Е-су­до­чин­ство: бу­ти чи не бу­ти?

Yurydychna Gazeta - - АНА­ЛІ­ТИ­КА | ТЕ­ЛЕ­КО­МУ­НІ­КА­ЦІЇ / МЕ­ДІА / ТЕ­ХНО­ЛО­ГІЇ - Ан­дрій ВО­ЗНЮК, юрист, по­мі­чник адво­ка­та АО «Кло­чков та пар­тне­ри»

Про еле­ктрон­не су­до­чин­ство в Укра­ї­ні мо­ва йде вже до­сить дав­но. Спри­йма­є­ться во­но в юри­ди­чних і гро­мад­ських ко­лах по-рі­зно­му. Де­хто вва­жає впро­ва­дже­н­ня еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства про­це­сом від­хо­ду від зви­чної мо­де­лі су­до­во­го про­це­су до здій­сне­н­ня пра­во­су­д­дя за до­по­мо­гою ІТ-ре­сур­сів. При­хиль­ни­ки «кла­си­чно­го» під­хо­ду, які спри­йма­ють ви­клю­чно люд­ський ре­сурс у су­до­во­му про­це­сі, ви­сту­па­ють про­ти та­ких но­во­вве­день. На за­ко­но­дав­чо­му рів­ні ще з мо­мен­ту про­го­ло­ше­н­ня су­до­вої ре­фор­ми під еле­ктрон­ним су­до­чин­ством ро­зу­мі­є­ться впро­ва­дже­н­ня де­яких еле­ктрон­них іні­ці­а­тив, а са­ме: еле­ктрон­не на­ка­зне про­ва­дже­н­ня, еле­ктрон­ний арешт ко­штів, еле­ктрон­ний обмін до­ку­мен­та­ми. До ре­чі, во­ни так і не бу­ли під­три­ма­ні (за ви­ня­тком остан­ньо­го).

Чи по­трі­бно впро­ва­джу­ва­ти еле­ктрон­ні ме­ха­ні­зми в су­до­во­му про­це­сі?

Оче­ви­дно, що по­трі­бно. Та­кі змі­ни не­об­хі­дно бу­ло впро­ва­ди­ти вже дав­но, ще з прийня­т­тям про­це­су­аль­них ко­де­ксів на по­ча­тку 2000 р. З роз­ви­тком ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій та їх за­сто­су­ва­н­ня в усіх сфе­рах люд­сько­го жи­т­тя су­до­чин­ство не мо­же за­ли­ша­ти­ся осто­ронь. До то­го ж на­ра­зі йо­го ефе­ктив­не здійс- не­н­ня не вба­ча­є­ться мо­жли­вим без за­сто­су­ва­н­ня еле­ктрон­них та ін­тер­нет ре­сур­сів. На­віть ті не­зна­чні змі­ни, які вже за­сто­со­ву­ю­ться (на­при­клад, ав­то­ма­ти­зо­ва­на си­сте­ма до­ку­мен­то­обі­гу су­ду, участь в су­до­во­му про­це­сі в ре­жи­мі ві­део­кон­фе­рен­ції, мо­жли­вість над­си­ла­н­ня уча­сни­кам су­до­вих про­це­сів по­ві­сток за до­по­мо­гою SMS-по­ві­дом­лень), по­зи­тив­но впли­ну­ли на ефе­ктив­ність та ор­га­ні­за­цію су­до­во­го про­це­су. Зви­чай­но, про пе­ре­хід до здій­сне­н­ня пра­во­су­д­дя ви­клю­чно за до­по­мо­гою IT-ре­сур­сів го­во­ри­ти за­ра­но, але впро­ва­дже­н­ня еле­ктрон­них ме­ха­ні­змів у су­до­во­му про­це­сі, під яки­ми ро­зу­мі­є­ться еле­ктрон­не су­до­чин­ство, є ви­мо­гою ча­су.

