Між­на­ро­дний хол­динг: уни­кне­н­ня по­да­тко­вих зо­бов’язань чи пра­виль­не стру­кту­ру­ва­н­ня?

Yurydychna Gazeta - - ІНТЕРВ’Ю | ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ / МЕДІА / ТЕХНОЛОГІЇ - Ві­ктор МОРОЗ, ке­ру­ю­чий пар­тнер адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Suprema Lex

Не­що­дав­но укра­їн­ське су­спіль­ство ско­ли­хнув скан­дал з кор­по­ра­ці­єю Roshen, управ­лі­н­ня якою бу­ло стру­кту­ро­ва­но че­рез між­на­ро­дні кор­по­ра­тив­ні ор­га­ні­за­ції з ви­ко­ри­ста­н­ням хол­дин­го­вих стру­ктур, тра­стів та офшор­них ком­па­ній. По­ста­ло пи­та­н­ня що­до ме­ти та­ко­го стру­кту­ру­ва­н­ня та йо­го не­об­хі­дно­сті. Чи на­справ­ді існує по­тре­ба ви­ко­ри­ста­н­ня та­ких скла­дних кор­по­ра­тив­них ор­га­ні­за­цій для ефе­ктив­но­го управ­лі­н­ня ком­па­ні­єю та мо­жли­во­сті її про­да­жу, чи все-та­ки бу­ло ви­яв­ле­но спро­бу ухи­ле­н­ня від спла­ти по­да­тків?

Вар­то за­ува­жи­ти, що кор­по­ра­ція Roshen, згі­дно з офі­цій­ни­ми по­ві­дом­ле­н­ня­ми, бу­ла від­да­на в до­вір­че управ­лі­н­ня між­на­ро­дної бан­ків­ської гру­пи Rothschild, яка за­йма­є­ться по­шу­ком по­ку­пців та про­це­сом пе­ре­мо­вин з ни­ми що­до про­да­жу кор­по­ра­ції. З ме­тою ефе­ктив­но­сті та­ко­го про­да­жу кор­по­ра­цію бу­ло пе­ре­да­но у слі­пий траст від­по­від­но до між­на­ро­дних стан­дар­тів.

Траст – це си­сте­ма від­но­син, за якої май­но, що на­ле­жить за­снов­ни­ку, пе­ре­да­є­ться в роз­по­ря­дже­н­ня до­вір­чо­го вла­сни­ка (управ­ля­ю­чо­го або по­пе­чи­те­ля), але при­бу­ток з ньо­го отри­му­ють ви­го­до­на­бу­ва­чі (бе­не­фі­ці­а­ри). Слі­пий траст – це та­кий траст, в яко­му до­вір­чий вла­сник має пов­ну сво­бо­ду дій що­до акти­вів, пе­ре­да­них у траст за­снов­ни­ком, то­ді як за­снов­ник і бе­не­фі­ці­а­ри не во­ло­ді­ють жо­дною ін­фор­ма­ці­єю про акти­ви тра­сту та не ма­ють пра­ва втру­ча­ти­ся в ро­бо­ту до­вір­чо­го вла­сни­ка.

«Слі­пим» траст на­зи­ва­є­ться че­рез те, що в ре­зуль­та­ті, шля­хом про­да­жу пе­ре­да­них акти­вів та при­дба­н­ня но­вих, йо­го за­снов­ник пов­ні­стю втра­чає будь-який кон­троль над акти­ва­ми.

Го­лов­ною ме­тою слі­пих тра­стів є пе­ре­ве­де­н­ня на не­за­ле­жно­го до­вір­чо­го вла­сни­ка обов’яз­ку здій­сню­ва­ти кон­троль та управ­лі­н­ня акти­ва­ми тра­сту з одно­ча­сною втра­тою пра­ва уча­сті в управ­лін­ні акти­ва­ми йо­го за­снов­ни­ка, бе­не­фі­ці­а­рів та ін­ших за­ці­кав­ле­них осіб.

