Су­до­вий про­цес ні до чо­го, якщо за спра­ву бе­ру­ться фа­си­лі­та­то­ри

Yurydychna Gazeta - - SUCCESS STORY -

Ця success story де­мон­струє кар­ди­наль­ну рі­зни­цю між ве­де­н­ням справ що­до вре­гу­лю­ва­н­ня ко­мер­цій­них спо­рів не про­сто юри­ста­ми, а юри­ста­ми із від­мін­ни­ми ко­му­ні­ка­тив­ни­ми вмі­н­ня­ми – фа­си­лі­та­то­ра­ми.

Пар­тнер ком­па­нії «TCM Group Ukraine » Де­нис Ко­пій, ра­дник Бо­г­дан Іва­щук та юрист Оле­ксандр Шев­чен­ко, за­сто­су­вав­ши фа­си­лі­та­цію у скла­дній спра­ві що­до стя­гне­н­ня ко­мер­цій­ної за­бор­го­ва­но­сті, до­по­мо­гли від­сто­я­ти ін­те­ре­си своєму клі­єн­ту і вко­тре до­ве­ли ефе­ктив­ність її – фа­си­лі­та­ції – як аль­тер­на­тив­но­го ме­то­ду вре­гу­лю­ва­н­ня та­ких спо­рів.

Кіль­ка мі­ся­ців то­му юри­сти укра­їн­сько­го офі­су «TCM Group International» пра­цю­ва­ли над скла­дним про­е­ктом. Клі­єнт звер­нув­ся з про­ха­н­ням стя­гну­ти за­бор­го­ва­ність із ком­па­нії-дистриб’юто­ра, що бу­ла лі­кві­до­ва­на за пів­ро­ку до мо­мен­ту звер­не­н­ня. Зро­зумі­ло, що ви­рі­ши­ти цей кон­флікт у рам­ках су­до­во­го про­ва­дже­н­ня не­мо­жли­во.

Про­ана­лі­зу­вав­ши всі до­ку­мен­ти, юри­сти де­таль­но змо­де­лю­ва­ти си­ту­а­цію, що скла­ла­ся між дво­ма ве­ли­ки­ми ком­па­ні­я­ми: кон­флікт ви­ник че­рез не­по­вер­не­н­ня ко­штів за по­став­ле­ну про­ду­кцію. До то­го ж, як з’ясу­ва­ло­ся, ком­па­нія-де­бі­тор бу­ла лі­кві­до­ва­на, а своє бор­го­ве зо­бов’яза­н­ня пе­ред лі­кві­да­ці­єю пе­ре­да­ла ін­шій – афі­лі­йо­ва­ній. Це ускла­дню­ва­ло ста­но­ви­ще. Зро­зумі­ло, що пе­ре­да­ти зо­бов’яза­н­ня ін­шій ком­па­нії мо­жна ли­ше пі­сля під­пи­са­н­ня три­сто­рон­ньо­го до­го­во­ру між кре­ди­то­ром, по­то­чним та но­вим бор­жни­ком. Але най­ці­ка­ві­ше те, що ні­яко­го під­пи­са­н­ня до­го­во­ру, який би під­твер­див усе ви­ще­за­зна­че­не, не існу­ва­ло. На­то­мість був про­ект зго­ди, який чи то за­бу­ли, чи то про­сто не за­хо­ті­ли за­про­по­ну­ва­ти під­пи­са­ти кре­ди­то­ро­ві.

Щоб успі­шно за­хи­сти­ти ін­те­ре­си клі­єн­та та ви­рі­ши­ти спір із ма­кси­маль­ною ви­го­дою для всіх уча­сни­ків кон­флі­кту, юри­сти, як по­се­ре­дни­ки, за­сто­су­ва­ли ді­є­вий ін­стру­мент, що до­зво­ляє не ли­ше на­ла­го­ди­ти про­цес ко­му­ні­ка­ції, а й на­дає сто­ро­нам мо­жли­вість оби­ра­ти ва­рі­ан­ти розв’яза­н­ня про­бле­ми. Мо­ва йде про фа­си­лі­та­цію. Сьо­го­дні в укра­їн­ській юри­спру­ден­ції цей аль­тер­на­тив­ний ме­тод ви­рі­ше­н­ня спо­рів не є по­пу­ляр­ним. І да­рем­но!

