«Ми не бо­ї­мо­ся но­вих ви­кли­ків»

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ін­терв’ю під­го­ту­ва­ла Ан­на РОДЮК, ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

Цьо­го ро­ку Оль­га ПРОСЯНЮК, ке­ру­ю­чий пар­тнер AVER LEX, від­зна­че­на у до­слі­джен­ні Ukrainian Women in Law 2018 як жін­ка, що впли­ну­ла на роз­ви­ток юри­ди­чно­го бі­зне­су в Укра­ї­ні. Ми по­го­во­ри­ли з Оль­гою, яким чи­ном юри­ди­чний бі­знес впли­нув на неї як на осо­би­стість та про­фе­сіо­на­ла

Цьо­го ро­ку Оль­га ПРОСЯНЮК, ке­ру­ю­чий пар­тнер AVER LEX, від­зна­че­на у до­слі­джен­ні Ukrainian Women in Law 2018 як жін­ка, що впли­ну­ла на роз­ви­ток юри­ди­чно­го бі­зне­су в Укра­ї­ні. Ми по­го­во­ри­ли з Оль­гою, яким чи­ном юри­ди­чний бі­знес впли­нув на неї як на осо­би­стість та про­фе­сіо­на­ла. Прин­ци­пи ро­бо­ти ком­па­нії AVER LEX та роз­ви­ток пра­кти­ки кри­мі­наль­но­го пра­ва, пе­ре­ва­ги ро­бо­ти юри­ди­чно­го бу­ти­ка та про­бле­ми за­хи­сту пра­ва адво­ка­тів в на­шій кра­ї­ні – про все це чи­тай­те да­лі

– Па­ні Оль­го, Ва­ша ком­па­нія вже кіль­ка ро­ків по­спіль за­ймає лі­дер­ські по­зи­ції у пра­кти­ці кри­мі­наль­но­го пра­ва. В чо­му се­крет та­ко­го успі­ху?

– Я не ска­жу уні­вер­саль­ної фор­му­ли, ні­хто її не ска­же. Лі­дер­ські по­зи­ції в рей­тин­гах – це від­обра­же­н­ня су­ку­пно­сті кіль­кох чин­ни­ків, які існу­ють одно­ча­сно.

Ми вмі­є­мо ві­ри­ти в пе­ре­мо­гу, а не ли­ше про це го­во­ри­ти. Во­на сто­су­є­ться і справ клі­єн­тів, і рей­тин­гів, і осо­би­стих до­ся­гнень. Про­те не­до­ста­тньо ві­ри­ти са­мо­му, ва­жли­во на­ди­хну­ти та впев­ни­ти в цьо­му свою ко­ман­ду. Ві­ра і роль ко­ман­ди не менш ва­жли­ва. Я ча­сто ка­жу про те, що ми на­зи­ва­є­мо се­бе AVER-Сім’єю. Для ме­не це озна­чає ді­ли­ти спіль­ні цін­но­сті, бу­ти че­сни­ми один пе­ред одним, на­да­ва­ти та отри­му­ва­ти під­трим­ку. Ко­жен спів­ро­бі­тник на­шої ком­па­нії ро­зу­міє по­кла­де­ну на ньо­го від­по­від­аль­ність, але во­дно­час від­чу­ває свою ва­жли­вість для ком­па­нії та клі­єн­тів. В та­ких умо­вах нам вда­є­ться до­ся­га­ти за­пла­но­ва­них ви­со­ких ці­лей.

Ва­жли­во, з ким ти йдеш пліч-опліч до по­став­ле­ної ме­ти. Як ке­ру­ю­чий пар­тнер, я ці­ную та пи­ша­ю­ся на­шою пар­тнер­ською ко­ман­дою. Ми на­вчи­ли­ся по­єд­ну­ва­ти на­ші силь­ні сто­ро­ни, від­по­від­но до яких роз­по­ді­ли­ли на­прям­ки роз­ви­тку ком­па­нії. Впев­не­на, що був зро­бле­ний пра­виль­ний ви­бір і ко­жен пар­тнер зна­хо­ди­ться на сво­є­му мі­сці.

