Іпо­те­чні кре­ди­ти

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ - Пав­ло ГОВОРОВ, при­ва­тний ви­ко­на­вець

В на­шій країні до­сить го­стро сто­їть пи­та­н­ня жи­тло­во­го за­без­пе­че­н­ня. Мо­лодь, яка вла­шту­ва­ла­ся на ро­бо­ту, мо­ло­ді сім’ї хо­чуть жи­ти окре­мо від ба­тьків, однак не зав­жди мо­жуть са­мо­стій­но ви­рі­ши­ти своє жи­тло­ве пи­та­н­ня. З ме­тою отри­ма­н­ня вла­сно­го жи­тла гро­ма­дя­ни звер­та­ли­ся і звер­та­ю­ться до та­ко­го ви­ду кре­ди­ту­ва­н­ня як іпо­те­чний кре­дит.

Осо­бли­во ви­со­кий по­пит на іпо­те­ку був до на­ста­н­ня гло­баль­ної сві­то­вої кри­зи 2008 р. У той час за­ро­бі­тна пла­та ба­га­тьох лю­дей по­кри­ва­ла що­мі­ся­чний пла­тіж за кре­ди­том. Однак з на­ста­н­ням кри­зи, на яку ма­ло хто з по­зи­чаль­ни­ків очі­ку­вав, що­мі­ся­чний пла­тіж за кре­ди­том став набагато біль­шим, ніж їхні до­хо­ди.

На сьо­го­дні укра­їн­ський іпо­те­чний ри­нок має до­сить ба­га­то осо­бли­во­стей, фа­кто­рів впли­ву та від­по­від­них на­слід­ків як для фі­нан­со­вих уста­нов, так і для гро­ма­дян.

Зва­жа­ю­чи на не­га­тив­ний вплив сві­то­вої фі­нан­со­вої кри­зи на бан­ків­ську си­сте­му Укра­ї­ни, а та­кож на­яв­ність ри­зи­ків не­по­вер­не­н­ня сво­їх акти­вів, на­ра­зі не ко­жна уста­но­ва зда­тна на­да­ва­ти гро­ма­дя­нам іпо­те­чні кре­ди­ти, а то­му на­віть ті уча­сни­ки рин­ку, які про­дов­жу­ють ви­да­ва­ти кре­ди­ти на жи­тло, не ре­кла­му­ють цей про­дукт та на­да­ю­ться в іпо­те­ку ли­ше пе­ре­ві­ре­ним клі­єн­там з по­зи­тив­ною кре­ди­тною істо­рі­єю.

З бо­ку гро­ма­дян, до про­блем іпо­те­чно­го кре­ди­ту­ва­н­ня мо­жна від­не­сти ви­со­кий рі­вень від­со­тко­вих ста­вок, ви­со­кий рі­вень цін на жи­тло, не­до­ста­тня лі­кві­дність бан­ків, по­лі­ти­чна та еко­но­мі­чна не­ста­біль­ність у дер­жа­ві, яка при­зво­дить до ін­фля­ції та зне­ці­не­н­ня вар­то­сті жи­тла.

При­чи­ни ви­ни­кне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті за іпо­те­чни­ми кре­ди­та­ми

Бе­ру­чи жи­тло у кре­дит, до­во­лі ча­сто гро­ма­дя­ни опи­ра­ю­ться на сьо­го­дні­шні ре­а­лії, а са­ме на свій до­хід, до­хід сім’ї та рі­дних. Однак ко­ли лю­ди­на бе­ре май­но, яке ко­штує де­кіль­ка со­тень ти­сяч гри­вень, на тер­мін 10-20 ро­ків із пе­ре­пла­тою 200-300 і біль­ше від­со­тків, не ко­жен зда­тний роз­ра­ху­ва­ти свої ре­аль­ні мо­жли­во­сті що­до ви­пла­ти іпо­те­чно­го кре­ди­ту. За такий пе­рі­од ча­су мо­же ви­ни­кну­ти до­во­лі ба­га­то чин­ни­ків, які зов­сім не спри­я­ти­муть пов­ній ви­пла­ті кре­ди­ту, від­со­тків та ін­ших пла­те­жів. До та­ких чин­ни­ків мо­жна від­не­сти втра­ту ро­бо­ти, змен­ше­н­ня роз­мі­ру до­хо­дів, по­стій­не зро­ста­н­ня цін на то­ва­ри пов­сяк­ден­но­го жи­т­тя гро­ма­дян, у зв’яз­ку з чим по­зи­чаль­ник не змо­же своє­ча­сно та в пов­но­му роз­мі­рі здій­сню­ва­ти що­мі­ся­чні пла­те­жі за кре­ди­том.

Яка про­це­ду­ра звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на пре­дмет іпо­те­ки

У ра­зі не­ви­ко­на­н­ня або не­на­ле­жно­го ви­ко­на­н­ня бор­жни­ком сво­їх зо­бов’ язань іпо­те­ко­дер­жа­тель впра­ві за­до­воль­ни­ти свої ви­мо­ги шля­хом звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на пре­дмет іпо­те­ки. Звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на пре­дмет іпо­те­ки здій­сню­є­ться на під­ста­ві рі­ше­н­ня су­ду, ви­ко­нав­чо­го на­пи­су або згі­дно з до­го­во­ром про за­до­во­ле­н­ня ви­мог іпо­те­ко­дер­жа­те­ля.

