Кор­по­ра­тив­на ре­фор­ма: чо­го очі­ку­ва­ти бі­зне­су?

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - ТДВ) Юлі­яЮ і КИЛЬЧИНСЬКА КИЛЬЧИНСЬКА, стар­ший юрист EVERLEGAL за­галь­ні збо­ри), 1.3.1. Пе­ре­ва­жне пра­во: бу­ти чи ні? 1.3.3. Вдо­ско­на­ле­но по­ря­док оформ­ле­н­ня від­чу­же­н­ня час­тки 1.4.1. За­галь­ні збо­ри

Про­тя­гом остан­ньо­го ча­су кор­по­ра­тив­не за­ко­но­дав­ство в Укра­ї­ні за­зна­ло зна­чних змін, спря­мо­ва­них на спро­ще­н­ня ве­де­н­ня го­спо­дар­ськи­ми то­ва­ри­ства­ми сво­єї ді­яль­но­сті, вдо­ско­на­ле­н­ня кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня та ім­пле­мен­та­цію де­яких пра­во­вих ін­сти­ту­тів, вла­сти­вих пра­ву за­хі­дних кра­їн. За­га­лом, прийня­ті за­ко­но­дав­чі акти ма­ють на ме­ті зро­би­ти більш при­ва­бли­вим ін­ве­сти­цій­ний клі­мат в Укра­ї­ні.

Се­ред остан­ніх за­ко­но­дав­чих актів, які ма­ти­муть зна­чний вплив на по­ря­док фун­кціо­ну­ва­н­ня то­ва­риств з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю (да­лі – ТОВ), мо­жна ви­ді­ли­ти За­кон Укра­ї­ни «Про то­ва­ри­ства з обме­же­ною та до­да­тко­вою від­по­від­аль­ні­стю» №2275-VIII від 06.02.2018 р. (да­лі – За­кон про ТОВ). Крім то­го, на осо­бли­ву ува­гу за­слу­го­вує За­кон Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до кор­по­ра­тив­них до­го­во­рів» №1984-VIII від 23.03.2017 р. (да­лі – За­кон про кор­по­ра­тив­ні до­го­во­ри). Вдо­ско­на­ли­ти ді­яль­ність акціо­нер­них то­ва­риств ма­ють нор­ми За­ко­ну Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни (що­до спро­ще­н­ня ве­де­н­ня бі­зне­су та за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій емі­тен­та­ми)» №2210-VIII від 16.11.2017 р. (да­лі – За­кон що­до спро­ще­н­ня ве­де­н­ня бі­зне­су).

Ціл­ком оче­ви­дно, що на цьо­му ре­фор­му­ва­н­ня кор­по­ра­тив­но­го за­ко­но­дав­ства та управ­лі­н­ня (зокре­ма, в го­спо­дар­ських то­ва­ри­ствах) не бу­де зу­пи­не­не, а на­би­ра­ти­ме но­вих обер­тів, оскіль­ки ще ба­га­то пи­тань за­ли­ша­ю­ться нев­ре­гу­льо­ва­ни­ми.

В цій стат­ті ми більш де­таль­но ро­з­гля­не­мо остан­ні змі­ни в кор­по­ра­тив­но­му за­ко­но­дав­стві в ме­жах За­ко­ну про ТОВ та За­ко­ну про кор­по­ра­тив­ні до­го­во­ри, а та­кож спро­бу­є­мо з’ясу­ва­ти, яким чи­ном во­ни мо­жуть впли­ну­ти на ді­яль­ність ТОВ у на­шій кра­ї­ні.

1. За­кон про ТОВ: но­ві ви­мо­ги та мо­жли­во­сті

Дов­го­о­чі­ку­ва­ний За­кон про ТОВ зна­чно змі­нює пра­во­ве ре­гу­лю­ва­н­ня ТОВ і то­ва­риств з до­да­тко­вою від­по­від­аль­ні­стю (да­лі – в Укра­ї­ні. Зокре­ма, він вста­нов­лює но­ві пра­ви­ла що­до по­ряд­ку ство­ре­н­ня та ді­яль­но­сті ТОВ і ТДВ, фор­му­ва­н­ня та змі­ни ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу, пе­ре­хо­ду час­тки та змін у скла­ді уча­сни­ків, фор­му­ва­н­ня та прийня­т­тя рі­шень ор­га­на­ми управ­лі­н­ня, ви­пла­ти ди­ві­ден­дів, укла­де­н­ня пев­них пра­во­чи­нів, а та­кож вно­сить змі­ни до низ­ки актів, пов'яза­них з ре­гу­лю­ва­н­ням ство­ре­н­ня та ді­яль­но­сті ТОВ і ТДВ. За­га­лом, За­кон про ТОВ ро­бить пра­во­ве ре­гу­лю­ва­н­ня ді­яль­но­сті ТОВ і ТДВ біль­ше дис­по­зи­тив­ним.

