По­ру­ше­н­ня прав лю­ди­ни ти­ми, хто по­ви­нен їх за­без­пе­чу­ва­ти

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ - Альо­на СОЛОНА, адво­кат АК «Кра­вець і пар­тне­ри»

Кон­сти­ту­ція Укра­ї­ни має най­ви­щу юри­ди­чну си­лу. Ст. 3 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни вста­нов­ле­но, що лю­ди­на, її жи­т­тя і здо­ров’я, честь і гі­дність, не­до­тор­кан­ність і без­пе­ка ви­зна­ю­ться в Укра­ї­ні най­ви­щою со­ці­аль­ною цін­ні­стю. Пра­ва і сво­бо­ди лю­ди­ни та їх га­ран­тії ви­зна­ча­ють зміст і спря­мо­ва­ність ді­яль­но­сті дер­жа­ви. Дер­жа­ва від­по­від­ає пе­ред лю­ди­ною за свою ді­яль­ність. Утвер­дже­н­ня та за­без­пе­че­н­ня прав і сво­бод лю­ди­ни є го­лов­ним обов’яз­ком дер­жа­ви.

У ст. 55 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни за­зна­че­но, що пра­ва і сво­бо­ди лю­ди­ни й гро­ма­дя­ни­на за­хи­ща­ю­ться су­дом.

Однак, на жаль, су­ди в Укра­ї­ні за­без­пе­чу­ють, на­сам­пе­ред, ін­те­ре­си та пра­ва будь-ко­го, тіль­ки не гро­ма­дян Укра­ї­ни. З ко­жним ро­ком су­до­ва пра­кти­ка в Укра­ї­ні все біль­ше змі­ню­є­ться не на ко­ристь фі­зи­чних осіб, а про­сто­му гро­ма­дя­ни­ну без ко­штів та зв’яз­ків стає набагато важ­че від­сто­ю­ва­ти свої пра­ва.

З ці­єї стат­ті, на про­стих при­кла­дах су­до­вих рі­шень, мо­жна зро­би­ти ви­снов­ки, як на­ціо­наль­ні су­ди став­ля­ться до пра­ва гро­ма­дян Укра­ї­ни на су­до­вий за­хист.

До­ступ до пра­во­су­д­дя

Ст. 5 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни пе­ред­ба­че­но здій­сне­н­ня пра­во­су­д­дя на за­са­дах по­ва­ги до че­сті та гі­дно­сті, рів­но­сті пе­ред за­ко­ном і су­дом. Однак на­віть су­ди ка­са­цій­ної ін­стан­ції не до­три­му­ю­ться прин­ци­пу рів­но­сті уча­сни­ків су­до­во­го про­це­су.

На­при­клад, в ухва­лі Ви­що­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го су­ду Укра­ї­ни з роз­гля­ду ци­віль­них і кри­мі­наль­них справ (да­лі – ВССУ) від 17.11.2016 р. у спра­ві №755/583/15-ц за­зна­че­но, що від­по­від­ач ПАТ КБ «При­ват­банк» по­дав до су­ду ка­са­цій­ну скар­гу на рі­ше­н­ня Дні­пров­сько­го ра­йон­но­го су­ду м. Ки­є­ва від 09.09.2015 р. та ухва­лу апе­ля­цій­но­го су­ду м. Ки­є­ва від 29.09.2016 р., але до ці­єї ка­са­цій­ної скар­ги ПАТ КБ «При­ват­банк» не бу­ли до­да­ні на­ле­жним чи­ном за­ві­ре­ні ко­пії оскар­жу­ва­них рі­шень, як це пе­ред­ба­че­но за­ко­но­дав­ством. Ухва­лою суд­ді Ви­що­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го су­ду Укра­ї­ни з роз­гля­ду ци­віль­них і кри­мі­наль­них справ від 18.10.2016 р. ка­са­цій­на скар­га за­ли­ше­на без ру­ху, а за­яв­ни­ку на­да­но строк для усу­не­н­ня її не­до­лі­ків. Про­те на ви­ко­на­н­ня ви­мог вка­за- ної ухва­ли ПАТ КБ «При­ват­Банк» на­ді­слав на адре­су су­ду пла­ті­жне до­ру­че­н­ня від 04.11.2016 р. на су­му 4384 грн 80 коп. та на­ле­жним чи­ном за­ві­ре­ну ко­пію ухва­ли апе­ля­цій­но­го су­ду м. Ки­є­ва від 25.11.2015 р., за­мість оскар­жу­ва­ної ним ухва­ли апе­ля­цій­но­го су­ду м. Ки­є­ва від 29.09.2016 р. На під­ста­ві ви­ще­ви­кла­де­но­го Ви­щий спе­ці­а­лі­зо­ва­ний суд Укра­ї­ни з роз­гля­ду ци­віль­них і кри­мі­наль­них справ 17.11.2016 р. у сво­їй ухва­лі ді­йшов ви­снов­ку про на­да­н­ня за­яв­ни­ку до­да­тко­во­го стро­ку для усу­не­н­ня не­до­лі­ків. Варто за­ува­жи­ти, що в цьо­му ви­пад­ку ка­са­цій­на скар­га бу­ла по­да­на юри­ди­чною осо­бою, а са­ме ПАТ КБ «При­ват­банк».