Мі­жна­ро­дний до­свід еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства

Якщо звер­та­ти ува­гу на мі­жна­ро­дний до­свід фун­кціо­ну­ва­н­ня еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства, з чо­го по­чи­на­є­ться у нас будь-яка ре­фор­ма, то в най­більш роз­ви­не­них кра­ї­нах в су­до­чин­стві вже дав­но ефе­ктив­но фун­кціо­ну­ють еле­ктрон­ні ме­ха­ні­зми. На­при­клад, у США, не зва­жа­ю­чи на пре­це­ден­тну си­сте­му пра­во­су­д­дя, яка фор­му­ва­ла­ся про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків, дав­но існу­ють еле­ктрон­ні су­до­ві си­сте­ми, за до­по­мо­гою яких сто­ро­ни у спра­ві мо­жуть пов­ні­стю кон­тро­лю­ва­ти пе­ре­біг су­до­во­го про­це­су, отри­му­ва­ти до­ступ до ма­те­рі­а­лів су­до­вої спра­ви, по­да­ва­ти за­пи­ти на отри­ма­н­ня ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­тів (тоб­то все те, що у нас ви­ма­гає ба­га­то ча­су і ре­сур­сів).

Якщо по­гля­ну­ти на близь­ку нам Поль­щу з су­до­вою си­сте­мою, по­ді­бною до на­шої, на при­клад якої ча­сто звер­та­є­ться ува­га пе­ред впро­ва­дже­н­ням ре­форм (у то­му чи­слі су­до­вої), тут еле­ктрон­не су­до­чин­ство діє вже по­над 7 ро­ків. Спо­ри, що ви­ни­ка­ють з кре­ди­тних або ін­ших гро­шо­вих пра­во­від­но­син, не­за­ле­жно від су­ми, вклю­ча­ю­чи ко­мер­цій­ні та тру­до­ві спо­ри, в су­дах Поль­щі роз­гля­да­ю­ться он­лайн, без уча­сті сто­рін або їхніх пред­став­ни­ків, за по­да­ни­ми в еле­ктрон­ній фор­мі ма­те­рі­а­ла­ми.

Які про­бле­ми змо­же ви­рі­ши­ти впро­ва­дже­н­ня еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства?

Те­о­ре­ти­чно в Укра­ї­ні вже пра­цює си­сте­ма до­ку­мен­то­обі­гу між су­да­ми та уча­сни­ка­ми су­до­во­го про­це­су. До­ку­мен­ти мо­жна на­прав­ля­ти до су­ду за до­по­мо­гою еле­ктрон­ної по­шти. Та­кож мо­жна на­прав­ля­ти до­ку­мен­ти ін­шим сто­ро­нам та під­твер­джу­ва­ти та­ке на­прав­ле­н­ня в су­ді. Однак біль­шість су­дів не під­три­ма­ли іні­ціа- ти­ву до­ку­мен­то­обі­гу, яка не про­пи­са­на в про­це­су­аль­них ко­де­ксах, та про­дов­жу­ють при­йма­ти ма­те­рі­а­ли ви­клю­чно в па­пе­ро­во­му ви­гля­ді. На­прав­ле­ні еле­ктрон­ною по­штою до­ку­мен­ти, за від­су­тно­сті еле­ктрон­но­го ци­фро­во­го під­пи­су, вза­га­лі не роз­гля­да­ю­ться.