Слід за­зна­чи­ти, що За­кон про ТОВ на­бу­ває чин­но­сті че­рез 3 мі­ся­ці пі­сля йо­го опу­блі­ку­ва­н­ня, а са­ме 17.06.2018 р. За­ко­ном про ТОВ вста­нов­ле­но, що про­тя­гом ро­ку з мо­мен­ту на­бра­н­ня ним чин­но­сті по­ло­же­н­ня ста­ту­ту ТОВ, які не від­по­від­а­ють За­ко­ну про ТОВ, є чин­ни­ми в ча­сти­ні, що від­по­від­ає за­ко­но­дав­ству ста­ном на день на­бра­н­ня чин­но­сті За­ко­ном про ТОВ. Та­ким чи­ном, фор­маль­но ТОВ на­да­є­ться один рік для при­ве­де­н­ня їх ста­ту­тів у від­по­від­ність до но­во­го ре­жи­му пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня. Ви­ня­тком є си­ту­а­ція, ко­ли про­тя­гом та­ко­го ро­ку вно­ся­ться змі­ни до ста­ту­ту ТОВ. У та­ко­му ви­пад­ку ста­тут не­об­хі­дно при­ве­сти у від­по­від­ність до За­ко­ну про ТОВ. Вар­то звер­ну­ти ува­гу, що в мо­мент на­бра­н­ня чин­но­сті За­ко­ном про ТОВ втра­ча­ють си­лу За­кон Укра­ї­ни «Про го­спо­дар­ські то­ва­ри­ства» та по­ло­же­н­ня Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни в ча­сти­ні ре­гу­лю­ва­н­ня ді­яль­но­сті ТОВ. От­же, по­пе­ре­дні пра­ви­ла та­кож при­пи­нять своє існу­ва­н­ня, що мо­же спри­чи­ни­ти пев­ний ва­ку­ум пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня ста­ту­тів, не при­ве­де­них у від­по­від­ність до но­вих пра­вил. То­му ви­да­є­ться до­ціль­ним швид­ке при­ве­де­н­ня ста­ту­тів ТОВ у від­по­від­ність до норм (більш зру­чних!) За­ко­ну про ТОВ.

1.1. Ска­со­ва­ні обме­же­н­ня при ство­рен­ні ТОВ

За­ко­ном про ТОВ ска­су­ю­ться ви­мо­ги що­до ма­кси­маль­ної кіль­ко­сті уча­сни­ків ТОВ. Від­те­пер кіль­кість уча­сни­ків у ТОВ бу­де не­о­бме­же­ною. Це ду­же зру­чна но­ве­ла, яка до­зво­лить ма­жо­ри­тар­ним вла­сни­кам акціо­нер­них то­ва­риств, які не хо­чуть біль­ше ве­сти бі­знес у та­кій фор­мі, пе­ре­тво­ри­ти їх на ТОВ. Слід від­зна­чи­ти, що За­кон по ТОВ та­кож ска­со­вує обме­же­н­ня, вста­нов­ле­ні Ци­віль­ним ко­де­ксом Укра­ї­ни, що­до кіль­ко­сті то­ва­риств, в яких ТОВ мо­же бу­ти єди­ним уча­сни­ком, а та­кож сто­сов­но то­го, що ТОВ не мо­же ма­ти єди­ним уча­сни­ком ін­ше го­спо­дар­ське то­ва­ри­ство, уча­сни­ком яко­го є одна осо­ба. Крім то­го, За­ко­ном про ТОВ вста­нов­лю­є­ться ви­мо­га, за якою справ­жність під­пи­сів всіх за­снов­ни­ків на ста­ту­ті під час ство­ре­н­ня ТОВ за­свід­чу­є­ться но­та­рі­аль­но, що дає змо­гу уни­кну­ти си­ту­а­цій, ко­ли під­пи­си на ста­ту­ті ТОВ мо­жуть ви­яви­ти­ся не­до­сто­вір­ни­ми.

1.2. Зо­бов'яза­н­ня уча­сни­ків що­до фор­му­ва­н­ня ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу та у ра­зі йо­го змі­ни

Згі­дно із За­ко­ном про ТОВ, строк для вне­се­н­ня вкла­дів за­снов­ни­ка­ми під час ство­ре­н­ня ТОВ бу­ло змен­ше­но з 1 ро­ку до 6 мі­ся­ців з мо­мен­ту дер­жав­ної ре­є­стра­ції ТОВ, якщо ін­ше не бу­де вста­нов­ле­но ста­ту­том ТОВ. Рі­ше­н­ня про вне­се­н­ня, змі­ну або ви­клю­че­н­ня та­ких по­ло­жень зі ста­ту­ту ТОВ при­йма­є­ться одно­стай­ним рі­ше­н­ням за­галь­них збо­рів уча­сни­ків ТОВ (да­лі – в яких взя­ли участь всі уча­сни­ки ТОВ.