Роз­гля­да­ю­чи ко­жен із ви­дів звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на пре­дмет іпо­те­ки, варто звер­ну­ти ува­гу на те, що по­за­су­до­вим вре­гу­лю­ва­н­ням спо­ру є ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня про звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на пре­дмет іпо­те­ки на під­ста­ві до­го­во­ру. По­за­су­до­ве вре­гу­лю­ва­н­ня здій­сню­є­ться із за­сте­ре­же­н­ням про за­до­во­ле­н­ня ви­мог бан­ків­ської уста­но­ви, яке по­вин­но мі­сти­ти­ся в іпо­те­чно­му до­го­во­рі або в окре­мо­му до­го­во­рі про за­до­во­ле­н­ня ви­мог іпо­те­ко­дер­жа­те­ля, який під­ля­гає но­та­рі­аль­но­му по­свід­чен­ню та мо­же бу­ти укла­де­ний у будь-який час до на­бу­т­тя чин­но­сті рі­ше­н­ням су­ду про звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на пре­дмет іпо­те­ки. Укла­де­н­ня та­ко­го до­го­во­ру не пе­ре­шко­джає бан­ку за­сто­су­ва­ти ін­ші за­кон­ні спосо­би звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на пре­дмет іпо­те­ки.

До­го­вір про за­до­во­ле­н­ня ви­мог іпо­те­ко­дер­жа­те­ля або від­по­від­не за­сте­ре­же­н­ня в іпо­те­чно­му до­го­во­рі мо­же пе­ред­ба­ча­ти пе­ре­да­чу бан­ку пра­ва вла­сно­сті на пре­дмет іпо­те­ки як по­га­ше­н­ня бор­гу або пра­во бан­ку від сво­го іме­ні про­да­ти пре­дмет іпо­те­ки будь-якій осо­бі на під­ста­ві до­го­во­ру ку­пів­лі-про­да­жу.

Ці­на про­да­жу пре­дме­та іпо­те­ки вста­нов­лю­є­ться за зго­дою між бан­ків­ською уста­но­вою та по­зи­чаль­ни­ком на під­ста­ві оцін­ки май­на від­по­від­ним екс­пер­том (на рівні не ниж­чо­му, ніж зви­чай­ні ці­ни на цей вид май­на).

Ін­шим спосо­бом отри­ма­н­ня бан­ків­ською уста­но­вою бор­гу за іпо­те­чним до­го­во­ром є ре­а­лі­за­ція пре­дме­та іпо­те­ки за рі­ше­н­ням су­ду, в яко­му за­зна­ча­є­ться за­галь­ний роз­мір бор­гу, опис не­ру­хо­мо­го май­на, за­хо­ди для збе­ре­же­н­ня пре­дме­та іпо­те­ки, спо­сіб ре­а­лі­за­ції пре­дме­та іпо­те­ки, прі­о­ри­тет та роз­мір ви­мог ін­ших кре­ди­то­рів (у ра­зі їх на­яв­но­сті), а та­кож по­ча­тко­ва ці­на пре­дме­та іпо­те­ки.

Одно­ча­сно з рі­ше­н­ням про звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на пре­дмет іпо­те­ки суд за за­явою бан­ку ви­но­сить рі­ше­н­ня про ви­се­ле­н­ня ме­шкан­ців за на­яв­но­сті за­кон­них під­став, якщо пре­дме­том іпо­те­ки є жи­тло­ве при­мі­ще­н­ня.

Ре­а­лі­за­ція пре­дме­та іпо­те­ки, на який звер­та­є­ться стя­гне­н­ня за рі­ше­н­ням су­ду або ви­ко­нав­чим на­пи­сом но­та­рі­у­са, про­во­ди­ться шля­хом про­да­жу на при­лю­дних тор­гах, у то­му чи­слі у фор­мі еле­ктрон­них тор­гів, у ме­жах про­це­ду­ри ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня, пе­ред­ба­че­ної ЗУ «Про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня».

При­лю­дні тор­ги про­во­дя­ться у 2-мі­ся­чний строк з дня одер­жа­н­ня ор­га­ні­за­то­ром при­лю­дних тор­гів за­яв­ки дер­жав­но­го ви­ко­нав­ця на їх про­ве­де­н­ня. Участь у при­лю­дних тор­гах ма­ють пра­во бра­ти як фі­зи­чні, так і юри­ди­чні осо­би, які спла­ти­ли га­ран­тій­ний вне­сок, який не мо­же бу­ти біль­шим ніж 5% від по­ча­тко­вої ці­ни, а та­кож ці осо­би, від­по­від­но до за­ко­ну, мо­жуть бу­ти по­ку­пця­ми не­ру­хо­мо­го май­на.

При­лю­дні тор­ги про­во­дя­ться про­зо­ро. Будь-який уча­сник мо­же бу­ти по­ку­пцем пре­дме­та іпо­те­ки, якщо він за­про­по­нує най­ви­щу ці­ну. Однак якщо по­ку­пцем є іпо­те­ко­дер­жа­тель або банк, він зо­бов’яза­ний спла­ти­ти ли­ше рі­зни­цю між за­про­по­но­ва­ною ним ці­ною і роз­мі­ром не­ви­ко­на­но­го основ­но­го

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.