Як мо­жли­во стя­гну­ти борг без су­ду з ком­па­нії, що на ме­жі бан­крут­ства?

Yurydychna Gazeta - - SUCCESS STORY -

Ко­ман­да «Ті­Сі­Ем Груп Укра­ї­на», в осо­бі юри­стів Ескен­де­ра Хай­се­ро­ва та Оле­ксан­дра Шев­чен­ка, під ке­рів­ни­цтвом ра­дни­ка Ро­ма­на Се­мен­ця, успі­шно ре­а­лі­зо­вує кіль­ка про­е­ктів, пов’яза­них зі спо­ра­ми між укра­їн­ськи­ми фар­ма­цев­ти­чни­ми під­при­єм­ства­ми.

Фар­ма­цев­ти­чна га­лузь (за ста­ти­сти­кою 2017 р.) ста­біль­но зро­стає й роз­ви­ва­є­ться. Однак у ра­зі де­фол­ту одно­го з най­біль­ших грав­ців фар­ма­цев­ти­чно­го рин­ку зби­тків за­зна­ють усі йо­го кон­тр­аген­ти, не­за­ле­жно від ста­ту­су й мас­шта­бів ком­па­нії.

Са­ме то­му один із про­від­них єв­ро­пей­ських ви­ро­бни­ків і по­ста­чаль­ни­ків ме­ди­чних, гі­гі­є­ні­чних то­ва­рів і ко­сме­ти­чних за­со­бів звер­нув­ся до «Ті­Сі­Ем Груп Укра­ї­на», щоб по­вер­ну­ти гро­ші за свою про­ду­кцію, по­став­ле­ну ком­па­нії ТОВ «Фрам Ко».

Клі­єн­ти бор­жни­ка не мо­гли вча­сно ви­ко­на­ти свої зо­бов’яза­н­ня че­рез па­ді­н­ня об­ся­гу про­да­жів на фар­ма­цев­ти­чно­му рин­ку в сі­чні­кві­тні 2017 р. Це, зро­зумі­ло, при­зве­ло до де­фі­ци­ту гро­шо­вих ко­штів і зна­чно­го роз­ри­ву сash flow у ТОВ «Фрам Ко».

За­галь­но­ві­до­мо, що основ­ним спосо­бом розв’яза­н­ня та­ких спо­рів є су­до­вий роз­гляд. Про­те ця не­до­ско- на­ла схе­ма за­зви­чай не ви­прав­до­вує спо­ді­вань за­ці­кав­ле­них сто­рін і мо­же бу­ти мар­ною. Як пра­ви­ло, кон­тр­аген­ти ли­ше втра­ча­ють час і ко­шти. Са­ме в цьо­му й пе­ре­ко­на­ло­ся ке­рів­ни­цтво ком­па­нії по­ста­чаль­ни­ка. Отож, пе­ред ко­ман­дою юри­стів «Ті­Сі­Ем Груп Укра­ї­на» по­ста­ло зав­да­н­ня: по­вер­ну­ти борг у по­за­су­до­во­му по­ряд­ку.

Пер­шим ета­пом ро­бо­ти над про­е­ктом ста­ло про­ве­де­н­ня пе­ре­го­во­рів із від­по­від­аль­ни­ми осо­ба­ми ком­па­нії-бор­жни­ка. Щоб на­ла­го­ди­ти кон­такт із ке­рів­ни­цтвом під­при­єм­ства, юри­сти про­ве­ли без­ліч ко­му­ні­ка­цій зі спів­ро­бі­тни­ка­ми ком­па­нії, які за­йма­ють рі­зні по­са­ди, а та­кож із їхні­ми кон­тр­аген­та­ми. Пі­сля що­ден­них на­по­ле­гли­вих дій вда­ло­ся до­мо­ви­ти­ся про осо­би­сту зу­стріч із ке­рів­ни­ком під­при­єм­ства-бор­жни­ка.

Як і пе­ред­ба­ча­ло­ся, під час пе­ре­го­во­рів ста­ло зро­зумі­ло, що весь ме­не­джмент ком­па­нії спри­яв за­тя­гу­ван­ню про­це­су по­вер­не­н­ня бор­гів кре­ди­то­рам на ма­кси­маль­ний тер­мін, який до­зво­ля­є­ться за­ко­но­дав­ством. Ке­рів­ни­цтво від­мов­ля­ло­ся обго­во­рю­ва­ти всі де­та­лі си­ту­а­ції, що скла­ла­ся, нав­ми­сно змі­ню­ю­чи те­му спіл­ку­ва­н­ня.