У ра­зі про­стро­че­н­ня уча­сни­ком вне­се­н­ня вкла­ду ви­ко­нав­чий ор­ган ТОВ має на­ді­сла­ти уча­сни­ку від­по­від­не пи­сьмо­ве по­пе­ре­дже­н­ня. До­да­тко­вий строк для по­га­ше­н­ня за­бор­го­ва­но­сті мо­же бу­ти вста­нов­ле­ний ви­ко­нав­чим ор­га­ном або ста­ту­том ТОВ та не мо­же пе­ре­ви­щу­ва­ти 30 днів. Якщо уча­сник не вніс вклад про­тя­гом на­да­но­го до­да­тко­во­го стро­ку, за­галь­ні збо­ри мо­жуть прийня­ти рі­ше­н­ня, зокре­ма, про пе­ре­роз­по­діл не­о­пла­че­ної час­тки (ча­сти­ни час­тки) між ін­ши­ми уча­сни­ка­ми без змі­ни роз­мі­ру ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу ТОВ та спла­ту та­кої за­бор­го­ва­но­сті від­по­від­ни­ми уча­сни­ка­ми.

За­ко­ном про ТОВ пе­ред­ба­ча­є­ться мо­жли­вість пе­ре­ва­жно­го пра­ва для ко­жно­го уча­сни­ка зро­би­ти до­да­тко­вий вклад (ана­лог «pre-emption right» у за­хі­дних юрис­ди­кці­ях) в ме­жах су­ми збіль­ше­н­ня ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу про­пор­цій­но до йо­го час­тки у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі ТОВ. Строк для уча­сни­ків ТОВ для вне­се­н­ня до­да­тко­вих вкла­дів має ста­но­ви­ти не біль­ше ніж 1 рік з мо­мен­ту прийня­т­тя рі­ше­н­ня про вне­се­н­ня до­да­тко­вих вкла­дів, а для тре­тіх осіб та уча­сни­ків строк для вне­се­н­ня до­да­тко­вих вкла­дів ста­но­вить 6 мі­ся­ців пі­сля спли­ву стро­ку для вне­се­н­ня до­да­тко­вих вкла­дів пі­сля ре­а­лі­за­ції ко­жним уча­сни­ком сво­го пе­ре­ва­жно­го пра­ва. Во­дно­час За­кон про ТОВ пе­ред­ба­чає мо­жли­вість вста­но­ви­ти у ста­ту­ті ТОВ або одно­стай­но прийня­ти рі­ше­н­ня за­галь­ни­ми збо­ра­ми про ін­ші стро­ки для вне­се­н­ня до­да­тко­вих вкла­дів, а та­кож мо­жли­вість ви­клю­чи­ти етап вне­се­н­ня до­да­тко­вих вкла­дів ли­ше ти­ми уча­сни­ка­ми, які ма­ють пе­ре­ва­жне пра­во.

1.3. Пе­ре­хід час­тки та змі­ни у скла­ді уча­сни­ків

За­ко­ном про ТОВ вста­нов­лю­ю­ться но­ві пра­ви­ла для про­це­ду­ри оформ­ле­н­ня від­мо­ви уча­сни­ка від пе­ре­ва­жно­го пра­ва на при­дба­н­ня час­тки, що про­по­ну­є­ться для про­да­жу тре­тій осо­бі (ана­лог «right of first refusal» у за­хі­дних юрис­ди­кці­ях). Зокре­ма, якщо уча­сник отри­мав від ін­шо­го уча­сни­ка по­ві­дом­ле­н­ня про на­мір ско­ри­ста­ти­ся свої пе­ре­ва­жним пра­вом на при­дба­н­ня час­тки (її ча­сти­ни), та­кі уча­сни­ки зо­бов'яза­ні про­тя­гом 1 мі­ся­ця укла­сти від­по­від­ний до­го­вір ку­пів­лі-про­да­жу, а у ра­зі ухи­ле­н­ня про­дав­ця від укла­де­н­ня та­ко­го до­го­во­ру по­ку­пець має пра­во звер­ну­ти­ся з по­зо­вом про ви­зна­н­ня до­го­во­ру ку­пів­лі-про­да­жу час­тки (її ча­сти­ни) укла­де­ним на за­про­по­но­ва­них про­дав­цем умо­вах. Якщо ухи­ля­є­ться по­ку­пець, про­да­вець має пра­во ре­а­лі­зу­ва­ти час­тку тре­тій осо­бі на умо­вах, ра­ні­ше по­ві­дом­ле­них уча­сни­кам ТОВ.