Зви­чай­но, ми не бо­ї­мо­ся но­вих ви­кли­ків. Бу­де­мо від­вер­ти­ми, в су­ча­сних ре­а­лі­ях біль­шість кри­мі­наль­них справ в Укра­ї­ні ті­єю чи ін­шою мі­рою є ри­зи­ко­ва­ни­ми, в то­му чи­слі для ре­пу­та­ції ком­па­нії та осо­би­стої без­пе­ки адво­ка­тів. Ні, ми не без­стра­шні. Про­те до­ста­тньо про­фе­сій­но азар­тні та з «хо­ло­дною го­ло­вою». У спра­ві ко­жно­го клі­єн­та ми ба­зу­є­мо­ся, на­сам­пе­ред, на прин­ци­пі вста­нов­ле­н­ня істи­ни. Ко­ли ми ро­зу­мі­є­мо, що сво­єю ді­яль­ні­стю мо­же­мо цьо­го до­ся­гну­ти, то­ді жо­дним стра­хам вже не­має мі­сця. Це все і є се­кре­том на­шо­го успі­ху.

– Які са­ме спра­ви Вас най­біль­ше ці­кав­лять з про­фе­сій­ної по­зи­ції?

– Спра­ви, в ре­зуль­та­ті яких ти зму­шу­єш опо­нен­тів пра­цю­ва­ти ви­клю­чно пра­во­ви­ми ме­то­да­ми. На вла­сній пра­кти­ці я спо­сте­рі­гаю не­га­тив­ну тен­ден­цію зне­ва­жли­во­го став­ле­н­ня до ба­зо­вих пра­во­вих прин­ци­пів та осно­во­по­ло­жних прав лю­ди­ни. За­ві­са ре­зо­нан­сно­сті та по­лі­ти­чної за­ан­га­жо­ва­но­сті су­про­во­джу­є­ться си­сте­ма­ти­чним по­ру­ше­н­ням пра­ва на спра­ве­дли­вий суд, пра­ва на за­хист, прин­ци­пу пре­зум­пції не­ви­ну­ва­то­сті. Вже на­віть не при­хо­ву­є­ться, під які кон­кре­тні кри­мі­наль­ні спра­ви вно­ся­ться змі­ни до за­ко­нів та ко­де­ксів. При цьо­му ні­хто не зва­жає на на­слід­ки та­ких змін для су­спіль­ства і бі­зне­су. То­му для ме­не най­більш ці­ка­ви­ми є спра­ви, участь в яких до­зво­ляє впли­ну­ти на фор­му­ва­н­ня Укра­ї­ни як пра­во­вої дер­жа­ви. – Які мар­ке­тин­го­ві кро­ки Ви за­сто­со­ву­ва­ли для роз­ви­тку кри­мі­наль­ної пра­кти­ки за­га­лом? – Я пам’ятаю, ко­ли ми 5 ро­ків то­му ство­рю­ва­ли на­ше об’єд­на­н­ня, в Укра­ї­ні не існу­ва­ло ком­па­нії, яка б си­стем­но та ком­пле­ксно спе­ці­а­лі­зу­ва­лась на кри­мі­наль­ній пра­кти­ці. Та­кож не бу­ло про­філь­ної кон­фе­рен­ції чи фо­ру­му, при­свя­че­но­го пи­та­н­ням кри­мі­наль­но­го пра­ва і про­це­су. Хо­ча на той час у бі­зне­су бу­ло не мен­ше про­блем з пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми. То­му в пев­ний пе­рі­од ми ви­сту­пи­ли з іні­ці­а­ти­вою про­во­ди­ти від­по­від­ні за­хо­ди, які зго­дом по­ча­ли під­три­му­ва­ти і до сьо­го­дні під­три­му­є­мо як ге­не­раль­ний пар­тнер. Ми на­ла­го­ди­ли спів­пра­цю з між­на­ро­дни­ми юри­ди­чни­ми фір­ма­ми, які спе­ці­а­лі­зу­ю­ться в кри­мі­наль­ній пра­кти­ці, а та­кож з між­на­ро­дни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми за­галь­ної та спе­ці­аль­ної ком­пе­тен­цій. Та­ка спів­пра­ця до­зво­ляє ви­сту­па­ти на між­на­ро­дних за­хо­дах що­до ста­ну кри­мі­наль­ної пра­кти­ки в Укра­ї­ні та за­про­шу­ва­ти пар­тне­рів між­на­ро­дних фірм з ви­сту­па­ми на на­ші за­хо­ди.