Що­прав­да, в Укра­ї­ні від­су­тнє нор­ма­тив­не ре­гу­лю­ва­н­ня ви­ко­ри­ста­н­ня тра­сто­вих стру­ктур. Укра­ї­на не при­єд­на­ла­ся до Га­азь­кої кон­вен­ції 1985 р. про пра­во, що за­сто­со­ву­є­ться до тра­стів та їх ви­зна­н­ня, якою за­крі- плю­є­ться за­галь­ний по­ря­док ви­ко­ри­ста­н­ня тра­сто­вих ін­стру­мен­тів для кра­їн, в яких від­су­тнє тра­сто­ве за­ко­но­дав­ство. Це об­умов­лює не­дій­сність пе­ре­да­н­ня кор­по­ра­ції Roshen у траст без ство­ре­н­ня між­на­ро­дної кор­по­ра­тив­ної стру­кту­ри.

Зви­чай­но, якщо ком­па­нії між­на­ро­дної хол­дин­го­вої стру­кту­ри, що ви­ко­ри­сто­ву­є­ться для пе­ре­да­н­ня кор­по­ра­ції в слі­пий траст, ма­ють іно­зем­ні бан­ків­ські ра­хун­ки та опе­ру­ють іно­зем­ною ва­лю­тою, для та­ких дій не­об­хі­дно отри­ма­ти від­по­від­ну лі­цен­зію На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни.

Однак у біль­шо­сті ви­пад­ків та­кі стру­кту­ри ви­бу­до­ву­ю­ться без ви­ко­ри­ста­н­ня бан­ків­ських ра­хун­ків, що до­зво­ляє не отри­му­ва­ти лі­цен­зію НБУ, а у ра­зі по­тре­би опе­ра­цій з ви­ко­ри­ста­н­ням ва­лю­ти ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться пов’яза­ні стру­кту­ри, що не вхо­дять до хол­дин­гу.

Крім то­го, на­справ­ді, пер­вин­не пу­блі­чне роз­мі­ще­н­ня акцій (IPO) на іно­зем­ній бір­жі або про­даж між­на­ро­дній пу­блі­чній ком­па­нії, як основ­ні ва­рі­ан­ти про­да­жу ком­па­ній та­ко- го роз­мі­ру, прийня­то стру­кту­ру­ва­ти са­ме з ви­ко­ри­ста­н­ням між­на­ро­дних хол­дин­го­вих стру­ктур.

Що сто­су­є­ться за­без­пе­че­н­ня уни­кне­н­ня по­двій­но­го опо­да­тку­ва­н­ня з на­прав­ле­н­ням всіх по­да­тків від про­да­жу кор­по­ра­ції Roshen са­ме в укра­їн­ський бю­джет – це де­кла­ра­тив­на за­ява, яка не під­твер­джу­є­ться до­ку­мен­таль­но. В ба­га­тьох ви­пад­ках стру­кту­ру­ва­н­ня угод ку­пів­лі-про­да­жу ве­ли­ких під­при­ємств із ви­ко­ри­ста­н­ням між­на­ро­дних кор­по­ра­тив­них ін­стру­мен­тів одним із зав­дань має са­ме опти­мі­за­цію по­да­тко­во­го на­ван­та­же­н­ня че­рез ви­ко­ри­ста­н­ня іно­зем­них по­да­тко­вих си­стем з низь­ким по­да­тко­вим на­ван­та­же­н­ням.

Та­ким чи­ном, без­пе­ре­чно, ви­ко­ри­ста­н­ня між­на­ро­дної хол­дин­го­вої стру­кту­ри для стру­кту­ру­ва­н­ня уго­ди з про­да­жу кор­по­ра­ції Roshen до­зво­ляє зро­би­ти та­ку уго­ду ефе­ктив­ною та при­ва­бли­вою для іно­зем­но­го ін­ве­сто­ра. Во­дно­час одні­єю з ці­лей са­ме та­ко­го стру­кту­ру­ва­н­ня мо­гла бу­ти опти­мі­за­ція по­да­тко­во­го на­ван­та­же­н­ня зі спла­тою по­да­тків в іно­зем­них юрис­ди­кці­ях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.