Від­кри­ті спи­ски – про­зо­рі ви­бо­ри?

Yurydychna Gazeta - - АР­ГУ­МЕНТ. ПО­ЗИ­ЦІЯ. ІДЕЯ -

«Основ­ним кри­те­рі­єм під час про­ве­де­н­ня ре­форм є кри­те­рій до­ціль­но­сті. Для ви­бор­чо­го за­ко­но­дав­ства це кри­те­рій по­лі­ти­чної до­ціль­но­сті. Важ­ко оці­ню­ва­ти про­ект за­ко­ну з по­зи­ції до­ціль­но­сті прийня­т­тя та ефе­ктив­но­сті по­ло­жень, по­ки він не ста­не за­ко­ном і не по­чне пра­цю­ва­ти.

Пи­та­н­ня уні­фі­ка­ції ви­бор­чо­го за­ко­но­дав­ства в Укра­ї­ні го­стро сто­їть від по­ча­тку існу­ва­н­ня не­за­ле­жної дер­жа­ви. Ли­ше за­раз був зро­бле­ний зна­чний крок до при­ве­де­н­ня за­галь­но­дер­жав­них та мі­сце­вих ви­бо­рів до єди­них стан­дар­тів.

Та­кий під­хід у нор­мо­твор­чо­сті має по­зи­тив­ний вплив, з огля­ду на усу­не­н­ня пра­во­вих ко­лі­зій та про­га­лин у ви­бор­чо­му за­ко­но­дав­стві, оскіль­ки бу­де ви­клю­че­но си­ту­а­цію, ко­ли одні й ті ж по­ня­т­тя, про­це­ду­ри, прин­ци­пи ви­бор­чо­го пра­ва бу­дуть по-рі­зно­му ви­зна­че­ні спе­ці­аль­ни­ми за­ко­на­ми, яки­ми окре­мо вре­гу­льо­ва­но ви­бор­чі про­це­си Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, де­пу­та­тів Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни та де­пу­та­тів мі­сце­вих рад.

Прийня­тий у пер­шо­му чи­тан­ні про­ект Ви­бор­чо­го ко­де­ксу Укра­ї­ни скла­да­є­ться з трьох книг, пер­ша з яких («За­галь­на ча­сти­на») ви­зна­чає за­са­ди про­ве­де­н­ня ви­бо­рів, ве­де­н­ня Дер­жав­но­го ре­є­стру ви­бор­ців, про­ве­де­н­ня го­ло­су­ва­н­ня то­що. При цьо­му ін­ди­ві­ду­аль­ний під­хід до ко­жно­го з ви­дів ви­бо­рів збе­ре­же­но у двох ін­ших кни­гах Ви­бор­чо­го ко­де­ксу («За­галь­но­на­ціо­наль­ні ви­бо­ри» та «Мі­сце­ві ви­бо­ри»).

Що­до но­ве­ли про­е­кту у ви­гля­ді від­кри­тих спи­сків на ви­бо­рах до Пар­ла­мен­ту, то та­кий ін­сти­тут ви­бор­чо­го пра­ва є ефе­ктив­ним за­со­бом бо­роть­би з по­лі­ти­чною ко­ру­пці­єю та «рин­ком місць у про­хі­дній ча­сти­ні спи­сків», оскіль­ки пе­ред­ба­чає не­об­хі­дність по­лі­ти­чної бо­роть­би не ли­ше по­лі­ти­чних пар­тій, але й одно­пар­тій­ців (вчо­ра­шніх «ма­жо­ри­тар­ни­ків») між со­бою.

Про­е­ктом не пе­ред­ба­че­но по­си­ле­н­ня по­лі­ти­чної від­по­від­аль­но­сті де­пу­та­тів у ви­гля­ді мо­жли­во­сті від­кли­ка­н­ня сво­го де­пу­та­та ви­бор­ця­ми окре­мо­го окру­гу. Та­кож про­ект не ви­рі­шує пи­та­н­ня змен­ше­н­ня ви­да­тків із дер­жав­но­го бю­дже­ту на про­ве­де­н­ня ви­бо­рів. За про­гно­за­ми Ко­мі­те­ту з пи­тань бю­дже­ту, прийня­т­тя Ви­бор­чо­го ко­де­ксу при­зве­де до збіль­ше­н­ня ви­да­тків дер­жав­но­го та мі­сце­вих бю­дже­тів на ви­бо­ри.»

Дми­тро ЧА­БАН, ке­ру­ю­чий пар­тнер ТОВ «Пра­во­ва гру­па «Но­ві­ков і пар­тне­ри»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.