За одно­стай­ним рі­ше­н­ням уча­сни­ків ТОВ до ста­ту­ту мо­жуть бу­ти вне­се­ні по­ло­же­н­ня про те, що уча­сни­ки не ма­ють пе­ре­ва­жно­го пра­ва, або від­чу­же­н­ня час­тки (її ча­сти­ни) до­пу­ска­є­ться ли­ше за зго­дою ін­ших уча­сни­ків. Крім то­го, пе­ре­ва­жне пра­во не за­сто­со­ву­є­ться, якщо це пе­ред­ба­че­но кор­по­ра­тив­ним до­го­во­ром, сто­ро­ною яко­го є та­кий уча­сник.

1.3.2. По­ря­док ви­хо­ду уча­сни­ка з ТОВ за­ле­жить від роз­мі­ру йо­го час­тки у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі

На окре­му ува­гу за­слу­го­ву­ють по­ло­же­н­ня За­ко­ну про ТОВ, яки­ми вста­нов­лю­є­ться, що уча­сник ТОВ, час­тка яко­го у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі ТОВ ста­но­вить мен­ше ніж 50%, мо­же ви­йти з ТОВ у бу­дья­кий час без зго­ди ін­ших уча­сни­ків, а якщо час­тка уча­сни­ка ста­но­вить 50% і біль­ше – за зго­дою ін­ших уча­сни­ків. Уча­сник вва­жа­є­ться та­ким, що ви­йшов, з дня дер­жав­ної ре­є­стра­ції йо­го ви­хо­ду.

Се­ред ін­шо­го, За­кон про ТОВ за­про­ва­джує мо­жли­вість по­да­ва­ти для ре­є­стра­ції в ЄДР змін у скла­ді уча­сни­ків ТОВ акт при­йма­н­ня-пе­ре­да­чі час­тки (ча­сти­ни час­тки) у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі ТОВ. Це зру­чно для ви­пад­ків, ко­ли до­го­вір ку­пів­лі-про­да­жу або ін­ший до­ку­мент про від­чу­же­н­ня час­тки є скла­дним та об'єм­ним та/або сто­ро­ни не ба­жа­ють роз­кри­ва­ти йо­го зміст. Під­пи­си сто­рін на та­ко­му акті під­ля­га­ють но­та­рі­аль­но­му за­свід­чен­ню. Сто­ро­ни акту та­кож мо­жуть до­мо­ви­ти­ся про йо­го но­та­рі­аль­не по­свід­че­н­ня. При цьо­му вар­тість по­свід­че­н­ня акту За­ко­ном про ТОВ зна­чно змен­ше­на та скла­да­ти­ме один не­о­по­да­тко­ву­ва­ний мі­ні­мум до­хо­дів гро­ма­дян. Вар­то звер­ну­ти ува­гу, якщо склад уча­сни­ків ТОВ не вка­за­ний у ста­ту­ті, як це до­зво­ляє За­кон про ТОВ, то вне­се­н­ня змін до скла­ду за­снов­ни­ків (на­при­клад, вна­слі­док про­да­жу час­тки) мо­же від­бу­ва­ти­ся без вне­се­н­ня змін до ста­ту­ту та від­по­від­но­го рі­ше­н­ня за­галь­них збо­рів.

1.4. Ор­га­ни управ­лі­н­ня

За­ко­ном про ТОВ змі­ню­ю­ться пра­ви­ла скли­ка­н­ня та про­ве­де­н­ня за­галь­них збо­рів ТОВ. Зокре­ма, за­галь­ні збо­ри скли­ка­ю­ться на ви­мо­гу на­гля­до­вої ра­ди ТОВ (мо­жли­вість ство­ре­н­ня якої пе­ред­ба­че­на За­ко­ном про ТОВ) та на ви­мо­гу уча­сни­ка або уча­сни­ків, які на день по­да­н­ня ви­мо­ги во­ло­ді­ють 10%

та біль­ше ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу ТОВ. За­кон про ТОВ пе­ред­ба­чає мо­жли­вість про­ве­де­н­ня за­галь­них збо­рів у ре­жи­мі ві­део­кон­фе­рен­ції, що до­зво­ляє ба­чи­ти та чу­ти всіх уча­сни­ків за­галь­них збо­рів одно­ча­сно.