За та­ких об­ста­вин, ві­ро­гі­дно, ні­хто не змо­же за­бу­ти про чер­ги бі­ля кан­це­ля­рій су­дів, ко­ли до­во­ди­ться по­да­ти будь-яку за­яву чи кло­по­та­н­ня (на­при­клад, про озна­йом­ле­н­ня з ма­те­рі­а­ла­ми спра­ви), або у ра­зі над­си­ла­н­ня ін­шій сто­ро­ні в го­спо­дар­ській спра­ві по­зов­ної за­яви та до­да­них ма­те­рі­а­лів че­рез від­ді­ле­н­ня по­што­во­го зв’яз­ку для на­да­н­ня під­твер­дже­н­ня в суд, при цьо­му «на­ле­жним чи­ном» по­свід­чив­ши всі до­да­тки. Са­ме та­ка ро­бо­та за­ймає біль­шість ча­су су­ча­сно­го прав­ни­ка, у той час, ко­ли ні­хто не мо­же уяви­ти сво­го жи­т­тя без еле­ктрон­них за­со­бів ко­му­ні­ка­ції.

Зви­чай­но, впро­ва­дже­н­ня еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства, на­віть на рів­ні за­без­пе­че­н­ня ре­аль­ної мо­жли­во­сті по­да­н­ня до­ку­мен­тів та ма­те­рі­а­лів в еле­ктрон­ній фор­мі, обмі­ну до­ку­мен­та­ми між сто­ро­на­ми та до­сту­пу до ма­те­рі­а­лів спра­ви он­лайн, змо­гло б ви­рі­ши­ти ба­га­то про­блем, що сто­су­ю­ться ефе­ктив­но­го здій­сне­н­ня су­до­чин­ства та збе­ре­же­н­ня ма­те­рі­аль­них і ча­со­вих ре­сур­сів, вже не го­во­ря­чи про «ві­чну» про­бле­му пропу­ще­н­ня стро­ків звер­не­н­ня до су­ду або шту­чно­го за­тя­гу­ва­н­ня су­до­во­го про­це­су сто­ро­на­ми. Зро­зумі­ло, що всі про­бле­ми, які існу­ють в су­до­во­му про­це­сі, не вда­сться ви­рі­ши­ти за до­по­мо­гою впро­ва­дже­н­ня еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства. Однак без­за­пе­ре­чним є те, що це зро­бить су­до­вий про­цес ефе­ктив­ні­шим та змен­шить кіль­кість ви­тра­че­них ре­сур­сів.

Змі­ни, які за­про­по­но­ва­ні для впро­ва­дже­н­ня еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства в Укра­ї­ні

Ана­лі­зу­ю­чи змі­ни до про­це­су­аль­них ко­де­ксів у ре­да­кції, прийня­тій Вер­хов­ною ра­дою Укра­ї­ни ( про­ект За­ко­ну № 6232 від 23.03.2017 р.), які з ві­до­мих при­чин по­ки ще не на­бу­ли чин­но­сті, пер­ше, на що звер­та­є­ться ува­га – це впро­ва­дже­н­ня Єди­ної ін­фор­ма­цій­но-те­ле­ко­му­ні­ка­цій­ної си­сте­ми. По­зов­ні та ін­ші за­яви, скар­ги та ін­ші пе­ред­ба­че­ні за­ко­ном про­це­су­аль­ні до­ку­мен­ти, що по­да­ю­ться до су­ду і мо­жуть бу­ти пре­дме­том су­до­во­го роз­гля­ду, в по­ряд­ку їх над­хо­дже­н­ня під­ля­га­ють обов’яз­ко­вій ре­є­стра­ції в Єди­ній су­до­вій ін­фор­ма­цій­но-те­ле­ко­му­ні­ка­цій­ній си­сте­мі в день над­хо­дже­н­ня до­ку­мен­тів, що до­хо­ди­ти­муть до су­ду. Та­ка си­сте­ма по­кли­ка­на за­без­пе­чи­ти обмін до­ку­мен­та­ми (над­си­ла­н­ня та отри­ма­н­ня до­ку­мен­тів) в еле­ктрон­ній фор­мі між су­да­ми, між су­дом та уча­сни­ка­ми су­до­во­го про­це­су, між уча­сни­ка­ми су­до­во­го про­це­су, а та­кож фі­ксу­ва­н­ня су­до­во­го про­це­су та участь уча­сни­ків су­до­во­го про­це­су в су­до­во­му за­сі­дан­ні в ре­жи­мі ві­део­кон­фе­рен­ції.