Окрім то­го, одним із на­ших осо­би­стих до­ся­гнень вва­жа­є­мо ви­ді­ле­н­ня на під­ста­ві на­ших звер­нень окре­мої пра­кти­ки «Dispute resolution: White-collar crime» в рам­ках оцін­ки укра­їн­сько­го юри­ди­чно­го рин­ку між­на­ро­дним до­слі­дже­н­ням Chambers and partners. – Якщо по­гля­ну­ти зсе­ре­ди­ни, які Ви ба­чи­те пе­ре­ва­ги юри­ди­чно­го бу­ти­ка? – Обрав­ши фор­му са­ме юри­ди­чно­го бу­ти­ка, нам вда­ло­ся ста­ти єди­ною в Укра­ї­ні си­стем­ною ком­па­ні­єю, яка спе­ці­а­лі­зу­є­ться у сфе­рі кри­мі­наль­но­го пра­ва та про­це­су. Ми су­про­во­джу­є­мо кри­мі­наль­ні спра­ви під ключ від А до Я (до­су­до­ве, су­до­ве слід­ство, за­хист ін­те­ре­сів у су­дах). Це мо­жли­во, то­му що пред­став­ни­цтвом ін­те­ре­сів клі­єн­та в кри­мі­наль­них про­е­ктах за­йма­є­ться не один пар­тнер як со­ло­а­дво­кат, а одра­зу кіль­ка спе­ці­а­лі­стів. У ко­ман­ді по­над 20 адво­ка­тів, які мо­жуть ве­сти кей­си рі­зно­го сту­пе­ня скла­дно­сті. Клі­єнт до­ві­ряє нам свою про­бле­му і да­лі во­на вже пов­ні­стю стає на­шим зав­да­н­ням.

То­му най­го­лов­ні­шою пе­ре­ва­гою я ба­чу мо­жли­вість ста­ти кра­щи­ми в одно­му, ніж бу­ти хо­ро­ши­ми у всьо­му. Та­ке фо­ку­су­ва­н­ня до­зво­ли­ло нам про­фе­сій­но ви­ро­сти до адво­ка­тів пре­зи­ден­тів у скла­дних кей­сах як ве­ли­ких ві­до­мих ком­па­ній, так і кра­ї­ни. – Чо­му Ви зро­би­ли став­ку са­ме на пра­кти­ку кри­мі­наль­но­го пра­ва? – Ви­бір спе­ці­а­лі­за­ції ба­зу­вав­ся на кіль­кох чин­ни­ках. По-пер­ше, на­яв­ність у пар­тне­рів ком­па­нії вла­сно­го до­сві­ду за­хи­сту в кри­мі­наль­них спра­вах, ба­че­н­ня роз­ви­тку ці­єї пра­кти­ки в ме­жах ком­па­нії та на­яв­ність по­ту­жної ко­ман­ди кри­мі­наль­них адво­ка­тів. По-дру­ге, від­су­тність кон­ку­рен­ції в цій сфе­рі на рин­ку. По-тре­тє, вну­трі­шнє від­чу­т­тя що­до ро­сту по­пу­ляр­но­сті пра­кти­ки в май­бу­тньо­му та ви­ді­ле­н­ня її в окре­му, не­за­ле­жну від су­до­вої, пра­кти­ку. По-че­твер­те, твер­де ба­жа­н­ня бу­ти пер­ши­ми се­ред най­кра­щих!

На­ші пе­ред­ба­че­н­ня ре­а­лі­зу­ва­ли­ся. Сьо­го­дні кри­мі­наль­на пра­кти­ка не про­сто сфор­му­ва­ла­ся як са­мо­стій­ний на­пря­мок юри­ди­чних по­слуг, вже за­раз у ній мо­жна ви­ді­ли­ти окре­мі під­спе­ці­а­лі­за­ції з кон­кре­тни­ми вузь­ко­на­прав­ле­ни­ми грав­ця­ми рин­ку і ко­ман­да­ми: по­лі­ти­чно мо­ти­во­ва­ні спра­ви (ко­ру­пцій­ні спра­ви, за­хист че­сті та гі­дно­сті, при­вла­сне­н­ня бю­дже­тних ко­штів, ство­ре­н­ня і ке­рів­ни­цтво зло­чин­ною ор­га­ні­за­ці­єю, при­вла­сне­н­ня май­на шля­хом зло­вжи­ва­н­ня сво­їм слу­жбо­вим ста­но­ви­щем в осо­бли­во ве­ли­ких роз­мі­рах то­що) та за­хист бі­зне­су (ан­ти­рей­дер­ський за­хист бі­зне­су, фі­нан­су­ва­н­ня те­ро­ри­зму, тиск на бі­знес че­рез зви­ну­ва­че­н­ня в ре­зуль­та­ті по­да­тко­вої пе­ре­вір­ки, зви­ну­ва­че­н­ня в еко­но­мі­чних зло­чи­нах, ша­храй­ство і кор­по­ра­тив­не ша­храй­ство, не­за­кон­не про­ве­де­н­ня об­шу­ків, до­пи­тів та ін­ших слід­чих дій). – За остан­ні кіль­ка ро­ків чи­ма­ло юр­ком­па­ній від­кри­ли в се­бе пра­кти­ку кри­мі­наль­но­го пра­ва. Чим ви­кли­ка­ний ін­те­рес до ці­єї сфе­ри? – В Укра­ї­ні дав­но існує пра­кти­ка не­за­кон­но­го ти­ску на бі­знес пред­став­ни­ка­ми вла­ди або пра­во­охо­рон- ни­ми ор­га­на­ми шля­хом «май­стер­но­го» при­тя­гне­н­ня до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті. Однак остан­нім ча­сом низ­ка кри­мі­наль­них про­ва­джень на­бу­ває по­лі­ти­чно­го та за­мов­но­го ха­ра­кте­ру. Об'єктом ува­ги ста­ють ко­ли­шні та ни­ні­шні «не­ба­жа­ні» чи­нов­ни­ки, ве­ли­кий бі­знес.

