зи­вач та осо­ба, що по­да­ла скар­гу, ма­ють по­да­ва­ти до су­ду за­яви по су­ті спра­ви, кло­по­та­н­ня та пи­сьмо­ві до­ка­зи ви­клю­чно в еле­ктрон­ній фор­мі, крім ви­пад­ків, ко­ли су­дом бу­де на­да­но до­звіл на їх по­да­н­ня у па­пе­ро­вій фор­мі.

Та­кож до скла­ду ЄСІТС вхо­ди­ти­ме Си­сте­ма ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го аре­шту ко­штів та Єди­ний дер­жав­ний ре­єстр ви­ко­нав­чих до­ку­мен­тів.

Впро­ва­дже­н­ня обох си­стем спри­я­ти­ме не­гай­но­му ви­ко­нан­ню рі­шень су­ду, зокре­ма ухвал про за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву. Вка­за­не бу­де мо­жли­вим з тих під­став, що прийня­тим за­ко­но­про­е­ктом суд­дю ви­зна­че­но як ко­ри­сту­ва­ча си­сте­ми ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го аре­шту ко­штів на бан­ків­ських ра­хун­ках. Та­ким чи­ном, про­цес ви­ко­на­н­ня по­ді­бних ухвал су­ду бу­де спро­ще­но, адже суд са­мо­стій­но здій­сню­ва­ти­ме не­об­хі­дні дії, спря­мо­ва­ні на арешт ко­штів. Так са­мо за до­по­мо­гою суд­ді від­бу­ва­ти­ме­ться ска­су­ва­н­ня за­хо­дів за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву.

З ме­тою сти­му­лю­ва­н­ня ви­ко­ри­ста­н­ня ЄСІТС, за­ко­но­да­вець про­по­нує уча­сни­кам спо­ру та­кі бо­ну­си як звіль­не­н­ня від обов’яз­ку над­си­ла­ти ін­шим уча­сни­кам спра­ви або по­да­ва­ти до су­ду ко­пії до­ку­мен­тів від­по­від­но до кіль­ко­сті уча­сни­ків спра­ви, якщо він по­дає до­ку­мен­ти до су­ду в еле­ктрон­ній фор­мі, а та­кож не­зна­чне змен­ше­н­ня став­ки су­до­во­го збо­ру у ра­зі по­да­н­ня про­це­су­аль­них до­ку­мен­тів в еле­ктрон­ній фор­мі.

Про­те ви­ще­вка­за­ні пра­ви­ла на­бу­дуть чин­но­сті з по­ча­тком ро­бо­ти ЄСІТС, яка по­чне фун­кціо­ну­ва­ти ли­ше че­рез 90 днів з дня опу­блі­ку­ва­н­ня Дер­жав­ною су­до­вою адмі­ні­стра­цію Укра­ї­ни у га­зе­ті «Го­лос Укра­ї­ни» та на веб-пор­та­лі су­до­вої вла­ди ого­ло­ше­н­ня про її ство­ре­н­ня і за­без­пе­че­н­ня фун­кціо­ну­ва­н­ня. За по­пе­ре­дні­ми та опти­мі­сти­чни­ми да­ни­ми це мо­же ста­ти­ся не ра­ні­ше ніж у дру­го­му квар­та­лі 2018 р.

Нор­ми про­е­кту за­ко­ну про Єди­ний дер­жав­ний ре­єстр ви­ко­нав­чих до­ку­мен­тів на­бу­дуть чин­но­сті че­рез 30 днів з дня опу­блі­ку­ва­н­ня Дер­жав­ною су­до­вою адмі­ні­стра­ці­єю Укра­ї­ни по­ві­дом­ле­н­ня про по­ча­ток її фун­кціо­ну­ва­н­ня. Та­кож це сто­су­є­ться си­сте­ми ав­то­ма­ти­чно­го аре­шту ко­штів, фун­кціо­ну­ва­н­ня якої по­чне­ться че­рез 30 днів з дня опу­блі­ку­ва­н­ня від­по­від­но­го по­ві­дом­ле­н­ня.

Чи є не­без­пе­ка?

На­ра­зі ні по­ло­же­н­ня про Єди­ну су­до­ву ін­фор­ма­цій­но-те­ле­ко­му­ні­ка­цій­ну си­сте­му, ні її те­сто­вої фор­ми не існує. З огля­ду на зна­чну кіль­кість зав­дань, що по­кла­да­ти­му­ться на ЄСІТС, пе­ре­лік ви­мог та за­пи­тань до неї та­кож не ма­лий.

По-пер­ше, по­стає пи­та­н­ня що­до на­дій­но­сті ці­єї си­сте­ми та мо­жли­во­сті за­без­пе­че­н­ня її пра­це­зда­тно­сті. Адже по­стій­ні ко­ри­сту­ва­чі Єди­но­го дер­жав­но­го ре­є­стру су­до­вих рі­шень, який в май­бу­тньо­му ста­не ча­сти­ною ЄСІТС, на­пев­но, не­о­дно­ра­зо­во зі­штов­ху­ва­ли­ся з си­ту­а­ці­єю, ко­ли до­ступ до ро­бо­ти ре­є­стру був обме­же­ний че­рез пев­ні те­хні­чні не­справ­но­сті.

По-дру­ге, з огля­ду на ха­кер­ські ата­ки, що не так дав­но па­ра­лі­зу­ва­ли пев­ні дер­жав­ні та при­ва­тні уста­но­ви на де­кіль­ка днів, ва­жли­вим і най­го­лов­ні­шим пи­та­н­ням є за­хи­ще­ність си­сте­ми та ін­фор­ма­ції, яка до неї за­ван­та­жу­ва­ти­ме­ться.

Не менш ва­жли­вим пи­та­н­ням є ме­ха­нізм ро­бо­ти ЄСІТС. Як від­бу­ва­ти­ме­ться за­ван­та­же­н­ня до­ку­мен­тів та в

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.