З впро­ва­дже­н­ням та­ких змін су­ди зо­бов’яжуть над­си­ла­ти су­до­ві рі­ше­н­ня, су­до­ві по­віс­тки, ін­ші про­це­су­аль­ні до­ку­мен­ти уча­сни­кам су­до­во­го про­це­су на їхні офі­цій­ні еле­ктрон­ні адре­си. Ко­жна осо­ба змо­же за­ре­є­стру­ва­ти еле­ктрон­ну адре­су в си­сте­мі. До то­го ж адво­ка­ти, но­та­рі­у­си, при­ва­тні ви­ко­нав­ці, ар­бі­тра­жні ке­ру­ю­чі та ін­ші ви­зна­че­ні осо­би бу­дуть зо­бов’ яза­ні за­ре­є­стру­ва­ти свою офі­цій­ну еле­ктрон­ну адре­су в Ін­фор­ма­цій­но-те­ле­ко­му­ні­ка­цій­ній си­сте­мі.

Без­пе­ре­чно, за­про­по­но­ва­ні змі­ни є ва­го­мим кро­ком до за­про­ва­дже­н­ня ме­ха­ні­змів еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства в Укра­ї­ні, адже на­ра­зі та­кі по­ло­же­н­ня про­пи­са­ні в про­це­су­аль­них ко­де­ксах. Однак ви­хо­дя­чи з до­сві­ду впро­ва­дже­н­ня но­ві­тніх те­хно­ло­гій в ін­ших сфе­рах, ви­ни­ка­ють за­пи­та­н­ня що­до пра­кти­чної ре­а­лі­за­ції та­ких змін, що сто­су­ю­ться за­без­пе­че­н­ня ре­аль­но­го до­сту­пу до Єди­ної су­до­вої ін­те­ле­кту­аль­но-те­ле­ко­му­ні­ка­цій­ної си­сте­ми всім гро­ма­дя­нам, її на­дій­но­сті та за­без­пе­че­н­ня збе­ре­же­н­ня ін­фор­ма­ції. Адже оче­ви­дно, що для то­го щоб та­ка си­сте­ма пра­цю­ва­ла пов­но­цін­но та ефе­ктив­но, по­трі­бно чи­ма­ло ча­су та ре­сур­сів, яки­ми по­вин­ні бу­дуть за­без­пе­чи­ти су­ди. Однак за умо­ви впро­ва­дже­н­ня вка­за­них змін, во­ни змо­жуть по­зи­тив­но впли­ну­ти на ефе­ктив­ність су­до­во­го про­це­су.

Ви­снов­ки

Пі­дби­ва­ю­чи під­сум­ки, вар­то за­зна­чи­ти, що впро­ва­дже­н­ня еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства, під яким ро­зу­мі­є­ться за­лу­че­н­ня еле­ктрон­них ме­ха­ні­змів до су­до­во­го про­це­су, є ви­мо­гою ча­су. Та­ка си­сте­ма вже діє в усіх роз­ви­не­них кра­ї­нах. Во­на по­кли­ка­на за­без­пе­чи­ти ефе­ктив­не здій­сне­н­ня су­до­во­го про­це­су, зна­чно спро­сти­ти ро­бо­ту су­дів та уча­сни­ків су­до­во­го про­це­су, а та­кож ско­ро­ти­ти кіль­кість ви­тра­че­них ре­сур­сів.

Змі­ни, прийня­ті до про­це­су­аль­них ко­де­ксів, да­ють під­ста­ви вва­жа­ти, що в Укра­ї­ні та­кож впро­ва­джу­є­ться еле­ктрон­не су­до­чин­ство. Однак для пра­кти­чної ре­а­лі­за­ції впро­ва­дже­н­ня еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства по­трі­бно зро­би­ти ще ба­га­то ва­жли­вих кро­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.