Ри­зи­ки ке­рів­ни­ка юри­ди­чної ком­па­нії: що не­об­хі­дно зна­ти

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Іри­на ЧЕГРИНЦЕВА, ке­рів­ник від­ді­лу по ро­бо­ті з пер­со­на­лом ЮФ Evris

Ке­рів­ник – це той, хто опі­ку­є­ться ком­па­ні­єю як єди­ним ці­лим, має для цьо­го всі не­об­хі­дні пов­но­ва­же­н­ня, зда­тність та ба­жа­н­ня. Са­ме він за­дає пев­ні пра­ви­ла гри, ство­рює кор­по­ра­тив­ну куль­ту­ру. Від ке­рів­ни­ка за- ле­жить, на­скіль­ки успі­шною бу­де ком­па­нія. Ефе­ктив­ний ке­рів­ник по­ви­нен бу­ти лі­де­ром для сво­єї ко­ман­ди, бачити пер­спе­кти­ви ком­па­нії, ста­ви­ти пра­виль­ні та чі­ткі зав­да­н­ня пра­ців­ни­кам, вмі­ти ор­га­ні­зу­ва­ти їхню ро­бо­ту та мо­ти­ву­ва­ти.

Як пра­ви­ло, ко­жен ке­рів­ник юри­ди­чної ком­па­нії про­хо­дить свій шлях ста­нов­ле­н­ня, який ча­сто по­чи­на­є­ться з ін­тер­на або мо­лод­шо­го юри­ста. Про­тя­гом цьо­го шля­ху здо­бу­ва­ю­ться гли­бо­кі зна­н­ня, на­бу­ва­є­ться ва­жли­вий до­свід та впев­не­ність, від­то­чу­є­ться май­стер­ність. Ча­сто це не про­стий шлях, оскіль­ки з одно­го бо­ку є клі­єнт, ін­те­ре­си яко­го ва­жли­ві, а з ін­шо­го – не­о­дно­зна­чне пра­во­ве по­ле на­шої кра­ї­ни та ве­ли­че­зний об­сяг ін­фор­ма­ції, що по­тре­бує не­пе­ре­сі­чних ана­лі­ти­чних зді­бно­стей, швид­ко­го ми­сле­н­ня та ро­бо­ти над со­бою.

Про­тя­гом ста­нов­ле­н­ня сво­єї кар’єри ке­рів­ни­ки юри­ди­чних ком­па­ній до­сить ча­сто ро­блять основ­ний акцент на роз­ви­тку про­фе­сій­них знань, по­стій­но­му вдо­ско­на­лен­ні, мо­ні­то­рин­гу змін у за­ко­но­дав­стві. Це зро­зумі­ло, оскіль­ки зна­н­ня є одним з го­лов­них ін­стру­мен­тів, який фор­мує які­сний про­дукт для клі­єн­та. Роз­ви­тку управ­лін­ських на­ви­чок ча­сто не при­ді­ля­є­ться на­ле­жної ува­ги, а во­ни не менш ва­жли­ві, ніж про­фе­сій­ний роз­ви­ток, адже люд­ський ре­сурс скла­дає сут­тє­вий актив будь-якої ком­па­нії, без ньо­го не­мо­жли­ве існу­ва­н­ня успі­шно­го та ефе­ктив­но­го бі­зне­су. То- му не ко­жний успі­шний юрист мо­же ста­ти успі­шним ке­рів­ни­ком.

Рі­ше­н­ня про пе­ре­хід на по­са­ду ке­рів­ни­ка не­об­хі­дно при­йма­ти сві­до­мо, зва­жа­ю­чи на свою вну­трі­шню мо­ти­ва­цію. По­трі­бно чі­тко ро­зу­мі­ти схиль­ність і го­тов­ність за­йма­ти­ся управ­лін­ською ді­яль­ні­стю чи юри­ди­чною пра­кти­кою. Це ва­жли­во, оскіль­ки го­тов­ність до цьо­го кро­ку впли­ває на подаль­шу ефе­ктив­ність усьо­го бі­зне­су. Якщо у най­кра­що­го про­фе­сій­но­го юри­ста від­су­тнє або су­пе­ре­чли­ве ба­жа­н­ня ві­ді­йти від юри­ди­чної ро­бо­ти та за­йма­ти­ся управ­лін­ською ді­яль­ні­стю, то успі­шний і та­ла­но­ви­тий юрист ри­зи­кує ста­ти по­га­ним ке­рів­ни­ком юри­ди­чної ком­па­нії.