От­же, на­сам­пе­ред, пе­ре­мов­ни­ки на­ма­га­ли­ся ор­га­ні­зу­ва­ти зу­стріч з пред­став­ни­ка­ми бор­жни­ка. Але, на жаль, бор­жник не мав ба­жа­н­ня роз­по­чи­на­ти пе­ре­го­во­ри, оскіль­ки був пе­ре­ко­на­ний, що стя­гне­н­ня не­мо­жли­ве, з огля­ду на факт лі­кві­да­ції ком­па­нії. Варто за­зна­чи­ти, що юри­ди­чно він мав ра­цію.

Та по­при аб­со­лю­тну від­мо­ву бор­жни­ка, зав­дя­ки сво­їм бли­ска­ви­чним про­фе­сій­ним на­ви­чкам, фа­си­лі­та­то­ри змо­гли пе­ре­ко­на­ти ке­рів­ни­ка ком­па­нії-бор­жни­ка по­го­ди­ти­ся на зу­стріч. Де­бі­тор по­ясню- вав свої дії не­пла­то­спро­мо­жні­стю ком­па­нії, ко­трій був по­став­ле­ний то­вар, че­рез бан­крут­ство. Юри­сти усві­дом­лю­ва­ли, що су­до­вий про­цес тіль­ки б ускла­днив ста­но­ви­ще, оскіль­ки ефе­ктив­но ви­ко­на­ти рі­ше­н­ня су­ду в ра­зі лі­кві­да­ції з пус- тим ба­лан­сом не­мо­жли­во. Отож, во­ни за­про­по­ну­ва­ли де­бі­то­ру спла­ти­ти за­бор­го­ва­ність з ра­хун­ку афі­лі­йо­ва­ної ком­па­нії. Але бор­жник за­пев­няв, що на її ра­хун­ках та­кож не бу­ло віль­них ко­штів.

Зро­зумі­ло, юри­сти, про­вів­ши гли­бо­кий ана­ліз по­то­чної ді­яль­но­сті бор­жни­ка та зро­бив­ши скі­птрей­синг, пі­дго­ту­ва­ли для клі­єн­та звіт про гру­пу ком­па­ній бор­жни­ка. Бу­ло ви­яв­ле­но, що афі­лі­йо­ва­на ком­па­нія кон­тр­аген­та спів­пра­цює з гі­ган­та­ми укра­їн­ської дистри­бу­ції. Зре­штою, ефе­ктив­но ви­ко­ри­ста­на юри­ста­ми ін­фор­ма­ція сут­тє­во змі­ни­ла по­зи­цію де­бі­то­ра. Він по­го­див­ся на про­ве­де­н­ня три­сто­рон­ньої зу­стрі­чі.

Пе­ре­го­во­ри за уча­стю бор­жни­ка та кре­ди­то­ра, ор­га­ні­зо­ва­ні юри­ста­ми укра­їн­сько­го офі­су « TCM Group International», від­бу­ли­ся. Ре­зуль­тат фа­си­лі­та­ції пе­ре­вер­шив усі очі­ку­ва­н­ня клі­єн­та: ра­дник ком­па­нії «TCM Груп Укра­ї­на» Бо­г­дан Іва­щук пе­ре­ко­нав сто­ро­ни під­пи­са­ти екс­клю­зив­ну уго­ду про спів­пра­цю, яка до­зво­ли­ла кре­ди­то­ру не тіль­ки по­вер­ну­ти свої ко­шти, а й спри­я­ла збе­ре­жен­ню ді­ло­вих сто­сун­ків.

Ті­Сі­Ем Груп Укра­ї­на є пов­но­прав­ним чле­ном Ті­Сі­Ем Груп Ін­тер­нешнл – мі­жна­ро­дної ме­ре­жі юри­ди­чних ком­па­ній, за­сно­ва­ної в 1987 р., яка пред­став­ляє ін­те­ре­си сво­їх клі­єн­тів у 145 кра­ї­нах сві­ту. Клю­чо­ва ком­пе­тен­ція ко­жно­го з 35 офі­сів і 110 агентств ме­ре­жі – ви­рі­ше­н­ня між­на­ро­дних ко­мер­цій­них спо­рів і стя­гне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті. Звер­та­ю­чись до Ті­Сі­Ем Груп Укра­ї­на, Клі­єнт отри­мує уні­каль­ний до­ступ до ре­сур­сів усі­єї мі­жна­ро­дної ме­ре­жі. Не має зна­че­н­ня, в якій країні пе­ре­бу­ває бор­жник. Об'єд­нав­ши зусилля з юри­ста­ми за­кор­дон­них пред­став­ництв, укра­їн­ський офіс ви­ко­ри­сто­вує всі до­сту­пні юри­ди­чні ін­стру­мен­ти, щоб до­ве­сти пра­во­ту Клі­єн­та і по­вер­ну­ти йо­му ко­шти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.