Не­зва­жа­ю­чи на на­яв­ність адмін­ре­сур­су, в та­ких спра­вах до­пу­ска­є­ться без­ліч про­це­су­аль­них по­ми­лок. То­му ба­га­то з них «ло­па­ю­ться» як миль­ні буль­ба­шки на ста­дії до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня та в су­дах. На жаль, це не ви­клю­чає не­га­тив­ні на­слід­ки для клі­єн­тів та бі­зне­су при про­ве­ден­ні об­шу­ків, до­пи­тів, або ж ви­лу­че­н­ня до­ку­мен­тів, оскіль­ки тим­ча­со­во бло­ку­є­ться ді­яль­ність під­при­єм­ства і мо­жли­вість ви­ко­на­н­ня до­го­вір­них зо­бов'язань. Зро­зумі­ло, це не­га­тив­но по­зна­ча­є­ться на ре­пу­та­ції пе­ред пар­тне­ра­ми та ін­ве­сто­ра­ми.

Та­ка си­ту­а­ція впли­ну­ла на кіль­кість клі­єнт­ських за­пи­тів. З ко­жним ро­ком во­ни збіль­шу­ю­ться з гео­ме­три­чною про­гре­сі­єю. То­му остан­ні кіль­ка ро­ків спо­сте­рі­гав­ся бум від­кри­т­тя кри­мі­наль­них пра­ктик як се­ред муль­ти­сер­ві­сних юри­ди­чних фірм, так і се­ред ком­па­ній «ве­ли­кої че­твір­ки». За­зви­чай в біль­шо­сті ви­пад­ків сту­пінь уча­сті цих пра­ктик у по­ді­бних спра­вах за­вер­шу­є­ться на до­су­до­вій ста­дії, а скла­дні кри­мі­наль­ні спра­ви на га­ря­чій ста­дії, як і ра­ні­ше, пе­ре­да­ють на ау­тсорс. Основ­на при­чи­на – існує ве­ли­кий ри­зик ти­ску дер­жа­ви на ін­ших клі­єн­тів цих ком­па­ній, то­му по­ді­бні спра­ви мо­же об­слу­го­ву­ва­ти си­стем­на вузь­ко­про­філь­на юри­ди­чна ком­па­нія. – З яки­ми ви­кли­ка­ми та тру­дно­ща­ми Вам до­во­ди­ло­ся зі­штов­ху­ва­ти­ся? – За пе­рі­од мо­єї адво­кат­ської ді­яль­но­сті бу­ло ба­га­то осо­би­стих та про­фе­сій­них ви­кли­ків. Про­те сьо­го­дні най­го­лов­ні­ший ви­клик для ме­не – це си­сте­ма­ти­чне по­ру­ше­н­ня пра­ва на за­хист лю­ди­ни, по­ру­ше­н­ня про­фе­сій­них прав та га­ран­тій адво­кат­ської ді­яль­но­сті. Я і мої ко­ле­ги, пра­ва яких по­стій­но по­ру­шу­ю­ться, не­о­дно­ра­зо­во звер­та­ли ува­гу пра­во­охо­рон­них ор­га­нів та пред­став­ни­ків вла­ди що­до до­три­ма­н­ня прав адво­ка­тів шля­хом пу­блі­чних звер­нень, ли­стів, спіль­них зу­стрі­чей та уча­сті у мир­них мі­тин­гах. Однак по­зи­тив­но­го ре­зуль­та­ту до­сі не має.