Не­сві­до­ме рі­ше­н­ня при­зво­дить до то­го, що ке­рів­ник по­стій­но зви­ну­ва­чує під­ле­глих у сво­їх по­мил­ках, ви­ма­гає на­дзу­силь, не вра­хо­ву­ю­чи їхніх по­треб, по­стій­но шу­кає кра­щі ка­дри та не зна­хо­дить. В ре­зуль­та­ті, ви­ни­кає не­до­ві­ра пер­со­на­лу, ба­жа­н­ня всіх звіль­ни­ти, роз­дра­то­ва­ність та роз­ча­ру­ва­н­ня.

Не­до­ві­ра з бо­ку ке­рів­ни­ка спри­чи­нює у спів­ро­бі­тни­ків сум­ні­ви у сво­їх про­фе­сій­них зді­бно­стях, під­ри­ває впев­не­ність у со­бі, ство­рює пси­хо­ло­гі­чну на­пру­гу, кон­флі­кти в ко­ле­кти­ві та на­пру­же­ну атмо­сфе­ру. Це руй­нує мо­ти­ва­цію спів­ро­бі­тни­ків та впли­ває на їхню ефе­ктив­ність. Ке­рів­ник ри­зи­кує тим, що ва­жли­ві та зді­бні пра­ців­ни­ки по­чи­на­ють за- ми­слю­ва­ти­ся над та­ки­ми пи­та­н­ня­ми: «Що три­має ме­не в цій ком­па­нії? За­ра­ди чо­го я тут?». Як ре­зуль­тат, ком­па­нія втра­чає цін­ні ка­дри, по­ка­зник плин­но­сті ка­дрів зро­стає, на рин­ку фор­му­є­ться від­по­від­ний імідж ро­бо­то­дав­ця, а ком­па­нія мен­ше при­ва­блює мо­ло­дих по­тен­цій­них кан­ди­да­тів. За да­ни­ми до­слі­дже­н­ня «HR-бренд юри­ди­чної фір­ми – 2017», се­ред основ­них 5-ти чин­ни­ків, які ві­ді­гра­ють ва­жли­ву роль у при­ва­бли­во­сті ком­па­нії як по­тен­цій­но­го ро­бо­то­дав­ця, на дум­ку сту­ден­тів, є хо­ро­ші вза­є­ми­ни між ке­рів­ни­ка­ми й під­ле­гли­ми (79% го­ло­сів), лі­дер­ство і від­по­від­аль­ність ке­рів­ни­ка ком­па­нії, йо­го чі­тке ба­че­н­ня та план роз­ви­тку на май­бу­тнє (55% го­ло­сів від­по­від­но).

От­же, ке­рів­ни­ку ва­жли­во ро­зу­мі­ти се­бе та усві­дом­лю­ва­ти се­бе в цій ро­лі, зна­ти, ку­ди ве­сти ко­ман­ду, а не ли­ше ку­ди ру­ха­ти­ся йо­му са­мо­му, фор­му­ва­ти й фор­му­лю­ва­ти стра­те­гі­чну ідею, ко­му­ні­ку­ва­ти з клю­чо­вим грав­цям сво­єї ком­па­нії. Ко­ман­да по­вин­на зна­ти, в яко­му на­прям­ку та як йти да­лі. Варто біль­ше фо­к­усу­ва­ти­ся на то­му, що пра­виль­но, на­ма­га­ти­ся це пле­ка­ти, за­мість то­го щоб спря­мо­ву­ва­ти ма­кси­мум зу­силь на бо­роть­бу з тим, що по­га­но. До­по­ма­га­ю­чи ін­шим по­ча­ти ду­ма­ти про се­бе кра­ще та роз­ді­ля­ю­чи зі сво­ї­ми пі­до­пі­чни­ми ра­дість від їхніх успі­хів, ке­рів­ник фор­мує впев­не­ну, ло­яль­ну й від­да­ну ко­ман­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.