Крім то­го, За­ко­ном про ТОВ змі­ню­є­ться пе­ре­лік пи­тань, що­до яких не­об­хі­дна ква­лі­фі­ко­ва­на та про­ста біль­шість го­ло­сів у про­це­сі прийня­т­тя рі­шень за­галь­ни­ми збо­ра­ми, а та­кож вво­ди­ться ви­мо­га що­до одно­стай­но­го прийня­т­тя рі­шень усі­ма уча­сни­ка­ми ТОВ з низ­ки пи­тань. Зокре­ма, до пи­тань, що ви­ма­га­ють одно­стай­но­го рі­ше­н­ня всіх уча­сни­ків ТОВ, які ма­ють пра­во го­ло­су з від­по­від­них пи­тань, на­ле­жать та­кі: за­твер­дже­н­ня гро­шо­вої оцін­ки не­гро­шо­во­го вкла­ду уча­сни­ка, ство­ре­н­ня ін­ших ор­га­нів ТОВ, ви­зна­че­н­ня по­ряд­ку їх ді­яль­но­сті, прийня­т­тя рі­ше­н­ня про при­дба­н­ня то­ва­ри­ством час­тки (ча­сти­ни час­тки) уча­сни­ка та ін­ші пи­та­н­ня, вста­нов­ле­ні За­ко­ном про ТОВ.

Но­ве­лою За­ко­ну про ТОВ та­кож є те, що ста­ту­том ТОВ мо­же бу­ти вста­нов­ле­на ін­ша кіль­кість го­ло­сів уча­сни­ків, не­об­хі­дна для прийня­т­тя рі­шень, ніж це за­зна­че­но в За­ко­ні про ТОВ. Однак та­ка кіль­кість го­ло­сів не мо­же бу­ти мен­шою, ніж біль­шість го­ло­сів уча­сни­ків, та не мо­же су­пе­ре­чи­ти ви­мо­гам що­до одно­стай­но­го прийня­т­тя рі­шень За­галь­ни­ми збо­ра­ми.

1.4.2. На­гля­до­ва ра­да як ор­ган кон­тро­лю та управ­лі­н­ня ТОВ

За­ко­ном на­да­є­ться мо­жли­вість ство­ре­н­ня на­гля­до­вої ра­ди в ТОВ, при цьо­му на­гля­до­ва ра­да не ли­ше кон­тро­лює, але й ре­гу­лює ді­яль­ність ви­ко­нав­чо­го ор­га­ну ТОВ. Зокре­ма, до ком­пе­тен­ції на­гля­до­вої ра­ди мо­же бу­ти від­не­се­но обра­н­ня одно­о­сі­бно­го ви­ко­нав­чо­го ор­га­ну або чле­нів ко­ле­гі­аль­но­го ви­ко­нав­чо­го ор­га­ну ТОВ (всіх чи окре­мо одно­го або кіль­кох з них), зу­пи­не­н­ня та при­пи­не­н­ня їхніх пов­но­ва­жень, вста­нов­ле­н­ня роз­мі­ру ви­на­го­ро­ди чле­нам ви­ко­нав­чо­го ор­га­ну ТОВ. Та­кож на­гля­до­вій ра­ді мо­жуть бу­ти де­ле­го­ва­ні пов­но­ва­же­н­ня за­галь­них збо­рів, крім тих, які від­не­се­ні до ви­клю­чної ком­пе­тен­ції за­галь­них збо­рів. Чле­ни на­гля­до­вої ра­ди ді­ють на під­ста­ві ци­віль­но-пра­во­во­го до­го­во­ру (опла­тно­го чи без­опла­тно­го) або тру­до­во­го кон­тра­кту.

1.5. Обме­же­н­ня що­до су­мі­ще­н­ня по­сад та ді­яль­но­сті, а та­кож пра­ви­ла про не­д­опу­ще­н­ня кон­флі­кту ін­те­ре­сів та не­ро­зго­ло­ше­н­ня кон­фі­ден­цій­ної ін­фор­ма­ції

За­ко­ном про ТОВ вста­нов­лю­ю­ться обме­же­н­ня що­до су­мі­сни­цтва по­сад та ді­яль­но­сті для по­са­до­вих осіб ТОВ. Зокре­ма, чле­ни ви­ко­нав­чо­го ор­га­ну ТОВ (без зго­ди за­галь­них збо­рів або на­гля­до­вої ра­ди ТОВ) та чле­ни на­гля­до­вої ра­ди ТОВ (без зго­ди за­галь­них збо­рів) не мо­жуть:

• здій­сню­ва­ти го­спо­дар­ську ді­яль­ність як фі­зи­чна осо­ба-під­при­є­мець у сфе­рі ді­яль­но­сті ТОВ;

• бу­ти уча­сни­ком пов­но­го то­ва­ри­ства або пов­ним уча­сни­ком ко­ман­ди­тно­го то­ва­ри­ства, що здій­снює ді­яль­ність у сфе­рі ді­яль­но­сті ТОВ;

• бу­ти чле­ном ви­ко­нав­чо­го ор­га­ну або на­гля­до­вої ра­ди ін­шо­го суб'єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня, що здій­снює ді­яль­ність у сфе­рі ді­яль­но­сті ТОВ.

