KOMEHTAP

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО | ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ / МЕДІА / ТЕХНОЛОГІЇ -

Сьо­го­дні вар­тість юри­ди­чних по­слуг пе­ре­оці­не­на. За­плу­та­ність ре­є­стра­цій­них про­це­дур, скла­дно­щі у за­пов­нен­ні форм і блан­ків, без­ліч не­зро­зумі­лих ви­дів до­го­во­рів – це ли­ше верх­ньо­рів­не­ва юри­спру­ден­ція, яка сьо­го­дні ви­кли­кає го­лов­ний біль у пе­ре­сі­чно­го гро­ма­дя­ни­на. На­да­лі він зму­ше­ний звер­та­ти­ся до юри­ста, ви­тра­ча­ю­чи свої гро­ші та час.

Юри­ди­чні бо­ти, кон­стру­кто­ри до­ку­мен­тів, кон­суль­та­ції он­лайн – це те, що вже сьо­го­дні до­зво­ляє ви­рі­ши­ти при­мі­тив­ні юри­ди­чні пи­та­н­ня, не вста­ю­чи з ди­ва­на. На­ра­зі в Укра­ї­ні пра­цює біль­ше де­ся­тка юри­ди­чних бо­тів (Patentbot – до­по­ма­гає з ре­є­стра­ці­єю ТМ; Бам­пер­бот – кон­суль­тує у ра­зі ДТП; Bot&Partners – ком­плекс юри­ди­чних по­слуг у чат-бо­ті), рі­зно­ма­ні­тні мо­біль­ні до­да­тки (Legal Alarm – три­во­жна кно­пка для ви­кли­ку адво­ка­тів; ПНЯ – до­да­ток для скла­да­н­ня скарг про за­хист прав спо­жи­ва­чів). Для при­кла­ду, вар­тість по­да­чі за­яв­ки на ре­є­стра­цію ТМ у Па­тент­бо­ті втри­чі ниж­ча, ніж вар­тість та­кої ж по­слу­ги у па­тен­тно­го по­ві­ре­но­го. Він вже зеко­но­мив ко­ри­сту­ва­чам по­над 150 тис. грн.

Бло­кчейн – це про до­ві­ру. Йо­го про­то­ко­ли бу­ду­ю­ться на рі­зних ал­го­ри­тмах кон­сен­су­су, який до­ся­га­є­ться без уча­сті тре­тіх сто­рін. То­му бло­кчейн є основ­ною за­гро­зою для тра­ди­цій­них фі­нан­со­вих си­стем, бі­знес яких ство­ре­ний на по­се­ре­дни­цтві. Для юри­ди­чно­го бі­зне­су ця те­хно­ло­гія від­кри­ла мо­жли­во­сті так зва­них «ро­зум­них кон­тра­ктів».

Сьо­го­дні на­ціо­наль­ні су­ди та між­на­ро­дні ар­бі­тра­жі що­дня роз­гя­да­ють ти­ся­чі справ, пов’яза­них з не­ви­ко­на­н­ням сто­ро­на­ми обов’яз­ків. Юри­сти від­сто­ю­ють по­зи­цію сво­їх клі­єн­тів, зби­ра­ю­чи кі­ло­гра­ми па­пе­ро­вих до­ка­зів та ви­тра­ча­ю­чи де­ся­тки го­дин на під­го­тов­ку су­до­вих по­зи­цій. Те­пер уяві­мо, що весь цей су­до­вий ко­лапс ви­рі­шує одна те­хно­ло­гія, по­бу­до­ва­на на де­цен­тра­лі­зо­ва­ній пла­тфор­мі. Смарт-кон­тракт, бу­ду­чи ав­то­ном­ним про­грам­ним ал­го­ри­тмом, який не­мо­жли­во ска­су­ва­ти чи сфаль­си­фі­ку­ва­ти че­рез йо­го ро­бо­ту на бло­кчей­ні, у мо­мент під­пи­са­н­ня сто­ро­на­ми кон­тра­кту «хол­дить» опла­ту кон­тра­кту з бо­ку за­мов­ни­ка, та­ким чи­ном ви­ко­ну­ю­ться штра­фні сан­кції з бо­ку ви­ко­нав­ця (так зва­на «мо­дель по­двій­но­го де­по­зи­ту»). Цей фі­нан­со­вий «ескроу» від­бу­ва­є­ться без жо­дних по­се­ре­дни­ків, оскіль­ки бло­кчейн, на яко­му пра­цю­ють смарт-кон­тра­кти, до­зво­ляє де­цен­тра­лі­зо­ва­но збе­рі­га­ти ін­фор­ма­цію, що зна­чно зде­шев­лює та­ку по­слу­гу.

Ли­ше у ра­зі ви­ко­на­н­ня всіх умов, за­кла­де­них у смарт-кон­тракт, остан­ній ав­то­ма­ти­чно «роз­мо­ро­зить» де­по­зи­ти сто­рін та ви­ко­нає роз­ра­ху­нок за тим сце­на­рі­єм, який був опи­са­ний у мо­мент йо­го про­гра­му­ва­н­ня. Мо­жли­во, сьо­го­дні та­кий сце­на­рій ви­гля­дає ду­же фу­ту­ри­сти­чно. Однак ще рік то­му фі­нан­со­ва ком­па­нія Wells Fargo і ком­па­нія-по­ста­чаль­ник ба­вов­ни Brighann Cotton Marketing Australia здій­сни­ли пер­шу у сві­ті уго­ду з по­ста­ча­н­ня ба­вов­ни без юри­ди­чних до­ку­мен­тів, ли­ше з ви­ко­ри­ста­н­ням смарт-кон­тра­кту.

Не­стор ДУБНЕВИЧ, l legal l technology h l lb lab lexnet.io

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.