То­му я спря­му­ва­ла свої си­ли на за­лу­че­н­ня між­на­ро­дних ін­стру­мен­тів для за­хи­сту прав адво­ка­тів. Моя ко­ман­да під­го­ту­ва­ла ін­фор­ма­цію що­до тен­ден­цій ти­ску на суд­дів та адво­ка­тів (в то­му чи­слі у ре­зо­нан­сних спра­вах), яка бу­ла пре­зен­то­ва­на де­пу­та­там, між­на­ро­дним екс­пер­там та пра­во­за­хи­сни­кам під час за­сі­да­н­ня з пи­тань до­сту­пу до пра­во­су­д­дя, пра­ва на спра­ве­дли­вий суд і до­три­ма­н­ня прав та га­ран­тій адво­кат­ської ді­яль­но­сті в Єв­ро­пар­ла­мен­ті.

Під час ви­сту­пу я ого­ло­си­ла де­які по­зи­ції з ви­снов­ку International Society for Human Rights і «Support to justice sector reforms in Ukraine», а та­кож по­зи­ції про­фе­сій­ної спіль­но­ти в осо­бі Асо­ці­а­ції прав­ни­ків Укра­ї­ни, На­ціо­наль­ної асо­ці­а­ції адво­ка­тів Укра­ї­ни та Асо­ці­а­ції адво­ка­тів Укра­ї­ни. В ре­зуль­та­ті за­сі­да­н­ня бу­ла за­чи­та­на ре­зо­лю­ція про те, що під егі­дою Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту має бу­ти ство­ре­на спе­ці­аль­на ко­мі­сія для мо­ні­то­рин­гу об’єктив­но­го роз­слі­ду­ва­н­ня зло­чи­нів на Май­да­ні, в то­му чи­слі до­три­ма­н­ня прав лю­ди­ни в Укра­ї­ні та не­д­опу­сти­мість ти­ску на адво­ка­тів. Це рі­ше­н­ня бу­ло ви­сві­тле­но ба­га­тьма єв­ро­пей­ськи­ми ЗМІ.

Крім то­го, ми про­ве­ли зу­стрі­чі з пред­став­ни­ка­ми Мо­ні­то­рин­го­вої мі­сії ООН та Мо­ні­то­рин­го­вої мі­сії ОБСЄ, під час яких та­кож обго­во­рю­ва­ли пи­та­н­ня до­сту­пу до пра­во­су­д­дя та по­ру­ше­н­ня прав адво­ка­тів в Укра­ї­ні. В ре­зуль­та­ті ми отри­ма­ли мо­жли­вість у ме­жах ро­бо­ти спе­ці­аль­но­го до­по­від­а­ча ООН з пи­тань не­за­ле­жно­сті адво­ка­тів під­го­ту­ва­ти та пре­зен­ту­ва­ти від­по­від­ний мо­ні­то­ринг ці­єї си­ту­а­ції в Укра­ї­ні. Як Го­ло­ві іні­ці­а­тив­ної гру­пи із за­хи­сту прав адво­ка­тів, ме­ні за­про­по­ну­ва­ли під­го­ту­ва­ти огля­до­вий звіт що­до по­ру­шень прав адво­ка­тів за 2017 р. і пер­ший квар­тал 2018 р. Я ду­же спо­ді­ва­ю­ся на актив­ність ко­лег-адво­ка­тів, пра­ва яких бу­ло по­ру­ше­но у вка­за­ний пе­рі­од. Про­шу їх по­ві­до­ми­ти ме­не про від­по­від­ні по­ру­ше­н­ня (у ви­гля­ді звер­не­н­ня на адре­су Го­ло­ви іні­ці­а­тив­ної гру­пи із за­хи­сту прав адво­ка­тів із за­зна­че­н­ням да­них про за­яв­ни­ка-адво­ка­та і да­ни­ми про об­ста­ви­ни по­ру­ше­н­ня про­фе­сій­них прав) з до­лу­че­н­ням до­ка­зів, що під­твер­джу­ють ви­кла­де­ні у звер­нен­ні фа­кти. – В на­шо­му до­слі­джен­ні Вас від­зна­че­но як жін­ку, що впли­ну­ла на роз­ви­ток юри­ди­чно­го бі­зне­су в 2017 р. А як за цей час юри­ди­чний бі­знес впли­нув на Вас? – Як я вже за­зна­ча­ла, моя ко­ман­да і я ста­ли більш про­фе­сій­но зрі­ли­ми. Ми зав­жди від­сто­ю­є­мо як ін­те­ре­си клі­єн­тів, так і свої прин­ци­пи. Я не втом­лю­ю­ся по­вто­рю­ва­ти, що для ме­не ду­же ва­жли­во під­хо­ди­ти до всьо­го у жит­ті з по­зи­ції лю­бо­ві: у про­фе­сії, в ро­ди­ні, у пар­тнер­стві, у клі­єнт­ських вза­є­ми­нах. Юри­ди­чний бі­знес з ко­жним ро­ком ли­ше по­си­лює та­ке моє став­ле­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.