Від­кри­ті спи­ски – про­зо­рі ви­бо­ри?

Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни прийня­ла за осно­ву про­ект Ви­бор­чо­го ко­де­ксу

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ -

Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни прийня­ла за осно­ву про­ект Ви­бор­чо­го ко­де­ксу Укра­ї­ни №3112-1.

До­ку­мен­том пе­ред­ба­ча­є­ться ство­ре­н­ня єди­ної уні­фі­ко­ва­ної пра­во­вої осно­ви для під­го­тов­ки і про­ве­де­н­ня ви­бо­рів в Укра­ї­ні від­по­від­но до Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни та ре­ко­мен­да­цій між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.