По­са­до­вим осо­бам за­бо­ро­ня­є­ться роз­го­ло­шу­ва­ти ін­фор­ма­цію, що ста­ла їм ві­до­ма у зв’яз­ку з ви­ко­на­н­ням ни­ми по­са­до­вих обов’яз­ків та ста­но­вить ко­мер­цій­ну та­єм­ни­цю ТОВ або є кон­фі­ден­цій­ною, крім ви­пад­ків, ко­ли роз­кри­т­тя та­кої ін­фор­ма­ції ви­ма­га­є­ться за­ко­ном. Ця за­бо­ро­на діє про­тя­гом 1-го ро­ку з да­ти при­пи­не­н­ня (ро­зір­ва­н­ня) до­го­во­ру між по­са­до­вою осо­бою і ТОВ, якщо ін­ший строк не вста­нов­ле­ний та­ким до­го­во­ром.

По­са­до­ві осо­би ТОВ зо­бов'яза­ні уни­ка­ти кон­флі­кту ін­те­ре­сів. Під кон­флі­ктом ін­те­ре­сів ма­є­ться на ува­зі кон­флікт між обов’яз­ком по­са­до­вої осо­би ді­я­ти до­бро­со­ві­сно і ро­зум­но в ін­те­ре­сах то­ва­ри­ства та при­ва­тни­ми ін­те­ре­са­ми по­са­до­вої осо­би або її афі­лі­йо­ва­них осіб. По­са­до­ва осо­ба ТОВ зо­бов’яза­на по­да­ти то­ва­ри­ству пе­ре­лік сво­їх афі­лі­йо­ва­них осіб та ін­фор­му­ва­ти ТОВ про змі­ни у пе­ре­лі­ку. У ра­зі ви­ни­кне­н­ня кон­флі­кту ін­те­ре­сів він по­ви­нен бу­ти до­ве­де­ний до ві­до­ма ор­га­нів управ­лі­н­ня ТОВ про­тя­гом 2-х днів. Ви­ко­нав­чий ор­ган, у свою чер­гу, по­ві­дом­ляє про це уча­сни­ків ТОВ.

По­ру­ше­н­ня по­са­до­вою осо­бою пра­вил про кон­флікт ін­те­ре­сів, не­ро­зго­ло­ше­н­ня кон­фі­ден­цій­ної ін­фор­ма­ції та су­мі­ще­н­ня ді­яль­но­сті є під­ста­вою для одно­сто­рон­ньо­го ро­зір­ва­н­ня до­го­во­ру з по­са­до­вою осо­бою без ви­пла­ти ком­пен­са­ції.

Як ба­чи­мо, За­ко­ном про ТОВ бу­ло вне­се­но зна­чні змі­ни не ли­ше в по­ря­док ді­яль­но­сті ТОВ, але й про­ве­де­но ре­фор­му­ва­н­ня їх кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня.

2. Роль кор­по­ра­тив­них до­го­во­рів у ді­яль­но­сті го­спо­дар­ських то­ва­риств

За­ко­ном про кор­по­ра­тив­ні до­го­во­ри, який на­був чин­но­сті 18.02.2018 р., вста­нов­лю­є­ться мо­жли­вість для уча­сни­ків ТОВ та акціо­не­рів акціо­нер­но­го то­ва­ри­ства (да­лі – укла­сти між со­бою кор­по­ра­тив­ний до­го­вір, за яким в уча­сни­ків ТОВ (акціо­не­рів АТ) ви­ни­кає мо­жли­вість до­мо­ви­ти­ся між со­бою про пев­ні спосо­би ре­а­лі­за­ції сво­їх прав (зокре­ма, шля­хом утри­ма­н­ня від їх ре­а­лі­за­ції) та про взя­т­тя на се­бе та ви­ко­на­н­ня пев­них обов'яз­ків, як вла­сни­ків ча­сток у ТОВ або акцій в АТ. Це сто­су­є­ться як пра­ва вла­сно­сті на акції або час­тки, так і прав, які ви­ни­ка­ють з та­ких акцій або ча­сток (кор­по­ра­тив­ні пра­ва).