За­вер­шу­ю­чи пер­ший етап пе­ре­го­во­рів, юри­сти при­йшли до ви­снов­ку, що «сі­рий кар­ди­нал» ТОВ «Фрам Ко» ті­сно пов’яза­ний і з ін­ши­ми під­при­єм­ства­ми, які в ми­ну­ло­му та­кож за­йма­ли пе­ре­до­ві по­зи­ції на фар­ма­цев­ти­чно­му рин­ку Укра­ї­ни. Да­лі пе­ре­мов­ни­ки з’ясу­ва­ли, що всі під­при­єм­ства опи­ня­ли­ся в ана­ло­гі­чно­му ста­но­ви­щі, а їхні кон­тр­аген­ти за­зна­ва­ли ве­ли­че­зних зби­тків. Під­при­єм­ства за­снов­ни­ків бор­жни­ка бан­кру­ту­ва­ли від­ра­зу пі­сля отри­ма­н­ня ве­ли­че­зних пар­тій то­ва­рів, у та­кий спо­сіб ви­во­дя­чи акти­ви з ра­хун­ків під­при­єм­ства.

Зв’яза­ти­ся з осо­ба­ми, які ке­ру­ва­ли всі­ма про­це­са­ми на під­при­єм­стві, бу­ло пра­кти­чно не­мо­жли­во. Зав­да­н­ня ускла­дню­ва­ло­ся й тим, що за­снов­ни­ком бу­ла ком­па­нія з Кі­пру, а ін­фор­ма­ція про ре­аль­ний ме­не­джмент і акціо­не­рів у та­ких зо­нах є за­кри­тою та не­до­сту­пною для всіх, окрім ав­то­ри­зо­ва­них осіб.

Однак, про­вів­ши ана­ліз і пе­ре­вір­ку ді­яль­но­сті пов’яза­них із бор­жни­ком ком­па­ній, юри­сти з’ясу­ва­ли, що за цим сто­їть ли­ше одна осо­ба, не­гла­сний ке­рів­ник, який ухва­лю­вав усі ва­жли­ві рі­ше­н­ня для під­при­єм­ства. З ним та­кож юри­сти ве­ли пе­ре­го­во­ри.

Юри­сти ком­па­нії до­кла­ли не­ймо­вір­них зу­силь для ор­га­ні­за­ції три­сто­рон­ньої зу­стрі­чі, яка до­зво­ли­ла б зна­йти шля­хи вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру на вза­є­мо­ви­гі­дних умо­вах. Як ре­зуль­тат, ком­па­нія «Ті­Сі­Ем Груп Укра­ї­на» про­ве­ла пе­ре­мо­ви­ни, за­про­по­ну­вав­ши кіль­ка ва­рі­ан­тів розв’яза­н­ня спо­ру:

1) ре­стру­кту­ри­за­цію за­бор­го­ва­но­сті та скла­да­н­ня гра­фі­ка ви­плат на кіль­ка мі­ся­ців;

2) ана­ліз усіх бор­жни­ків ТОВ «Фрам Ко» та укла­де­н­ня три­сто­рон­ньої уго­ди про пе­ре­у­сту­пку прав ви­мог;

3) по­вер­не­н­ня то­ва­ру на су­му бор­гу та під­пи­са­н­ня до­го­во­ру про вза­є­мо­за­лік зу­стрі­чних ви­мог.

От­же, пі­сля ба­га­то­го­дин­них пе­ре­го­во­рів ухва­ли­ли рі­ше­н­ня про ви­ко­ри­ста­н­ня тре­тьо­го ва­рі­ан­ту розв’яза­н­ня цьо­го спо­ру. Ко­ман­да юри­стів під­го­ту­ва­ла всі не­об­хі­дні до­ку­мен­ти і про­кон­тро­лю­ва­ла по­вер­не­н­ня то­ва­ру на­ле­жної яко­сті по­ста­чаль­ни­ку.

«Вар­то за­зна­чи­ти, що по­пе­ре­дня пе­ре­вір­ка пар­тне­рів зда­тна зни­зи­ти ри­зик ви­ни­кне­н­ня про­стро­че­них бор­го­вих зо­бов’язань і ні­ве­лю­ва­ти мо­жли­вість під­пи­са­н­ня до­го­во­ру з не­до­бро­со­ві­сни­ми кон­тр­аген­та­ми або ком­па­ні­я­ми-одно­ден­ка­ми», – під­су­мо­вує Ескен­дер Хай­се­ров.

По­пе­ре­дня пе­ре­вір­ка пар­тне­рів зда­тна зни­зи­ти ри­зик ви­ни­кне­н­ня про­стро­че­них бор­го­вих зо­бов’язань

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.