KOMEHTAP

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО | ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ / МЕДІА / ТЕХНОЛОГІЇ -

Те­хно­ло­гія бло­кчейн має чи­ма­ло пе­ре­ваг, го­лов­ною з яких є не­мо­жли­вість вно­си­ти змі­ни не­по­мі­тно або за­днім чи­слом. Однак ця те­хно­ло­гія має та­кож низ­ку не­до­лі­ків: низь­ка про­пу­скна зда­тність і швид­кість ро­бо­ти, рі­вень без­пе­ки та де­цен­тра­лі­за­ція си­сте­ми пря­мо за­ле­жать від кіль­ко­сті уча­сни­ків та об­чи­слю­валь­них по­ту­жно­стей, які ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться. У ви­пад­ку із СЕТАМ бло­кчейн не бу­ло впро­ва­дже­но, в си­сте­му бло­кчейн ре­гу­ляр­но вно­ся­ться ре­зерв­ні ко­пії ба­зи. Тоб­то вне­сти змі­ни за­днім чи­слом не ви­йде, про­те спо­сіб вне­се­н­ня но­вих за­пи­сів ли­шив­ся не­змін­ним.

Во­дно­час із зе­мель­ним ка­да­стром си­ту­а­ція вза­га­лі на­га­дує «те­хно­ло­гії за­ра­ди те­хно­ло­гій». Бло­кчейн впро­ва­дже­но для ре­є­стру ін­фор­ма­ції про ви­да­ні ви­тя­ги із зе­мель­но­го ка­да­стру, тоб­то ці­єю си­сте­мою мо­жна ско­ри­ста­ти­ся ви­клю­чно для пе­ре­вір­ки, чи ви­да­вав­ся той або ін­ший ви­тяг, чи він є під­роб­кою. Про­те до­сто­вір­ність да­них, ви­кла­де­них у та­ко­му ви- тя­гу, не­має мо­жли­во­сті пе­ре­ві­ри­ти. То­му на­ра­зі за­вча­сно го­во­ри­ти про здій­сне­ні дер­жав­ні про­е­кти на бло­кчейн.

На мою дум­ку, ін­сти­тут но­та­рі­у­сів за­без­пе­чує ви­ко­на­н­ня двох фун­кцій: іден­ти­фі­ка­ція осо­би та за­без­пе­че­н­ня сві­до­мо­го вчи­не­н­ня осо­бою тих чи ін­ших юри­ди­чно зна­чу­щих дій. Бло­кчейн ви­рі­шує про­бле­му іден­ти­фі­ка­ції шля­хом кри­пто­гра­фії, що мо­же бу­ти більш ефе­ктив­ним, ніж ві­зу­аль­не по­рів­ня­н­ня зов­ні­шньо­го ви­гля­ду осо­би та фо­то­гра­фії у па­пе­ро­во­му до­ку­мен­ті, який мо­же бу­ти під­ро­бле­ним.

При цьо­му укра­їн­ський до­свід ви­ко­ри­ста­н­ня ЕЦП (на­віть но­та­рі­у­са­ми) по­ка­зує, що при­ва­тний ключ мо­же бу­ти чу­до­во за­хи­ще­ний кри­пто­гра­фі­єю, але про­сто не­на­дій­но збе­рі­га­ти­ся або на­віть пе­ре­да­ва­ти­ся ін­шим осо­бам. Що сто­су­є­ться усві­дом­ле­н­ня зна­че­н­ня та на­слід­ків сво­їх дій, то те­хно­ло­гія бло­кчейн са­ма по со­бі не має за­со­бів ви­рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми. Зві­сно, смарт-кон­тра­кти, най­імо­вір­ні­ше, бу­дуть зна­чно ко­ро­тші за се­ре­дньо­ста­ти­сти­чні до­го­во­ри, але для їх про­чи­та­н­ня все одно по­трі­бні бу­дуть спе­ці­аль­ні зна­н­ня.

Про­те ці про­бле­ми слід ви­рі­шу­ва­ти ін­ши­ми шля­ха­ми, адже те­хно­ло­гія бло­кчейн спря­мо­ва­на на ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми до­ві­ри. Якщо при­пу­сти­ти, що всі уча­сни­ки си­сте­ми бу­дуть сві­до­мо та від­по­від­аль­но нею ко­ри­сту­ва­ти­ся, то­ді бло­кчейн зда­тен ви­рі­ши­ти про­бле­му до­ві­ри зав­дя­ки рів­но­сті уча­сни­ків і від­су­тно­сті цен­тру. Зві­сно, бу­ва­ють рі­зні ви­ди бло­кчейн-си­стем, але ми го­во­ри­мо про ви­пад­ко­ве ви­зна­че­н­ня уча­сни­ка, який здій­снить за­пис но­во­го бло­ку да­них до ре­є­стру, про не­об­хі­дність ва­лі­да­ції цьо­го за­пи­су ко­да­ми (комп’юте­ра­ми) біль­шо­сті уча­сни­ків си­сте­ми та ін­ші вла­сти­во­сті, що за­без­пе­чу­ють не­спро­мо­жність окре­мих уча­сни­ків взя­ти під кон­троль всю си­сте­му.

Ми­ки­та ПОЛАТАЙКО, ко­ор­ди­на­тор пра­кти­ки ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій (IT) Sayenko Kharenko

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.