Зокре­ма, За­кон про кор­по­ра­тив­ні до­го­во­ри на­дає мо­жли­вість сто­ро­нам вре­гу­лю­ва­ти пи­та­н­ня, які є вла­сти­ви­ми для акціо­нер­них до­го­во­рів, що ре- гу­лю­ю­ться ан­глій­ським пра­вом (або ін­ших за­хі­дних юрис­ди­кцій), яке ча­сто за­сто­со­ву­є­ться у тран­за­кці­ях між ін­ве­сто­ра­ми що­до укра­їн­ських ком­па­ній та акти­вів. На­при­клад, пе­ред­ба­чи­ти в до­го­во­рі обов'язок го­ло­су­ва­ти пев­ним чи­ном в ор­га­нах управ­лі­н­ня ТОВ, вста­но­ви­ти ши­ро­ко за­сто­су­ван­ні у сві­то­вій пра­кти­ці ме­ха­ні­зми спіль­но­го при­му­со­во­го про­да­жу («drag along right») та пра­во при­єд­на­ти­ся до про­да­жу («tag along right»), опціо­ни на про­даж та ку­пів­лю («put option» та «call option»), по­пе­ре­дніх умов («conditions precedent»), ме­ха­ні­змів ви­зна­че­н­ня ці­ни, при­пи­не­н­ня до­го­во­ру за на­ста­н­ня пев­них об­ста­вин то­що. За­кон про кор­по­ра­тив­ні до­го­во­ри та­кож за­про­ва­джує без­від­кли­чну до­ві­ре­ність для ре­а­лі­за­ції та за­без­пе­че­н­ня та­ких вре­гу­льо­ва­них у до­го­вір­но­му по­ряд­ку прав та обов'яз­ків.

На окре­му ува­гу за­слу­го­вує той факт, що до­го­вір що­до прав на акції (час­тки) та/або прав за акці­я­ми (час­тка­ми), укла­де­ний сто­ро­ною кор­по­ра­тив­но­го до­го­во­ру на по­ру­ше­н­ня та­ко­го до­го­во­ру, мо­же бу­ти ви­зна­ний су­дом не­дій­сним за по­зо­вом за­ін­те­ре­со­ва­ної сто­ро­ни кор­по­ра­тив­но­го до­го­во­ру ли­ше у то­му ви­пад­ку, якщо бу­де до­ве­де­но, що ін­ша сто­ро­на до­го­во­ру зна­ла або ма­ла зна­ти про обме­же­н­ня, пе­ред­ба­че­ні кор­по­ра­тив­ним до­го­во­ром.

За­ле­жно від фор­ми го­спо­дар­сько­го то­ва­ри­ства (АТ чи ТОВ), За­ко­ном про кор­по­ра­тив­ні до­го­во­ри вста­нов­лю­ю­ться пев­ні осо­бли­во­сті для та­ких до­го­во­рів.

2.1. До­го­во­ри між акціо­не­ра­ми в АТ

Осо­бли­ві­стю кор­по­ра­тив­них до­го­во­рів для акціо­не­рів АТ є той факт, що до­го­во­ром між акціо­не­ра­ми мо­же бу­ти вста­нов­ле­ний обов’язок йо­го сто­рін го­ло­су­ва­ти у спо­сіб, пе­ред­ба­че­ний та­ким до­го­во­ром, на за­галь­них збо­рах акціо­не­рів АТ, по­го­джу­ва­ти при­дба­н­ня або від­чу­же­н­ня акцій за за­зда­ле­гідь ви­зна­че­ною ці­ною та/або у ра­зі на­ста­н­ня ви­зна­че­них у до­го­во­рі об­ста­вин утри­му­ва­ти­ся від від­чу­же­н­ня акцій до на­ста­н­ня ви­зна­че­них у до­го­во­рі об­ста­вин, а та­кож вчи­ня­ти ін­ші дії, пов’яза­ні з управ­лі­н­ням АТ, йо­го при­пи­не­н­ням або ви­ді­лом з ньо­го но­во­го то­ва­ри­ства.

Крім то­го, пу­блі­чні АТ по­вин­ні роз­кри­ва­ти ін­фор­ма­цію про на­яв­ність в АТ до­го­во­ру між акціо­не­ра­ми в по­ряд­ку, вста­нов­ле­но­му за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни для роз­кри­т­тя осо­бли­вої ін­фор­ма­ції про емі­тен­та.

2.2. Осо­бли­во­сті кор­по­ра­тив­них до­го­во­рів для уча­сни­ків ТОВ

За­ко­ном про кор­по­ра­тив­ні до­го­во­ри пе­ред­ба­ча­є­ться ши­ро­ке ко- ло мо­жли­во­стей для до­го­во­рів між уча­сни­ка­ми ТОВ. Зокре­ма, до та­ких мо­жли­во­стей на­ле­жить обов’язок йо­го сто­рін го­ло­су­ва­ти у спо­сіб, ви­зна­че­ний та­ким до­го­во­ром, на за­галь­них збо­рах уча­сни­ків (за­снов­ни­ків) ТОВ, по­го­джу­ва­ти при­дба­н­ня або від­чу­же­н­ня час­тки за за­зда­ле­гідь ви­зна­че­ною ці­ною та/або у ра­зі на­ста­н­ня ви­зна­че­них у до­го­во­рі об­ста­вин утри­му­ва­ти­ся від від­чу­же­н­ня ча­сток до на­ста­н­ня ви­зна­че­них у до­го­во­рі об­ста­вин, а та­кож вчи­ня­ти ін­ші дії, пов’яза­ні з управ­лі­н­ням ТОВ, йо­го при­пи­не­н­ням або ви­ді­лом з ньо­го но­вої юри­ди­чної осо­би. До­го­вір про ре­а­лі­за­цію прав уча­сни­ків (за­снов­ни­ків) ТОВ мо­же пе­ред­ба­ча­ти умо­ви або по­ря­док ви­зна­че­н­ня умов, на яких уча­сник то­ва­ри­ства-сто­ро­на до­го­во­ру впра­ві або зо­бов’яза­ний при­дба­ти чи про­да­ти час­тки у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі ТОВ, а та­кож ви­зна­ча­ти ви­пад­ки (які мо­жуть за­ле­жа­ти або не за­ле­жа­ти від дій сто­рін), ко­ли та­ке пра­во або обов’язок ви­ни­кає.