Для по­рів­ня­н­ня, на­сту­пним при­кла­дом є ухва­ла то­го ж су­ду, але у спра­ві, в якій ка­са­цій­ну скар­гу бу­ло по­да­но фі­зи­чною осо­бою. В ухва­лі ВССУ від 12.04.2017 р. у спра­ві №640/2057/16ц бу­ло за­зна­че­но ана­ло­гі­чні об­ста­ви­ни: Ухва­лою ВССУ від 09.03.2017 р. ка­са­цій­на скар­га ОСОБИ_2 бу­ла за­ли­ше­на без ру­ху, оскіль­ки до ка­са­цій­ної скар­ги не бу­ла до­да­на ухва­ла Ки­їв­сько­го ра­йон­но­го су­ду м. Хар­ко­ва від 04.01.2017 р. про від­мо­ву у від­крит­ті про­ва­дже­н­ня, яку остан­ній оскар­жує. На ви­ко­на­н­ня ухва­ли ВССУ від 09.03.2017 р. ОСОБА_2 на­ді­слав ухва­лу су­ду пер­шої ін­стан­ції від 23.03.2017 р. про від­кри­т­тя про­ва­дже­н­ня, а ухва­лу Ки­їв­сько­го ра­йон­но­го су­ду м. Хар­ко­ва від 04.01.2017 р. не на­ді­слав. За та­ких об­ста­вин ухва­ла ВССУ від 09.03.2017 р. не бу­ла ви­ко­на­на. На під­ста­ві ви­ще­ви­кла­де­но­го Ви­щий спе­ці­а­лі­зо­ва­ний суд Укра­ї­ни з роз­гля­ду ци­віль­них і кри­мі­наль­них справ 12.04.2017 р. у сво­їй ухва­лі ді­йшов ви­снов­ку, що ка­са­цій­ну скар­гу слід ви­зна­ти не по­да­ною та по­вер­ну­ти скар­жни­ку.

Ви­зна­че­н­ня по­ва­жно­сті при­чин про­пу­ску стро­ків

Під час ви­зна­че­н­ня сту­пе­ня по­ва­жно­сті при­чин про­пу­ску стро­ків суд по­кла­да­є­ться на вну­трі­шнє пе­ре­ко­на­н­ня, але вну­трі­шнє пе­ре­ко­на­н­ня на­ціо­наль­них су­дів, на жаль, спря­мо­ву­є­ться не на за­хист фі­зи­чних осіб.

При­кла­дом цьо­го є ухва­ла Апе­ля­цій­но­го су­ду м. Ки­є­ва від 26.07.2017 р. у спра­ві №754/2832/16-ц, в якій суд по­но­вив строк на по­да­чу апе­ля­цій­ної скар­ги Пу­блі­чно­му акціо­нер­но­му то­ва­ри­ству «Аль­фа-Банк» біль­ше ніж че­рез пів ро­ку, ви­знав­ши по­ва­жни­ми та­кі при­чи­ни: «Як вба­ча­є­ться з ма­те­рі­а­лів спра­ви, оскар­жу­ва­не рі­ше­н­ня бу­ло по­ста­нов­ле­но 13.10.2016 р., апе­ля­цій­ну скар­гу бу­ло по­да­но 29.05.2017 р., у кло­по­тан­ні про по­нов­ле­н­ня стро­ку апе­лянт вка­зує на те, що він пропу­стив строк на апе­ля­цій­не оскар­же­н­ня, оскіль­ки Банк має ве­ли­ке на­ван­та­же­н­ня на юри­стів та плин­ність ка­дрів, про що до­лу­че­но від­по­від­ні ко­пії на­ка­зів про звіль­не­н­ня. З огля­ду на ви­кла­де­не, суд вва­жає за мо­жли­ве по­но­ви­ти апе­лян­ту строк на апе­ля­цій­не оскар­же­н­ня рі­ше­н­ня су­ду пер­шої ін­стан­ції, оскіль­ки він пропу­ще­ний з по­ва­жних при­чин».

В цій ухва­лі суд за­зна­чив, що Банк на­дав ко­пії на­ка­зів про звіль­не­н­ня,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.