Однак ми не мо­же­мо роз­гля­да­ти ви­ще­за­зна­че­ні по­ло­же­н­ня, не вра­хо­ву­ю­чи ви­мо­ги За­ко­ну про ТОВ. Зокре­ма, За­ко­ном про кор­по­ра­тив­ні до­го­во­ри вста­нов­ле­но, що по­ло­же­н­ня про та­кі до­го­во­ри для ТОВ ма­ють бу­ти від­обра­же­ні в за­ко­но­дав­стві шля­хом вне­се­н­ня цих змін до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про го­спо­дар­ські то­ва­ри­ства» (вклю­че­н­ня до­да­тко­вих ста­тей). Во­дно­час у Пе­ре­хі­дних по­ло­же­н­нях прийня­то­го За­ко­ну про ТОВ, який має на­бра­ти чин­но­сті у черв­ні цьо­го ро­ку, за­зна­че­но, що з на­бра­н­ням чин­но­сті За­ко­ном про ТОВ За­кон Укра­ї­ни «Про го­спо­дар­ські то­ва­ри­ства» втра­чає си­лу в ча­сти­ні ре­гу­лю­ва­н­ня то­ва­риств з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю. От­же, з на­бра­н­ням чин­но­сті За­ко­ном про ТОВ нор­ми За­ко­ну про кор­по­ра­тив­ні до­го­во­ри в ча­сти­ні ре­гу­лю­ва­н­ня ТОВ не мо­жуть бу­ти за­сто­со­ва­ні.

Оче­ви­дно, що ко­ли рік то­му при­ймав­ся За­кон про кор­по­ра­тив­ні до­го­во­ри, він мав вре­гу­льо­ву­ва­ти та­кож пи­та­н­ня за­сто­су­ва­н­ня кор­по­ра­тив­них до­го­во­рів у ТОВ. Однак з на­бра­н­ням чин­но­сті За­ко­ном про ТОВ йо­го по­ло­же­н­ня мо­жуть де­що зву­зи­ти мо­жли­во­сті уча­сни­ків ТОВ що­до укла­де­н­ня кор­по­ра­тив­них до­го­во­рів, вклю­ча­ю­чи їхні пра­ва за та­ки­ми до­го­во­ра­ми, оскіль­ки нор­ми За­ко­ну про ТОВ у ча­сти­ні кор­по­ра­тив­них до­го­во­рів є менш чі­тки­ми, ніж у За­ко­ні про кор­по­ра­тив­ні до­го­во­ри, та в май­бу­тньо­му ма­ють бу­ти пе­ре­гля­ну­ті.

Як ба­чи­мо, ре­фор­му­ва­н­ня кор­по­ра­тив­но­го за­ко­но­дав­ства, здій­сне­не про­тя­гом остан­ньо­го ча­су, має свої пе­ре­ва­ги та не­до­лі­ки. З одно­го бо­ку, бу­ло здій­сне­но зна­чний крок упе­ред що­до за­ко­но­дав­чо­го ре­гу­лю­ва­н­ня ТОВ, що на­дасть мо­жли­вість уча­сни­кам ТОВ здій­сню­ва­ти свої пра­ва з біль­шою дис­по­зи­тив­ні­стю, а вста­нов­ле­ні для них пев­ні обов'яз­ки ма­ють по­кра­щи­ти рі­вень ді­яль­но­сті ТОВ. З ін­шо­го бо­ку, де­які пи­та­н­ня за­ли­ша­ю­ться від­кри­ти­ми, зокре­ма сто­сов­но кор­по­ра­тив­них до­го­во­рів для уча­сни­ків ТОВ, які в май­бу­тньо­му та­кож ма­ють бу­ти до­о­пра­цьо­ва­ні на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні.

На­гля­до­ва ра­да не ли­ше кон­тро­лює, але й ре­гу­лює ді­яль­ність ви­ко­нав­чо­го ор­га­ну ТОВ

Єв­ге­ній ій ДЕЙНЕКО ДЕЙНЕКО, ке­ру­ю­чий пар­тнер EVERLEGAL

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.